52002DC0612

Femte meddelandet från Kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG "Television utan gränser", ändrat genom direktiv 97/36/EG, under perioden 1999 och 2000 /* KOM/2002/0612 slutlig */


FEMTE MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG "Television utan gränser", ändrat genom direktiv 97/36/EG, under perioden 1999 och 2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

I. KOMMISSIONENS YTTRANDE OM TILLÄMPNINGEN AV ARTIKLARNA 4 OCH 5 UNDER PERIODEN 1999 OCH 2000

1. Genomförandet i Europeiska unionens medlemsstater

1.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

1.1.1 Bedömning på EU-nivå

1.1.2. Bedömning på medlemsstatsnivå

1.2 Produktioner från oberoende producenter

1.2.1 Bedömning på EU-nivå

1.2.2 Bedömning på medlemsstatsnivå

1.3 Allmänna slutsatser

2. Genomförandet i de Eftaländer som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

2.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

2.2 Europeiska produktioner från oberoende producenter

2.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

2.2 Europeiska produktioner från oberoende producenter

II. SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FRÅN MEDLEMSSTATERNA

III. SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FRÅN DE EFTA-LÄNDER SOM INGÅR I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

IV. BILAGOR

BILAGA 1 Förteckning över kanaler i europeiska unionens medlemsstater som inte har uppnått en övervägande andel europeiska produktioner och/eller som inte har uppnått minimiandelen 10 % europeiska produktioner från oberoende producenter

BILAGA 2 Parametrar som används vid beräkningen av genomsnittlig sändningstid av europeiska produktioner hos kanalerna i europeiska unionens medlemsstater (tittarsiffror inräknat) - artikel 4 i direktivet "television utan gränser"

INLEDNING

Detta meddelande, som utarbetats enligt artikel 4.3 i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television [1], ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 [2] (hädanefter kallat direktivet "Television utan gränser"), utgör kommissionens femte rapport om tillämpningen av artiklarna 4 och 5.

[1] EGT L 298, 17.10.1989.

[2] EGT L 202, 30.7.1997.

I meddelandet ges en statistisk översikt över de resultat som uppnåtts under perioden 1999 och 2000 i fråga om den andel som avses i artiklarna 4 och 5 för vart och ett av de TV-program som faller inom den berörda EU-medlemsstatens jurisdiktion och även avseende de medlemsstater i Europeiska frihandelsorganisationen (Efta) som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallade Eftaländerna). Medlemsstaterna skall vartannat år överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av artiklarna 4 och 5. Kommissionen skall se till att detta sker i överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget.

Syftet med detta dokument är att fästa medlemsstaternas, Europaparlamentets och rådets uppmärksamhet på dessa nationella rapporter och på kommissionens yttrande om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser".

Meddelandet omfattar följande tre delar och två bilagor:

* Del I - Kommissionens yttrande om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 under perioden 1999 och 2000.

* Del II - Nationella rapporter från EU:s medlemsstater.

* Del III - Nationella rapporter från de Eftaländer som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

* Bilaga 1: Förteckning över kanaler i Europeiska unionens medlemsstater som inte har uppnått en övervägande andel europeiska produktioner (artikel 4) och/eller som inte har uppnått minimiandelen 10 % europeiska produktioner från oberoende producenter (artikel 5 i direktivet)

* Bilaga 2: Parametrar som används vid beräkningen av genomsnittlig sändningstid av europeiska produktioner hos kanalerna i Europeiska unionens medlemsstater (tittarsiffror inräknat) - artikel 4 i direktivet.

I. KOMMISSIONENS YTTRANDE OM TILLÄMPNINGEN AV ARTIKLARNA 4 OCH 5 UNDER PERIODEN 1999 OCH 2000

1. Genomförandet i Europeiska unionens medlemsstater

Enligt artikel 4.3 i direktivet "Television utan gränser" skall kommissionen säkerställa att artiklarna 4 och 5 tillämpas i överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget.

Europeiska unionens medlemsstater och de Eftaländer som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall vartannat år överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av artiklarna 4 och 5. Rapporten skall innefatta (i) en statistisk uppgift om den andel som avses i dessa båda artiklar för vart och ett av de TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion, (ii) skälen i varje enskilt fall till att man inte uppnått denna andel och (iii) de åtgärder som vidtagits eller planeras för att uppnå målet.

I artikel 4.3 i direktivet föreskrivs att kommissionen i sitt yttrande särskilt får beakta följande (icke uttömmande kriterier):

- De framsteg som uppnåtts i förhållande till tidigare år.

- Andelen premiärproduktioner i programplaneringen.

- De särskilda omständigheterna för nya TV-programföretag.

- Den speciella situationen i länder med låg audiovisuell produktionskapacitet eller begränsat språkområde.

Som stöd för medlemsstaterna vid tillsynsarbetet har riktlinjer från kontaktkommittén [3] föreslagits för genomförandet av artiklarna 4 och 5. Dessa riktlinjer, som syftar till att förtydliga vissa definitioner så att man kan undvika att direktivet tolkas och tillämpas på olika sätt [4], trädde i kraft den 1 januari 1999 och är därför giltiga för rapportens referensperiod (1999-2000).

[3] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/art45/art45-intro_fr.htm

[4] I punkt 2.2 i riktlinjerna anges t.ex. att de nationella rapporterna inte behöver innehålla några uppgifter om kanaler som sänder enbart "nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och köp-TV".

Det är mot denna bakgrund som yttrandet bör betraktas. Det visar för första gången den allmänna utvecklingstendensen, från såväl EU:s som den enskilda medlemsstatens perspektiv. Man har därför utarbetat en rad indikatorer på grundval av de kriterier som anges i artiklarna 4 och 5 i direktivet för att tillhandahålla en objektiv analysmall.

Artikel 4 (Europeiska produktioner):

* Indikator 1: Genomsnittlig sändningstid som reserverats för europeiska produktioner av de europeiska kanaler som har den största publikandelen [5] i varje berörd medlemsstat.

[5] Publikandelen för de berörda åren är hämtad från den senaste statistik som publicerats av Europeiska audiovisuella observationsorganet: Statistical Yearbook 2000 (Volume 2) "Household audiovisual equipment, transmission, television audience". Förutom i särskilda fall behandlas alla kanaler med en publikandel på minst 3 % (hela dagen) för de två berörda åren.

* Indikator 2: Måluppfyllelse (dvs. att uppnå en övervägande andel eller mer) för kanaler av alla slag och i varje berörd medlemsstat [6].

[6] Uppgiften fås fram genom att man dividerar antalet kanaler som uppnått minst 50 % med det totala antalet kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet i varje medlemsstat.

* Indikator 3: Allmän utvecklingstendens för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden (1999-2000) [7].

[7] Uppgiften fås fram genom att man räknar samman de kanaler som har ökat respektive minskat andelen, och som har en oförändrad andel, oavsett hur stor andel av sändningstiden som ägnas åt europeiska produktioner. Dessutom beaktas kanaler som etableras på den berörda nationella marknaden under referensperioden.

Artikel 5 (Europeiska produktioner från oberoende producenter):

* Indikator 1: Genomsnittlig sändningstid eller, beroende på vilket alternativ medlemsstaten valt när direktivet införlivades, genomsnittlig andel av programbudgeten för europeiska produktioner från oberoende producenter.

* Indikator 2: Måluppfyllelse (dvs. att uppnå miniminivån 10 %) för kanaler av alla slag och i varje berörd medlemsstat [8].

[8] Uppgiften fås fram genom att man jämför antalet kanaler som uppnått minst minimiandelen 10 % med det totala antalet kanaler som omfattas av artikel 5 i direktivet i varje medlemsstat.

* Indikator 3: Allmän utvecklingstendens för antalet kanaler av alla slag när det gäller den andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter i varje berörd medlemsstat under referensperioden (1999-2000).

* Indikator 4: Genomsnittlig sändningstid eller, beroende på vilket alternativ medlemsstaten valt när direktivet införlivades, genomsnittlig andel av programbudgeten för nya produktioner från oberoende producenter.

* Indikator 5: Allmän utvecklingstendens för antalet kanaler av alla slag när det gäller den andel som reserverats för nya produktioner från oberoende producenter i varje berörd medlemsstat under referensperioden (1999-2000).

Dessa indikatorer gör det möjligt att få en överblick över tillämpningen av artiklarna 4 och 5 under perioden 1999 och 2000. Medlemsstaterna har dock enligt artikel 3.1 i direktivet "Television utan gränser" frihet att föreskriva mer detaljerade eller strängare bestämmelser inom de områden som omfattas av detta direktiv [9].

[9] I praktiken har de flesta medlemsstaterna valt att göra detta (t.ex. studioproduktioner ej medräknade i Italien, positiv definition av produktioner som skall inkluderas i Tyskland, minst 60 % sändningstid för europeiska produktioner i Frankrike, 25 % reserveras för produktioner från oberoende producenter i Förenade kungariket och Nederländerna).

1.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

1.1.1 Bedömning på EU-nivå

Den första allmänna slutsatsen gäller utvecklingen i fråga om antalet TV-kanaler i EU.

Det totala antalet kanaler [10] av alla slag i Europa (EU:s medlemsstater och de EFTA-länder som deltar i EES) var cirka 550 i januari 1999 och 670 i januari 2000. I januari 2001 hade siffran stigit till omkring 820.

[10] Denna uppgift är baserad på statistik som publicerats av Europeiska audiovisuella observationsorganet i dess statistiska årsböcker för 1999, 2000 och 2001. Här ingår nationella kanaler med licens för markbunden sändning, nationella kabel-TV-kanaler och/eller satellitkanaler och/eller digitala markbundna kanaler, utan analog markbunden sändning, utländska temakanaler och kanaler avsedda för utländska marknader. Däremot ingår inte regionala och lokala sändningar, lokala TV-stationer och regionala eller lokala kanaler.

Antalet kanaler som berörs av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" [11] har ökat totalt sett jämfört med föregående period (1997-1998) och har ökat den aktuella referensperioden (1999-2000). Detta visar den dynamiska kraften i det audiovisuella utbudet i EU. Ökningen är betydande i de flesta EU-länder, särskilt i Spanien, Frankrike, Italien, Sverige och Förenade kungariket.

[11] Rapporteringsskyldigheten enligt artikel 4.3 gäller all sändning som utförs av programföretag som faller inom en medlemsstats jurisdiktion, dock med följande undantag:

När det gäller metodiken [12] kan det framhållas att vissa medlemsstater inte alltid har lämnat fullständig information, särskilt när det gäller kabel- och/eller satellitkanaler som ofta utelämnas i de nationella rapporterna). Kommissionen vill därför betona att den skyldighet som medlemsstaterna har enligt artikel 4.3 gäller alla TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion [13]. Däremot behandlas markbunden television närmast uttömmande i rapporterna från medlemsstaterna.

[12] Det är värt att notera att tillsynen sker på olika sätt och med olika intensitet i de olika medlemsstaterna: kontroll av det dagliga programutbudet, undersökningar, representativt urval och ibland även uppskattningar. I vissa fall sköts övervakningen av sektorns oberoende tillsynsorgan och i andra fall direkt av det behöriga ministeriet.

[13] I artikel 4.3 andra stycket fastställs följande: "Rapporten skall innefatta en statistisk uppgift om den uppnådda andelen som anges i denna artikel och i artikel 5 för vart och ett av de TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion, skälen i varje enskilt fall till att man inte uppnått denna andel och de åtgärder som vidtagits eller förutses för att uppnå målet".

>Plats för tabell>

Den andra slutsatsen rör den genomsnittliga sändningstid som reserverats för europeiska produktioner av de kanaler som har de högsta tittarsiffrorna [14] (jfr indikator 1):

[14] I praktiken ingår här utan undantag den andel som reserveras hos alla kanaler med en publikandel på minst 3 % för vart och ett av de berörda åren.

- Den genomsnittliga sändningstiden för europeiska produktioner hos alla europeiska kanaler i alla medlemsstater, var 60,68 % 1999 och 62,18 % 2000, vilket innebär en ökning med 1,50 procentenheter under referensperioden.

- Den genomsnittliga sändningstiden varierade i de olika medlemsstaterna mellan 52,94 % och 71,46 % [15] 1999 och mellan 55,33 % och 71,18 % 2000 [16], med undantag för Portugal [17] (48,7 % 1999 och 49,5 % 2000) och Luxemburg (100 % 1999 och 2000).

[15] Ett land hade en något högre siffra, men den har inte räknats med eftersom uppgifterna inte är fullständiga (alla berörda kanaler med en publikandel på minst 3 % under referensperioden har inte tagits med).

[16] Ett land hade en något högre siffra, men den har inte räknats med eftersom uppgifterna inte är fullständiga (alla berörda kanaler med en publikandel på minst 3 % under referensperioden har inte tagits med).

[17] Portugal har dock i linje med principen om gradvisa framsteg förbättrat resultatet avsevärt jämfört med föregående period (43,4 % under perioden 1997-1998), och närmade sig 50 %-strecket 2000.

- Sändningen av europeiska produktioner i termer av antalet kanaler ökade i 12 medlemsstater. Nivån var oförändrad i en medlemsstat och hade sjunkit (en aning) i två medlemsstater. Totalt sett har utvecklingen varit positiv under referensperioden.

Den tredje slutsatsen gäller det totala antalet kanaler som uppnådde minst en övervägande andel av europeiska produktioner under referensperioden (jfr indikator 2):

- Den genomsnittliga måluppfyllelsen för alla europeiska kanaler i alla medlemsstater var 68,58 % 1999 och 72,50 % 2000, dvs. en ökning med 3,93 procentenheter under referensperioden. Det är särskilt imponerande med tanke på den stora ökningen av antalet kanaler (i synnerhet temakanaler) under samma period.

- Måluppfyllelsen för kanaler av alla slag varierade i de olika medlemsstaterna mellan 50 % och 100 % 1999 samt mellan 53 % och 100 % 2000, med undantag för Italien, som inte uppnådde målet att sända en övervägande andel europeiska produktioner (42 % 1999 och 49 % 2000).

- Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag ökade i nio medlemsstater, låg på oförändrad nivå i fyra medlemsstater och minskade i två andra medlemsstater. Totalt sett har utvecklingen således varit positiv.

Den fjärde slutsatsen gäller den allmänna utvecklingstendensen för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden (jfr indikator 3).

- De nationella rapporterna visar att den allmänna tendensen är uppåtgående i 14 medlemsstater, medan nivån är oförändrad i den återstående medlemsstaten. Totalt sett har utvecklingen således varit positiv under referensperioden.

Sammantaget visar dessa generellt sett positiva resultat -- med en förbättring för de flesta indikatorerna under referensperioden -- att man håller på att uppnå de mål som fastställs i direktivet "Television utan gränser".

Tabellen nedan visar situationen vad gäller genomförandet av artikel 4 i direktivet under hela perioden och i hela EU.

Europeiska produktioner (artikel 4 i direktivet "Television utan gränser")

>Plats för tabell>

1.1.2. Bedömning på medlemsstatsnivå

Österrike:

För ORF 1 och ORF 2, som tillsammans hade en publikandel på 57,5 % 1999 och 55,6 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 56,6 % 1999 och 58,8 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 2,2 procentenheter under referensperioden.

* Under hela referensperioden uppnådde två av de tre kanaler som nämns i rapporten den övervägande andel som fastställs i artikel 4 i direktivet. Endast ORF 1 låg betydligt under denna andel (34 % 1999 och 36,6 % 2000). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var därför 66,66 % för perioden som helhet.

Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten. Det påpekas bland annat att andelen sändningstid för europeiska produktioner ökar och att tyska produktioner blir allt populärare (särskilt TV-filmer). I rapporten framhålls den parallella ökningen i sändningstid för europeiska produktioner på ORF 2 som tillhör samma programföretag. Inga särskilda åtgärder har vidtagits eller planeras. Kommissionen noterar att Österrike befinner sig i den speciella situationen som gäller för länder med låg audiovisuell produktionskapacitet. När det gäller ORF 1 vill kommissionen dock påpeka att den andel som fastställs i artikel 4.1 skall tillämpas varje år, särskilt för att skapa konkurrens på lika villkor mellan TV-program från alla programföretag som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion [18].

[18] Jfr andra stycket i artikel 4.3 i direktiv och punkt 2.2 i de föreslagna riktlinjerna för övervakning av genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" av den 11 juni 1999.

