52001XC1228(04)

Euromyntens utseende

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 373 , 28/12/2001 s. 0001 - 0030


Euromyntens utseende

(2001/C 373/01)

Enligt artikel 106.2 första meningen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen får medlemsstaterna ge ut mynt i den omfattning som godkänns av Europeiska centralbanken (ECB).

Enligt artikel 106.2 andra meningen får rådet vidta åtgärder för att harmonisera valörerna och de tekniska specifikationerna för alla mynt som skall sättas i omlopp, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att säkerställa myntens smidiga omlopp inom gemenskapen.

Den 3 maj 1998 antog rådet förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp(1) med tekniska specifikationer för euromynten i fråga om valör, diameter, tjocklek, vikt, form, färg, materialsammansättning och utformning av randen. Den sistnämnda förordningen ändrades genom förordning (EG) nr 423/1999(2).

Den 3 maj 1998 antog rådet förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron(3), i vilken det bland annat föreskrivs att euromynten skall vara de enda mynt som är lagliga betalningsmedel i de deltagande medlemsstaterna.

När det gäller euromyntens utformning beslöt Europeiska rådet vid sitt möte i Florens den 21 juni 1996 att mynten skulle ha en gemensam sida och en nationell sida. En europeisk tävling utlystes därför om utformningen av euromyntens gemensamma sida och den 16 juni 1997 utsåg och offentliggjorde Europeiska rådet i Amsterdam de vinnande förslagen. Medlemsstaterna ansvarar själva för den nationella sidan som dock måste uppfylla vissa gemensamma kriterier.

På grundval av förklaring nr 6 om de monetära relationerna med Republiken San Marino, Heliga stolen och Furstendömet Monaco som fogats till slutakten till Maastrichtfördraget antog rådet den 31 december 1998 tre beslut om gemenskapens ståndpunkt beträffande ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Monaco(4), Republiken San Marino(5) och Vatikanstaten(6), som bland annat handlar om införandet av euromynt i dessa stater. I linje med dessa beslut har monetära avtal slutits mellan Italien på Europeiska gemenskapens vägnar och Republiken San Marino, samt Vatikanstaten, där de bland annat ges rätt att ge ut euromynt(7). Ett motsvarande avtal håller för närvarande på att slutföras mellan Frankrike på Europeiska gemenskapens vägnar och Furstendömet Monaco.

Euromyntens kännemärken såsom de beskrivs i rådets förordning kommer tillsammans med de olika utformningarna av randen och den gemensamma och nationella sidans särskilda kännetecken att vara mycket viktiga för att känna igen euromynten.

För att upprätta en referens publiceras härmed fotografier av euromyntens gemensamma och nationella sida tillsammans med en kortfattad faktabeskrivning av formgivningen.

>PIC FILE= "C_2001373SV.000401.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.000501.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.000601.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.000701.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.000801.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.000901.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001001.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001101.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001201.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001301.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001401.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001501.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001601.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001701.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001801.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373SV.001901.TIF">

1. EUROMYNTENS GEMENSAMMA SIDA

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

På 1-cents-, 2-cents- och 5-centsmynten återfinns den siffra som anger myntets värde till vänster på den gemensamma sidan. Horisontellt och upptill till höger om siffran återfinns orden "EURO CENT", det senare ordet under det första. Ordet "CENT" står skrivet med större bokstäver och med ett stort versalt "C". Under siffran löper sex raka linjer diagonalt från nedre vänstra kanten till övre högra kanten. På dessa linjer återfinns tolv stjärnor, en nära slutet på varje linje. På den nedre högra sidan finns en jordglob på den mellersta delen av dessa linjer. Europeiska unionen har markerats på jordgloben. Gravörens initialer "LL" återfinns under den sista stjärnan längst ut på den högra kanten.

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

På 10-cents-, 20-cents- och 50-centsmynten återfinns den siffra som anger myntets värde till höger på den gemensamma sidan. Horisontellt och under siffran återfinns orden "EURO CENT", det senare ordet under det första. Ordet "CENT" står skrivet med större bokstäver och med ett stort versalt "C". Sex raka linjer löper vertikalt mellan den nedre och den övre vänstra kanten. På dessa linjer finns tolv stjärnor, en nära slutet på varje linje. På den mellersta och övre delen av dessa linjer återfinns en återgivning av Europeiska unionen, i vilken de 15 medlemsstaterna avbildas separat. Gravörens initialer "LL" återfinns mellan siffran och myntets kant, på höger sida.

1 EURO - 2 EURO

På 1-euro- och 2-euromynten återfinns den siffra som anger myntets värde till vänster på den gemensamma sidan. Sex raka linjer löper vertikalt mellan den nedre och den övre högra sidan. På dessa linjer finns tolv stjärnor. På den högra delen finns en återgivning av Europeiska unionen där gränserna mellan medlemsstaterna markerats med en tunn linje. Den högra delen av återgivningen återfinns på den mellersta delen av linjerna. Ordet "EURO" sträcker sig horisontellt över den mellersta delen till höger. Gravörens initialer "LL" återfinns under "O" i "EURO" nära myntets högra kant.

2. DE NATIONELLA SIDORNA AV EUROMYNTEN - EUROOMRÅDET

2.1 BELGIEN

SAMTLIGA MYNT

Bild på Belgiens kung Albert II med huvudet i profil till vänster omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor och till höger kungens monogram och nedtill årtalet.

Randen på 2-euromynten: 2 * *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.2 TYSKLAND

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

Myntet visar en tysk ekkvist omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Nedtill återfinns, åtskilda av kvisten, myntverksmärket (en bokstav) till vänster och präglingsåret till höger.

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

Myntet visar Brandenburger Tor i Berlin omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Under porten återfinns, uppifrån och ner, präglingsåret och myntverksmärket (en bokstav).

1 EURO - 2 EURO

Myntet visar förbundsörnen, en traditionell symbol för tysk suveränitet, omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. I mitten, under örnen, återfinns präglingsåret och till höger om detta myntverksmärket (en bokstav).

Randen på 2-euromynten: "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (Enighet och rätt och frihet) och bilden av förbundsörnen.

2.3 GREKLAND

1 CENT

En atensk trirem (antikt skepp) omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor i en cirkel. Under skeppet siffran "1" samt ordet "ΛΕΠΤΟ" (cent). Ovan till vänster präglingsåret och direkt under myntverksmärket (Anthemion).

2 CENT

En korvett ("dromon", segelfartyg som användes under frihetskriget 1821) omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor i en cirkel. Under fartyget siffran "2" samt ordet "ΛΕΠΤΑ" (cent i plural). Till vänster om siffran som anger valören finns myntverksmärket och på den övre delen till höger präglingsåret.

5 CENT

Ett nutida handelsfartyg (tankfartyg) är avbildat, omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor i en cirkel. Ovanför fartyget siffran "5" samt ordet "ΛΕΠΤΑ" och under detta präglingsåret. Myntverksmärket finns nere till vänster under fartyget.

10 CENT

En bröstbild av Rigas Velestinlis-Feréos omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor i en cirkel, av vilka tre på den nedre delen av bröstbilden. Namnet "ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ" (Rigas Feréos) är graverat på bröstbilden ovanför dessa stjärnor i en halvbåge. Till vänster om huvudet präglingsåret. Till höger upptill myntverksmärket, därunder siffran "10" och direkt under detta ordet "ΛΕΠΤΑ".

20 CENT

En bröstbild av Ioannis Kapodistrias omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor i en cirkel, av vilka två nedtill på bröstbilden, i mitten och till vänster. Namnet "Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" återges i en halvbåge ovanpå bröstbilden. Till vänster om huvudet myntverksmärket och under detta präglingsåret. Till höger siffran "20" och direkt inunder ordet "ΛΕΠΤΑ".

50 CENT

En bröstbild av Eleftherios Venizelos omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor i en cirkel, av vilka tre nedtill på bröstbilden, en i mitten och två till höger. Namnet "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" återges på bröstbilden ovanför dessa stjärnor i en halvbåge. Till vänster om huvudet siffran "50" och direkt inunder ordet "ΛΕΠΤΑ" och därunder präglingsåret. Till höger om huvudet myntverksmärket.

1 EURO

I mitten finns en antik atensk tetradrachm (dvs. ett mynt i myntet) med en uggla omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor i den yttre ringen. Präglingsåret anges uppdelat i två delar (20 * 02) på båda sidor om stjärnan längst ned. Myntverksmärket finns upptill ovanför det antika myntet. Till höger om ugglan i det antika myntet finns siffran "1" och direkt inunder ordet "ΕΥΡΩ" (euro), vars sista bokstav i relief finns på kanten av det antika myntet.

2 EURO

I mitten avbildas en scen från en mosaik i Sparta, som visar den antika myten om Europa som bortrövas av Zeus i tjurskepnad, omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor i cirkel i den yttre ringen. Präglingsåret anges uppdelat i två delar (20 * 02) på båda sidor om stjärnan längst ned. Till vänster om bilden i halvcirkel "ΕΥΡΩΠΗ" (Europa). Ovan till höger myntverksmärket. Under bilden siffran "2", vars vänstra nedre hörn sticker ut något på den yttre ringen, och bredvid det ordet "ΕΥΡΩ".

Randen på 2-euromynten: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * (Hellenska republiken).

2.4 SPANIEN

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

Mitt på myntet finns en bild på katedralen i Santiago de Compostela, till vänster förekommer ordet "ESPAÑA" i cirkelform nedifrån och upp, till höger präglingsmärket och mellan tornen präglingsåret. Runt detta Europeiska unionens tolv stjärnor, varav fem (de som motsvarar klockslagen 8, 9, 10, 11 och 12 på en urtavla) återfinns i en nedsänkt del av ytterringen.

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

I mitten till höger ser man ett porträtt av Miguel de Cervantes och till vänster, i cirkelform bredvid en schematisk bild av en fjäderpenna, namnet "CERVANTES". Ovanför detta förekommer ordet "ESPAÑA" horisontellt. Under porträttet av Cervantes står präglingsåret angivet och till vänster om detta präglingsmärket. Runt detta Europeiska unionens tolv stjärnor, varav fyra (de som motsvarar klockslagen 12, 1, 2 och 3 på en urtavla) återfinns i en nedsänkt del av ytterringen.

1 EURO - 2 EURO

I mitten ett porträtt av kung Juan Carlos I, till vänster ordet "ESPAÑA" i en nedsänkt del av en inre ytterring och under denna del präglingsmärket. Myntens ytterring utgörs av Europeiska unionens tolv stjärnor, varav fyra (de som motsvarar klockslagen 1, 2, 3 och 4 på en urtavla) återfinns i en nedsänkt del. Dessutom står präglingsåret angivet nedtill med en stjärna i mitten som delar upp de fyra siffrorna i två grupper.

Randen på 2-euromynten: 2 * * som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.5 FRANKRIKE

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

Myntet visar den nya bilden av Marianne, formgiven av F. Courtiade, gravör vid myntverket i Paris, och omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor; till höger, uppifrån och ner, Franska republikens initialer (RF), myntverksmärket för myntverket i Paris och årtalet.

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

Myntet visar, i enlighet med den tradition som Oscar Roty lade grunden till 1898, en av L. Jorio moderniserad version av den sående kvinnan, omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, i bakgrunden lutande strålar, till vänster vågräta linjer och årtalet, till höger lodräta linjer och Franska republikens initialer (RF), nedtill myntverksmärket för myntverket i Paris.

1 EURO - 2 EURO

I en sexhörning omgiven av mottot "Liberté, Egalité, Fraternité" återfinns ett träd, formgivet av J. Jimenez, som breder ut sina rötter och sina grenar och väver in Franska republikens initialer (RF), mot stjärnorna i kransen där i linjernas skärningspunkter även myntningsmärket för myntverket i Paris, upptill, och årtalet, nedtill, återfinns.

Randen på 2-euromynten: 2 * *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.6 IRLAND

SAMTLIGA MYNT

Det irländska myntet visar harpan mellan ordet "Éire" på vänster sida och präglingsåret på höger sida, allt detta omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor. Harpans form är den som har förekommit på alla irländska mynt sedan den första utgivningen 1928.

Randen på 2-euromynten: 2 * *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.7 ITALIEN

1 CENT

Myntet visar slottet Castel del Monte omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill årtalet "2002", i mitten nedtill bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra, nedtill till vänster bokstaven "R" och till höger konstnärens initialer, bokstäverna "ED" som överlappar varandra.

2 CENT

Myntet visar tornet Mole Antonelliana omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra, till höger bokstaven "R" och årtalet "2002", nedtill konstnärens initialer, bokstäverna "LDS" som överlappar varandra.

5 CENT

Myntet visar amfiteatern Colosseum i Rom omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill till vänster bokstaven "R", upptill till höger bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra, nedtill årtalet "2002" och konstnärens initialer "ELF".

10 CENT

Myntet visar en del av Sandro Botticellis målning "Venus födelse" omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra och årtalet "2002", till höger bokstaven "R", nedtill till vänster konstnärens initialer "CM".

20 CENT

Myntet visar Umberto Boccionis skulptur "Kontinuitetens former i rummet" omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra, till höger bokstaven "R" och årtalet "2002", nedtill konstnärens initialer "M.A.C.".

50 CENT

Myntet visar Michelangelos stenläggning av Piazza del Campidoglio med ryttarstatyn över Marcus Aurelius i mitten, allt detta omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill till höger bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra, upptill till vänster bokstaven "R", nedtill i mitten årtalet "2002", nedtill till höger konstnärens initial "m".

1 EURO

Myntet visar "Vitruviusmannen" av Leonardo da Vinci omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill bokstäverna "R" och "I", till vänster bokstaven "R", till höger årtalet "2002", nedtill till vänster konstnärens initialer, bokstäverna "LC" som överlappar varandra.

2 EURO

Dante Alighieris porträtt omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster bokstäverna "R" och "I" som överlappar varandra och årtalet "2002", nedtill till vänster bokstaven "R", under porträttet konstnärens initialer "M.C.C.".

Randen på 2-euromynten: 2 *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.8 LUXEMBURG

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

Storhertig Henris porträtt i profil från höger, i klassisk stil, signerat av gravören med initialerna "GC", upptill omgivet av de tolv stjärnorna och nedtill av ordet "LËTZEBUERG" och årtalet "2002" mellan de två myntortstecknen.

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

Storhertig Henris porträtt i profil från höger, i traditionell linjär stil, signerat av gravören med initialerna "GC", omgivet av, till vänster, ordet "LËTZEBUERG" och, till höger, de tolv stjärnorna. Årtalet "2002", mellan de två myntortstecknen, återfinns till vänster.

1 EURO - 2 EURO

Myntet delas i två delar av en lodrät linje. De tolv stjärnorna, bland vilka gravörens initialer "GC" återfinns nedtill, omger den mellersta delen där man till vänster, nedifrån och upp, mellan de två myntortstecknen, återfinner årtalet "2002" och ordet "LËTZEBUERG". Storhertig Henris porträtt i profil från höger, i modern linjär stil.

Randen på 2-euromynten: 2 * *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.9 NEDERLÄNDERNA

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

Porträttet av drottning Beatrix är omslutet av punkter och tolv stjärnor. Runt kanten, med början till vänster i mittfältet, finns följande omskrift: orden "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN", kungliga nederländska myntverkets tecken, årtalet och myntmästarmärket.

1 EURO - 2 EURO

På vänster sida i mittfältet ett porträtt av drottning Beatrix. På vänster sida om kanten finns tolv stjärnor. På höger sida i tre lodräta rader texten "BEATRIX", "KONINGIN DER" och "NEDERLANDEN", varje rad understruken.

Mellan de tre linjerna på den nedre delen i ringen återfinns myntmästarmärket och kungliga nederländska myntverkets tecken. Årtalet anges vågrätt under namnet "BEATRIX".

Randen på 2-euromynten: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Gud vare med oss).

2.10 ÖSTERRIKE

1 CENT

Myntet visar en gentiana omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Under alpblomman återfinns en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött och till höger ovanför denna präglingsåret. Texten runt blomman lyder "EIN EURO CENT".

2 CENT

Myntet visar en edelweiss omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Till vänster om stjälken återfinns en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött och ovanför denna präglingsåret. Texten runt blomman lyder "ZWEI EURO CENT".

5 CENT

Myntet visar en primula omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Bakom blommans stjälk återfinns en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött och till höger om stjälken präglingsåret. Texten runt blomman lyder "FÜNF EURO CENT".

10 CENT

Myntet visar en vy av Stefansdomen i Wien omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Till vänster återfinns valören "10 EURO CENT" och under denna en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rätt-vitt-rött, till höger årtalet.

20 CENT

Myntet visar slottet Belvedere i Wien med dess port av smidesjärn, allt detta omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor. Under bilden återfinns talet "20", en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött och präglingsåret. Texten "EURO CENT" bildar en båge ovanför porten.

50 CENT

Myntet visar utställningshallen Secession i Wien omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor. Texten "50 EURO CENT" och präglingsåret och, bredvid detta, en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött bildar en båge ovanför kupolen.

1 EURO

Myntet visar Wolfgang Amadeus Mozarts porträtt omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor och med hans namnteckning i axelhöjd. Till vänster återfinns präglingsåret och till höger, uppifrån och ner, siffran "1", ordet "EURO" och en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött.

2 EURO

Myntet visar den österrikiska fredspristagaren (Nobels fredspris 1905) Bertha von Suttners porträtt omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor. Till höger återfinns präglingsåret, till vänster, uppifrån och ner, siffran "2", ordet "EURO" och en heraldisk återgivning av de österrikiska nationalfärgerna rött-vitt-rött.

Randen på 2-euromynten: 2 EURO ***, som upprepas fyra gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

2.11 PORTUGAL

SAMTLIGA MYNT

Motivet på 2- och 1-euromynten samt på 50, 20, 10, 5, 2, och 1-centsmynten är Portugals förste kung Alfons I:s (Dom Afonso Henriques) tre kungliga sigill omgivna av kastell och vapensköldar i en ring. Alltihop omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor. I den övre delen av den inre cirkeln ordet "PORTUGAL", och i den nedre delen av cirkeln präglingsåret.

Randen på 2-euromynten: fem vapensköldar och sju kastell med jämna mellanrum.

2.12 FINLAND

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

Myntet visar en bild av Finlands heraldiska lejon. På lejonets vänstra sida under dess vänstra armbåge anges årtalet. Direkt under svärdsfästet under lejonets tassar återfinns bokstaven "M". Runt lejonet återfinns Europeiska unionens tolv stjärnor.

1 EURO

Myntet visar en bild av två svanar som flyger över det finländska insjölandskapet. Framför bilden av en kulle på myntets högra sida anges årtalet. Direkt ovanför landskapsbilden på myntets vänstra sida återfinns bokstaven "M". Runt bilden återfinns Europeiska unionens tolv stjärnor.

2 EURO

Myntet visar en bild av hjortron och hjortronblommor. Årtalet anges direkt under hjortronblommorna och bokstaven "M" återfinns på myntets högra sida direkt under blomstjälken. Runt bilden återfinns Europeiska unionens tolv stjärnor.

Randen på 2-euromynten: SUOMI FINLAND * * *, där * utgör en särskild säkerhetsmärkning.

3. DEN NATIONELLA SIDAN AV EUROMYNTEN - TREDJE LAND

3.1 MONACO

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

I myntets mittfält de suveräna furstarnas av Monaco vapensköld. Upptill texten "MONACO" och nedtill årtalet, mellan myntverksmärket för myntverket i Paris till vänster och generalgravörens tecken till höger, med tolv stjärnor på sidorna, sex till vänster och sex till höger.

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

I myntets mittfält furstens sigill. Upptill texten "MONACO" och nedtill präglingsåret, mellan myntverksmärket för myntverket i Paris till vänster och generalgravörens tecken till höger, med tolv stjärnor på sidorna, sex till vänster och sex till höger.

1 EURO

I myntets mittfält ett dubbelporträtt av furst Rainier III och arvfurst Albert, i profil från höger. Upptill texten "MONACO" och nedtill årtalet, mellan myntverksmärket för myntverket i Paris till vänster och generalgravörens tecken till höger, med tolv stjärnor på sidorna, sex till vänster och sex till höger.

2 EURO

I myntets mittfält ett porträtt av furst Rainier III, i profil från höger. Upptill texten "MONACO" och nedtill årtalet, mellan myntverksmärket för myntverket i Paris till vänster och generalgravörens tecken till höger, med tolv stjärnor på sidorna, sex till vänster och sex till höger.

Randen på 2-euromynten: 2 * *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

3.2 SAN MARINO

1 CENT

Myntet visar det tredje tornet, Montale, omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster med årtalet "2002" och bokstaven "R", och till höger omskriften "SAN MARINO" och konstnärens initialer, bokstäverna "CH"; nedtill till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

2 CENT

Myntet visar frihetsstatyn (Statua della Libertà), omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster omskriften "SAN MARINO" och konstnärens initialer, bokstäverna "CH", och till höger bokstaven "R" och årtalet "2002"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

5 CENT

Myntet visar det första tornet, Guaita, omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill årtalet "2002", omskriften "SAN MARINO", bokstaven "R" och konstnärens initialer, bokstäverna "CH"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

10 CENT

Myntet visar Saint Mariniusbasilikan (Basilica del Santo), omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill omskriften "SAN MARINO", årtalet "2002" och konstnärens initialer, bokstäverna "CH", och nedtill bokstaven "R"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

20 CENT

Myntet visar ett porträtt av den helige Marinus tillskriven Guercinos skola, omgiven av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster konstnärens initialer "CH" och inskriften "SAN MARINO", och till höger årtalet "2002" och bokstaven "R"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

50 CENT

Myntet visar de tre tornen (Guaita, Cesta och Montale) omgivna av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill årtalet "2002" och omskriften "SAN MARINO", konstnärens initialer, bokstäverna "CH", och bokstaven "R"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortning "INC".

1 EURO

Myntet visar republikens riksvapen omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, upptill årtalet "2002" och bokstaven "R", och nedtill omskriften "SAN MARINO" och konstnärens initialer, bokstäverna "CH"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

2 EURO

Myntet visar regeringsbyggnaden (Palazzo Pubblico), omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor, till vänster årtalet "2002" och bokstaven "R", och till höger omskriften "SAN MARINO" och konstnärens initialer, bokstäverna "CH"; nere till höger gravörens initialer "ELF" och förkortningen "INC".

Randen på 2-euromynten: 2 *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

3.3 VATIKANSTATEN

1 CENT - 2 CENT - 5 CENT

En bröstbild av Johannes Paulus II, Vatikanstatens statschef, med profilen vänd mot vänster. Längs övre kanten omskriften "CITTÀ DEL VATICANO" med präglingsåret 2002 nedtill och tolv stjärnor på sidorna, sex till vänster och sex till höger. Bokstaven "R" ovanför präglingsåret och mellan den andra och den fjärde stjärnan nere till höger återfinns konstnärens initialer "GV" och gravörens "UP".

10 CENT - 20 CENT - 50 CENT

En bröstbild av Johannes Paulus II, Vatikanstatens statschef, med profilen vänd mot vänster. Längs kanten uppe till vänster omskriften "CITTÀ DEL VATICANO" och nedtill på myntet präglingsåret 2002 med tolv stjärnor på högra sidan. Bokstaven "R" ovanför präglingsåret och mellan tredje och fjärde stjärnan nere till höger återfinns konstnärens initialer "GV" och gravörens "UP".

1 EURO - 2 EURO

En bröstbild av Johannes Paulus II, Vatikanstatens statschef, med profilen vänd mot vänster. I det yttre bandet omskriften "CITTÀ DEL VATICANO" med präglingsåret 2002 nedtill och tolv stjärnor upptill. Bokstaven "R" ovanför präglingsåret och till höger i den inre cirkeln återfinns konstnärens initialer "GV" och gravörens "UP".

Randen på 2-euromynten: 2 *, som upprepas sex gånger, omväxlande upprätt och omvänt.

(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2) EGT L 52, 27.2.1999, s. 2.

(3) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(4) Beslut 1999/96/EG (EGT L 30, 4.2.1999, s. 31).

(5) Beslut 1999/97/EG (EGT L 30, 4.2.1999, s. 33).

(6) Beslut 1999/98/EG (EGT L 30, 4.2.1999, s. 35).

(7) Monetärt avtal mellan Republiken Italien på Europeiska gemenskapens vägnar och Republiken San Marino (EGT C 209, 27.7.2001, s. 1); monetärt avtal mellan Republiken Italien på Europeiska gemenskapens vägnar och Vatikanstaten (EGT C 299, 25.10.2001, s. 1).