52001DC0060

Meddelande från komissionen - «Regionerna i den nya ekonomin» - Riktlinjer för de innovativa åtgärderna inom ERUF för perioden 2000-2006 /* KOM/2001/0060 slutlig */


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN "Regionerna i den nya ekonomin" RIKTLINJER FÖR DE INNOVATIVA ÅTGÄRDERNA INOM ERUF FÖR PERIODEN 2000-2006

I. Rättslig ram

1. Enligt artikel 22 i rådets förordning 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999) kan fonderna enligt artikel 4 i förordning 1783/1999 om ERUF (EGT L 213, 13.8.1999) på initiativ av kommissionen finansiera innovativa åtgärder som bidrar till utarbetandet av innovativa metoder och rutiner för att förbättra stödformerna inom målen 1, 2 och 3. De skall genomföras på ett okomplicerat sätt som medger insyn och är förenligt med principerna om en sund ekonomisk förvaltning.

II. De innovativa åtgärdernas mål, allmänna principer och mervärde

2. Detta meddelande är en del av Europeiska unionens övergripande strategi för att stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft [1]. Det bidrar till det operativa genomförandet på regional nivå av målet att "förbereda övergången till en ekonomi och ett samhälle som baserar sig på kunskaper genom en politik som gynnar informationssamhället och forskning och utveckling samt genom att driva på den strukturella reformen för konkurrenskraft och innovation".

[1] Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000, ordförandeskapets slutsatser.

3. I dag är skillnaderna stora mellan regionerna inom området innovation och FoTU, liksom inom användningen av ny informations- och kommunikationsteknik. För att undvika att dessa skillnader ökar ytterligare och samtidigt ta tillvara de möjligheter att minska eftersläpningen som den nya ekonomin erbjuder, måste de minst gynnade regionerna klara av att genomföra innovativa rutiner för ett effektivt utforskande av dessa möjligheter. Syftet med den nya generationen innovativa åtgärder är att minska dessa skillnader genom att göra det lättare för de regioner vars utveckling släpar efter eller som är under omställning att få tillgång till experimentella verktyg inom framtidens områden.

4. Globaliseringen medför ökad konkurrens till följd av den ökade marknadsintegrationen, oavsett om det gäller globaliseringen av finansmarknaderna, ökningen av handelsutbytet och de direkta investeringarna, det ökande antalet samarbetsavtal mellan företag etc. Övergången till en ekonomi baserad på kunskap och främjande av ny teknik inom samtliga regionala ekonomier är därför ett prioriterat mål.

5. För att bli mer konkurrenskraftiga, måste företagen, särskilt de små och medelstora företagen som ju utgör basen i produktionsnätet i regionerna, förutse och anpassa sig till de allt snabbare tekniska förändringarna på de internationella marknaderna. I den nya ekonomin utgörs råvaran av kunskap och tekniskt kunnande. Möjligheten att snabbt och lätt införskaffa dessa är ett av de viktigaste strategiska konkurrensvapnen. Under dessa förhållanden framstår humankapitalet allt mer som en avgörande faktor. Ständig kompetensutveckling och utbildning blir nycklar till innovation och regional konkurrenskraft.

6. Det är därför viktigt att de innovativa åtgärderna stödjer de mindre gynnade regionerna i utformningen av en regionalpolitik som effektivt bemöter framtidens nya utmaningar, särskilt den ekonomiska globaliseringen och de allt snabbare tekniska förändringarna, samtidigt som de stärker den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europeiska unionen. Samtidigt bör regionerna hitta innovativa lösningar som garanterar en hållbar utveckling och tillvaratar den regionala identiteten - två faktorer som utgör grunden för det regionala fysiska och humana kapitalet. Det visar sig särskilt lämpligt att utgå från regionnivån för att mobilisera en kritisk massa av partner som både kan stimulera till innovation och genomföra sådana åtgärder på ett effektivt sätt och samtidigt nå fram till de enskilda medborgarna. De regioner som får lämna in förslag till innovativa åtgärder anges i bilaga A.

