52002AE1364

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning samt om tillgång till byråns handlingar,Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 178/2002 vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för Myndigheten för livsmedelssäkerhet samt om tillgång till myndighetens handlingar,Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställandet av gemensamma bestämmelser på luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, ochFörslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(KOM(2002) 406 slutlig – 2002/0169 (COD) – 2002/0179 (COD) – 2002/0181 (COD) – 2002/0182 (COD))

Europeiska unionens officiella tidning nr C 085 , 08/04/2003 s. 0064 - 0065


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:

- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning samt om tillgång till byråns handlingar",

- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 178/2002 vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för Myndigheten för livsmedelssäkerhet samt om tillgång till myndighetens handlingar",

- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställandet av gemensamma bestämmelser på luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet", och

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(KOM(2002) 406 slutlig - 2002/0169 (COD) - 2002/0179 (COD) - 2002/0181 (COD) - 2002/0182 (COD))

(2003/C 85/17)

Den 23 september 2002 beslutade rådet att i enlighet med artikel 157 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.

Vid sin 395:e plenarsession den 11 och 12 december 2002 (sammanträdet den 11 december) utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Eduardo Chagas till huvudföredragande och antog följande yttrande med 54 röster för och 1 nedlagd röst.

1. Den nya budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) träder i kraft den 1 januari 2003. I denna införs bland annat nya budget- och finansbestämmelser för de decentraliserade gemenskapsorganen.

2. I och med att förordningen träder i kraft fordras motsvarande anpassningar i grundrättsakterna om upprättande av de berörda organen, nämligen

- Europeiska arbetsmiljöbyrån (Köpenhamn)(2),

- Myndigheten för livsmedelssäkerhet(3),

- Europeiska byrån för luftfartssäkerhet(4),

- Europeiska sjösäkerhetsbyrån(5).

3. Vid en ändring av rättsakterna om upprättande av dessa organ skall Ekonomiska och sociala kommittén höras.

4. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar kommissionens förslag.

Bryssel den 11 december 2002.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Roger Briesch

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1) - EESK:s yttrande: EGT C 260, 17.9.2002, s. 42.

(2) Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1) - EESK:s yttrande: EGT C 56, 7.3.1990, s. 20.

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1) - EESK:s yttrande: EGT C 155, 29.5.2001, s. 32.

(4) Förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställandet av gemensamma bestämmelser på luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1) - EESK:s yttrande: EGT C 221, 7.8.2001, s. 38.

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1) - EESK:s yttrande: EGT C 221, 7.8.2001, s. 54.