52001DC0197

Rapport från Kommissionen till rådet och Europaparlamentet om olika ventilationssystem för vägfordon som används för djurtransport under mer än åtta timmar /* KOM/2001/0197 slutlig */


RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om olika ventilationssystem för vägfordon som används för djurtransport under mer än åtta timmar

1. Bakgrund

I kapitel VII i bilagan till rådets direktiv 91/628/EEG [1] fastställs att transporttider för tama hästdjur och tama nötkreatur, får, getter och svin inte skall överskrida åtta timmar. Denna maximala transporttid får dock överskridas om vissa villkor är uppfyllda, särskilt när det gäller transportfordonet.

[1] Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport och om ändring av direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG (EGT L 340, 11.12.1991, s. 17), senast ändrat genom rådets direktiv 95/29/EG (EGT L 148, 30.6.1995, s. 52 - 63).

På grundval av artikel 13.1 i direktiv 91/628/EEG, har rådets förordning (EG) nr 411/98 av den 16 februari 1998 om tilläggsnormer avseende skydd av djur vilka skall tillämpas på vägfordon som används för djurtransporter som överskrider åtta timmar [2] antagits.

[2] EGT L 52, 21.2.1998, s. 8.

I artikel 2 i förordning (EG) nr 411/98 föreskrivs att kommissionen skall överlämna en rapport till rådet som utarbetats på grundval av Vetenskapliga veterinärkommittén om genomförande av den förordningen och i synnerhet om användningen av olika ventilationssystem.

I samband med detta har Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande vid Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd ombetts att granska frågan. Ett yttrande om "Standards for the microclimate inside animal transport road vehicles" (Standarder för mikroklimatet i fordon för djurtransport) antogs den 8 december 1999.

Slutsatserna i detta yttrande visar att det är nödvändigt att kommissionen vidtar åtgärder för att ytterligare förbättra transporterade djurs välbefinnande.

I december 2000 antog kommissionen en rapport [3] om medlemsstaternas erfarenheter av genomförandet av direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport. I den rapporten åtog sig kommissionen att vidarebefordra bifogade förslag till rådet.

[3] Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om de erfarenheter medlemsstaterna gjort efter genomförandet av rådets direktiv 95/29/EG om ändring av direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport KOM(2000) 809 slutlig.

2. De viktigaste slutsatserna i vetenskapliga kommitténs yttrande

Termisk stress anses som en av de viktigaste orsakerna till transporterade djurs försämrade hälsotillstånd och minskade välbefinnande.

Under långvarig transport är det troligt att djuren passerar genom flera klimatområden under relativt kort tid. Dessutom påverkar djurens närvaro i ett stängt eller delvis stängt utrymme under flera timmar temperaturen, fuktigheten och nivåerna för vissa gaser (t.ex. koldioxid) i utrymmet. För att djuren skall vistas i en tillfredsställande miljö krävs det ventilationssystem på transportfordonen.

Varje djurart trivs inom en viss temperaturskala som inte behöver justeras i någon större utsträckning. Dessa skalor finns förtecknade i tabell 1 och har upprättats efter analys av de vetenskapliga uppgifter som Vetenskapliga kommittén har haft tillgång till. I tabell 1 finns inga uppgifter för tama hovdjur.

Tillgängliga uppgifter bekräftar att de gällande bestämmelserna i förordning (EG) nr 411/98 på detta område inte räcker för att garantera ett acceptabelt skydd för transporterade djur.

Hög luftfuktighet är ett problem för djurens välbefinnande när temperaturen också är hög. Under transporten ökar luftfuktigheten genom djurens närvaro, men också genom avdunstning från urin, avföring och tvättvatten. Maximitemperaturen i tabell 1 har således anpassats med hänsyn till hög luftfuktighet.

Om det inte finns något mekaniskt ventilationssystem regleras temperaturen genom de öppningar som finns i utrymmet samt fordonets fart. Temperaturregleringen blir särskilt begränsad då fordonet står stilla vid varmt väder.

Mekanisk ventilation är det system som tillför luft genom mekanisk utrustning som fläktar, som tillför en viss mängd frisk luft beroende på utrustningens kapacitet och reglering. Den främsta fördelen med mekanisk ventilation är att man får ett reglerat luftflöde som är oberoende av fordonets fart.

Den ventilation som normalt rekommenderas i lokaler under sommaren ligger mellan 63 och 106 m3/h/100 kg levande vikt. Ventilationen bör aldrig ligga under 10 m3/h/100 kg levande vikt i kallt väder.