7. Det är till stor del genom sin förmåga till innovation och ständig anpassning till de ekonomiska förändringarna som regionerna kommer att kunna stärka sin konkurrenskraft och uppnå målet att minska skillnaderna och att skapa goda arbetstillfällen. Det gäller alltså att identifiera och sprida de bästa innovativa metoderna genom att förmå de regionala politiska myndigheterna och förvaltningsmyndigheterna att främja dessa metoder. De innovativa åtgärderna är ett slags försökslaboratorium som syftar till utveckling och anpassning av den europeiska regionalpolitiken inför nya utmaningar.

Förbättring av kvaliteten på åtgärder inom de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i

8. De innovativa åtgärdernas främsta mål är att påverka kvaliteten på åtgärderna inom de program för mål 1 och 2 som samfinansieras av ERUF. Starkare band mellan de innovativa åtgärderna och de operativa programmen kan åstadkommas genom att det inrättas stimulansmekanismer som gör det möjligt att pröva innovativa regionalpolitiska metoder och rutiner. För detta mål krävs ett närmare samarbete mellan dem som ansvarar för de innovativa åtgärderna och förvaltningsmyndigheterna för de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i.

Detta är särskilt viktigt om man vill att de innovativa åtgärderna skall ha en roll som katalysator och källa till nya idéer när det gäller att utforska framtida regionalpolitiska riktlinjer inom följande områden, som är av strategisk betydelse för de minst utvecklade regionerna i Europeiska unionen:

( Regional ekonomi grundad på kunskap och teknisk innovation.

( eEuropeRegio: informationssamhället i den regionala utvecklingens tjänst.

( Regional identitet och hållbar utveckling.

9. Dessa strategiska områden överensstämmer med de nya riktlinjer för strukturfonderna som kommissionen antagit för samfinansierade program inom ramen för målen 1 och 2 [2], eftersom de kan stärka konkurrenskraften.

[2] Meddelande från kommissionen om strukturfonderna och samordningen med Sammanhållningsfonden - Riktlinjer för programmen för perioden 2000-2006 (EGT C 267, 22.9.1999).

Det kommer därför att vara en utmaning att säkerställa att de åtgärder som samfinansieras inom ramen för de innovativa åtgärderna inte endast utgör en upprepning av de viktigaste stödformerna, utan att de påverkar dem positivt i en innovativ riktning. Dessa "friare" åtgärder bör, även om de innebär en viss risk för misslyckanden, ge de minst utvecklade regionerna tillfälle att pröva mer avancerade idéer som normalt inte ryms inom den vanliga ramen för program som samfinansieras genom ERUF.

10. Gemenskapens regionalpolitik bör hjälpa regionerna, särskilt de minst utvecklade, att i högre grad överväga en integration av immateriella faktorer i de program för mål 1 och 2 som ERUF deltar i. Det bör betonas att inom de tre berörda strategiska områdena har de minst utvecklade regionerna en tendens att underinvestera jämfört med de mer utvecklade regionerna.

Det bör påpekas att strukturfondernas program bidrar till att minska obalanserna på områden som fysisk infrastruktur (transport, kommunikation, energi, miljö) i de minst utvecklade regionerna och medlemsstaterna. Det är därför som det finns en risk för att det uppstår obalanser i den del av ekonomin som bygger på kunnande och immateriella regionala konkurrensfaktorer som till exempel innovationsförmåga, företagskultur som gynnar innovation och företagsledning etc.

Tillvaratagande och stärkande av regionala offentlig-privata partnerskap

11. I likhet med vad som gäller för de program för mål 1 och 2 som ERUF deltar i önskar kommissionen att de behöriga myndigheterna i regionerna skall delta så aktivt som möjligt i de innovativa åtgärderna. Detta deltagande består i att åstadkomma ett stärkt partnerskap på regional och lokal nivå som innefattar de myndigheter som ansvarar för de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i och den privata sektorn. Genom partnerskapet bör man kunna utveckla regionala program för innovativa åtgärder av hög kvalitet, stimulera erfarenhetsutbyte och bygga nätverk mellan regionerna.

Samverkan med övrig gemenskapspolitik

12. De innovativa åtgärderna för åren 2000-2006 bör visa vägen för hur samverkan mellan regionalpolitik och övrig gemenskapspolitik kan utnyttjas, särskilt när det gäller att stärka företagarandan och den innovativa förmågan på regional nivå, genomförandet av initiativet eEurope och främjande av inrättandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet. För en effektivare inverkan på sammanhållningen krävs bättre samordning av de innovativa åtgärderna med de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i. I görligaste mån skall åtgärderna komplettera de åtgärder som finansieras av sammanhållningsfonden för samma mål. Självklart är varje form av dubbelfinansiering via andra gemenskapsinstrument utesluten.