* Två av de tre kanaler som behandlas i rapporten hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner, medan den tredje hade minskat denna andel. Den allmänna utvecklingstendensen för antalet kanaler av alla slag var därför uppåtgående när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Belgien [19]:

[19] Eftersom två separata rapporter skickats in, bedöms kanalerna för den franska respektive den flamländska språkgemenskapen var för sig. Siffrorna har dock lagts samman vid bedömningen på EU-nivå. Kommissionen vill också framhålla att kanalerna RTL TVi och Club RTL är desamma som de som sänds av CLT S.A. i Luxemburg. De ingår därför i rapporterna för båda dessa länder. Detsamma gäller Liberty TV, som ingår både i den belgiska och den luxemburgska rapporten.

Den franska språkgemenskapen:

För kanalerna RTBF 1, RTBF 2, RTL-TVi och Club, som tillsammans hade en publikandel [20] på 43,4 % 1999 och 44,8 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 66,83 % 1999 och 67,20 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 0,38 procentenheter under referensperioden.

[20] Anmärkningsvärd är den stora genomslagskraften för de franska kanalerna TF1, France 2 och France 3, som hade en publikandel på över 30 % under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde fyra av de sammanlagt åtta kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet [21] mer än den övervägande andel som föreskrivs i den artikeln. RTL-TVi var den enda kanalen som låg något under denna gräns (49,1 %). Uppgifter saknas för tre kanaler [22]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var därför 50 %. Under 2000 uppnådde fem av de sammanlagt åtta kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet mer än den övervägande andel som föreskrivs i den artikeln. Uppgifter saknas för tre kanaler [23]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var därför 62,5 %. Förutom i fallet RTL-TVi fanns det enligt rapporten inget behov av särskilda åtgärder. När det gäller de två varianterna av basutbudet på Canal +, anges i rapporten att man under 2002 kommer att införa ett system för mätning av programsändningarna som grundar sig på ett representativt urval. Kommissionen vill påpeka att den andel som fastställs i artikel 4.1 skall tillämpas varje år på alla TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion. För alla dessa program skall uppgifter lämnas som gör det möjligt att kontrollera att de andelar som föreskrivs i artikel 4 i direktivet uppnås successivt [24].

[21] Här ingår ej kanalerna HSE (enbart köp-TV) och Canal Z (enbart finans- och ekonominyheter).

[22] Utöver Liberty TV anges i rapporten att ytterligare två Canal +-kanaler inte behandlas (uppgifter saknas).

[23] Utöver Liberty TV anges i rapporten att ytterligare två Canal +-kanaler inte behandlas (uppgifter saknas).

[24] Jfr artikel 4.3 andra stycket i direktivet och punkt 2.2 i de föreslagna riktlinjerna för övervakning av genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" av den 11 juni 1999.

* Två av de fem kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner, medan tre hade minskat denna andel. Den allmänna utvecklingstendensen var därför nedåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Den flamländska språkgemenskapen:

* För VRT TV1, VRT Canvas/ Ketnet, VMM-VTM, VMM-Kanaal 2, som tillsammans hade en publikandel på 63,7 % 1999 och 66,1 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 51,75 % 1999 och 53,25 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 1,5 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde fyra av de sammanlagt nio kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Fem kanaler låg klart under denna gräns - Kanaal 2 (25 %) och temakanalerna i Canal +-gruppen, där andelen låg på 20 % eller ännu lägre (Canal+ grijs, Canal+ blauw, Canal+ geel, Canal+ 16/9). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var därför 44 %. Under 2000 uppnådde fem av de sammanlagt tio kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Fyra kanaler låg klart under denna gräns - Kanaal 2 (30 %) och de temakanaler som ingår i Canal +, för vilka andelen låg på mellan 27 % och 42 % (Canal+ grijs, Canal+ blauw, Canal+ 16/9). Uppgifter saknas för Canal + geel [25]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 50 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten. När det gäller Kanaal 2 påpekas att andelen europeiska produktioner ökar och att kanalerna i programföretaget VMM tillsammans uppnår mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. När det gäller kanalerna i Canal+-gruppen anfördes det temainriktade programutbudet (filmer) som ett skäl.

[25] Enligt rapporten ersattes denna kanal av Canal+ 16/9 fr.o.m. den 5 december 1999.

När det gäller Kanaal 2 vill kommissionen påpeka att den andel som fastställs i artikel 4.1 gäller TV-program från alla programföretag som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion. Kommissionen noterar också att alla kanaler som inte uppnått den föreskrivna andelen har gjort framsteg under referensperioden.

* Sju av de åtta kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner, medan den återstående kanalen låg kvar på oförändrad nivå (andelen 100 %) under referensperioden. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Den tyska språkgemenskapen: De behöriga myndigheterna har inte överlämnat någon rapport.

Tyskland:

* För kanalerna ARD, ZDF, Kabel 1, ProSieben, RTL, RTL 2, SAT 1, som tillsammans hade en publikandel på 83,40 % 1999 och 83,3 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 60,22 % 1999 och 63 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 2,78 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde 14 de totalt 23 kanaler som behandlas i rapporten [26] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Sju kanaler låg under denna gräns och uppgifter saknas för två informationskanaler [27]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 61 %. Under 2000 uppnådde 15 av de totalt 24 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Sju låg under denna gräns och uppgifter saknas för två kanaler [28]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 62,5 %. Följande sju kanaler låg under miniminivån under hela referensperioden: Kabel 1 (25,4 % 1999 och 27,90 % 2000), ProSieben (46,20 % 1999 och 46 % 2000), RTL 2 (36 % 1999 och 46 % 2000), Super RTL (33,70 % 1999 och 38,20 % 2000), 13 TH Street (20 % 1999 och 17 % 2000), Première (35 % 1999 och 33,1 % 2000) samt Studio Universal (30 % 1999 och 35 % 2000). Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten - nyetablerad kanal, kanalens funktionssätt (betal-TV), temainriktning eller struktur. När det gäller vidtagna eller planerade åtgärder nämndes den pågående dialogen med de olika programföretagen. Kommissionen noterar i synnerhet de återkommande svårigheter som de tre kanalerna med en publikandel på mer än 3 % haft, dvs. Kabel 1, ProSieben och RTL 2. De två sistnämnda kanalerna var dock nära att uppnå en övervägande andel 2000.

[26] I motsats till den föregående rapporten (för 1997-1998) behandlas inte Deusche Welle TV.

[27] Kanalerna N-TV och VH 1.

[28] Kanalerna N-TV och VH 1.

* Elva av de 21 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. Andelen var oförändrad för fyra kanaler och hade minskat för sex kanaler under referensperioden. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Danmark:

* För kanalerna DR 1, TV2 och TV Danmark, som tillsammans hade en publikandel på 71,9 % 1999 och 72 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 60,66 % 1999 och 61 % 2000. Det innebär en ökning med 0,34 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde fyra av de totalt fem kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Endast TV Danmark låg under denna gräns (med 36 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 80 %. Under 2000 uppnådde fem av de totalt sju kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Två kanaler -- TV Danmark (42 %) och TV 2 Zulu (41 % 2000) -- låg under gränsen. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 71,40 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten. För kanalen TV Danmark hade andelen ökat ständigt sedan 1997 och skulle enligt prognosen öka ytterligare under 2001. TV 2 Zulu var däremot en nyetablerad kanal som inte började sända förrän den 15 oktober 2000. Kommissionen är medveten om att Danmark befinner sig i den speciella situationen som gäller för länder med låg audiovisuell produktionskapacitet och begränsat språkområde och noterar att framsteg har gjorts under referensperioden.

* Två av de fem kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För en kanal var andelen oförändrad (bibehållen nivå på 100 %) och för två hade andelen minskat under referensperioden. Till detta kommer resultatet för två nyetablerade kanaler som ägnar en stor del av sitt programutbud åt produktioner av detta slag. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Grekland:

* För kanalerna ET 1, NET, ALPHA, ANTENNA, STAR och MEGACHANNEL, som tillsammans hade en publikandel på 83,4 % 1999 och 83,7 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 71,46 % 1999 och 71,18 % 2000. Det innebär en liten minskning med 0,28 procentenheter under referensperioden.

* Kommissionen noterar att alla kanaler som behandlas i rapporten uppnådde mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet under hela referensperioden (andelarna varierar mellan 51,9 % och 96,04 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 100 %.

* Åtta av de tio kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner och två kanaler hade minskat denna andel under referensperioden. Till detta kommer den nya kanalen TEMPO som ägnar över 50 % av programutbudet åt europeiska produktioner. Den allmänna utvecklingstendensen var uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Spanien:

* För kanalerna TVE 1, TVE 1/ La 2, Telecinco, Antena 3, som tillsammans hade en publikandel på 76,8 % 1999 och 76,2 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 52,94 % 1999 och 58,50 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 5,56 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde 28 av de totalt 40 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Följande tolv kanaler låg under denna gräns: den markbundna kanalen Telecinco (45,40 %) och satellitkanalerna TCM (20 %), AXN (22,5 %), Alucine (37,45 %), Fox kids (38,70 %), Cinemania (30,9 %), Disney Channel (18,61 %), Nichelodeon (2,10 %), Calle 13 (10,6 %), Gran Via (25,55 %), Gran Via 2 (25,85 %) och Gran Via 3 (35,33 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 70 %. Under 2000 uppnådde 35 av de totalt 45 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Följande tio satellitkanaler låg under denna gräns: TCM (30,66 %), AXN (27,70 %), Alucine (32,04 %), Fox kids (44,90 %), Cinemania (37,70 %), Disney Channel (24,53 %), Nichelodeon (19,80 %), Calle 13 (16,89 %), Gran Via (40,06 %) och Studio Universal (9,13 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 78 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten. Förutom när det gäller Telecinco, som åtgärdade bristerna under 2000, gällde det digitala satellitkanaler med tematisk inriktning. För sådana kanaler finns följande två övergångsbestämmelser i spansk lagstiftning: dels möjligheten att reservera 40 % av sändningstiden för europeiska produktioner under första verksamhetsåret, dels möjligheten att räkna samman de betalkanalpaket som ingår i ett visst erbjudande. De behöriga myndigheterna planerar att skicka ett föreläggande till de berörda företagen i de fall brister konstaterats. Kommissionen noterar att de flesta av dessa kanaler har förbättrat sitt resultat under referensperioden.

* För 24 av de 40 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen sändningstid för europeiska produktioner ökat. För två kanaler var andelen oförändrad (på 100 %) och för 14 kanaler hade andelen minskat. Det bör nämnas att fem nya kanaler hade etablerats, varav fyra ägnar en övervägande del av programutbudet åt europeiska produktioner. Den allmänna utvecklingstendensen var uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Frankrike:

* För kanalerna TF1, France 2, France 3, M6 och Canal +, som tillsammans hade en publikandel på 91,8 % 1999 och 89,1 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 67,42 % 1999 och 69 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 1,58 procentenheter under referensperioden.

Under 1999 uppnådde 34 av de totalt 54 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Uppgifter saknas för tio kanaler. För följande tio kanaler låg andelen under den fastställda gränsen: AB1 (25 %), Action (20 %), Cinéfaz (24 %), Cinéstar 1 (45 %), Cinéstar 2 (43 %), Cinétoile (48 %), Histoire (40 %), Kiosque (32 %), Mangas (33 %) och 13ème Rue (17 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 63 %. Under 2000 uppnådde 42 av de totalt 59 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Uppgifter saknas för fem kanaler. För följande tolv kabelkanaler låg andelen under den fastställda gränsen: AB1 (30 %), Action (23 %), Mangas (34 %), CinéCinema 1 2 3 (48 %), Canal Jimmy (43 %), Cinéfaz (45 %), Cinéstar 2 (49 %), Multivision (44 %), Odyssée (46 %), Polar (43 %), RFM TV (43 %), 13ème Rue (34 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 71 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten: temakanal (biofilm) och/eller nyetablerad kanal, funktionssätt (pay-per-view). Kommissionen noterar att åtgärder har vidtagits eller planeras av den behöriga myndigheten i samtliga fall där målet inte uppnåtts: föreläggande om måluppfyllelse eller rättsliga åtgärder mot programföretagen, inbegripet straffavgifter.

* För 29 av de 42 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen sändningstid för europeiska produktioner ökat. För två kanaler var andelen oförändrad och för elva kanaler hade andelen minskat. Dessutom måste de nyetablerade kanalerna beaktas - fyra av de fem nya kanalerna har en övervägande andel europeiska produktioner i programutbudet. Den allmänna utvecklingstendensen var uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Irland:

För kanalerna RTE 1, Network 2 och TV3, som tillsammans hade en publikandel på 54,4 % 1999 och 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 54,17 % 1999 och 55,33 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 1,17 procentenheter under referensperioden.

* Under referensperioden uppnådde tre av de totalt fyra kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Endast TV 3 låg aningen under denna gräns ( med 49,5 % 1999 och 49 % 2000). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 75 %.

Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges inte i rapporten. Någon information ges inte heller om vidtagna eller planerade åtgärder. Kommissionen noterar dock att det berörda programföretaget under referensperioden på det hela taget var mycket nära att uppnå den övervägande andel som föreskrivs och att Irland befinner sig i den speciella situationen som gäller för länder med låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller begränsat språkområde. Med tanke på kravet på gradvisa framsteg bör insatserna för att öka denna andel fortsätta.

* Två av de fyra kanaler som behandlas i rapporten hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För de övriga två kanalerna hade denna andel minskat. Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var därför stabil under referensperioden.

Italien:

* För kanalerna Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia Uno och Retequattro, som tillsammans hade en publikandel på 90,2 % 1999 och 90,7 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 65,90 % 1999 och 65,98 % 2000. Det innebär en liten ökning (med 0,09 procentenheter) under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde 16 av de totalt 38 kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet [29] mer än den övervägande andel som föreskrivs i den artikeln. Uppgifter saknas för nio kanaler. Följande 13 kanaler uppnådde inte miniminivån: Italia Uno (41,25 %), Tele + Nero (34,77 %), Tele + Bianco (38,67 %) och TMC/ La 7 (43,86 %) - alla markbundna - samt satellitkanalerna Coming Soon Television (8,5 %), Disney Channel (20 %), Cineclassics (47 %), Stream Verde (0 %), Tele + Grigio (48,82 %), Tele + 16/9 (46,13 %), Tele + Nero (34,77 %), Palco (45,91 %) och Tele + Bianco (38,67 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 42 %. Under 2000 uppnådde 21 av de totalt 43 kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet [30] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Uppgifter saknas för nio kanaler. För följande 13 kanaler låg andelen under den föreskrivna gränsen: de markbundna kanalerna Italia Uno (39,66 %), Tele + Nero (38,87 %) och Tele + Bianco (41,77 %) och satellitkanalerna Coming Soon Television (8,5 %), Disney Channel (28 %), Fox Kids (36 %), Duel (12 %), Comedy Life (25 %), Stream Verde (0 %), Tele + 16/9 (41,18 %), Tele + Nero (38,87 %), Palco (42,74 %) och Tele + Bianco (41,77 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 49 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten. När det gäller de markbundna kanalerna Italia Uno och TMC/La 7 framhålls till exempel att kanalerna i gruppen tillsammans [31] uppnår den andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. När det gäller Tele + Nero och Tel + Bianco (med både markbunden sändning och satellitsändning) anges i rapporten att samma metod använts, men att dessa kanaler ändå inte lyckats uppnå den föreskrivna andelen. Inga särskilda åtgärder hade vidtagits eller planerats för att lösa de problem som finns, särskilt när det gäller programföretag med markbunden sändning. Orsakerna till att de återstående satellitkanalerna inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten [32] - temakanal och/eller nyetablerad kanal, kanaler som är dotterbolag till företag i länder utanför EU och som främst använder eget material, eller använd programplaneringsmetod (near video on demand). Kommissionen noterar att måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var låg under referensperioden, men att en ökning skett. När det gäller Italia Uno [33], TMC/La 7 [34], Tele + Nero, Tele + Bianco och satellitkanalerna vill kommissionen framhålla att den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4.1 skall tillämpas varje år, särskilt för att skapa konkurrens på lika villkor mellan TV-program från alla programföretag som faller inom den berörda medlemsstatens lagstiftning [35].

[29] Man har inte beaktat kanaler som sänder enbart "nyheter, sportevenemang och köp-TV" eller kanaler som endast sänder på ett språk som inte är ett officiellt språk i någon EU-medlemsstat - dvs. totalt 22 kanaler.

[30] Man har inte beaktat kanaler som sänder enbart "nyheter, sportevenemang och köp-TV" eller kanaler som endast sänder på ett språk som inte är ett officiellt språk i någon EU-medlemsstat - dvs. totalt 22 kanaler.