I sitt yttrande rekommenderar Vetenskapliga kommittén att det ventilationssystem som används under alla omständigheter skall kunna bibehålla temperatur och luftfuktighet i fordonet under transporten inom de gränser som anges i tabell 1.

Vetenskapliga kommittén föreslår också att ventilationssystemet skall kunna fungera oberoende av fordonets motor.

Vetenskapliga kommittén rekommenderar att alla fordon skall ha ett övervaknings- och varningssystem för temperatur och luftfuktighet samt funktioner för att registrera dessa värden. Övervakningssystemet kommer att ge föraren möjlighet att åtgärda farliga situationer. Ett registreringssystem kommer att underlätta för de behöriga myndigheterna att kontrollera att bestämmelserna efterlevs.

3. De viktigaste slutsatserna i kommissionens rapport avseende ventilation

Transporten av djurbesättningar i Europa sker främst från norra till södra Europa när det gäller så gott som alla husdjur (hästar, nötkreatur, får, svin). Det faktum att fordon som används för långvariga transporter saknar adekvat ventilation anses som ett allvarligt problem i kommissionens rapport.

Liksom det visat sig i tidigare fall är överhettning av djur under sommaren en av de främsta orsakerna till lidande och ibland dödlighet vid transport över långa sträckor. Effektiv ventilation, liksom tillräcklig vattning och lämpliga beläggningsgrader, är avgörande för att säkerställa djurens välbefinnande under transport.

För att lösa problemen med de extrema klimatförhållanden som djur utsätts för vid transport över långa sträckor måste fordon enligt rapporten utrustas med en apparat som övervakar temperaturen och luftfuktigheten i det utrymme där djuren transporteras.

I rapporten framhålls också att hästtransporter är en angelägen och aktuell fråga när det gäller djurskydd. Kommissionen prioriterar ytterligare initiativ för att förbättra hästarnas situation. Följaktligen innefattar kommissionens förslag de temperaturer som bör gälla för tama hovdjur, även om dessa djur inte ingår i det vetenskapliga yttrandet.

4. Samhällsekonomisk inverkan

Olika källor har konsulterats för en utvärdering av eventuella kostnadskonsekvenser för den berörda transportindustrin. Tilläggskostnaderna kan beräknas, men de ekonomiska fördelar som skapas efter genomförande av de föreslagna åtgärderna är svårare att bedöma. Även om orsakerna till förslaget inte är ekonomiskt betingade, bör det erinras om att det inte råder någon tvekan om att en förbättring av ventilationssystemen i de fordon som används för långa transporter också kommer att skapa ekonomiska fördelar genom att djurens tillstånd kommer att förbättras och dödligheten sjunka.

Kontakter med experter på detta område har visat att transportföretag som använder fordon med mekaniska ventilationssystem är nöjda med detta på grund av ekonomiska intäkter (särskilt eftersom de flesta djur som skall slaktas förlorar mindre vikt vid ankomsten).

4.1 Totala beräknade tilläggskostnader

Följande beräkning är baserad på att en lastbil med 20 ton nyttolast skall ha ett minimiluftflöde med en nominell kapacitet på 12 000 kubikmeter per timme (dvs. 60 m3/h/KN eller ca 100 kg nyttolast).

De beräknade tilläggskostnaderna per fordon i samband med kommissionens förslag varierar mellan 6 100 euro och 7 930 euro inklusive ventilations- och övervakningsutrustning.

Dessa tilläggskostnader bör övervägas i samband med kostnaderna för en lastbil som transporterar djur.

De totala kostnaderna för ett fordon bestående av en traktor och ett släp ligger på mellan 165 000 euro och 190 000 euro för en nyttolast på 20 ton.

Kostnaderna för ventilation och övervakning uppgår till mellan 3,21 % (6 100/190 000) och 4,8 % (7 930/165 000) av de totala fordonskostnaderna.

5. Förslaget

Förslaget från kommissionen behandlar följande frågor:

-Obligatoriska ventilationssystem för fordon som omfattas av förordning (EG) nr 411/98 som skall utformas, byggas och underhållas så att de temperaturer som anges i Vetenskapliga kommitténs yttrande iakttas.

-Obligatoriskt övervaknings-, varnings- och registreringssystem för temperatur och luftfuktighet i alla vägfordon som transporterar djur under mer än åtta timmar.

Tabell 1

>Plats för tabell>