Underlätta utbyte mellan regionerna och kollektivt lärande

13. De innovativa åtgärderna är ett särskilt intressant verktyg för att underlätta utbyte mellan regionerna och kollektivt lärande på basen av jämförelser och spridning av de bästa metoderna. Samtidigt som de nya innovativa åtgärderna tar hänsyn till de regionala särdragen kommer de att berika de regioner som deltar i tematiska nätverk. Innovationer är till sin natur nära förbundna med begreppen risk och förändring. Den nya generationen innovativa åtgärder ger regionerna möjlighet att bättre klara av förändringar och att ta risker som är nödvändiga för att pröva vissa nyckelriktlinjer för framtidens regionalpolitik.

III. Tidigare erfarenheter

14. Under perioden 1994-1999 fördelade kommissionen de medel som var tillgängliga för innovativa åtgärder (mindre än 1 % av strukturfondernas budget) mellan åtta områden: nya sysselsättningsmöjligheter, kultur och kulturarv, fysisk planering (Terra), pilotprojekt för stadsområden, internt interregionalt samarbete (Recite II), externt interregionalt samarbete (Ecos-Ouverture), främjande av tekniska innovationer (RIS och RITTS) samt informationssamhället (RIS I och II). Dessa innovativa åtgärder resulterade i utvecklingen av ungefär 350 innovativa projekt som omfattade mer än 2 000 organ. De gjorde det möjligt att pröva nya metoder och främja utvecklingen av offentlig-privata partnerskap både på lokal, regional och internationell nivå, och stimulerade också samarbetet mellan olika regioner, både inom Europeiska unionen och i kandidatländerna för anslutning. Således möjliggjordes etablerandet av en experimentell politik baserad på interna, lokala och regionala, ekonomiska utvecklingsfaktorer.

15. De innovativa åtgärderna för nya sysselsättningsmöjligheter har bildat ramen för den nya gemenskapsåtgärden "territoriella sysselsättningspakter". Erfarenheterna från andra innovativa åtgärder för interregionalt samarbete, t.ex. Terra, Recite II och Ecos-Ouverture, har inspirerat till den interregionala delen av gemenskapsinitiativet Interreg III. Erfarenheterna av pilotprojekten i storstadsmiljö har inspirerat till gemenskapsinitiativet URBAN II.

16. De erfarenheter som förvärvats inom ramen för de innovativa åtgärderna 1994-1999 har gett näring till en allmän debatt om innovationer i regionalpolitiken som har resulterat i tre meddelanden från kommissionen [3] om teknisk innovation, om informationssamhället och om utvecklingen i städerna, vilket visar relevansen hos de åtgärder som genomfördes under den förra programperioden.

[3] "Främja sammanhållning och konkurrenskraft genom forskning, teknisk utveckling och innovation" (KOM(1998) 275), "Sammanhållningen och informationssamhället" (KOM(97) 7) och "En hållbar utveckling i Europeiska unionens städer: Ett handlingsprogram" (KOM(1998) 605).

17. Fem år efter det att projekten inleddes 1994 genomförde en oberoende expertgrupp en undersökning som visade att en stor andel av de projekt som finansierats inom ramen för ERUF:s innovativa åtgärder 1994-1999 redan hade gett övertygande resultat (se bilaga B). En slutlig utvärdering kommer att göras när projekten är avslutade. Då kommer man att få ytterligare kunskaper om deras effekter. Vissa av de innovativa åtgärder för perioden 1994-1999 som avses i artikel 10 i ERUF-förordningen, särskilt de regionala innovationsstrategierna (RIS) och de regionala initiativen för informationssamhället (RISI), är goda exempel på lyckade projekt (se bilaga C) och visar att det är berättigat att främja innovationer på regional nivå. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att RITTS-projekten har bidragit till programmet "Innovation inom och medverkan av små och medelstora företag" och bör därför stärkas i framtiden, särskilt när det gäller kompletterande åtgärder [4].

