52002XC0425(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 100 , 25/04/2002 s. 0002 - 0002


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2002/C 100/02)

Datum för antagande av beslutet: 22.3.2002

Medlemsstat: Spanien (Murcia)

Stöd nr: N 83/02

Benämning: Stöd till biodlingen

Syfte: Upprätthålla biodlingen och förbättra binas hälsotillstånd

Rättslig grund: Proyecto de orden por la que se establece la convocatoria y el régimen jurídico de la concesión de ayudas para el sector apícola de la región de Murcia

Budget: Under det första året 240404,84 euro

Stödnivå eller stödbelopp: Varierar mellan olika stödmottagare

Varaktighet: Ej fastställd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uffgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 25.3.2002

Medlemsstat: Grekland

Stöd nr: N 135/2000

Benämning: Ekonomiskt stöd till jordbrukare vars potatis tillfogats skador på grund av ogynnsamma väderförhållanden

Syfte: Kompensera jordbrukare för förluster

Rättslig grund: Κοινή υπουργική απόφαση

Budget: 1645000 euro

Stödnivå eller stödbelopp: Upp till 40 %

Varaktighet: Ett år

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uffgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 26.3.2002

Medlemsstat: Finland

Stöd nr: N 294/01

Benämning: Stöd för förluster på grund av ogynnsamma väderförhållanden

Syfte: Stöd som kompensation till jordbrukare för förluster på grund av ogynnsamma väderförhållanden

Rättslig grund: Laki satovahinkojen korvaamisesta N:o 1241/2000

Budget: 3,4 miljoner euro/år

Stödnivå eller stödbelopp: 70 % av förlusterna

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 25.3.2002

Medlemsstat: Tyskland (Bayern)

Stöd nr: N 344/A/01

Benämning: Omställningsprogram för etologiskt sund djurhållning inom jordbruket

Syfte: Att ställa om befintliga system för djurhållning till etologiskt sunda, naturliga och miljövänliga djuruppfödnings- och produktionssystem och förbättra djurens välmående, hygienen samt miljöskyddet

Rättslig grund: Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Durchführung des Bayerischen Umstellungsprogramms für artgerechte Tierhaltung in der Landwirtschaft

Budget: 51129188 euro

Stödnivå eller stödbelopp: Den högsta stödnivån är 35 % och stödbeloppet får vara högst 35000 euro

Varaktighet: Till och med den 31 december 2005

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids