52003AB0006

Yttrande från ECB-rådet av den 24 april 2003 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion (ECB/2003/6)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 105 , 01/05/2003 s. 0037 - 0037


Yttrande från ECB-rådet

av den 24 april 2003

över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion

(ECB/2003/6)

(2003/C 105/07)

1. Genom skrivelse av den 14 april 2003 hemställde ordföranden i Europeiska unionens råd om ECB-rådets yttrande över rådets rekommendation 2003/301/EG av den 14 april 2003 rörande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion(1).

2. I rekommendationen, som skall överlämnas för beslut till stats- eller regeringscheferna i de medlemsstater som infört euron sedan ECB-rådet och Europaparlamentet hörts, föreslås att Gertrude Tumpel-Gugerell utnämns till ledamot av Europeiska centralbankens (ECB:s) direktion för en tid av åtta år från och med den 1 juni 2003.

3. Enligt ECB-rådet är den föreslagna kandidaten en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 112.2 b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4. ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att den föreslagna kandidaten skall utnämnas till ledamot av ECB:s direktion.

5. ECB-rådet har antagit detta yttrande i enlighet med artikel 112.2 b i fördraget och artikel 11.2 och 43.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

6. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 april 2003.

På ECB-rådets vägnar

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) EUT L 109, 1.5.2003.