[4] Projekten för regionala strategier och regional infrastruktur för innovation och tekniköverföring (RITTS) genomfördes inom ramen för programmet "Innovation inom och medverkan av små och medelstora företag" som ingår i ramprogrammet för FoTU och som komplement till ERUF:s innovativa åtgärder under 1994-1999. Projekten omfattade mer än 60 regioner i Europa och har bidragit till skapandet av nätverket IRE (Innovativa regioner i Europa) där mer än 100 regioner ingår.

18. Dessa strategier har stimulerat genomförandet av pilotprojekt inom ramen för omfattande offentlig-privata partnerskap, vilket har resulterat i ökade investeringar i de program som ERUF deltar i inom området teknisk utveckling och informationssamhälle. När det gäller den nya generationen innovativa åtgärder bör man på basen av tidigare erfarenheter [5] förstärka och utvidga detta tillvägagångssätt, särskilt inom de ovannämnda områdena.

[5] EU-kommissionen 1999, "On-going evaluation of the Regional Innovation Strategies Under Article 10 of the ERDF". ECOTEC Research and Consulting Ltd.

IV. Ett nytt tillvägagångssätt: typer av åtgärder och stödmottagande regioner

19. För att stärka banden till de program för mål 1 och 2 som ERUF deltar i och för att säkra ett enkelt och öppet genomförande i enlighet med principerna för god finansiell förvaltning, föreslår kommissionen ett tillvägagångssätt som innebär att man inriktar sig på programmen istället för på de enskilda projekten, att man minskar antalet strategiska områden och att man inför ett strukturerat samarbete mellan de som ansvarar för förvaltningen av de innovativa åtgärderna och de som ansvarar för de program för mål 1 och 2 som ERUF medverkar i.

20. Den nya generationen innovativa åtgärder omfattar tre delar:

*Samfinansiering av regionala program för innovativa åtgärder och av de pilotprojekt som dessa resulterar i.

*Kompletterande åtgärder: stöd till utbyte av erfarenheter och inrättande av nätverk mellan regioner.

*Anordnande av tävlingar för att identifiera och ta tillvara de bästa metoderna.

21. Stödmottagare är dels regioner enligt bilaga A som har ett område eller en del av sin region som har klassificerats som ett mål 1- eller mål 2-område, dels regioner som under dessa mål får stöd under en övergångsperiod. Hela regionen, även områden som inte är mål 1- eller mål 2-områden, får således omfattas av det regionala programmet för innovativa åtgärder.

V. Strategiska områden i de innovativa åtgärderna 2000-2006

22. För att uppnå förenkling och koncentration av resurserna föreslår kommissionen att antalet strategiska områden minskas från åtta för perioden 1994-1999 till tre för perioden 2000-2006. Områdena ligger varandra nära och man bör utnyttja gemensamma element för utarbetandet av en strategi som bättre motsvarar varje regions specifika behov. Den nya generationen innovativa åtgärder är avsedda att främja innovativa metoder och rutiner inom följande strategiska områden:

( Regional ekonomi grundad på kunskap och teknisk innovation: att hjälpa de mindre gynnade regionerna att höja sin tekniska nivå

23. När det gäller system för forskning, teknisk utveckling och innovation är de tekniska skillnaderna mellan de utvecklade regionerna och de mindre utvecklade regionerna i Europeiska unionen fortfarande stora, både inom den offentliga och den privata sektorn. Det är därför nödvändigt att hjälpa de europeiska regionerna att utveckla konkurrensfördelar baserade på innovation [6], i stället för att låta dem basera sina konkurrensfördelar på kostnadsfaktorer (särskilt löner), eftersom sådana fördelar snabbt kan förlora sitt värde i den allt mer globaliserade ekonomin.

[6] Med begreppet "innovation" avses både en process och dess resultat (Grönbok om innovation, EU-kommissionen 1996, KOM(95) 688). Det gäller att omvandla en idé till en ny eller förbättrad säljbar produkt eller tjänst eller operationell tillverknings- eller distributionsprocess eller också en ny metod för att tillhandahålla samhällstjänster. Begreppet omfattar också social, institutionell och organisatorisk innovation, även inom tjänstesektorn.