[31] I rapporten förklaras att följande gäller enligt italiensk lag kompletterad genom ett beslut av den behöriga myndigheten (Autorita per le Garanzzie nelle Commnicazioni): Om flera kanaler tillhör eller styrs av ett enda programföretag, fastställs kvoten på grundval av kanalernas totala programutbud, dock med minimiandelen 20 % för varje kanal.

[32] En utvärdering görs nu av uppgifterna, som är baserade på programföretagens egen anmälan och tillhörande underlag.

[33] Denna kanal hade en publikandel över på 11 %.

[34] Fr.o.m. 2000 uppnådde TMC/La 7 minimiandelen (57,83%).

[35] Jfr andra stycket i artikel 4.3 i direktivet och punkt 2.2 i de föreslagna riktlinjerna för övervakning av genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" av den 11 juni 1999.

* 20 av de 28 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen sändningstid för europeiska produktioner ökat. För en kanal var andelen oförändrad (0 %) och för sju kanaler hade andelen minskat. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Luxemburg [36]

[36] Kommissionen vill påpeka att kanalerna RTL TVi och Club RTL är desamma som de som sänds av CLT S.A. i Luxemburg. De ingår därför i båda ländernas rapporter. Detsamma gäller Liberty TV, som behandlas i såväl den belgiska som den luxemburgska rapporten.

* För RTL Télé Lëtzebuerg, som hade en publikandel på 58,6 % [37] 1999-2000, var andelen europeiska produktioner 100 % 1999 och 2000. Läget var alltså oförändrat under referensperioden.

[37] Uppgiften avser publikandelen under bästa sändningstid (andelen sjunker till 14,3 % för dagen som helhet).

* Under 1999 uppnådde sju av de totalt tio kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var således 70 %. Följande tre kanaler uppnådde inte den föreskrivna andelen: RTL 9 (40,50 %), RTL Tvi (49,10 %) och RTL 5 (46 %). Under 2000 uppnådde tio av de totalt elva kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Endast RTL 4 låg något under gränsen (49 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 91 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten: temainriktningen (RTL 5 under 1999) samt omstruktureringen av ekonomin (RTL 9). I rapporten betonas också att "kanalparen" (RTL 4 och RTL 5 respektive Tvi Club och Club RTL) uppnådde miniminivån under 1999 och 2000. Inga särskilda åtgärder hade vidtagits eller planerats av de behöriga myndigheterna. Kommissionen vill framhålla att den andel som föreskrivs i artikel 4.1 i direktivet "Television utan gränser" skall tillämpas varje år på TV-program från alla programföretag som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion [38]. Kommissionen noterar också att det i linje med principen om gradvisa framsteg skett en tydlig förbättring under referensperioden. Situationen är positiv 2000, med endast ett programföretag som ligger något under miniminivån.

[38] Jfr artikel 4.3 andra stycket i direktivet och punkt 2.2 i de föreslagna riktlinjerna för övervakning av genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" av den 11 juni 1999.

* Tre av de åtta kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För tre kanaler var andelen oförändrad (varav två hade en andel på 100 %) och för två kanaler hade andelen minskat. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Nederländerna

* För kanalerna Ned 1, Ned 2/ TV 2, Ned 3, Veronica och SBS 6, som tillsammans hade en publikandel på 53,1 % 1999 och 52,7 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 68 % 1999 och 67,6 % 2000. Det innebär en liten minskning (med 0,4 procentenheter) under referensperioden.

Under 1999 uppnådde 11 av de totalt 18 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. För en kanal saknas uppgifter. Följande sex kanaler låg under den fastställda gränsen: SBS 6 (46 %), Film 1 (44 %), Net 5 (40 %), Veronica (49 %), Canal + 1 (24 %) och Canal + 2 (17 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 61 %.

Under 2000 uppnådde 14 av de totalt 21 kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. För en kanal saknas uppgifter. Följande sju kanaler låg under den fastställda gränsen: Net 5 (49 %), Veronica (45 %), Canal + 1 (23 %), Canal + 2 (26 %), Film 1 (49 %), Innergy (39 %) och FilmTime (17 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 67 %.

Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten: temakanal och/eller nyetablerad kanal, brist på europeiska produktioner (livsstilskanal, tillfälligt undantag). Det är positivt att den nederländska mediemyndigheten i syfte att underlätta tillsynen har antagit en rad riktlinjer, som trädde i kraft den 1 januari 2002.

* Nio av de 16 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För två kanaler var andelen oförändrad och för fem kanaler hade andelen minskat. För de tre nykomlingarna på marknaden varierade andelen europeiska produktioner i programutbudet mellan 17 % och 76 %). Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Portugal

* För kanalerna RTP 1, RTP 2, SIC och TVI, som tillsammans hade en publikandel på 94,4 % 1999 och 92,9 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 48,7 % 1999 och 49,5 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 0,8 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde fem av de totalt sju kanaler som behandlas i rapporten [39] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Följande två kanaler nådde inte upp till miniminivån: SIC (44,8 %) och TVI (30,5%). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 71 %. Under 2000 uppnådde sju av de totalt nio kanaler som behandlas i rapporten [40] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Det var samma kanaler som föregående år låg under den fastställda gränsen, dvs. SIC (34,8 %) och TVI (36,5 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 78 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten. De behöriga myndigheterna konstaterar att SIC inte hade uppnått målet, men framhåller att resultatet låg nära den fastställda miniminivån och att andelen för kanalgruppen som helhet var cirka 70 %. När det gäller TVI, som är det nyaste tillskottet på den portugisiska marknaden, påpekas att andelen hade förbättrats stadigt. Myndigheterna framhåller också den portugisiska marknadens särdrag (vad gäller t.ex. produktion och reklam). I rapporten anges att de behöriga myndigheterna inom ramen för den löpande dialogen hade fäst de berörda programföretagens (särskilt TVI:s) uppmärksamhet på den aktuella situationen. Eftersom betydande framsteg har gjorts avser man dock inte att vidta åtgärder. Kommissionen är medveten om att Portugal befinner sig i den speciella situationen som gäller för länder med låg audiovisuell produktionskapacitet och begränsat språkområde och noterar att framstegen generellt sett har varit betydande jämfört med föregående referensperiod [41]. Kommissionen noterar dock att andelen i programutbudet har försämrats drastiskt under den aktuella referensperioden när det gäller SIC, som har en dominerande andel på den portugisiska marknaden (över 44 %). Kommissionen vill därför framhålla att den andel som föreskrivs i artikel 4.1 skall tillämpas varje år på TV-program från alla programföretag som faller inom den berörda medlemsstatens lagstiftning, särskilt för att skapa konkurrens på lika villkor [42].

[39] I rapporten behandlas sportkanalen Sport TV Portugal.

[40] Se ovan.

[41] För kanalerna med de största publikandelarna var andelen europeiska produktioner 43,4 % under perioden 1997-1998. Läget hade förbättrats betydligt 1999 och 2000, med 48,7 % respektive 49,5 %.

[42] Jfr andra stycket i artikel 4.3 i direktivet och punkt 2.2 i de föreslagna riktlinjerna för övervakning av genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" av den 11 juni 1999.

* Tre av de sju kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För fyra kanaler hade andelen minskat. Två nya temakanaler med en övervägande andel europeiska produktioner i programutbudet etablerades dock på den portugisiska marknaden under 2000 (med andelar på mellan 77,1 % och 98,2 %). Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Finland

* För kanalerna TV 1, TV 2, MTV 3 och Nelonen, som tillsammans hade en publikandel på 95 % 1999 och 94,2 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 66,25 % 1999 och 69,5 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 3,25 procentenheter under referensperioden.

* Under referensperioden uppnådde samtliga fyra kanaler som behandlas i rapporten mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet (med andelar mellan 52 % och 86 % 1999 respektive 53 % och 85 % 2000). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 100 %.

* Tre av de fyra kanaler som behandlas i rapporten hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För en kanal hade andelen minskat något (med 1 %). Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Sverige

* För kanalerna SVT 1, SVT 2 och TV 4, som tillsammans hade en publikandel på [43] 74,2 % 1999 och 71,9 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 73,83 % 1999 och 74,45 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 0,62 procentenheter under referensperioden.

[43] Här ingår varken TV 3 AB (med en publikandel på 10,8 % 1999 och 11,4 % 2000) eller TV 5 AB/Kanal 5 (med en publikandel på 5,9 % 1999 och 6,1 % 2000), eftersom uppgifter saknas för 1999 (digitala sändningar inleddes 2000). Den genomsnittliga andelen för de fem kanalerna SVT 1, SVT 2, TV4, TV 3 AB och TV 5 AB/ Kanal 5 var 51,97 % 2000 (sändningstid för europeiska produktioner).

* Under 1999 uppnådde tolv av de 21 kanaler som behandlas i rapporten [44] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Följande nio kanaler uppnådde inte den föreskrivna andelen: TV 1000 (26 %), Cinema (25 %), « 6 » (42 %), Canal + (23 %), Canal + Gul (25 %), Canal + Blå (20 %), Kiosk (12 %), CineCinemas (5,75 %) och NollEttan Television (47 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 57 %. Under 2000 uppnådde 15 av de totalt 26 kanaler som behandlas i rapporten [45] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Uppgifter saknas för en kanal. Följande tio kanaler låg under den föreskrivna andelen: TV 3 AB (17 %), TV5 AB (19,5 %), TV 1000 (24 %), Cinema (23 %), Z TV (19 %), Canal + (32 %), Canal + Gul (36 %), Canal + Blå (36 %), Kiosk (14,1 %) och CineCinemas (23 %). Det bör särskilt noteras att kanalerna "6" (50 %) och NollEttan Television (100 %) nu uppnår den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 58 %. Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten - nyetablerad kanal, vissa kanalers temainriktning (film) och/eller funktionssätt (betal-TV), bristen på europeiska filmer av god kvalitet eller lägre priser på amerikanska produktioner än på svenska och europeiska. Kommissionen noterar att åtgärder har vidtagits eller planeras i de fall där programföretagen inte uppnått den föreskrivna andelen (begäran om ökade inköp av europeiska program och sökning av europeiska filmer av god kvalitet). När det gäller kanalerna TV 3 AB och TV 5 AB/Kanal 5, som har en stor publikandel, vill kommissionen påpeka (med avseende på 1999) att uppgifter skall lämnas om tillämpningen av artikel 4 i direktivet, oberoende av de berörda kanalernas sändningsmetod (analog och/eller digital).

[44] Följande måste betraktas som undantagna: SVT 24, ViaSat Sport, DTU TV och TV Butiken.

[45] Följande måste betraktas som undantagna: SVT 24, ViaSat Sport, DTU TV och TV Butiken.

* Tolv av de 20 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen sändningstid för europeiska produktioner. För fem kanaler var andelen oförändrad och för tre kanaler hade andelen minskat. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Förenade kungariket

* För kanalerna BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4 och Channel 5, som tillsammans hade en marknadsandel på 86,1 % 1999 och 83,5 % 2000, var andelen europeiska produktioner i genomsnitt 64 % 1999 och 68,8 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 4,8 procentenheter under referensperioden.

Under 1999 uppnådde 53 av de totalt 97 kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet [46] mer än den övervägande andel som föreskrivs i den artikeln [47]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 55 %. Följande 44 kanaler uppnådde inte den föreskrivna andelen: 3+ Denmark (18 %), Adult Channel (48 %), Animal Planet (40 %), Bravo (18 %), Disney Channel UK (4 kanaler: 27 %), Fox Kids UK (27 %), Fox Kids Scandinavia (20 %), Front Row [48] (35 %), God Channel (35 %), History Channel (26 %), Inspiration Network (30 %), Kanal 5 (22 %), Living (37 %), National Geographic (9 %), Nichelodeon (29 %), Nichelodeon Nordic (8 %), Paramount Comedy Channel (23 %), Play Boy TV (15 %), Revival Channel (16 %), Sci-Fi Channel (11 %), Sky Cinema (13 %), Sky Movie Max (7 %), Sky One (46 %), Sky Premier (8 %), Studio Universal (46 %), TCC Nordic (27 %), Television X (33 %), Turner Cartoon Network (28 %), Cartoon Network (på nederländska) (22 %), Cartoon Network (på italienska) (20 %), Carton Network (på spanska) (12 %), Cartoon Network (Norden) (15 %), TNT Classical Movies (11 %), TCM (40 %), TCM (på spanska) (40 %), TCM (på franska) (40 %), Trouble (20 %), TV3 Denmark (22 %), TV3 Norway (15 %), TV3 Sweden (22 %) och VT4 (15 %). Under 2000 uppnådde 62 av de totalt 116 kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet [49] mer än den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Uppgifter saknas för två kanaler. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 53 %. Följande 52 kanaler uppnådde inte den föreskrivna andelen: 3+ Denmark (10 %), Biography Channel (5 %), Bravo (15 %), Channel Health (35 %), Discovery Health (44 %), Discovery Kids (48 %), Disney Channel UK (4 kanaler: 31 %), Film Four (44 %), Fox Kids UK (38 %), Fox Kids Scandinavia (36 %), Front Row (med Barker Channel) (48 %), Front Row (utan Barker Channel) (37 %), God Channel (36 %), History Channel (21 %), Inspiration Network (40 %), Kanal 5 (20 %), Living (31 %), National Geographic (16 %), Nichelodeon (20 %), Nichelodeon Nordic (11 %), Paramount Comedy Channel (24 %), Play Boy TV (18 %), Private Blue (49 %), Revival Channel (31 %), Sci-Fi Channel (11 %), Sky Cinema (17 %), Sky Movie Max (4 %), Sky One (34 %), Sky Premier (9 %), Sky Travel Channel (43 %), Studio Universal (47 %), Television X (44 %), Turner Cartoon Network (36 %), Cartoon Network (Boomerang) (21 %), Cartoon Network (på nederländska) (26 %), Cartoon Network (på franska) (21 %), Cartoon Network (på italienska) (22 %), Cartoon Network (på spanska) (21 %), Cartoon Network (Norden) (20 %), TCM (41 %), TCM (på spanska) (40 %), TCM (på franska) (41 %), Trouble (24 %), TV3 Denmark (16 %), TV3 Norway (8 %), TV3 Sweden (12 %), V+ Norway (13 %), VT4 (16 %) och ZTV (46 %). Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen anges i rapporten: temakanaler eller nyetablerade kanaler, svårigheten att hitta europeiska program eller att köpa in dem till konkurrenskraftiga priser samt kanaler som är dotterbolag till företag i länder utanför EU och som nästan uteslutande sänder eget material. Kommissionen vill påpeka att den andel som föreskrivs i artikel 4.1 skall tillämpas varje år på TV-program från alla programföretag som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion [50], särskilt för att säkerställa lika konkurrensvillkor.

[46] Här ingår inte undantagna kanaler (51 kanaler) eller kanaler som inte var operativa under den berörda perioden.

[47] I rapporten behandlas följande nyhetskanaler och sportkanaler: BBC News 24, Sky News, Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3 och Sky Sports extra.

[48] Utan Barker Channel.

[49] Här ingår varken undantagna kanaler (51 kanaler) eller kanaler som inte var operativa under den berörda perioden.

[50] Jfr andra stycket i artikel 4.3 i direktivet och punkt 2.2 i de föreslagna riktlinjerna för övervakning av genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" av den 11 juni 1999.

* För 45 av de 96 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen sändningstid för europeiska produktioner ökat. För nio kanaler var andelen oförändrad och för 38 kanaler hade andelen minskat. Den allmänna utvecklingstendensen var därför uppåtgående för antalet kanaler av alla slag när det gäller europeiska produktioner i programutbudet under referensperioden.

Allmänna överväganden

(i) Tillsyns- och övervakningsmetoder

I medlemsstaternas rapporter behandlas olika slag av tillsyns- och övervakningssystem (faktasammanställning, kontroll av det dagliga programutbudet, insamling av uppgifter från programföretag, undersökningar, representativt urval och i vissa fall enkla uppskattningar). Ibland finns skillnader som beror på sändningsmetod (t.ex. kontroll av det dagliga programutbudet hos markbundna kanaler och undersökningar för kabel-TV).

Generellt sett mer var övervakningen och tillsynen mer utvecklad när det gäller markbundna kanaler och kabel-TV-kanaler än när det gäller satellitkanaler, som ofta inte alls nämns i de inlämnade rapporterna.

