52003AB0013

Yttrande från ECB-rådet av den 31 juli 2003 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ordförande för Europeiska centralbanken (CON/2003/13)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 187 , 07/08/2003 s. 0016 - 0016


Yttrande från ECB-rådet

av den 31 juli 2003

över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ordförande för Europeiska centralbanken

(CON/2003/13)

(2003/C 187/12)

1. Den 18 juli 2003 hemställde Europeiska unionens råd om ECB-rådets yttrande över rådets rekommendation 2003/518/EG av den 15 juli 2003 om utnämningen av ordförande för Europeiska centralbanken (ECB)(1).

2. I rekommendationen, som skall överlämnas för beslut till stats- och regeringscheferna i de medlemsstater som infört euron, sedan ECB-rådet och Europaparlamentet hörts, föreslås att Jean-Claude Trichet utnämns till ECB:s ordförande för en tid av åtta år från och med den 1 november 2003. ECB:s ordförande, Willem F. Duisenberg, har i tidigare skriftväxling med rådets ordförande klargjort sin avsikt att inte fullfölja sitt uppdrag ända till slutet av de åtta år för vilka han utsågs den 3 maj 1998, utan att avgå den 9 juli 2003. Han har senare beslutat att istället avgå vid lämplig tidpunkt för att säkerställa en smidig övergång för ECB:s ordförandeskap.

3. Enligt ECB-rådet är den föreslagna kandidaten en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 112.2 b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4. ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att den föreslagna kandidaten skall utnämnas till ECB:s ordförande.

5. ECB-rådet har antagit detta yttrande i enlighet med artikel 112.2 b i fördraget och artikel 11.2 samt artikel 43.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

6. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 juli 2003.

På ECB-rådets vägnar

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) EUT L 181, 19.7.2003, s. 45.