24. Därför bör man genom innovativa åtgärder försöka skapa samarbete inom regionerna mellan den offentliga sektorn, de organ som ansvarar för FoTU och innovation samt företagen, för att skapa effektiva regionala system för innovationer. Man bör främja förbindelserna inte endast mellan företagen [7], utan också med universitet, rådgivare, finansmarknader och andra parter på det tekniska området. Med andra ord bör man skapa en miljö och en regional institutionell ram som genom ett stärkt humankapital gynnar skapande, spridning och integration av kunskaper i produktionsnätet, eftersom detta är den viktigaste källan till innovation och konkurrensfördelar.

[7] Dvs. universitet, teknikcentrum och utbildningsinstitut.

25. Innehållet i de regionala programmen för innovativa åtgärder inom detta område kan till exempel avse följande aspekter:

*Inrättande eller förstärkning av samarbetsnät mellan företag eller företagsgrupper, forskningscentra och universitet, organisationer som arbetar med personalfrågor, finansvärlden, specialiserade konsulter, etc.

*Ömsesidigt utbyte av personal mellan forskningscentra, universitet och företag, särskilt små och medelstora företag.

*Spridning av forskningsresultat och tekniska omarbetningar till små och medelstora företag.

*Inrättande av tekniska strategier för regionerna, inbegripet pilotprojekt.

*Stöd till plantskolor för nya företag vid universitet och forskningscentra. Främjande av spridningen av företag som uppstått inom universitetscentrum eller av stora företag som är inriktade på innovation och teknik.

*System för stöd till förmån för gemensamma vetenskaps- och teknikprojekt mellan små och medelstora företag, universitet och forskningscentrum.

*Stöd till utveckling av nya finansinstrument (riskkapital) för nystartade företag (start-up).

( eEuropeRegio: informationssamhället i den regionala utvecklingens tjänst

26. Mer än någonsin riskerar den mycket snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken att skapa nya skillnader mellan regionerna inom Europeiska unionen när det gäller tillgänglighet till informationssamhället.

27. Under dessa förhållanden är det önskvärt att de minst gynnade regionerna klarar av att möta den utmaning som utvecklingen av denna teknik innebär, genom att de maximalt utnyttjar de nya möjligheter som informationssamhället erbjuder för produktionssektorn, de offentliga tjänsterna och invånarnas privata behov.

Informationssamhället kan, genom det kraftiga nätverksbyggandet (nätekonomi, digitala och mobila on-line-tjänster), bidra till att bryta dessa regioners geografiska och ekonomiska isolering. Därigenom kommer dessa att kunna minska sitt handikapp (särskilt det perifera läget) och ta vara på sina fördelar och stärka företagens konkurrenskraft, särskilt för de små och medelstora företagen. Att informations samhällets tillämpningar ställs till medborgarnas och myndigheternas förfogande är också en faktor som kan främja lika möjligheter för invånarna.

28. Detta ingår i den strategi och de mål som Europeiska rådet antog vid mötet i Lissabon i mars 2000 inom ramen för initiativet eEurope, särskilt beträffande följande på regional och lokal nivå:

*Alla medborgare, hushåll, företag, skolor och myndigheter bör föras in i den digitala tidsåldern och ges tillgång till Internet.

*En digital kultur bör införas i Europa med hjälp av en företagaranda som främjar finansiering och utveckling av nya idéer.

*Man bör se till att hela denna process syftar till social integration, väcker konsumenternas förtroende och stärker den sociala sammanhållningen.

29. De regionala innovativa åtgärderna, särskilt pilotprojekten och demonstrationsprojekten, bör ha en framträdande roll i denna strategi genom att främja följande:

*Ökad medvetenhet hos samtliga regionala aktörer om informationssamhällets betydelse för den regionala utvecklingen och inrättande av nätverk dem emellan.

*Tillvaratagande av regionernas särskilda kompetensområden med utgångspunkt från deras specifika fördelar och ekonomiska, kulturella och samhälleliga potential.

*Överföring av teknik, utbyte av erfarenheter och bästa metoder inom detta område.

30. Innehållet i de regionala programmen för innovativa åtgärder inom detta område kan till exempel avse följande aspekter:

*Att utforma innovativa strategier för regionen och inrätta partnerskap avseende projekt som rör informationssamhället.

*Att förbättra de digitala och mobila tjänsterna för ungdomar, äldre, handikappade och sjuka.

*Att uppmuntra små och medelstora företag att införa elektronisk handel i sin utvecklingsstrategi och att hitta lämpliga lösningar för personalens utbildningsbehov på området.

*Att identifiera och utforma särskilda områden för utprövning av innovativa sätt att använda informationssamhällets teknik.

*Kollektiv tillgång till Internet, digitala tillämpningar och multimedia (t.ex. platser där allmänheten ges möjlighet att använda Internet).

*Att använda och pröva avancerad digital teknik (t.ex. access till Internet via radio/satellit) till förmån för isolerade landsbygdsområden.

( Regional identitet och hållbar utveckling: att främja den regionala sammanhållningen och konkurrenskraften genom ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller åtgärder för ekonomi och miljö samt kulturella och sociala frågor

31. Regionerna bör utnyttja sina konkurrensfördelar bättre för att kunna utveckla en hållbar och konkurrenskraftig ekonomi och för att förbättra invånarnas levnadsförhållanden och arbetsmiljö. Dessa fördelar och möjligheter kan finnas inom kultur, kulturarv eller kulturell mångfald eller kan utgöras av särskilda kompetensområden, ett strategiskt läge, en ovanligt vacker omgivning, infrastruktur för utbildning och kultur, språkkunskaper, musikaliska traditioner, konsthantverk, regionala produkter, gastronomi etc.

32. Eftersom rörligheten i arbetslivet tenderar att öka, tack vare att de tekniska framstegen gör att arbete inte nödvändigtvis måste utföras på en och samma plats varje dag, har man som individ större frihet att välja var man vill bo och arbeta. De mer glesbefolkade områdena, landsbygdsområdena och de perifera områdena, även gränsområden, kan försöka dra till sig arbetskraft och dra nytta av att de kan erbjuda ett annorlunda levnadssätt jämfört med städer och andra tätbefolkade områden. De sistnämnda å sin sida kan försöka förbättra invånarnas livskvalitet genom att förbättra transport- och energisystemen, minska buller och luftföroreningar och skapa kollektiva tjänster etc. Dessa möjligheter bör undersökas inom ramen för de regionala innovativa åtgärderna.

33. Innehållet i de regionala programmen för innovativa åtgärder inom detta område kan till exempel avse följande aspekter:

*Stöd till mikroföretag inom hantverkssektorn eller sektorn för traditionell produktion i syfte att förbättra deras tekniska nivå för att uppnå en bättre anpassning till marknaden.

*Utveckling av kulturturism och ekoturism.

*Stöd till nystartade små och medelstora företag inom innovativa sektorer av media och kultur.

*Utveckling av nya former av tjänster i närområdet.

*Nya relationer mellan den offentliga och den privata sektorn för att maximera utnyttjandet av befintliga resurser och befintlig infrastruktur.

*Stöd till mikroföretag som försöker dra nytta av forskningsverksamheten i sin region.

*Utveckling av system för miljövård, lokala metoder, återvinning av avfall och energibesparingar.

VI. Regionala program för innovativa åtgärder

Sammanställande av programförslag

34. Kommissionen föreslår att de behöriga myndigheterna i de regioner som avses i punkt 21 skall lämna in sina förslag till regionala program för innovativa åtgärder till kommissionen. Redan i förslaget skall förvaltningsorgan och utbetalande organ anges.

35. Regionernas behöriga myndigheter får lämna in sitt förslag till program senast den 31 maj varje år under åren 2001-2005. Programmen bör inte vara längre än två år. Gemenskapsstödet begränsas till två projekt under perioden 2000-2006. Ett andra program kan lämnas in på villkor att kommissionen har mottagit och godkänt de ekonomiska slutrapporterna av det första programmet.

36. Regionernas behöriga myndigheter skall utnämna en styrkommitté som skall utarbeta ett förslag till regionalt program för innovativa åtgärder inom ramen för ett regionalt partnerskap som omfattar finansiärerna, de myndigheter som ansvarar för de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i, samt i förekommande fall de myndigheter som ansvarar för andra gemenskapsprogram i regionen liksom andra berörda offentliga och privata aktörer på regional nivå.

Programmens innehåll

37. Alla förslag skall innehålla en strategi för definition av innovativa åtgärder som skall överenskommas mellan olika aktörer i regionen. Strategin skall utgöra ram för genomförandet av individuella projekt, överföring av resultaten till de program under mål 1 och 2 i vilka ERUF deltar i berörda regioner och för erfarenhetsutbyte mellan regioner. Strategin kan baseras på ett av de tre strategiska områden som kommissionen föreslår eller på en kombination av dessa områden med utgångspunkt från varje regions specifika behov.

38. Alla förslag skall innehålla de uppgifter som är nödvändiga för kommissionens godkännande av regionala program för innovativa åtgärder enligt bestämmelserna i artikel 24.1 i förordningen om allmänna bestämmelser om strukturfonderna. Närmare uppgifter om vilken information som krävs anges i bilaga D.

Bedömning av regionala program för innovativa åtgärder

39. Kommissionen gör en bedömning av programmen för samfinansiering. På grundval av de faktorer som anges nedan anslår kommissionen mellan 0,3 och 3 miljoner euro för de utvalda programmen.

*Förslagets kvalitet, särskilt tydlighet i det strategiska tillvägagångssättet och innovativ karaktär hos målen i arbetsprogrammet, samt att resurserna koncentreras till ett begränsat antal åtgärder.

*Eventuella effekter på de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i.

*Förslagets genomförbarhet, samt kopplingen mellan uppsatta mål och tillgängliga resurser.

*Förväntade effekter i mål 1- och mål 2-områden: inverkan på den regionala ekonomins modernisering och diversifiering, skapande av långvariga kvalitativa arbetstillfällen, förbättrade resultat (även på miljöområdet),etc.

*Den privata sektorns del av finansieringen av programmet.

*Det regionala offentlig-privata partnerskapets engagemang och kvalitet vid utarbetandet av det regionala programmet för innovativa åtgärder samt kapaciteten att engagera andra regionala och lokala aktörer, särskilt små och medelstora företag.

*Samarbetet mellan å ena sidan regionens behöriga myndigheter som utformar och genomför det regionala programmet för innovativa åtgärder, och å andra sidan förvaltningsmyndigheterna för de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i.

*Åtgärdernas förväntade varaktiga effekter efter det att det regionala programmet för innovativa åtgärder har slutförts.

*Resultatens överförbarhet till andra regioner.

*Samverkan och förenlighet med övrig gemenskapspolitik inom t.ex. forskning, informationssamhälle, näringsliv, miljö, landsbygdsutveckling (den gemensamma jordbrukspolitiken), jämlikhet och konkurrens. Överensstämmelse med gemenskapens riktlinjer för programmen för perioden 2000-2006.

Finansiering och administrativ förvaltning

40. Kommissionens stöd kommer att beviljas den förvaltningsorgan som utses i finansieringsavtalet i enlighet med artikel 24 i förordning 1260/1999.

41. Ett utbetalande organ och ett kontrollsystem skall anges redan i programförslaget [8]. Utbetalningsförfarandena skall anges i finansieringsavtalet. Kontrollerna skall utgöra en separat funktion i förhållande till den utbetalande organ. Den utbetalande myndigheten skall garantera att ansökningarna om slutbetalning är riktiga.

[8] För att undvika en mängd olika betalnings- och kontrollrutiner för gemenskapens stöd i en och samma region, vilket kan medföra svårigheter särskilt avseende betalningsfristerna, föreslår kommissionen att de behöriga myndigheterna i regionerna i sin egenskap av ansvariga för en sund användning av gemenskapens medel inom de regionala programmen för innovativa åtgärder, utser samma utbetalnings- och kontrollorgan som för de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i.

I enlighet med artikel 24.3 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 är inte artiklarna 38 och 39 i den förordningen tillämpliga.

42. Styrkommittén skall ansvara för genomförande och uppföljning av det regionala programmet för innovativa åtgärder, inbegripet urval av de pilotprojekt som det resulterar i och godkännade av slutrapporten efter programmets genomförande.

Styrkommittén skall ansvara för samverkan mellan de regionala programmen för innovativa åtgärder och de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i. Projekten väljs ut enligt på förhand fastställda kriterier för varje program.