Kommissionen vill i detta sammanhang påpeka att den skyldighet som föreskrivs i artikel 4.3 i direktivet "Television utan gränser" skall tillämpas på varje TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion, oavsett vilken sändningsmetod som används (marksändning, satellitsändning eller kabelsändning - analog och/eller digital). En fullständig förteckning över alla kanaler som omfattas av artikel 4 i direktivet skall därför lämnas in.

(ii) Orsakerna till att man i vissa fall inte uppnått den föreskrivna andelen

De flesta medlemsstater med kanaler inom sin jurisdiktion som inte uppnådde den andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet angav följande orsaker:

a) - Kanalgrupper inom samma programföretag. I många av rapporterna från medlemsstaterna påpekas att de berörda kanalerna tillsammans uppnådde minst den miniminivå som föreskrivs i direktivet.

Denna situation innebär att konkurrens på lika villkor mellan de olika TV-programföretagen inte kan garanteras och att europeiska produktioner isoleras i programutbudet för en eller flera särskilda kanaler. Detta kan i vissa fall leda till att resultaten från (publikandelsmässigt) "små" kanaler eller temakanaler på ett artificiellt sätt aggregeras med resultaten från en "stor" allmäninriktad kanal.

b) - Kanalens temainriktning och gjorda framsteg. I många fall är det på grund av temainriktningen inte möjligt att uppnå miniminivån (mycket specifik nischmarknad).

c) - Nyetablerad kanal. Många av nykomlingarna på marknaden har dock en stor andel europeiska produktioner i programutbudet under de första åren för att penetrera den berörda marknaden.

d) - Kanaler som är dotterbolag till företag i länder utanför EU. Sådana kanaler tenderar att systematiskt använda eget material och visar sällan europeiska produktioner.

I praktiken kombineras ofta dessa skäl i medlemsstaternas rapporter. De berörda kanalerna är ofta desamma i de olika medlemsstaterna.

(iii) Vidtagna eller planerade åtgärder

I rapporterna nämns olika typer av åtgärder - löpande dialog, särskild övervakning av den berörda kanalen, förelägganden och rättsliga åtgärder mot programföretagen.

I vissa fall har man dock inte vidtagit eller planerat några åtgärder. Kommissionen vill påpeka att de berörda medlemsstaterna måste stärka tillsynen och övervakningen av dessa kanaler och, där så är möjligt, på lämpligt sätt se till att de berörda TV-programföretagen uppnår den andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet i enlighet med principen om gradvisa framsteg.

1.2 Produktioner från oberoende producenter

1.2.1 Bedömning på EU-nivå

Inledningsvis bör det när det gäller metodiken påpekas att vissa medlemsstater ibland inte lämnat fullständiga uppgifter, särskilt när det gäller kabelkanaler och/eller satellitkanaler (som ibland utelämnats helt från de nationella rapporterna). Dessutom har fullständiga uppgifter inte lämnats för vissa kanaler i fråga om andelen sändningstid för nya europeiska produktioner.

Kommissionen betonar att den skyldighet som föreskrivs i artikel 4.3 skall tillämpas på alla TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion. Dessa länder skall därför överlämna en förteckning på alla kanaler som omfattas av artikel 5 i direktivet och lämna fullständiga uppgifter om dessa.

Den första slutsatsen avser genomsnittlig sändningstid (minst 10 %) eller, beroende på vilket alternativ medlemsstaten valt när direktivet införlivades, genomsnittlig andel av programbudgeten (minst 10 %) som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter [51] (jfr indikator 1 [52]):

[51] Enligt lydelsen i skäl 31 i direktivet gäller följande (som icke uttömmande kriterier): "Vid fastställandet av begreppet "oberoende producent" bör medlemsstaterna ta lämplig hänsyn till kriterier som ägandet av produktionsföretag, antalet program som levereras till samma programföretag och äganderätten till andrahandsrättigheterna".

[52] Enligt artikel 3.1 i direktivet får medlemsstaterna kräva att programföretagen inom deras jurisdiktion följer mer detaljerade eller strängare bestämmelser. I praktiken har de flesta medlemsstater valt att införa sådana bestämmelser.

- Den genomsnittliga andelen produktioner från oberoende producenter hos alla europeiska kanaler i alla medlemsstater var 37,51 % 1999 och 40,47 % 2000, vilket innebär en ökning med 2,95 procentenheter under referensperioden [53].

[53] Det bör påpekas att de särskilt höga siffrorna för Italien avser den genomsnittliga måluppfyllelsen när det gäller investeringskvoten för europeiska produktioner från oberoende producenter (alternativ 2 i artikel 5 i direktivet), och inte när det gäller genomsnittlig sändningstid för produktioner av detta slag.

- Den genomsnittliga andel som reserverats för produktioner av detta slag varierade i de olika medlemsstaterna [54], mellan 21,17 % och 59 % 1999 samt mellan 20,94 % och 59,26 % 2000.

[54] Uppgifterna för Italien har inte räknats med, eftersom de avser en investeringskvot och inte ett krav på en viss andel av sändningstiden.

- Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var under referensperioden uppåtgående i nio medlemsstater, stabil i två medlemsstater och nedåtgående i fyra medlemsstater. Totalt sett har utvecklingen således varit positiv.

Den andra slutsatsen avser det totala antalet kanaler av alla slag som uppnår minst (den föreskrivna) minimiandelen på 10 % europeiska produktioner från oberoende producenter (jfr indikator 2):

- Den genomsnittliga måluppfyllelsen för alla europeiska kanaler i alla medlemsstater var 85,02 % 1999 och 84,81 % 2000, vilket innebär en liten minskning med 0,21 procentenheter under referensperioden.

- Den genomsnittliga måluppfyllelsen per medlemsstat varierade mellan 48 % och 100 % 1999 samt mellan 58 % och 100 % 2000.

- Den genomsnittliga måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler ökade i sex medlemsstater, var stabil i fyra medlemsstater och minskade i fem medlemsstater. Totalt sett har utvecklingen således varit positiv under referensperioden.

Den tredje slutsatsen avser den allmänna utvecklingstendensen för antalet kanaler av alla slag när det gäller andelen sändningstid som reserverats för produktioner från oberoende producenter (jfr indikator 3):

- De nationella rapporterna visar en ökning i tolv medlemsstater, oförändrad nivå i en medlemsstat och en minskning i två medlemsstater. Totalt sett har utvecklingen således varit positiv under referensperioden.

Den fjärde slutsatsen avser den genomsnittliga andelen ("en lämplig andel" [55]) nya europeiska produktioner från oberoende producenter, dvs. produktioner som sänds inom fem år efter det att de producerats (jfr indikator 4):

[55] 8 Jfr sista meningen i artikel 5 i direktivet: [Denna andel] måste uppnås genom öronmärkning av en lämplig andel för nya produktioner, d.v.s. produktioner som sänds inom fem år efter framställningen."

- Den genomsnittliga andelen för alla europeiska kanaler i alla medlemsstater för nya produktioner var 53,80 % 1999 och 55,71 % 2000, vilket innebär en ökning med 1,91 procentenheter under referensperioden.

- Den genomsnittliga andelen produktioner av detta slag varierade i de olika medlemsstaterna [56] mellan 13,48 % och 81,4 % 1999 samt mellan 12,34 % och 80,25 % 2000.

[56] Uppgifterna för Portugal visar inte den faktiska andelen nya europeiska produktioner av alla europeiska produktioner från oberoende producenter (teoretisk nivå).

- Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler av alla slag var uppåtgående i åtta medlemsstater, stabil i en medlemsstat och nedåtgående i sex medlemsstater. Totalt sett har utvecklingen under referensperioden således varit positiv.

- Den femte slutsatsen avser den allmänna utvecklingstendensen för antalet kanaler av alla slag när det gäller andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter (jfr indikator 5).

- De nationella rapporterna visar en ökning i 14 medlemsstater och oförändrad nivå i en medlemsstat. Totalt sett har utvecklingen således varit positiv.

Sammantaget visar dessa generellt sett positiva resultat -- med en förbättring för de flesta indikatorerna under referensperioden -- att man håller på att uppnå de mål som fastställs i direktivet "Television utan gränser".

I tabellen nedan ges en översikt över tillämpningen av artikel 5 i direktivet för EU som helhet under den berörda perioden.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

1.2.2 Bedömning på medlemsstatsnivå

Österrike

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 40,63 % 1999 och 47,30 % 2000. Det innebär en ökning med 6,67 procentenheter under referensperioden.

* Under hela referensperioden var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 100 %. De fyra kanaler som behandlas i rapporten uppnådde mer än minimiandelen 10 % produktioner från oberoende producenter (andelarna varierade mellan 19,3 % och 81,2 % 1999 samt mellan 13,7 % och 97,91 % 2000).

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Med undantag för ORF1 (19,3 % 1999 och 13,7 % 2000) ökade alla kanaler andelen produktioner från oberoende producenter under referensperioden. Den nya kanalen ATV Privatfernseh ägnade större delen av sitt programutbud åt produktioner från oberoende producenter.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya produktioner hos alla kanaler var 46,07 % 1999 och 58,37 % 2000. Det innebär en ökning med 12,30 procentenheter. Produktioner av detta slag står nu för en övervägande andel av programutbudet.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. De fyra kanaler som behandlas i rapporten ökade denna andel under referensperioden. Under 2000 uppnådde alla kanaler en andel på över 50 % (andelarna varierade mellan 31,1 % och 54,7 % 1999 samt mellan 52,55 % och 67,1 % 2000).

Belgien [57]

[57] Eftersom två separata rapporter skickats in, bedöms kanalerna för den franska och den flamländska språkgemenskapen var för sig.

Den franska språkgemenskapen

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 33,84 % 1999 och 28,22 % 2000. Det innebär en minskning med 5,62 procentenheter. Denna minskning berodde främst på kanalen RTBF 2 (med 44,9 % 1999 och 25 % 2000).

* Under hela referensperioden var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 62,5 %. Fem av de totalt åtta kanaler [58] som behandlas i rapporten uppnådde mer än minimiandelen 10 % produktioner från oberoende producenter (andelarna varierade mellan 15,7 % och 44,9 % 1999 samt mellan 21,2 % och 41,7 % 2000). I rapporten saknas uppgifter om Liberty TV och ytterligare två Canal +-kanaler.

[58] Här ingår ej kanalerna HSE (enbart köp-TV) och Canal Z (enbart finans- och ekonominyheter).

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var nedåtgående under referensperioden. Två av de totalt fem kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter (Club och Canal +), medan tre kanaler uppvisade en minskning (RTBF 1, RTBF 2 och RTL Tvi).

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya produktioner hos alla kanaler var 58,93 % 1999 och 57,17 % 2000. Det innebär en minskning med 1,77 procentenheter under referensperioden. Uppgifter saknas för följande fem kanaler: RTBF 1, RTBF 2, Liberty TV och de två ytterligare Canal +-kanaler som nämns i rapporten.

* Den allmänna utvecklingstendensen var nedåtgående för antalet kanaler i fråga om den andel som reserverats för nya produktioner. Andelen hade ökat för en av de totalt tre kanaler som behandlas i rapporten och minskat för två kanaler. Två kanaler uppnådde dock en andel på över 50 % (andelarna varierade mellan 16,6 % och 93,7 % 1999 samt mellan 13 % och 94,8 % 2000).

Den flamländska språkgemenskapen

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andelen som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 55,44 % 1999 och 56 % 2000. Det innebär en ökning med 0,56 procentenheter.

* Under 1999 var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 89 %. Åtta av de totalt nio kanaler som behandlas i rapporten uppnådde mer än minimiandelen 10 % produktioner från oberoende producenter (andelarna varierade mellan 16 % och 100 %). Endast temakanalen Liberty TV.com sände inga europeiska produktioner från oberoende producenter.

* Under 2000 var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 70 %. Sju av de totalt tio kanaler som behandlas i rapporten uppnådde mer än minimiandelen 10 % (andelarna varierade mellan 16 % och 100 %). Uppgifter saknas för två kanaler. Endast Liberty TV.com sände inga europeiska produktioner från oberoende producenter.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Fem av de totalt åtta kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen europeiska produktioner från oberoende producenter. För tre kanaler var nivån oförändrad.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler av alla slag var 78,67 % 1999 och 80,75 % 2000. Det innebär en ökning med 2,08 procentenheter.

* Den allmänna utvecklingstendensen var uppåtgående för antalet kanaler när det gäller den andel som reserverats för nya produktioner. Fyra av de totalt åtta kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat denna andel. För tre kanaler var nivån oförändrad (varav två låg på en mycket hög nivå). För en kanal hade andelen minskat något.

Den tyska språkgemenskapen: De behöriga myndigheterna har inte överlämnat någon rapport.

Tyskland

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 46,30 % 1999 och 46,72 % 2000. Det innebär en ökning med 0,42 procentenheter.

* Under 1999 uppnådde 17 av totalt 23 kanaler [59] den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Uppgifter saknas för två kanaler. Följande fyra kanaler uppnådde inte den föreskrivna andelen: 13th Street (4 %), Studio Universal (2 %), VIVA (2 %) och VIVA 2 (0 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 74 % 1999. Under 2000 uppnådde 17 kanaler minimiandelen på 10 %. Uppgifter saknas för två kanaler. Följande fem kanaler uppnådde inte den föreskrivna andelen: 13th Street (6 %), Phoenix (7,53 %), Studio Universal (5 %), VIVA (3 %) och VIVA 2 (0 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 71 % 2000.

[59] I motsats till den föregående rapporten (för 1997-1998) behandlas inte Deusche Welle TV i dokumentet för hela referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Tio av de totalt 21 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För sex kanaler var nivån oförändrad (varav tre med en andel på 100 %) och för fem kanaler hade andelen minskat något.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya produktioner hos alla kanaler var 60,27 % 1999 och 64,37 % 2000. Det innebär en ökning med 4,11 procentenheter under referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen var uppåtgående för antalet kanaler när det gäller andelen nya produktioner. Tio av de totalt 21 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat denna andel. För sex kanaler var nivån oförändrad och för fem kanaler hade andelen minskat.

Danmark

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 40,20 % 1999 och 58,86 % 2000. Det innebär en ökning med 18,66 procentenheter.

* Under hela referensperioden var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 100 %. Alla kanaler som behandlas i rapporten uppnådde mer än minimiandelen 10 % produktioner från oberoende producenter (andelarna varierade mellan 12 % och 87 % 1999 samt mellan 14 % och 99 % 2000).

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Under referensperioden ökade tre kanaler andelen produktioner från oberoende producenter. För en kanal var nivån oförändrad och för en annan kanal hade andelen minskat något. De två nyetablerade kanalerna hade mycket höga andelar (över 80 %).

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 81,4 % 1999 och 75,43 % 2000. Det innebär en minskning med 5,97 procentenheter. Med undantag för den nyetablerade kanalen TV BIC+ 2000 uppnådde alla kanaler en andel på över 50 % (andelarna varierade mellan 63 % och 100 % 1999 samt mellan 70 % och 100 % 2000).

* Den allmänna utvecklingstendensen var uppåtgående för antalet kanaler när det gäller den andel som reserverats för nya produktioner. Två av de totalt fem kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat denna andel. För en kanal var nivån oförändrad (andelen 100 %) och för två kanaler hade andelen minskat. Två nya kanaler tillkom under 2000 (med andelar mellan 25 % och 93 %).

Grekland

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 21,17 % 1999 och 20,94 % 2000. Det innebär en minskning med 0,23 procentenheter, som främst berodde på kanalen Star (46 % 1999 och 12 % 2000).

* Under 1999 uppnådde tio av totalt elva kanaler den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Endast Seven TV (Nea Radiofoniki Kai Tileoptiki Ltd.) lyckades inte med detta (5,51 %). Uppgifter saknas för Alter Channel. Under 2000 uppnådde elva av totalt tolv kanaler minimiandelen på 10 %. Uppgifter saknas för Alter Channel. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 91 % 1999 och 92 % 2000 (de enskilda kanalernas andelar varierade mellan 5,51 % och 46 % 1999 samt mellan 12 % och 35,8 % 2000).

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Fyra av de totalt tio kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För tre kanaler var nivån oförändrad och för två kanaler (Star och Net) hade andelen minskat något. En ny kanal etablerades på marknaden, Tempo (56 % 2000).

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 45,54 % 1999 och 40,15 % 2000. Det innebär en minskning med 5,40 procentenheter. ERT 3 och Sky hade en relativt sett låg andel produktioner av detta slag 1999 (under 10 %). Uppgifter saknas för Alter Channel för hela referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Fem av de totalt tio kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen nya produktioner från oberoende producenter. För fem kanaler hade andelen minskat något. Till detta kommer dock den nya kanalen Tempo som etablerades 2000 (med 44,7 % nya produktioner 2000).

