52002XC0710(02)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 164 , 10/07/2002 s. 0003 - 0005


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2002/C 164/03)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet: 6.6.2002

Medlemsstat: Nederländerna (Enschede kommun)

Stöd nr: N 217/02

Benämning: Fyrverkerikatastrofen i Enschede - kompensation till företag

Syfte: Att kompensera för skador

Rättslig grund: Kaderwet EZ-subsidies (artikel 2)

Budget: Total budget är 41 miljoner euro

Varaktighet: Tre år från och med den 13 maj 2000

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 24.5.2002

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: N 34/02

Benämning: Teknologi och know-how för ekologiskt jordbruk, del B

Syfte: Att stödja FoU-projekt som är inriktade på att förbättra villkoren för ekologiskt jordbruk

Rättslig grund: Jährliches Haushaltsgesetz

Budget: 9 miljoner euro under 2002, 15 miljoner euro under 2003

Stödnivå eller stödbelopp: För grundforskning: högst 100 %, för industriforskning: högst 50 %, för forskning före marknadsintroduktion: högst 25 %, plus ett eventuellt tillägg för små och medelstora företag

Varaktighet: Till och med den 31 december 2003

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland (Sachsen)

Stöd nr: N 602/01

Benämning: Stöd till företag som startas av en arbetssökande person

Syfte: Att stödja företag som startats av arbetssökande

Rättslig grund: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Budget: 26,5 miljoner euro per år

Stödnivå eller stödbelopp: 1050 euro per person per månad (6 månader)

Varaktighet: Till och med den 31 december 2006

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 9.4.2002

Medlemsstat: Tyskland (Baden-Württemberg)

Stöd nr: N 610/01

Benämning: Tourismusinfrastrukturprogramm Baden-Württemberg

Syfte: Att stödja kommuners investeringar inom sektorn för turistinfrastruktur

Rättslig grund: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Budget: Högst 10 miljoner euro per år

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 24.5.2002

Medlemsstat: Förenade kungariket

Stöd nr: N 856/01

Benämning: LINK - länkat samarbetsprogram för forskning

Syfte: Att främja FoU-samarbete

Rättslig grund: Science and Technology Act 1965

Budget: 50-60 miljoner pund sterling (82-100 miljoner euro) per år

Stödnivå eller stödbelopp: - Grundforskning: 100 %

- Utveckling före marknadsintroduktion: 25 % för störa företag, 35 % för små och medelstora företag

- Industriforskning: 50 % för stora företag, 60 % brutto för små och medelstora företag

- Genomförbarhetsstudier: 75 % respektive 50 %

Varaktighet: Till och med den 31 december 2006

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 31.5.2002

Medlemsstat: Österrike

Stöd nr: N 9/02

Benämning: Österrikiska riktlinjer 2002 för åtgärder för att reparera gamla miljöskador

Syfte: Att främja miljöskydd genom sanering av förorenad industrimark

Rättslig grund: Umweltförderungsgesetz (UFG), BGBl. Nr. 185/1993; idF des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 108/2001

Budget: 75 miljoner euro per år

Stödnivå eller stödbelopp: I enlighet med kommissionens riktlinjer om statligt stöd för miljöskydd

Varaktighet: Obestämd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 7.5.2002

Medlemsstat: Belgien

Stöd nr: NN 129/2000

Benämning: Lag för att främja sysselsättning

Syfte: Att främja sysselsättning

Rättslig grund: Ontwerp van wet ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 2

Budget: 1,3 miljarder euro per år

Varaktighet: Sju år

Övriga upplysningar: Ordningen (N 3/94) angående omfördelning av arbetskraft godkändes av kommissionen genom en skirvelse av den 30 juni 1994 (SG(94) D/9395)

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 22.5.2002

Medlemsstat: Österrike

Stöd nr: NN 165/01

Benämning: Energieabgabenvergütung

Syfte: Återbetalningssystem gällande energiskatt på elektricitet och naturgas för företag vars huvudaktivitet är produktion av materiella varor

Rättslig grund: Energieabgabenvergütungsgesetz

Budget: Cirka 160 miljoner euro per år

Stödnivå eller stödbelopp: Driftsstöd

Varaktighet: 1 juni 1996-31 december 2001

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)

Stöd nr: NN 174/A/01

Benämning: Stöd till varvsindustrin 2001

Syfte: Förlängning av redan existerande stödordningar för varvsindustrin

Rättslig grund: Werfthilfegesetz; 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Varaktighet: År 2001

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: NN 27/2000

Benämning: Lag om beviljande av prioritet för förnybara energikällor (lag om förnybar energi)

Syfte: Stöd till elektricitet från förnybara energikällor

Rättslig grund: Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 29. März 2000)

Stödnivå eller stödbelopp: Åtgärden utgör ej stöd

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 5.6.2002

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: NN 49/02

Benämning: En minskning av lönebikostnaderna för arbetskraft inom sjötransportsektorn

Syfte: Att trygga sysselsättningen för tyskt sjöfolk ombord på tyska fartyg och upprätthålla know-how på sjöfartsområdet

Rättslig grund: Richtlinie zur Senkung der Lohnnebenkosten in der deutschen Seeschifffahrt

Budget: 45 miljoner euro

Stödnivå eller stödbelopp: Varierande

Varaktighet: 15 månader (1 oktober 2001-31 december 2002)

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: NN 68/2000

Benämning: Lag om skydd av elproduktion i kombikraftverk

Syfte: Att stödja elektricitet framställd av kraftvärme

Rättslig grund: Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Koppelung (Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz) vom 12. Mai 2000

Stödnivå eller stödbelopp: Åtgärden utgör ej stöd

Varaktighet: 18 maj 2000 till när en lag om långtida skydd och utökad användning av kraftvärme träder i kraft och högst t.o.m. den 31 december 2004

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids