52001PC0128(01)

Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken Bulgariens deltagande i Kultur 2000-programmet /* KOM/2001/0128 slutlig Volym 1 - ACC 2001/0064 */


Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken Bulgariens deltagande i Kultur 2000-programmet

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Vid Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 1999 bekräftades den utvidgningsprocess som inleddes vid Europeiska rådets möte i Luxemburg i december 1997. Den förstärkta strategi inför anslutningen som fastställdes 1997 befästes också. En viktig beståndsdel i denna strategi är att de tretton kandidatländerna skall få delta i gemenskapens program.

När det gäller de tio central- och östeuropeiska kandidatländerna, innehåller deras respektive Europaavtal bestämmelser om deras deltagande i gemenskapens program. Enligt Europaavtalen skall villkoren och de närmare bestämmelserna för dessa länders deltagande fastställas av respektive associeringsråd.

Kultur 2000-programmet är ett nytt program som antogs den 14 februari 2000, men de central- och östeuropeiska länderna har alla deltagit i ett eller flera av gemenskapens tidigare kulturprogram (Ariadne, Kalejdoskop och Rafael) under 1998 eller 1999. Dessa länders deltagande i programmen har varit en viktig del av deras förberedelser inför anslutningen.

I artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet finns bestämmelser för de central- och östeuropeiska ländernas deltagande i programmet. Samtliga länder i Central- och Östeuropa har bekräftat att de önskar delta i de nya programmen från och med år 2001 och att de önskar finansiera sitt ekonomiska bidrag med medel dels från den nationella budgeten dels från sin årliga Phare-tilldelning. Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg den 12 och 13 december 1997 ökar dessa länders egna ekonomiska bidrag stadigt.

Huvudpunkterna i associeringsrådets förslag till beslut är följande:

* Projekt och initiativ som läggs fram av deltagare från de central- och östeuropeiska länderna skall omfattas av samma villkor, regler och förfaranden när det gäller dessa program som när det gäller medlemsstaterna, särskilt i fråga om inlämnande, bedömning och urval av ansökningar och projekt.

* De central- och östeuropeiska länderna kommer varje år att betala ett bidrag till programmet i enlighet med associeringsrådens beslut. Detta bidrag kommer inte att återbetalas till de central- och östeuropeiska länderna i slutet av året om resultaten av åtgärderna inte motsvarar de bidrag som betalats in.

* I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg kommer de central- och östeuropeiska länderna att inbjudas att delta som observatörer i de möten som anordnas av programkommittén för Kultur 2000-programmet när det gäller de punkter som berör dem.

* Beslutet kommer att gälla så länge programmet pågår och träda i kraft samma dag som det antas.

Om associeringsrådets beslut antas så snart som möjligt, får kandidatländerna möjlighet att utan avbrott fortsätta att delta i gemenskapens nätverk och annan verksamhet som rör kultur.

Rådet uppmanas därför att anta det bifogade förslaget till beslut om gemenskapens ståndpunkt inom associeringsrådet beträffande Bulgariens deltagande i Kultur 2000-programmet.

2001/0064 (ACC)

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken Bulgariens deltagande i Kultur 2000-programmet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i förening med artikel 300.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, som genom rådets och kommissionens beslut slöts den 4 december 1995.

(2) Enligt artikel 1 i tilläggsprotokollet får Bulgarien delta i gemenskapens ramprogram, särskilda program, projekt eller andra åtgärder, särskilt på kulturområdet, och enligt artikel 2 skall villkoren för Bulgariens deltagande i denna verksamhet fastställas av associeringsrådet.

(3) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet [1], särskilt artikel 7 i detta, fastställs det att Kultur 2000-programmet skall vara öppet för de central- och östeuropeiska kandidatländernas deltagande i enlighet med de villkor som anges i Europaavtalen, i tilläggsprotokollen och i de beslut som fattas av respektive associeringsråd.

[1] EGT L 63, 10.03.2000, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Gemenskapen skall i det associeringsråd som inrättats genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, beträffande Bulgariens deltagande i Kultur 2000-programmet inta den ståndpunkt som framgår av det utkast till associeringsrådets beslut som bifogas.

Utfärdat i Bryssel den ...