Spanien

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 36,44 % 1999 och 40,24 % 2000. Det innebär en ökning med 3,76 procentenheter.

* Under 1999 var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 95 %. Endast för två av totalt 40 kanaler låg andelen produktioner från oberoende producenter under 10 %: AXN (7,90 %) och Nichelodeon (0 %). Under 2000 hade antalet kanaler ökat (fem nya kanaler) och måluppfyllelsen var 96 %. För två av totalt 45 kanaler låg andelen under miniminivån - AXN (7,5 %) och Studio Universal (9,13 %).

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För 22 av de totalt 40 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade andelen produktioner från oberoende producenter ökat. För två kanaler var nivån oförändrad (varav en hade en andel på 100 %) och för 16 kanaler hade andelen minskat något. Denna tendens förstärktes på grund av de fem nyetablerade kanalerna.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 20,80 % 1999 och 24,82 % 2000. Det innebär en ökning med 4,02 procentenheter under referensperioden. Följande kanaler hade en relativt sett låg andel: (under 10 %): TCM, AXN, Cine Paraiso (endast 1999), Alucine, Hispavision, Nostalgia, Cinemania (endast 1999), Disney Channel (endast 1999), Nichelodeon, Calle 13, Studio Universal (endast 1999), Cine 600, Cine Classic Espana, Canal 33 och Telemadrid.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För 26 av de totalt 40 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen nya produktioner från oberoende producenter ökat. För en kanal var nivån oförändrad och för tolv kanaler hade andelen minskat. För den återstående kanalen låg andelen kvar på 0 %. Fyra av de fem nykomlingarna på marknaden 2000 förstärkte denna tendens (med andelar som varierade mellan 25,70 % och 47,2 %).

Frankrike

1. Oberoende producenter

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter [60] hos alla kanaler var 59 % 1999 och 59,26 % 2000. Det innebär en ökning med 0,26 procentenheter.

[60] När det gäller markbundna kanaler anges andelen oberoende produktioner på grundval av företagets omsättning.

* Under 1999 uppnådde 44 av totalt 54 kanaler mer än minimiandelen på 10 %. Uppgifter saknas för tio kanaler. Alla kanaler för vilka uppgifter lämnats uppnådde mer än minimiandelen. Under 2000 uppnådde 54 av totalt 59 kanaler minimiandelen. Uppgifter saknas för fyra kanaler. Endast Forum Planète (0 %) sände inga europeiska produktioner från oberoende producenter (50 % 1999). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 81 % 1999 och 92 % 2000, och denna ökning är betydande med tanke på att fyra nya kanaler tillkom under referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För 18 av de totalt 41 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade andelen produktioner från oberoende producenter ökat. För sex kanaler var nivån oförändrad (varav fyra hade en andel på 100 %) och för 17 kanaler hade andelen minskat. Fyra av de fem nya kanalerna hade dessutom en betydande andel produktioner av detta slag (med andelar som varierade mellan 25 % och 100 %).

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 60,70 % 1999 och 59,73 % 2000. Det innebär en liten minskning med 0,98 procentenheter under referensperioden.

* För följande tre kanaler låg andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter under 10 %: Cinétoile 1999 (1 %), Forum Planète (7 %) och Ciné Cinéma (0 %) 2000.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För 17 av de totalt 36 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen produktioner från oberoende producenter ökat. För nio kanaler var nivån oförändrad (varav sju hade en andel på 100 %) och för tio kanaler hade andelen minskat. Fyra av de fem nya kanalerna sände produktioner av detta slag (med andelar som varierade mellan 41 % och 64 % 2000).

Irland

1. Oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 29 % under hela referensperioden.

* Alla fyra kanaler uppnådde den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet (andelarna varierade mellan 15 % och 65 % 1999 samt mellan 18 % och 60 % 2000). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var därför 100 % under hela referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Två av de totalt fyra kanaler som behandlas i rapporten hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För en kanal var nivån oförändrad och för den återstående kanalen hade andelen minskat.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner var 100 % under hela referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var stabil under referensperioden. Nya europeiska produktioner utgjorde hela programutbudet för alla fyra kanalerna.

Italien

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter [61] hos alla kanaler var 68,05 % 1999 och 63,85 % 2000. Det innebär en minskning med 4,20 procentenheter under referensperioden.

[61] I rapporten behandlas markbundna kanaler och satellitkanaler var för sig. När det gäller markbundna kanaler anges att nationella TV-programföretag enligt artikel 2.3 i lag nr 122/98 om införlivande av direktivet "Television utan gränser" måste sända minst 10 % (20 % när det gäller RAI) europeiska produktioner från oberoende producenter. Enligt artikel 2.5 i samma lag skall TV-programföretagen genom inköp eller produktion investera minst 10 % (20 % när det gäller RAI) av de årliga nettoinkomsterna från reklam i europeiska produktioner, inbegripet produktion från oberoende producenter. Uppgifterna om europeiska produktioner från oberoende producenter har hämtats direkt från de nationella programföretagen genom egen anmälan; detsamma gäller uppgifterna om investeringskvoterna. I rapporten anges att satellitkanalerna enligt nationell lagstiftning inte behöver ägna 10 % av sändningstiden åt europeiska produktioner från oberoende producenter, utan att de skall investera minst 10 % av nettoinkomsterna från reklam i produktion eller inköp av europeiska audiovisuella program, inbegripet program från oberoende producenter.

* Under 1999 var måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler 79 %. Endast en av totalt 38 kanaler (Stream Verde) reserverade ingen andel för produktioner från oberoende producenter. Uppgifter saknas för åtta kanaler. Under 2000 var måluppfyllelsen 70 %. Endast två av totalt 43 kanaler (Stream Verde och Fox Kids) reserverade ingen andel för produktioner från oberoende producenter. Uppgifter saknas för elva kanaler.

* Den allmänna utvecklingstendensen [62] i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Elva av de totalt 29 kanaler för vilka fullständiga uppgifter fanns tillgängliga hade ökat andelen oberoende produktioner. För tio kanaler var nivån oförändrad och för åtta kanaler hade andelen minskat.

[62] Denna tendens bör ses som relativ, eftersom siffran 100 % i rapporten tyder på att programföretagen i enlighet med italiensk lagstiftning investerade en summa som översteg reklamintäkterna genom att köpa in eller själv producera europeiska produktioner. För kanaler utan reklamintäkter finns inget sådant krav (bestämmelsen gäller ej).

2. Andelen nya produktioner [63]

[63] De uppgifter som lämnats av de italienska myndigheterna i enlighet med artikel 2 i lag nr 122/98 har beräknats i förhållande till alla europeiska produktioner, oavsett om de kommer från oberoende producenter eller ej. Det är därför inte möjligt att bestämma den faktiska andel som reserverats för produktioner från oberoende producenter enligt sista meningen i artikel 5 i direktivet "Television utan gränser".

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner (totalt sett - andelen produktioner från oberoende producenter enligt artikel 5 i direktivet anges inte separat [64]) hos alla kanaler var 58,45 % 1999 och 61,81 % 2000. Det innebär en ökning med 3,36 procentenheter under referensperioden.

[64] Se ovan.

* Följande kanaler hade en relativt sett låg andel nya europeiska produktioner (under 10 %): Coming Soon TV, CineCinema 1 (endast 1999), CineCinemas 2 (1999), CineClassics (1999) och Stream Verde.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler av alla slag var uppåtgående. För 20 av de totalt 25 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen ökat. För två kanaler var nivån oförändrad och för två kanaler hade andelen minskat.

Luxemburg

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 29,93 % 1999 och 28,68% 2000. Det innebär en minskning med 1,25 procentenheter.

* Under 1999 uppnådde sju av totalt tio kanaler mer än den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Uppgifter saknas för två kanaler. Endast Nordliicht TV sände inga produktioner av detta slag. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 70 %. Under 2000 uppnådde sju av totalt elva kanaler den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Uppgifter saknas för två kanaler. De två kanaler som inte sände några europeiska produktioner från oberoende producenter var Liberty TV och Nordliicht TV. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 64 % 2000.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var nedåtgående. Tre av de totalt åtta kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För en kanal var nivån oförändrad (0 %) och för fyra kanaler hade andelen minskat.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 13,48 % 1999 och 12,34 % 2000. Det innebär en liten minskning med 1,34 procentenheter under referensperioden. Uppgifter saknas för tre kanaler.

* Nya europeiska produktioner utgjorde mindre än 10 % för följande kanaler: RTL Télé Lëtzebuerg (nära 10 % 2000), RTL9, Club RTL, Liberty TV och Nordliicht TV.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Fyra av de totalt sju kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen nya produktioner. För två kanaler hade andelen minskat och för en kanal var nivån oförändrad (0 %).

Nederländerna

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 52 % under hela referensperioden.

* Under 1999 uppnådde 15 av totalt 18 kanaler mer än den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Uppgifter saknas för tre kanaler [65]. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 83 %. Under 2000 uppnådde 18 av totalt 21 kanaler mer än den föreskrivna andelen. Uppgifter saknas för två kanaler [66]. Endast Net 5 lyckades inte uppnå minimiandelen på 10 % 2000 (7,6 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 86 %.

[65] På grund av svårigheten att avgöra ursprunget för vissa musikverk som t.ex. videofilmer.

[66] På grund av svårigheten att avgöra ursprunget för vissa musikverk som t.ex. videofilmer.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler av alla slag var uppåtgående. Fem av de totalt 15 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För två kanaler var nivån oförändrad (50 % respektive 85 %) och för åtta kanaler hade andelen minskat. För de tre nya kanaler som etablerades på marknaden varierade andelen europeiska produktioner från oberoende producenter mellan 25 % och 100 %.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner hos alla kanaler var 80 % 1999 och 78 % 2000. Det innebär en minskning med 2 procentenheter under referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. Sex av de totalt 17 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen nya produktioner från oberoende producenter. För fem kanaler var nivån oförändrad (varav fyra hade en andel på nära 100 %) och för sex kanaler hade andelen minskat. De tre nya kanalerna ägnade en stor del av sitt programutbud åt nya produktioner (med andelar som varierade mellan 30 % och 99 %).

Portugal

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andel som reserverats för europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 24,96 % 1999 och 31,13 % 2000. Det innebär en ökning med 6,18 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde sex av totalt sju kanaler den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Under 2000 uppnådde åtta av totalt nio kanaler denna gräns. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 86 %. Endast Sport TV lyckades inte uppnå den föreskrivna andelen 1999 (5,5 %) och 2000 (3,9 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler av alla slag var 86 % 1999 och 89 % 2000.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var nedåtgående. Två av de totalt sju kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För fem kanaler hade andelen minskat. De två nya kanalerna ägnade en stor del av programutbudet åt oberoende produktioner (med andelar som varierade mellan 38 % och 58 % 2000).

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* I rapporten anges att man enligt portugisisk lagstiftning har ett strängare system än vad som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Statistik redovisas över sändningen av produktioner från oberoende producenter. Enligt portugisisk lagstiftning måste programföretagen ägna minst en tiondel av sändningstiden åt europeiska produktioner som kommer från oberoende producenter (första kravet) och som har producerats under de senaste fem åren (andra kravet) [67].

[67] De siffror som anges i rapporten är exakt samma som i punkt 1 (oberoende produktioner).

* Dessa två krav betyder i teorin att alla europeiska produktioner från oberoende producenter som avses i punkt 1 är nya enligt artikel 5 i direktivet. I praktiken är det dock viktigt att kontrollera den faktiska andelen [68] nya produktioner från oberoende producenter.

[68] För att utvärdera den "lämpliga andelen" enligt sista meningen i artikel 5 i direktivet.

Finland

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 23 % 1999 och 29 % 2000. Det innebär en ökning med 6 procentenheter under referensperioden.

* Under hela referensperioden uppnådde alla fyra kanaler som behandlas i rapporten mer än den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet (andelarna varierade mellan 17 % och 32 % 1999 samt mellan 23 % och 38 % 2000).

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För tre kanaler hade andelen produktioner från oberoende producenter ökat och för en kanal hade denna andel minskat något.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner var 80 % 1999 och 80,25 % 2000, vilket innebär en ökning med 0,25 procentenheter under referensperioden.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var stabil under referensperioden. En av de totalt fyra kanaler som behandlas i rapporten hade ökat andelen nya produktioner från oberoende producenter. För två kanaler var nivån oförändrad (100 %) och för en kanal hade andelen minskat något (dock fortfarande med en övervägande andel).

Sverige

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 27,94 % 1999 och 34,63 % 2000. Det innebär en ökning med 6,7 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde tio av totalt 21 kanaler mer än den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Uppgifter saknas för nio kanaler. Kanalerna "6" [69] och NollEttan Television reserverade ingen andel för produktioner av detta slag. För kanalen CineCinemas var andelen under 10 % (5,75 %). Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 48 % 1999. Under 2000 uppnådde 15 av totalt 26 kanaler mer än den föreskrivna andelen. Uppgifter saknas för tio kanaler. NollEttan Television var den enda kanalen som inte sände några europeiska produktioner från oberoende producenter. Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 58 % 1999.

[69] Kanalen uppnådde dock 50 % 2000.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var stabil. Två av de totalt 11 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade ökat andelen produktioner från oberoende producenter. För två kanaler var nivån oförändrad och för sju kanaler hade andelen minskat. Denna minskning bör dock ses i relativa termer, eftersom fem nya kanaler tillkom med varierande andelar (mellan 17 % och 100 % 2000).

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner var 53,97 % 1999 och 65,40 % 2000. Det innebär en ökning med 11,43 procentenheter under referensperioden. Andelen var särskilt låg för följande kanaler: TV 4 (2 % 1999) [70], "6" (0 % 1999 och 2000), CineCinemas (0 % 1999) och NollEttan Television (0 % 1999).

[70] Kanalen uppnådde dock 78,15 % 2000.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående [71]. Två av de totalt tio kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade ökat andelen nya produktioner från oberoende producenter. För tre kanaler var nivån oförändrad (varav två hade en andel på 100 %) och för fem kanaler hade andelen minskat. Fyra av de fem nya kanalerna inriktade sig dessutom främst på nya produktioner (med andelar som varierade mellan 85 % och 100 % 2000).

[71] Det är en högst relativ bedömning eftersom uppgifter saknas för ett stort antal kanaler (9 kanaler 1999 och 12 kanaler 2000).

Förenade kungariket

1. Oberoende produktioner

* Den genomsnittliga andelen europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 28,41 % 1999 och 30,96 % 2000. Det innebär en ökning med 2,55 procentenheter under referensperioden.

* Under 1999 uppnådde 73 av totalt 97 kanaler som omfattas av artikel 5 i direktivet [72] mer än den minimiandel på 10 % som föreskrivs i den artikeln. Följande 24 kanaler nådde inte upp till miniminivån: BBC News 24, Bravo, Disney Channel UK (Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney, Toon Disney), Front Row (med Barker Channel), Front Row (utan Barker Channel), GSB Men + Motors/Breeze, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Play UK, Rapture, Reality TV, SC4C2, Sci-Fi Channel, Sky Movie Max, Sky News, Sky One, Sky Premier, TCC Nordic, TNT Classical Movies, TV3 Norway och UK Arena.

[72] Här ingår varken undantagna kanaler (51 kanaler) eller kanaler som inte var operativa under den berörda perioden.

Under 2000 uppnådde 86 av totalt 116 kanaler som omfattas av artikel 5 i direktivet [73] mer än minimiandelen. Följande 27 kanaler nådde inte upp till miniminivån: 3 + Denmark, BBC News 24, Biography Channel, Dating Channel, Bravo, Disney Channel UK (Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney, Toon Disney), Film Four (9 %), Front Row (med Barker Channel), Front Row (utan Barker Channel), GSB Men + Motors/Breeze, History Channel, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Reality TV, SC4C2, Sci-Fi Channel, Sky Movie Max, Sky News, Sky One, Sky Premier, TV3 Denmark, TV3 Norway, TV3 Sweden, UK Drama och V+ Norway.

[73] Här ingår varken undantagna kanaler (51 kanaler) eller kanaler som inte var operativa under den berörda perioden.

Måluppfyllelsen i fråga om antalet kanaler var 75,26 % 1999 och 74,1 % 2000.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För 47 av de totalt 93 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga hade andelen produktioner från oberoende producenter ökat. För nio kanaler var nivån oförändrad och för 37 kanaler hade andelen minskat. Till denna positiva tendens kommer de nya kanalerna med varierande andelar.

2. Andelen nya produktioner från oberoende producenter

* Den genomsnittliga andelen nya europeiska produktioner från oberoende producenter hos alla kanaler var 22,41 % 1999 och 25,17 % 2000. Det innebär en ökning med 2,76 procentenheter under referensperioden.

* Följande kanaler hade en särskilt låg andel nya europeiska produktioner från oberoende producenter: 3 + Denmark, BBC News 24, Biography Channel, Dating Channel, Bravo, Disney Channel UK (Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney, Toon Disney), Front Row (med Barker Channel), Front Row (utan Barker Channel), GSB Men + Motors/Breeze, History Channel, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Reality TV, SC4C2, Sci-Fi Channel, Sky Movie Max, Sky News, Sky One, Sky Premier, TV3 Denmark, TV3 Norway, TV3 Sweden, UK Drama och V+ Norway.

* Den allmänna utvecklingstendensen i fråga om antalet kanaler var uppåtgående. För 44 av de totalt 92 kanaler för vilka fullständiga uppgifter finns tillgängliga för referensperioden hade andelen nya produktioner från oberoende producenter ökat. För 14 kanaler var nivån oförändrad och för 34 kanaler hade andelen minskat. Till denna positiva tendens kommer de nya kanalerna med varierande andelar nya produktioner.

1.3 Allmänna slutsatser

De nationella rapporterna visar generellt att EU:s medlemsstaterna under referensperioden (1999-2000) på ett adekvat sätt har tillämpat bestämmelserna i artikel 4 (europeiska produktioner) och artikel 5 (europeiska produktioner från oberoende producenter) i direktivet "Television utan gränser".

Kommissionen har gjort en ingående granskning av dessa rapporter och funnit att det i fråga om både artikel 4 och artikel 5 råder en positiv och dynamisk tendens när det gäller sändning av europeiska produktioner (även från oberoende producenter), samtidigt som antalet kanaler generellt sett ökat under referensperioden.

Det är endast några av de mindre kanalerna i vissa medlemsstater som innebär ett problem. Kommissionen vill därför erinra medlemsstaterna om att det behövs ökad tillsyn och övervakning av dessa kanaler och att man, där så är möjligt, på lämpligt sätt bör se till att de berörda TV-programföretagen uppnår de andelar som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 i direktivet i linje med principen om gradvisa framsteg.

2. Genomförandet i de Eftaländer som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För tredje gången innehåller detta meddelande en översikt över genomförandet av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser" i Island och Norge. Liechtenstein har inte överlämnat någon rapport eftersom landet inte har några TV-programföretag inom sin jurisdiktion.

Island

2.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

Kanalerna Stöð2 , Sýn and Bíórás (filmkanal) hade en mycket låg andel europeiska produktioner under referensperioden som helhet (andelarna varierade mellan 5,51 % och 30,43 % 1999 samt mellan 5,55 % och 36,26 % 2000). Ingen av dessa kanaler uppnådde den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet. Kanalen RUV behandlas inte i rapporten.

2.2 Europeiska produktioner från oberoende producenter

Av de tre kanaler som nämns ovan var det bara Sýn som uppnådde den minimiandel på 10 % som föreskrivs i artikel 5 i direktivet (21,2 % 1999 och 21,17 % 2000). De två andra kanalerna sände praktiskt taget inga europeiska produktioner från oberoende producenter. I rapporten ges inga uppgifter som gör det möjligt att bedöma andelen nya produktioner.

Norge

2.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

Kanalerna NRK 1, NRK 2, NRK International, TV2, TV Norge och Metro hade en genomsnittlig andel europeiska produktioner på 57,67 % 1999 och 60,17 % 2000. Det innebär en genomsnittlig ökning med 2,5 procentenheter under referensperioden.

Situationen förefaller tillfredsställande överlag. Under hela referensperioden var det bara TV Norge som inte uppnådde den övervägande andel som föreskrivs i artikel 4 i direktivet (22 % 1999 och 20 % 2000). De behöriga myndigheterna har utfärdat ett föreläggande till det berörda programföretaget att följa bestämmelserna i TV-lagstiftningen.

2.2 Europeiska produktioner från oberoende producenter

Kanalerna NRK 1, NRK 2, NRK International, TV2, TV Norge och Metro hade en andel europeiska produktioner från oberoende producenter på 16,17 % 1999 och 16,33 % 2000. Det innebär en ökning med 0,17 procentenheter under referensperioden.

Situationen förefaller tillfredsställande även i detta avseende. Det var endast NRK 2 (9 % 1999) och NRK International (9 % 2000) som -- under det ena året -- inte uppnådde minimiandelen 10 % europeiska produktioner från oberoende producenter. De behöriga myndigheterna har dock begärt att det berörda programföretaget skall öka denna andel.

Läget var särskilt positivt när det gäller andelen nya produktioner. För de kanaler som behandlas i rapporten var denna andel 80,33 % 1999 och 86,33% 2000. Det innebär en ökning med 6 procentenheter under referensperioden (andelarna varierade mellan 44 % och 96 % 1999 samt mellan 71 % och 100 % 2000).

II. SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FRÅN MEDLEMSSTATERNA

Förklaringar:

"i. u.": ingen uppgift.

"-": anger att TV-kanalen inte fanns under den aktuella perioden.

ÖSTERRIKE

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Redan i rapporten om referensperioden 1997-1998 konstaterades det att andelen europeiska produktioner håller på att öka, bland annat på grund av de tyska produktionerna har fått ett bättre mottagande hos tittarna. De tyska filmernas andel av programutbudet ökar hela tiden, till exempel på ORF 1 har andelen ökat kontinuerligt från 32 % under 1998 till 36,6 % under 2000. ORF 2 beslutade att främst sända europeiska produktioner, även nattetid, vilket redan har lett till att andelen ökat till 79,2 % under 1999 och 81 % under 2000.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Redan i rapporten om referensperioden 1997-1998 konstaterades det att andelen europeiska produktioner håller på att öka, bland annat på grund av de tyska produktionerna har fått ett bättre mottagande hos tittarna. De tyska filmernas andel av programutbudet ökar hela tiden, till exempel på ORF 1 har andelen ökat kontinuerligt från 32 % under 1998 till 36,6 % under 2000. ORF 2 beslutade att främst sända europeiska produktioner, även nattetid, vilket redan har lett till att andelen ökat till 79,2 % under 1999 och 81 % under 2000.

D) Övriga upplysningar

Utöver de ovannämnda programföretagen finns det i Österrike flera andra programföretag som sänder via lokala kabel-TV-nät. Eftersom dessa sändningar enbart riktar sig till en lokal publik och inte ingår i det nationella TV-nätet berör rapporten inte dessa företag, i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i direktivet.

BELGIEN

Kommissionen har mottagit två rapporter, från den franska språkgemenskapen i Belgien (Communauté française de Belgique, CFB) och den flamländska språkgemenskapen (Vlaamse Gemeenschap, VLG). Den tyska språkgemenskapen (Deutschsprachige Gemeinschaft, GSG) har inte lämnat in någon rapport.

DEN FRANSKA SPRÅKGEMENSKAPEN I BELGIEN

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Trots att TVI under 1999 noterade en lätt minskning finns det ingen anledning att vidta särskilda åtgärder för att se till att bestämmelserna i kapitel II i direktivet efterlevs.

D) Övriga upplysningar

Canal+ erbjuder sina digital-TV-abonnenter två alternativ som grundar sig på det analogiska basutbudet. Programföretaget har inte kunnat lämna några sifferuppgifter för åren 1999 och 2000. Det har emellertid beslutat att 2002 införa ett system för att mäta sändningarna på grundval av ett representativt urval.

DEN FLAMLÄNDSKA SPRÅKGEMENSKAPEN

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Se ovan.

2. Oberoende produktioner

Se ovan.

C) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

Se ovan.

D) Övriga upplysningar

VRT

Inga kommentarer till sifferuppgifterna för VRT.

VMM

I fråga om Kanaal 2 konstateras det att de europeiska produktionernas andel har ökat från 20 % under åren 1997-1998 till 25 % under 1999 och 30 % under 2000. Med tanke på att sändningarna i VMM:s första kanal VTM till 60 % består av europeiska produktioner och att denna kanal har betydligt fler timmar sändningstid än Kanaal 2 uppgår de europeiska produktionernas andel till närmare 50 %.

För den flamländska språkgemenskapens del utgör dessa siffror alltså inga problem.

Canal+ Televisie

Canal + Televisie hette tidigare FilmNet Television och är ett betal-TV-företag som sänder program på följande tre kanaler: Canal + grijs, Canal + blauw och Canal + 16/9 (som fr.o.m. den 5 december 1999 ersatt Canal + geel). Canal+ Televisie sänder främst filmer. Dessa betal-TV-kanaler kan inte uppnå den föreskrivna kvoten.

Följaktligen är det inte nödvändigt att vidta åtgärder gentemot dem.

Event TV Vlaanderen (Liberty TV.com)

Sedan början av 1999 har Event TV sänt program som handlar om turism, resor och aktuella händelser på detta område.

Event TV sänder endast egna produktioner, vilket löser problemet med äganderätten till produktionerna. TV-programföretaget sänder inte oberoende producenters program.

Eftersom programmen är så specifika är det inte nödvändigt att vidta åtgärder.

Media ad infinitum nv (Vitaya)

Vitaya har sedan augusti 2000 sänt program som handlar om hälsa och mode. Programtablån består dels av egna produktioner, dels av program som köpts in av andra TV-programföretag.

Media ad infinitum kan för närvarande inte lämna ut uppgifter om de oberoende produktionernas procentuella andel. Programföretaget uppmanas att i framtiden lämna in detaljerade uppgifter.

Kanaal Z fick den 9 november 1999 tillstånd att verka som TV-programföretag i hela den flamländska språkgemenskapen. Programföretaget sänder endast börsnyheter och andra finansiella och ekonomiska nyhetsprogram. Kravet på kvoter gäller därför inte detta företag.

OBS. Enligt första artikeln i den flamländska regeringens dekret av den 23 februari 1994 om samordning av den flamländska audiovisuella politiken är en oberoende producent en privaträttslig juridisk person som framställer audiovisuella produktioner och som inte har strukturella eller samhälleliga band till något TV-programföretag.

TYSKLAND

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

13th Street :

En betal-TV-kanal som började sända i augusti 1998 och som fortfarande har många problem.

Kabel 1

Kabel 1 är en temakanal och sänder därför fortfarande en relativt liten andel europeiska produktioner (andelen västernfilmer och kriminalserier är större).

N 24

Nyhetskanal som börjat sända först år 2000.

Première

Première är en betal-TV-kanal, och den del av sändningarna som berörs av bestämmelserna om kvoter består huvudsakligen av filmer. Kanalen har för närvarande inte ett tillräckligt stort utbud av europeiska produktioner.

Pro Sieben

År 2000 låg andelen europeiska produktioner som kanalen sände endast fyra procentenheter under målet på 50 %.

RTL2

Andelen europeiska produktioner i denna kanal ökar och 2000 fattades bara fyra procentenheter för att den skulle nå upp till målet 50 %.

Studio Universal

En betal-TV-kanal som började sända i augusti 1999 och vars andel europeiska produktioner ökar.

Super RTL

Denna kanal hör till de nya tyska programföretagen och andelen europeiska produktioner ökar.

2. Oberoende produktioner

Phoenix

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

VIVA

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

VIVA 2

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

De behöriga avdelningarna för en ständig dialog med de olika programföretagen.

D) Övriga upplysningar

Phoenix

Andelen oberoende produktioner i Phoenix' sändningar beror på att det rör sig om en temakanal: två tredjedelar av sändningarna består av återutsändningar av evenemang och av debatter som på grund av sin natur är egna produktioner och inte kan läggas ut på utomstående producenter. Med undantag av ett fåtal helger sänds ingen dokumentär i repris efter midnatt, vilket automatiskt leder till att andelen oberoende europeiska produktioner sjunker i förhållande till den totala sändningstiden.

DSF

Andelen nya produktioner (punkt C) överstiger 50 %. Eftersom de sändningar som berörs av kraven i direktivet är så kortvariga är det svårt att ge mer exakta siffror.

Kabel 1

Låg andel.

n-tv

Inga uppgifter föreligger (nyhetskanal).

Super RTL

Låg andel.

VH-1 - VIVA - VIVA2

Musikkanaler.

DANMARK

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Andelen europeiska program på TV Danmark var 20 % respektive 25 % under 1997 och 1998, och 36 % respektive 42 % under 1999 och 2000. Andelen oberoende produktioner har också ökat jämfört med perioden 1997-1998. Enligt uppgift från TV Danmark visar prognosen för 2001 att den procentuella andelen europeiska program kommer att öka ytterligare.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

TV 2 har åtta regionala kanaler som dagligen sänder lokalnyheter i mellan en halvtimmes och en timmes tid på TV 2. De regionala kanalerna sänder främst nyhetsprogram och lokalt producerade magasinprogram. Uppgifter om dessa program ingår inte i denna statistik.

DR och TV 2 har båda meddelat att de som definition för oberoende produktioner använt definitionerna för moderbolag och dotterbolag enligt företagslagstiftningen (se artikel 2 i lagen om aktiebolag och artikel 2 i lagen om andelsbolag). TV 2 Zulu började sända den 15 oktober 2000. TV Bio+ började sända den 1 januari 2000.

Följande TV-kanaler hade fått sändningstillstånd för 1999-2000 men upphörde med sin verksamhet: DSTV, Eurotica Rendez-Vous, Pay Per View, TV Bio.

Följande kanaler ingår inte i denna statistik: Dan Toto Racing Live (sänder endast sportnyheter). Mesopotamia Broadcast (sänder endast program på kurdiska).

GREKLAND

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

SPANIEN

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

Nationella och regionala analoga markbundna kanaler

>Plats för tabell>

Digitalkanaler:

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Se ovan.

2. Oberoende produktioner

Se ovan.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Se ovan.

D) Övriga upplysningar

För att kunna lämna så tydliga uppgifter som möjligt om de olika TV-programföretag som hör till den spanska statens jurisdiktion har man utformat två frågeformulär. Det första gäller regionala och analoga markbundna kanaler, medan det andra är avsett för markbundna digitalkanaler samt satellitkanaler.

Inom den sistnämnda kategorin har inte alla kanaler nått upp till den procentuella andel som fastställs i artiklarna 4 och 5 i direktivet, men den spanska lagstiftningen tillåter två undantag på detta område: att 40 % av sändningstiden reserveras för europeiska produktioner under det första verksamhetsåret (första övergångsbestämmelsen) och att de betalkanalpaket som TV-programföretagen marknadsför som ett visst erbjudande sammanräknas när man tillämpar kvoterna (artikel 7.2).

När det gäller programföretag som inte når upp till den fastställda procentuella andelen lämnar de spanska myndigheterna uppgifter om deras sändningar till de berörda parterna, och anmodar företagen att redan i år vidta nödvändiga åtgärder för att se till att denna brist korrigeras.

FRANKRIKE

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

a) Markbundna kanaler

>Plats för tabell>

(1) Den procentuella andelen oberoende produktioner har uppskattats med ledning av företagets omsättning.

b) Kabelkanaler (i procent)

"i.u.": ingen uppgift

(a): av sändningstiden

(b): procent av programbudgeten

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Under 1999 var det tio kanaler som inte nådde upp till minimiandelen europeiska produktioner. Under 2000 var antalet tolv, varav fem dock nästan nådde upp till minimiandelen (andel större än 45 %).

Det rör sig främst om filmkanaler (de tre kanalerna Ciné Cinémas 1, 2, 3 som är nästan identiska, Cinéfaz som startats 1999 och som inriktas på nyare filmer, Polar och Action som hör till gruppen ABsat samt pay-per-view-kanalerna Multivision, vars andel ökat oerhört, från 16 % under 1998 till 44 % under 2000, och Kiosque med en andel på 32 % under 1999.

Sammantaget ökar de europeiska produktionernas andel och det är bara sju kanaler av 59 som har verkliga svårigheter.

2. Oberoende produktioner

Om man ser till antingen sändningstiden (a) eller programbudgeten (b) når alla kanaler utom Forum Planète upp till den procentuella andel som har fastställts för oberoende europeiska produktioner.

Forum Planète hör till dokumentärkanalen Planète och ändrade sitt programutbud i september 1999 så att det endast består av egenhändigt gjorda och producerade diskussionsprogram som sänds upprepade gånger och som kompletterar de reportage som sänts i Planète. Det visade sig emellertid att detta koncept inte var särskilt lyckat och sändningarna upphörde hösten 2001.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

De kanaler som under kalenderåren 1997, 1998 och 1999 inte nått upp till den procentuella andel som krävs enligt fransk lagstiftning har anmodats att i framtiden respektera kvoterna för olika produktioner.

Eftersom de franska kraven är strängare än kraven i artikel 4 i direktivet om television utan gränser gäller anmodan förstås också underlåtelse att följa direktivets bestämmelser.

Den 13 november 2001 vidtog det franska rådet för audiovisuella frågor straffåtgärder i fråga om nio kanaler som inte hade nått upp till kvoterna för sändning av olika produktioner under 2000, nämligen AB 1, Action, Canal Jimmy, Ciné Cinémas 1, Ciné Cinémas 2, Ciné Cinémas 3, Cinéstar 2 Mangas och 13ème Rue.

Kanalerna Cinéfaz, Multivision och Polar anmodades dessutom att i framtiden respektera kvoterna för europeiska produktioner.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

IRLAND

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

Följande faktorer bör beaktas:

a) Uppgifterna är fullständiga för varje år och grundar sig inte på ett representativt urval.

b) När det gäller kanalerna RTÉ och Teilifis na Gaeilge har man använt den definition på oberoende producent som finns i avdelning 5 i den ändrade lagen om myndigheter som övervakar sändningsverksamheten (Broadcasting Authority (Amendment) Act, 1993). Enligt denna definition är den producent oberoende av programföretaget som kontrollerar produktionen av programmet och som inte är programföretagets dotterbolag eller moderbolag.

c) När det gäller TV3 har man använt samma definition för oberoende producent som den som finns i riktlinjerna för tillämpningen av direktivet.

ITALIEN

MARKBUNDNA KANALER

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning (programutbud och investeringar)

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

En separat granskning av kanalen Italia 1 visar att de europeiska produktionernas och de nya produktionernas procentuella andel av programutbudet under 1999-2000 var mindre än väntat. Samma tycks gälla för kanalen Retequattro. De här två kanalerna hör emellertid, precis som Canale 5, till koncessionsföretaget R.T.I. Spa och därmed måste man i enlighet med artikel 2.4 i beslut 9/99/CONS betrakta alla tre kanaler som en helhet när man kontrollerar huruvida skyldigheterna i fråga om programutbudet uppfylls. Mot bakgrund av detta är programföretaget R.T.I. Spa:s programutbud helt i överensstämmelse med bestämmelserna på detta område, vilket framgår av tabellen nedan.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

Det verkar som om kanalen TMC (numera "La 7"), som hör till programföretaget Tv Internazionale Srl, inte heller har respekterat de kvoter som fastställts för europeiska produktioner under 1999 eller för nya produktioner under 1999-2000. Icke desto mindre tillämpas också i detta fall artikel 2.4 i beslut 9/99/CONS, och enligt denna skall kontrollen av att den fastställda kvoten följs ske på grundval av samtliga kanaler som ingår i gruppen SEAT-Cecchi Gori. Om man beaktar den andra kanalen i denna grupp, nämligen TMC2 (numera MTV Italia), är det utan tvekan så att de fastställda kvoterna har följts till fullo, vilket framgår av följande tabell.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

Av de skäl som anges ovan (att uppgifterna om olika kanaler skall hänföras till de sammanlagda uppgifterna för alla de kanaler som hör till samma programföretag) kommer kanalerna Tele+ Bianco och Tele+ Nero, som inte tycks nå den kvot som fastställts för europeiska produktioner, att granskas tillsammans med Tele+-gruppens satellitkanaler.

Tele+ Grigio upphörde 1998 med markbundna sändningar och sänder i dag endast via satellit. Denna kanal och de uppgifter som gäller sändningskvoterna behandlas därför under gruppen satellitkanaler.

2. Oberoende produktioner

Enligt artikel 2.3 i lag 122/98 om införlivande av direktivet om television utan gränser skall minst 10 % (20 % för RAI) av de nationella TV-programföretagens sändningar bestå av oberoende europeiska produktioner, och enligt artikel 2.5 skall programföretagen investera minst 10 % (20 % för RAI) av sina årliga nettoinkomster från reklam i inköp eller produktion av europeiska produktioner, även från oberoende producenter.

Uppgifterna om kvoterna för oberoende europeiska produktioner och om investeringskvoter har anmälts direkt av de nationella programföretagen, i enlighet med systemet med egna anmälningar.

>Plats för tabell>

Tabell över kvoterna för investeringar i europeiska produktioner 2000

>Plats för tabell>

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Det ansågs inte nödvändigt att vidta några åtgärder gentemot de markbundna kanalerna.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

SATELLITKANALER

a) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning (programutbud och investeringar)

>Plats för tabell>

Förklaringar till förkortningarna:

e.v.: Ej verksam - Kanalen har börjat sända fr.o.m. 2000 och det finns det inga uppgifter om 1999 eftersom det inte fanns någon verksamhet då.

e.r.:Ej relevant - Kanalen har inga inkomster från reklam och har ingen investeringsskyldighet.

100

: Kanalen investerar mer i inköp eller produktion av europeiska produktioner är den har inkomster från reklam.

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

En del av satellitkanalerna i tabellen ovan har inte på ett tillfredsställande sätt uppfyllt alla de skyldigheter i fråga om programutbudet som föreskrivs i gemenskapens direktiv och i lagstiftningen om införlivande av dessa direktiv i Italien (lag 122/98 och beslut 9/99/CONS). Följande fall anges som exempel:

1. Kanalen Coming Soon Television som hör till programföretaget Anicaflash Srl når inte upp till de minimikvoter som gäller för europeiska och nya produktioner, utan har meddelat att man i genomsnitt sänder två timmar per dag och att programutbudet uteslutande består av reklam för filmer. Företaget meddelar vidare att det inte har några inkomster från reklam.

2. Kanalen Class Financial Network, som hör till TV-programföretaget Class Financial Network Spa, har verkat sedan 2000 och är en kanal uteslutande för finansnyheter, som sänds dygnet runt utan sändningsuppehåll. Enligt anmälan har kanalen inga inkomster från reklam och har därför inte lämnat några uppgifter om investeringskvoter.

3. Kanalen Disney Channel som hör till programföretaget Disney Channel Italia motiverar det faktum att man inte nått upp till de mimimikvoter som fastställts för europeiska och nya produktioner med att programutbudet i huvudsak består av Disneyprodukter (filmer, tecknade filmer och serier). Enligt programföretagets anmälan har det inga inkomster från reklam och det har därför inte lämnat några uppgifter om investeringskvoter.

4. Programföretaget Digitaly Spa har inte anmält några uppgifter om sin kanal Digitaly - Italian Channel och har inte heller gett någon förklaring till varför man inte följt bestämmelserna.

5. Programföretaget Eurocast Italia Srl har sedan januari 2000 tre kanaler som sänder på polska.

Topshop, som är en köp-TV-kanal.

Polonia 1, vars allmänna programutbud riktar sig till familjer och kvinnor.

Super 1, vars programutbud riktar sig till ungdomar. De uppgifter som programföretaget lämnat om sina investeringar var bristfälliga och följde inte heller den givna modellen. Den tid som reserverats för sändning av europeiska produktioner motsvarar inte de kvoter som fastställs i bestämmelserna.

6. Kanalen Cinemovie som hör till Fin.Ma.Vi. Spa - Cecchi Gori-gruppen har ett tematiskt programutbud bestående av långfilmer från 1930-1970-talen. Enligt programföretaget är detta förklaringen till att det är omöjligt att nå upp till kvoten för nya produktioner. Eftersom programföretaget inte har några inkomster från reklam har det inte lämnat några uppgifter om investeringskvoter.

7. Kanalen Fox Kids som hör till programföretaget Fox Kids Italy Srl sänder endast tecknade filmer och program för barn mellan 4 och 14 år. Programföretaget inledde sin sändningsverksamhet den 1 april 2000 och meddelar att det inte har köpt in några program under det året, varken direkt eller via paraplyorganisationen.

8. Den redaktionella linjen vid de kanaler som hör till gruppen Kidco Service Srl är att sända arabiska originalproduktioner som endast handlar om den arabisk-muslimska kulturen. Programföretaget har därför anmält att det inte kan hitta europeiska produktioner som uppfyller dessa krav.

9. Följande sex kanaler hör till företaget Multithématiques och har alla en starkt tematisk prägel, vilket anges som förklaring till att man varken 1999 eller 2000 nått upp till de kvoter som fastställts för nya produktioner.

De program som sänds på Canal Jimmys handlar om den amerikanska kulturen under 1960- och 1970-talen. Om man beaktar den redaktionella linjens särprägel och den begränsade marknadsnischen kan man godkänna denna motivering.

Programutbudet på Cine Cinemas 1 består av filmer som producerats på 1950-1990-talen.

Programutbudet på Cine Cinemas 2 består av internationella filmer och festivaler.

Programutbudet på Cine Classic består av svartvita filmer som producerats på 1920-1960-talen.

Programutbudet på Planete består uteslutande av historiska, sociala och antropologiska dokumentärer.

Programutbudet på Seasons består uteslutande av dokumentärer och diskussionsprogram (intervjuprogram) om naturen, särskilt jakt och fiske.

10. Företaget Sitcom Spa som äger kanalerna INN, Nuvolari, Marcopolo, Galileo, Leonardo och Giotto har skickat in uppgifter bara om kanalerna Marcopolo och INN, dessutom saknades uppgifter för 2000 i fråga om INN. Enligt företaget har kanalerna Nuvolari, Galileo och Leonardo ännu inte börjat sända, trots att de beviljats tillstånd i enlighet med beslut 127/00/CONS, medan det tillfälliga tillståndet för kanalen Giotto har gått ut.

11. Programföretaget Team Tv Spa som äger nyhetskanalerna Stream News och Stream Verde har meddelat att det varken producerar eller köper in europeiska produktioner på grund av de teman som behandlas i kanalerna, och det har inte lämnat några uppgifter om programutbudet.

12. Kanalerna Tele+ Nero och Tele+ Bianco som sänds både markbundet och via satellit och som ägs av koncessionsföretagen Prima Tv Spa respektive Europa Tv Spa (som båda hör till gruppen Tele+) fullföljde varken 1999 eller 2000 sina skyldigheter i fråga om de europeiska produktionernas andel av programutbudet.

I enlighet med artikel 2.4 i beslut 9/99/CONS skall kvoten för europeiska produktioner fastställas med beaktande av det sammantagna programutbudet i alla kanaler som ingår i gruppen Tele+, i enlighet med tabellerna nedan.

Detta betyder att de kanaler som ingår i Tele+ som helhet har sänt en andel europeiska produktioner motsvarande 45 % under 1999 och 43 % under 2000 av den sammanlagda programtid på vilken kvoten skall tillämpas. Artikel 2.3 i beslut 9/99/CONS skall därför tillämpas och enligt den skall myndigheterna om den årliga variationen är större än 7 % granska de skäl programföretaget anger som förklaring till att den fastställda kvoten inte har uppnåtts.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

13. Kanalerna Duel och Comedy Life som hör till programföretag Mediadigit Spa (som i sin tur ingår i gruppen Mediaset) når inte upp till de kvoter som fastställts för europeiska och nya produktioner.

I enlighet med artikel 2.4 i beslut 9/99/CONS skall emellertid kvoten för europeiska produktioner fastställas med beaktande av det sammantagna programutbudet i alla kanaler som ingår i gruppen Mediaset, också de markbundna kanalerna, i enlighet med tabellerna nedan.

Detta betyder att de kanaler som ingår i Mediaset som helhet under 1999 har sänt en andel europeiska produktioner motsvarande 58 % och en andel nya produktioner motsvarande 50 % av den sammanlagda programtid på vilken kvoten skall tillämpas.

Under 2000 var andelen europeiska produktioner 46 % och nya produktioner 52 %. Artikel 2.3 i beslut 9/99/CONS skall därför tillämpas även i detta fall och enligt den skall myndigheterna om den årliga variationen är större än 7 % granska de skäl programföretaget anger som förklaring till att den fastställda kvoten inte har uppnåtts.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

>Plats för tabell>

Obs: Procentandelarna har avrundats till hela tal.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Med tanke på vissa TV-kanalers redaktionella särprägel granskar den behöriga myndigheten för närvarande de skäl som följande företag anfört för att man inte fullföljt de skyldigheter i fråga om programutbud och investeringar som föreskrivs i lag 122/98 och beslut 9/99/CONS:

- Anicaflash Srl

- Class Financial Network Spa

- Disney Channel Italy

- Fin.Ma.Vi Spa

- Fox Kids Italy Srl

- Kidco Service Srl

- Multithematique

- Sitcom Spa

Dessutom har programföretagen Stream Spa, Eurocast Italia Srl, Team Tv Spa och Digitaly Spa inte lämnat några uppgifter om utbudet av europeiska och nya produktioner under 1999 och 2000, och den behöriga myndigheten överväger nu lämpligheten av ett förfarande dels för att bedöma de berörda företagens underlåtenhet att fullfölja sina skyldigheter samt de skäl dessa anför som motivering, dels för att vidta eventuella åtgärder.

D) Övriga upplysningar

I beslut nr 127/00/CONS av den 1 mars 2000 om godkännande av bestämmelserna om satellitsända TV-program finns bestämmelser om satellit-TV-programföretagens verksamhet. Tidigare, när det inte fanns några särskilda bestämmelser på området, var det endast ett fåtal programföretag som självmant anmälde till kommunikationsministeriet att de inlett verksamhet eller som ansökte hos detta ministerium om tillfälligt tillstånd att sända program i försökssyfte.

Eftersom det är svårt att skapa ett system för övervakning av satellitsändningar har myndigheten bett satellit-TV-programföretagen att själva kontrollera de uppgifter som gäller fullföljandet av skyldigheterna i fråga om programutbud och investeringar, i enlighet med artikel 2 i lag 122/98 och artiklarna 2 och 4 i beslut 9/99/CONS.

Vissa programföretag har anhållit om att helt eller delvis beviljas undantag från skyldigheterna i fråga om programutbud eller investeringar, med hänvisning till att kanalernas redaktionella linje är starkt temainriktad i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i beslut 9/99/CONS . Myndigheten kontrollerar att programföretagen fullföljer sina skyldigheter inom ramen för de tekniska och objektiva problem som hör samman med detta, i syfte att se till att de programföretag som verkar inom TV-branschen, antalet produkter som finns på marknaden och målgruppen för varje programföretag ständigt utvecklas samt att programutbudet stämmer överens med nätets redaktionella linje och särprägel, särskilt under bästa sändningstid (artikel 2.2 i beslut 9/99). De uppgifter som lämnats av programföretagen håller nu på att utvärderas, liksom de skäl som anförts som förklaring till varför man inte uppnått de minimikvoter som fastställts och skälen till att man anhållit om helt eller delvist undantag från dessa skyldigheter.

Till skillnad från markbundna kanaler krävs det enligt den nationella lagstiftningen inte att tio procent av satellitkanalernas sändningar skall utgöras av oberoende europeiska produktioner.

Däremot skall de reservera minst tio procent av nettoinkomsterna från reklam till att köpa in eller producera europeiska produktioner, även från oberoende producenter.

LUXEMBURG

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

På det hela taget har kanalerna uppnått målen vad gäller andelen europeiska produktioner. RTL4 och RTL TVi låg kvar på en nivå något under 50 % under ett år. Vad gäller RTL5 var avvikelsen större under 1999 på grund av kanalens tematiska inriktning, men denna brist har mer än kompenserats under 2000. Var och en av kanalerna har uppnått en övervägande andel europeiska produktioner under perioden 1999-2000. De två kanalparen var för sig, RTL4 och RTL5 samt RTL TVi och Club RTL, har även de under samtliga år uppnått en övervägande andel europeiska produktioner. Man kan följaktligen dra slutsatsen att kanalerna överlag har uppnått en övervägande andel europeiska produktioner.

Vad gäller RTL9 uppfyllde kanalen inte kvoten europeiska produktioner under 1999 på grund av den ekonomiska omstrukturering som kanalen genomgick. Detta åtgärdades under år 2000.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Mot bakgrund av de förklaringar som ges ovan förefaller det inte nödvändigt med några särskilda åtgärder för att säkerställa att skyldigheterna iakttas i framtiden.

D) Övriga upplysningar

Under de år som granskningen utfördes hade direktiv 97/36/EG inte införlivats i Luxemburg. Denna rapport gäller därför samtliga kanaler som haft sändningar i Luxemburg under referensperioden.

