52003AP0174

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Ungerns ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0010 - 0010
Europeiska unionens officiella tidning nr 064 E , 12/03/2004 s. 0368 - 0368


Europaparlamentets lagstiftningsresolution

om Republiken Ungerns ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av Republiken Ungerns ansökan om medlemskap i Europeiska unionen,

- med beaktande av den begäran om samtycke som rådet översänt i enlighet med artikel 49 i EU-fördraget (C5-0120/2003),

- med beaktande av kommissionens yttrande (KOM(2003) 79),

- med beaktande av förslaget till fördrag om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen,

- med beaktande av artikel 86 och artikel 96.6 i arbetsordningen,

- med beaktande av sin resolution av den 9 april 2003 om slutsatserna från utvidgningsförhandlingarna i Köpenhamn(1),

- med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik (A5-0094/2003), och av följande skäl:

A. Villkoren för kandidatländernas anslutning och de anpassningar som deras anslutning medför har skrivits in i förslaget till anslutningsfördrag. Parlamentet måste höras om fördragstexten ändras avsevärt.

B. Detta samtycke kommer inte att avgöra Europaparlamentets ståndpunkt i fråga om anpassningen av budgetplanen till följd av utvidgningen i enlighet med artikel 25 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(2). De siffror som anges i bilaga XV till förslaget till anslutningsfördrag utgör de lägsta belopp som krävs för anpassning av budgetplanen.

1. Europaparlamentet ger sitt samtycke till Republiken Ungerns ansökan om medlemskap i Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Ungern, parlamentets ståndpunkt.

(1) P5_TA-PROV(2003)0168.

(2) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.