På rådets vägnar

Ordförande

Utkast

ASSOCIERINGSRÅDETS BESLUT NR ../2001

mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan

om villkoren för Republiken Bulgariens deltagande i

Kultur 2000-programmet

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av tilläggsprotokollet till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, rörande Bulgariens deltagande i gemenskapens program, särskilt artikel 1 och 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 1 i tilläggsprotokollet får Bulgarien delta i gemenskapens ramprogram, särskilda program, projekt eller andra åtgärder, särskilt på kulturområdet.

(2) Enligt artikel 2 skall villkoren för Bulgariens deltagande på detta område fastställas av associeringsrådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bulgarien skall delta i Kultur 2000-programmet på de villkor som fastställs i bilagorna I och II, vilka skall utgöra en integrerad del av detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under den tid som Kultur 2000-programmet pågår, med början den 1 januari 2001.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.

Utfärdat i Bryssel den

På associeringsrådets vägnar

Ordförande

BILAGA I

Villkor för Bulgariens deltagande i programmet i Kultur 2000-programmet

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta beslut kommer Bulgarien att delta i den verksamhet som genomförs inom ramen för Kultur 2000-programmet (nedan kallat "programmet") i enlighet med de mål, kriterier, förfaranden och tidsfrister som fastställs i rådets och Europaparlamentets beslut (508/2000/EG) av den 14 februari 2000 genom vilket detta gemenskapsprogram inrättas.

(2) Bulgarien kommer varje år, för att få delta i programmet, att betala ett bidrag till Europeiska unionens allmänna budget enligt de villkor som anges i bilaga II. Om det är nödvändigt av hänsyn till utvecklingen av programmet eller till Bulgariens förmåga att tillgodogöra sig stödet, har associeringskommittén rätt att anpassa detta bidrag för att undvika obalans i budgeten i samband med genomförandet av programmet.

(3) Villkoren för inlämnande, bedömning och urval av ansökningar avseende institutioner, organisationer och enskilda personer i Bulgarien som kan komma i fråga för programmet kommer att vara desamma som för institutioner, organisationer och enskilda personer i gemenskapen. När oberoende experter skall utses för att delta i projektutvärderingen enligt de relevanta bestämmelserna i besluten om inrättande av programmen, får kommissionen även överväga att utse bulgariska experter.

(4) För att säkerställa gemenskapsdimensionen i programmen kommer det att krävas att projekt och verksamhet omfattar minst en partner från en av gemenskapens medlemsstater för att kunna komma i fråga för ekonomiskt stöd från gemenskapen.

(5) Det högsta belopp som betalas som stöd till de kulturella kontaktpunkternas verksamhet får inte överstiga 50 % av den totala budgeten för deras verksamhetsprogram.

(6) Utan att det påverkar Europeiska gemenskapernas kommissions och Europeiska gemenskapernas revisionsrätts ansvar i samband med övervakningen och utvärderingen av Kultur 2000-programmet enligt beslutet (artikel 8), kommer Bulgariens deltagande i programmet att kontinuerligt följas upp inom ramen för ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapernas kommission och Bulgarien. Bulgarien skall lämna de rapporter som krävs till kommissionen och delta i andra särskilda åtgärder som gemenskapen anger i detta sammanhang.

(7) I överensstämmelse med gemenskapens budgetförordningar skall avtal som ingås med eller av bulgariska organ innehålla bestämmelser om att kommissionen och revisionsrätten skall utföra eller låta utföra kontroller och revisioner. De finansiella revisionerna kan utföras i syfte att kontrollera dessa organs inkomster och utgifter i samband med avtalsenliga åtaganden gentemot gemenskapen. I en anda av samarbete och ömsesidigt intresse skall de behöriga myndigheterna i Bulgarien tillhandahålla det rimliga och genomförbara stöd som är nödvändigt för, eller som kan underlätta, utförandet av sådana kontroller och revisioner.

(8) Utan att det påverkar tillämpningen av de förfaranden som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet kommer bulgariska företrädare att inbjudas att delta som observatörer i programkommittéernas möten när det gäller de punkter som berör dem. De bulgariska företrädarna skall inte delta i dessa möten när det gäller de övriga punkterna eller i samband med omröstning.

(9) Det språk som skall användas i alla typer av kontakter med kommissionen när det gäller ansökningsförfaranden, avtal, rapporter som skall lämnas in och andra administrativa förfaranden inom ramen för programmen skall vara ett av gemenskapens officiella språk.

(10) Gemenskapen och Bulgarien kan när som helst med tolv månaders varsel skriftligen säga upp verksamhet som omfattas av detta beslut. Projekt och verksamhet som pågår vid tidpunkten för uppsägningen skall fortsätta till dess att de slutförts enligt de villkor som anges i detta beslut.

BILAGA 2

Bulgariens ekonomiska bidrag till Kultur 2000-programmet

1. Det ekonomiska bidrag som Bulgarien skall betala till Europeiska unionens budget för att få delta i Kultur 2000-programmet kommer att vara följande (i euro):

>Plats för tabell>

2. Bulgarien kommer att betala det bidrag som anges ovan med medel dels från den bulgariska nationella budgeten, dels från Bulgariens nationella Phare-program. Enligt det särskilda programplaneringsförfarandet för Phare kommer de erforderliga Phare-medlen att överföras till Bulgarien med stöd av en särskild finansieringsöverenskommelse. Dessa medel kommer tillsammans med den del som tas från Bulgariens statsbudget att utgöra Bulgariens nationella bidrag från vilket Bulgarien kommer att göra betalningar på grundval av kommissionens årliga betalningsinfordran.

3. Phare-medel kommer att begäras enligt följande tidsplan:

>Plats för tabell>

Den resterande delen av Bulgariens bidrag kommer att täckas med medel från Bulgariens statsbudget.

4. Budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget kommer att gälla, framför allt när det gäller förvaltningen av Bulgariens bidrag.

Resekostnader och kostnader för uppehälle som företrädare och experter från Bulgarien har i samband med deltagandet som observatörer i de kommittéer som avses i punkt 8 i bilaga I, eller i samband med andra möten som rör genomförandet av programmen, skall betalas av kommissionen på samma grundval och i enlighet med de förfaranden som nu tillämpas för icke-nationella experter från Europeiska unionens medlemsstater.

5. När detta beslut träder i kraft och därefter i början av varje år kommer kommissionen att sända en betalningsinfordran till Bulgarien motsvarande dess bidrag till programmets budget enligt detta beslut.

Detta bidrag skall anges i euro och betalas in på ett bankkonto i euro som kommissionen har öppnat.

Bulgarien skall betala sitt bidrag enligt betalningsinfordran

- senast den 1 maj när det gäller den del som finansieras med medel från dess nationella budget, under förutsättning att kommissionen skickar ut sin betalningsinfordran före den 1 april, eller senast en månad efter det att betalningsinfordran har skickats ut, om detta sker senare,

- senast den 1 maj när det gäller den del som finansieras med Phare-medel, under förutsättning att motsvarande belopp vid den tidpunkten har skickats till Bulgarien, eller senast 30 dagar efter det att dessa medel har sänts till Bulgarien.

Vid försenad inbetalning av bidraget skall Bulgarien betala dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen. Räntesatsen skall vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för sina transaktioner i euro den dag då bidraget förfaller till betalning med ett tillägg av 1,5 procentenheter.

FINANSIERINGSÖVERSIKT

1. ÅTGÄRDENS BETECKNING

Bulgariens deltagande i Kultur 2000-programmet.

2. BERÖRD BUDGETPOST

B7-030 Ekonomiskt bistånd till de associerade länderna i Central- och Östeuropa 6091 Inkomster från de associerade central- och östeuropeiska ländernas deltagande i gemenskapsprogram.

3. RÄTTSLIG GRUND

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklel 151 i förening med artikel 300.2 i detta.

Tilläggsprotokollet till Europaavtalet med Bulgarien, som innehåller bestämmelser om deltagande i gemenskapens program.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet, särskilt artikel 7 i beslutet.

4. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

4.1 Allmänt mål

Tilläggsprotokollet till Europaavtalet med Bulgarien innehåller bestämmelser om Bulgariens deltagande i gemenskapens program inom ett stort antal områden, bl.a. inom kulturområdet.

Landets deltagande i programmet kommer inte bara att bidra till att de bestämmelser i Europaavtalet som rör ekonomiskt och kulturellt samarbete genomförs, utan också till att det blir möjligt för Bulgarien att bekanta sig med de förfaranden och metoder som tillämpas i samband med gemenskapens program.

Bulgarien har redan tidigare deltagit i gemenskapens kulturprogram. Bulgariens deltagande i dessa program har i överensstämmelse med kommissionens meddelande "Agenda 2000" av den 16 juli 1997 och slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg varit en del av den förstärkta strategi inför anslutningen som hjälper landet att förbereda sig inför den kommande anslutningen till unionen.

Beslutsprocessen i samband med öppnandet av programmen inbegriper ett beslut av det associeringsråd som har inrättats mellan unionen och Bulgarien.

Syftet med detta utkast till associeringsrådets beslut är att göra det möjligt för Bulgarien att dra nytta av de möjligheter som erbjuds i Kultur 2000-programmet. I förslaget till beslut fastställs villkoren, framför allt för Bulgariens ekonomiska bidrag och de praktiska arrangemangen för deltagande i programmet.

4.2 Period som omfattas av åtgärden och bestämmelser om förlängning

Till dess att gemenskapsprogrammet upphör att gälla, dvs. till och med den 31.12.2004.

5. KLASSIFICERING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER

5.1 Icke-obligatoriska utgifter

5.2 Differentierade anslag

5.3 Typ av inkomster som avses

Eftersom det i artikel 3 i tilläggsprotokollet anges att Bulgarien självt skall täcka de kostnader som uppstår i samband med dess deltagande, kommer Bulgarien att uppmanas att betala ett bidrag för att få delta i Kultur 2000-programmet. Eftersom det i samma artikel anges att gemenskapen kan betala ett tillägg till Bulgariens bidrag, kommer Bulgarien att bidra med endast en del från sin nationella budget. Resten av dess bidrag kommer att tas från dess nationella Phare-program. De erforderliga Phare-medlen kommer att debiteras budgetpost B7-030 och överföras till Bulgarien med stöd av en särskild finansieringsöverenskommelse. Dessa medel kommer tillsammans med den del som tas från Bulgariens statsbudget att utgöra Bulgariens nationella bidrag, från vilket Bulgarien kommer att göra betalningar på grundval av kommissionens årliga betalningsinfordran. Det totala bidraget, efter Bulgariens betalning, kommer att överföras till budgetpost 6091 i EU:s budgetintäkter.

6. TYP AV UTGIFTER OCH INKOMSTER

- Bidrag med 100 %.

- Bidrag till samfinansiering med andra finansieringskällor inom den offentliga eller privata sektorn.

- Ingen bestämmelse om att hela eller delar av gemenskapens bidrag skall återbetalas.

- När gäller inkomsterna, hänförs Bulgariens bidrag för att täcka kostnaderna för dess deltagande till budgetpost 6091. Inkomsterna kommer att fördelas på utgiftsposterna för det berörda programmet och, i förekommande fall, de relevanta budgetposterna för driftskostnader. De beräknade totala inkomsterna anges under punkt 7.4.

7. BUDGETKONSEKVENS

7.1 Metod för att beräkna åtgärdens totala kostnad (samband mellan de enskilda och de totala kostnaderna)

Med utgångspunkt i tilläggsprotokollet till Europaavtalet med Bulgarien gäller följande finansierings- och budgetbestämmelser för Kultur 2000-programmet: I Bulgariens bidrag tas hänsyn till följande tre faktorer:

- De förutsebara driftskostnaderna, som har beräknats med utgångspunkt i programbudgeten och landets BNP med hänsyn tagen till köpkraftspariteten.

- Bidrag till en kulturell kontaktpunkt.

De förutsebara administrativa kostnaderna för möten och tjänsteresor. Dessa beräknade administrativa kostnader uppgår varje år till 4 000 euro.

Bulgarien kommer, som ett komplement till sin statsbudget, att använda en del av medlen från sitt årliga nationella Phare-program för att finansiera sitt bidrag till driftskostnaderna.

7.2 Kostnadernas fördelning mellan åtgärdens olika delar (i euro)

>Plats för tabell>

7.3 Driftskostnader för undersökningar, experter m.m., vilka ingår i del B i budgeten

Anm.: Högst det belopp som står i proportion till de anslag av detta slag som EU:s femton medlemsstater ställer till förfogande för Kultur 2000-programmet, men inom gränserna för den del av bidraget som härrör från landets nationella budget.

7.4 Tidsplan för åtagande- och betalningsbemyndiganden

Belopp som skall debiteras budgetpost B7-030

>Plats för tabell>

Beräknade årliga inkomster:

>Plats för tabell>

8. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Alla kommissionens kontrakt, avtal och andra rättsliga åtaganden innehåller bestämmelser om kontrollbesök på plats av kommissionen och revisionsrätten. Bland annat är de som får stöd i samband med åtgärderna skyldiga att lämna in rapporter och finansieringsöversikter. Dessa bedöms mot bakgrund av sitt innehåll och mot bakgrund av om kostnaderna är berättigade enligt målen för gemenskapsfinansieringen.

De bestämmelser om bedrägeribekämpning som gäller för de grundläggande budgetposterna gäller också för denna post efter anpassning till situationen i länderna i Centraleuropa.

9. ANALYS AV KOSTNADSEFFEKTIVITET

9.1 Särskilda och kvantifierbara mål. Målgrupp

Målet med att öppna Kultur 2000-programmet för Bulgarien är att ge landet fördelar liknande dem som gemenskapens medlemsstater har i samband med programmet. Genom Kultur 2000-programmet vill man bidra till att skapa ett gemensamt kulturellt område för Europas folk. Programmet vill därför främja samarbete mellan konstnärer och andra som är engagerade på kulturområdet, privata och offentliga aktörer, kulturella nätverk, övriga partner samt kulturella institutioner i medlemsstaterna och i de andra deltagande länderna. Programmet omfattar särskilt följande mål:

- Främja kulturell dialog och de europeiska folkens kännedom om varandras kultur och historia.

- Främja kreativitet samt kulturens spridning över gränserna och rörlighet för artister, skapande konstnärer och andra kulturarbetare och yrkesverksamma och deras verk, med stark betoning på ungdomar och socialt missgynnade personer samt på kulturell mångfald.

- Framhäva kulturell mångfald och utveckla nya kulturella uttrycksformer.

- På europeisk nivå dela med sig av och framhäva det gemensamma kulturarv som har betydelse för Europa. Sprida sakkunskap och främja goda rutiner i fråga om bevarande och skydd av detta kulturarv.

- Ta hänsyn till den roll som kulturen spelar för den socioekonomiska utvecklingen.

- Främja interkulturell dialog och ömsesidigt utbyte mellan europeiska och icke-europeiska kulturer.

- Uttryckligen erkänna kulturen som en ekonomisk faktor och som en faktor för social integration och medborgarskap.

- Förbättra tillgången till kultur och öka allmänhetens deltagande i kulturell verksamhet.

9.2 Skäl för åtgärden

- Behov av gemenskapsfinansierat stöd

Med tanke på den höga kostnaden för deltagandet i programmet och Bulgariens i budgethänseende svåra situation är stöd från Phare-programmet synnerligen viktigt.

- Val av tillvägagångssätt

Genom Bulgariens deltagande i de berörda programmen, vilket finansieras med ett bidrag från den nationella budgeten, kompletterat med ett bidrag från Phare, får landets medborgare möjlighet att samarbeta med medborgare i EU:s nuvarande medlemsstater. Integreringen av bulgariska medborgare i gemenskapens nätverk kommer utan tvekan att bidra till att förbereda Bulgarien för ett framtida medlemskap.

- Viktiga osäkerhetsfaktorer som kan påverka åtgärdens specifika resultat

Eftersom projekten kommer att väljas ut utifrån kvalitativa kriterier, kommer det faktiska resultatet bara att kunna bedömas med utgångspunkt i de bulgariska företagens och institutionernas förmåga att delta i de ansökningsomgångar som kommissionen kommer att utlysa i samband med programmet.

9.3 Uppföljning och utvärdering av åtgärden

De förfaranden för uppföljning och utvärdering som ingår i Kultur 2000-programmet (särskilt vad gäller utvärdering, i enlighet med besluten om upprättande av programmet) kommer också att tillämpas på finansiering av åtgärder för vilka bulgariska mottagare kan komma i fråga.

10. ADMINISTRATIVA UTGIFTER (del A avsnitt III i budgeten)

Den faktiska avsättningen av nödvändiga administrativa medel kommer att baseras på kommissionens årliga beslut om fördelning av medel med hänsyn till vilket antal tjänster och vilka ytterligare medel som beviljas av budgetmyndigheten.

10.1 Konsekvenser för antalet tjänster

>Plats för tabell>

10.2 Total budgetkonsekvens när det gäller personal

euro

>Plats för tabell>

(*) Genom användning av de befintliga resurser som krävs för att förvalta åtgärden (beräkningen grundar sig på tjänstekategorierna A1, A2, A4, A5 och A7).

10.3 Ökning av andra administrativa utgifter till följd av åtgärden

euro

>Plats för tabell>

De ovannämnda utgifterna kommer att täckas med de intäkter (artikel 4.2 tredje strecksatsen i budgetförordningen) som erhålls från Bulgarien (se punkterna 5.3 och 7.4 i denna finansieringsöversikt).