NEDERLÄNDERNA

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Scandinavian Broadcasting B.V. har gett följande förklaring till varför kanalen inte lyckats uppnå de procentuella andelar som fastställdes för SBS6 1999: i juni 1999 upptäckte kanalen att man inte uppnått andelarna för 1997 och 1998. Som en följd av detta gjorde SBS6 ändringar i sina programtablåer för att uppnå andelarna under 1999 och 2000. Andelen europeiska produktioner har ökat jämfört med den tidigare referensperioden. Scandinavian Broadcasting B.V. började sända på Net5 under 1999. Att uppnå de fastställda andelarna är svårt för en ny kanal. Jämfört med 1999 ökade andelen europeiska produktioner under 2000.

Veronica RTV Beheer BV (nu Yorin TV BV) har gett följande förklaring till varför kanalen inte lyckats uppnå de procentuella andelar som fastställdes för Veronica 1999 och 2000: under dessa två år var kanalens huvudsakliga inriktning köp-TV. Kanalen är övertygad om att andelen kommer att öka under de närmaste åren, eftersom kanalen har köpt in flera europeiska dramaproduktioner.

UPC startade flera nya kanaler under 1999 och 2000. Dessa kanaler sänder i flera länder. För Film1 är det svårt att få tag på europeiska filmer. Bland annat har de inte fått rättigheter för alla länder där kanalen sänder. Innergy är en kanal som sänder program om alternativa livsstilar, och på det området finns det inte tillräckligt med europeiska produktioner att tillgå.

2. Oberoende produktioner

Förkortningen "e.m." står för "ej mätbar". Det är svårt att fastställa ursprunget för en musikvideo, det vill säga var produktionsbolaget har sitt säte.

3. Nya produktioner

Film1 är en filmklubbskanal som sänder filmer från 50-talet till 90-talet, och det är därför kanalen inte har uppnått den procentuella andelen nya produktioner.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

För att rapporteringen ska bli så effektiv och optimal som möjligt har den nederländska myndigheten för media, "Commissariaat voor de Media", fastställt riktlinjer för hur man ska redogöra för de europeiska kvoterna. Riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2002.

D) Övriga upplysningar

Canal + Nederland BV har för 1999 och 2000 beviljats tillfällig dispens av det nederländska medierådet, i enlighet med artikel 52k underavsnitt 6 i den nederländska mediaförordningen. Under dessa två år måste andelen europeiska produktioner vara minst 25 %.

Film1 började sända i maj 1999, Club i oktober 1999, Avante i december 1999, Innergy i maj 2000 och Expo 24x7 i juni 2000.

Filmtime är en pay-per-view-kanal som beviljats ett tillfälligt undantag av det nederländska medierådet, i enlighet med artikel 53b i den nederländska mediaförordningen. Filmtime började sända i maj 2000.

De 12 regionala public service-företagen har bekräftat att de iakttagit sina skyldigheter. Deras program består i huvudsak av teletexttjänster, nyheter och sport. Detta betyder att den sändningstid de ska rapportera om bara uppgår till några minuter om dagen. Denna sändningstid är reserverad för sändningar avsedda för en regional publik och produkter från stationen själv eller från en oberoende nederländsk producent.

PORTUGAL

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

Tabell 1: Public service-företag

>Plats för tabell>

Tabell 2: Privata programföretag

>Plats för tabell>

Tabell 3: Viktade genomsnitt för europeiska produktioner, oberoende produktioner och nya produktioner

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Se nedan.

2. Oberoende produktioner

Se nedan.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Åtgärder som vidtagits eller planeras för att uppnå direktivets mål (TVI och Sport Tv Portugal). Som framgår ovan är det i Portugal kanalerna TVI-Televisão Independente SA (vad gäller europeiska produktioner) och Sport Tv Portugal SA (vad gäller oberoende och nya produktioner) som inte lyckats uppnå de mål för referensperioden som föreskrivs i artikel 4 och 5 i direktivet. Vad gäller operatören SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA så framgår det att en av dess kanaler inte uppnått procentmålen i artikel 4 i direktivet, men att målet helt klart uppnåtts om man tittar på operatörens verksamhet i sin helhet. De portugisiska myndigheterna har återigen uppmärksammat flera programföretag, särskilt TVI, på att de måste göra allt vad som står i deras förmåga för att närma sin andel europeiska produktioner till den nivå som föreskrivs i direktivet. Även om detta mål ännu inte uppnåtts är det viktigt att understryka att det gjorts tydliga steg i rätt riktning. Sport Tv Portugal SA har vidtagit liknande åtgärder vad gäller oberoende produktioner och nya produktioner, men det måste påpekas att vissa faktorer i detta fall gör det svårt för företaget att uppnå de procentuella andelar som fastställs i direktivets artikel 4. D) Övriga upplysningar Det bör påpekas att det, när det gäller oberoende och nya produktioner, i artikel 38 den portugisiska TV-lagen (godkänd genom lag 31-A/98 av den 14 juli 1998), fastställs strängare bestämmelser än dem som finns i direktivets artikel 5. De företag som omfattas av lagen åläggs att "avsätta minst en tiondel av sin sändningstid - undantaget den tid som ägnas åt nyheter, sport, spel, reklam, köp-tv eller text-tv - åt europeiska produktioner från oberoende producenter", samtidigt måste dessa produktioner vara "producerade de fem senaste åren" [74] . RTP-Radiotelevisão Portuguesa, SA Under perioden 1999-2000 har public service-företagen, precis som tidigare, helt och hållet uppnått de procentuella andelar som fastställs i direktivets artikel 4 och artikel 5. Det bör påpekas att det är första gången som rapporten innehåller uppgifter om kanalen RTP-África, som började med regelbundna sändningar i januari 1998 och som också kan ses i Portugal via kabel eller satellit, även om sändningarna egentligen är avsedda för satellitmottagning i de tidigare portugisiska kolonierna (Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mozambique och São Tomé och Principe). SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA Vad gäller nya och oberoende produktioner har programföretaget SIC-Sociedade Independente de Comunicação SA helt klart uppnått kvoter som överstiger de som föreskrivs i direktivets artikel 5, såväl under 1999 (då programföretaget enbart ägde den allmänna kanalen "SIC") som under 2000 (då företaget började driva kanalerna "SIC International" och "SIC Gold", som började sända i januari respektive i juni). Vad gäller europeiska produkter så konstaterades det under 1999 att de procentuella andelar som fastställs i direktivets artikel 4 inte uppnåtts, även om de ligger nära dem som föreskrivs i direktivet. För 2000 ligger andelen europeiska produktioner för SIC som helhet på cirka 70 % [75], vilket är tillräckligt för att uppfylla gemenskapsmålen. TVI-Televisão Independente SA Under åren 1999 och 2000 har TVI visat en större andel europeiska produktioner än vad som föreskrivs i artikel 5 i direktivet "Television utan gränser" - bristerna gäller enbart artikel 4. Det är dock viktigt att notera att andelen europeiska produktioner har ökat stadigt att sedan 1993, då TVI började sin verksamhet, och den har gradvis närmat sig den andel som föreskrivs i artikel 4.1 i direktivet. Bland de hinder som finns för att uppnå de fastställda kvoterna kan nämnas (som redan konstaterats tidigare år) att TVI var det sista företaget med markbundna sändningar som började sin verksamhet, vilket naturligtvis har följder för deras förmåga att ta marknadsandelar. Denna situation har förvärrats av att den nationella marknaden är liten och hela tiden minskar, liksom av en tids ekonomisk instabilitet på marknaden som först nyligen har mildrats. Det bör ändå understrykas att det finns tecken som tyder på att företaget i framtiden kommer att uppfylla målen i direktivets artikel 4. Sport Tv Portugal SA Programföretaget Sport Tv Portugal SA äger sedan slutet av 1998 sportkanalen "Sport Tv", en betalkanal som sänder via kabel och satellit. "Sport Tv" är i första hand en sportkanal, och sportsändningar är undantagna från kvoterna, men kanalen sänder även andra typer av program. Enligt principerna i direktivet har kanalens övriga utbud undersökts för att ta reda på huruvida det bör räknas med i de procentkvoter som fastställts. Resultaten av detta finns i tabell 2. När det gäller detta programföretag är det kvoten av oberoende och nya produktioner som inte har uppfyllts. Med tanke på att kanalen är ny och att det är svårt att uppfylla kvoterna på just detta område har den ändå lyckats väl.

[74] Se artikel 38 i lag nr 31-A/98, publicerad i Diário da República nr 160/98 (bilaga), serie I-A, av den 14 juli 1998, s. 3384(2)-3384(13).

[75] Se tabell 3 i bilagan som anger minsta årliga genomsnitt för varje programföretag under perioden 1999-2000.

FINLAND

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

SVERIGE

A) Statistik

1. Tabell

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

TV 3 AB:

Höga kostnader för produktion av egna program. Utbudet anpassas till tittarnas önskemål. Amerikanska produkter är billigare än svenska och europeiska.

TV 5 AB:

Ur budget-/klassificeringssynvinkel är andelen högre.

TV 1000:

Brist på europeiska filmer av hög kvalitet.

Cinema/TV 1000 AB:

Brist på europeiska filmer av hög kvalitet.

ZTV:

Kanal inriktad på musik, speglar utbudet på internationell nivå och vilka musikvideor som efterfrågas.

6(logotyp):

Avsaknaden av nya produktioner förklaras av att kanalen har förhållandevis få tittare och därmed låg omsättning.

Kiosk:

Betaltjänst.

CineCinemas:

Affärsidén är inte kompatibel med de procentuella andelarna.

DTU 7:

Regionala sändningar från Iran via det digitala marknätet.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

TV 3 AB:

Strävar efter så stor andel egna produktioner som ekonomin tillåter.

TV 5 AB:

Inköpen av europeiska program har ökat under 2000.

TV 1000:

Letar europeiska filmer av god kvalitet.

Cinema/TV 1000 AB:

Letar europeiska filmer av god kvalitet.

Z TV:

Uppmuntra europeiska artister att producera musikvideor av hög kvalitet.

DTU 7:

Planerar att producera program på svenska under 2001 och att sända europeiska program.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

FÖRENADE KUNGARIKET

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

e.v. = ej verksam, i.u. = inga uppgifter

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

a) Kanalens tematiska inriktning:

Bet International, CNBC, Disney Channel UK, Playboy TV, Revival Channel

b) Tid då kanalen startade sina sändningar:

Channel Health, God Channel, V+ Norway

c) Sändningarna uppfyller inte kraven eller sker huvudsakligen på icke-europeiska språk. Program på EU-språk är huvudsakligen producerade utanför EU:

Arab News Network, Asianet, Auction Channel, BET International, B4U Movies, BBC Parliament, Bid-Up TV, Bloomberg Information Television, Chinese Channel, CNBC, CNN International, Cultural Television, HBO, Home Shopping Network, Ideal World Home Shopping, ITN News Channel, JSTV, Lashkara, Media Shop Television, Middle East Broadcasting Centre, The Money Channel, Muslim Television Ahmadiyya, NovaShop, NovaShop 2, Pakistani Channel, Phoenix Chinese New and Entertainment Channel, Q24, Quantum Channel, QVC Shopping Channel, Racing Channel, Satellite Information Services Racing Facts, Sat-7, Sell-a-Vision Shopping, Setanta Sport, Shop!, Shop America, Simply Money, SIS Racing Facts, Sony Television Entertainment Asia, Supershop, TESUG TV, TV Land, TV Shop, TV Shop Sport, Whats in Store, Whats in Store 2, Wizja TV, Zee TV, Zee Cinema, Zee Music, Zee Bangla.

d) Svårigheter att hitta europeiska program eller europeiska program till ett konkurrenskraftigt pris:

Bravo, Cartoon Network, Front Row (med Barker Channel), Front Row (utan Barker Channel), The History Channel, Kanal 5, Living, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Playboy TV, Sci-Fi Channel, Sky 1, Television X, Trouble, TV+ Denmark, TV+ Norway, TV+ Sweden, VT4

e) Kanaler som är dotterbolag till företag i länder utanför EU och som huvudsakligen sänder egna program:

Cartoon Network services, Fox Kids UK, Fox Kids Scandinavia, Paramount Comedy Channel, Turner Classic Movies services

2. Oberoende produktioner

Dating Channel sänder enbart videoporträtt, men tänker övergå till att sända egenproducerade program.

På kanalerna GSB Men och Motors/Breeze kommer 75 % av programmen från Granada Television.

Nickelodeon Nordic har svårigheter att hitta program producerade i landet.

Playboy UK har omorganiserats och känt av budget- och varumärkesbegränsningar.

TV3 Norway har haft svårigheter på grund av det låga tittarantalet i Norge, som både gör det dyrare att producera egna program än i de övriga nordiska länderna och gör att det kostar mer att ha färre tittare.

3) Nya produktioner

BBC:s program sänds oftast inom fem år från det att de producerats, och de tas därför inte upp separat.

GSB Granada Plus, Landscape Channel och UK sänder främst repriser.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Bravo hoppas kunna öka sina investeringar eftersom deras tittarsiffror ökat, och Viasett hoppas även i fortsättningen hitta ett stort antal ekonomiskt livskraftiga europeiska produktioner.

Cartoon Network har slutit flera avtal om samproduktion med Frankrike och Tyskland. Det har också investerats i originalprogram, särskilt ett PR-evenemang som ska släppa fram nya talanger i Storbritannien och i Europa. Fortsatta ansträngningar för att öka andelen europeiska produktioner.

Disney Channel UK har nyligen köpt ett stort antal oberoende europeiska produktioner som ska sändas under 2001.

Fox Kids UK och Scandinavia håller för närvarande på att omarbeta sin programtablå men har lovat att integrera nya produktioner, båda egna och från resten av Europa. Nickelodeon UK, Playboy UK och Trouble har också rapporterat planer på att sända europeiska produktioner under 2001.

Nickelodeon Nordic sänder barnprogram av hög kvalitet och hoppas öka andelen europeiska produktioner.

Sci-Fi Channel har beställt en serie som ska sändas under lång tid med start i slutet av 2002.

Sky One koncentrerar sig på mer kostsamma program av högsta kvalitet, särskilt drama och komedi.

Tittarsiffrorna har ökat under 2001 för såväl History Channel som National Geographic.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

III. SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FRÅN DE EFTA-LÄNDER SOM INGÅR I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

ISLAND

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

RUV (Islands nationella TV-tjänst)

ITC (Icelandic Television Company)

NLC: Northern Light Communications (3 kanaler)

- Stöð2 (kanal 2)

- Sýn

- Bíórás (filmkanal)

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

NORGE

A) Statistik

1. Översikt

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

TV Norge Ltd. har inte gett någon vettig förklaring till varför andelen europeiska produktioner inte har uppnåtts.

2. Oberoende produktioner

NRK 2, NRK International och NRK har inte uppnått den föreskrivna andelen oberoende produktioner, även om det inte var mycket som fattades.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Radio- och TV-myndigheten har anmodat TV Norge Ltd att respektera sina skyldigheter enligt den norska lagen om TV-sändningar. Den har även krävt att NRK Ltd ska öka andelen oberoende produktioner.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

IV. BILAGOR

BILAGA 1 Förteckning över kanaler i europeiska unionens medlemsstater som inte har uppnått en övervägande andel europeiska produktioner och/eller som inte har uppnått minimiandelen 10 % europeiska produktioner från oberoende producenter

A) EUROPEISKA PRODUKTIONER

Rättslig ställning Kategori

PR = privat kanal GE = allmän P = har uppnått en övervägande andel

PB = statlig kanal TH = tematisk = har ej uppnått en övervägande andel

PY = betalkanal LA = ej gemenskaps- - = ingen uppgift

BA = kanal som ingår i språk e.v. = ej verksam

basutbudet för kabelnät

eller satellittjänst

>Plats för tabell>

B) EUROPEISKA PRODUKTIONER FRÅN OBEROENDE PRODUCENTER

Ställning: Kategori:

PR = privat kanal GE = allmän P = har uppnått minimiandelen 10 %

PB = statlig kanal TH = tematisk = har inte uppnått minimiandelen 10 %

PY = betalkanal LA = ej gemenskaps - = ingen uppgift

BA = kanal som ingår i språk e. v. = ej verksam

basutbudet för kabelnät

eller satellittjänst

>Plats för tabell>

BILAGA 2 Parametrar som används vid beräkningen av genomsnittlig sändningstid av europeiska produktioner hos kanalerna i europeiska unionens medlemsstater (tittarsiffror inräknat) - artikel 4 i direktivet "television utan gränser"

>Plats för tabell>