Utvärdering

43. Ett utvärdering av programmen skall göras under 2003. Utvärderingen kan eventuellt innebära vissa ändringar för den återstående perioden, särskilt när det gäller vilka strategiska områden som skall stödjas.

VII. Kompletterande åtgärder: Att underlätta utbytet av erfarenheter och inrätta nätverk mellan regionerna

44. Med hjälp av lämpligt stöd och med bistånd från kommissionen skall regionerna utbyta erfarenheter och information om bästa metoder med andra europeiska regioner, särskilt med de ansvariga för de program under mål 1 och 2 som ERUF deltar i.

45. De regioner som vill delta i nätverk, vara huvudpartner i ett nätverk, eller på annat sätt delta i ett erfarenhetsutbyte, kan låta detta ingå som en särskild åtgärd i sina förslag till regionala program för innovativa åtgärder. Regionerna uppmanas att i så fall reservera lägst 1 % och högst 3% av programbeloppet.

46. Kommissionen samfinansierar också särskilda program för att få igång nätverkssamarbeten som omfattar minst fem regioner i minst fem medlemsstater. De regiongrupperingar som vill påbörja detta uppmanas att lämna in sina programförslag till kommissionen genom en "ledar"region senast den 31 maj varje år mellan 2001 och 2004 [9].

[9] De kompletterande åtgärderna kommer att genomföras gemensamt med de befintliga nätverk som delfinansierars av kommissionen på de områden som utgör en del av de strategiska områdena i de innovativa åtgärderna 2000-2006.

Programmens längd kan variera. Tidsfristen för samfinansiering av de särskilda programmen för nätverkssamarbete löper emellertid ut den 31 december 2006. En region kan delta i ett eller flera program, men den kan bara vara "ledare" i ett av dem. I programförslaget måste utnämningen av ett förvaltningsorgan och ett utbetalande organ anges.

47. Programförslagen skall i enlighet med bilaga E innehålla alla de uppgifter som kommissionen behöver för att kunna godkänna dem.

På grundval av programmens kvalitet väljer kommissionen ut de bästa. Dessa får således samfinansiering från ERUF. Kriterierna är också regionernas aktiva deltagande samt i vad mån det går att överföra olika "skolexempel" till de program under mål 1 och mål 2 som ERUF deltar i.

48. Samtliga regioner uppmanas att delta aktivt i de kompletterande åtgärderna, särskilt i nätverken för erfarenhetsutbyte.

49. Om erfarenhetsutbytet går längre än ett nätverkssamarbete, kan konkreta åtgärder för nterregionalt samarbete beträffande de regionala programmens innovativa åtgärder samfinansieras under Interreg IIIC.

VIII. Tävling för att identifiera och ta tillvara de bästa metoderna

50. Under perioden 2000-2006 skall kommissionen, i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på Inforegios webbplats [10], offentliggöra två meddelanden om tävlingar avseende strategiska verksamhetsområden. Kommissionen skall uppmana de regionala myndigheterna att för sin region lämna in det projekt som de anser vara det mest innovativa.

[10] http://www.inforegio.cec.eu.int

En jury bestående av framstående experter kommer att inrättas för att välja ut de bästa projekten.

IX. Finansiering

51. Den planerade budgeten för de innovativa åtgärderna under perioden 2000-2006 ligger inom den gräns som anges i artikel 22 i förordning 1260/1999, dvs. 0,4 % av det årliga anslaget för ERUF. Det årliga anslaget från ERUF för innovativa åtgärder fastställs i enlighet med de anslag som fastställts vid Europeiska rådets möte i Berlin och de årliga budgetanslagen.

52. Högst 6 % av det totala anslaget skall gå till utbyte av erfarenheter, inrättande av nätverk mellan regionerna och anordnande av tävlingar och resten av anslaget skall gå till samfinansiering av regionala program för innovativa åtgärder. Åtgärder för tekniskt bistånd som vidtas på initiativ av kommissionen skall finansieras i enlighet med artikel 23 i förordning 1260/1999.

53. Kommissionen samfinansierar de utvalda regionala programmen för innovativa åtgärder med upp till 50 %. I mål 1-områden kan emellertid samfinansieringen uppgå till högst 80 %. I berättigade fall som är av särskilt intresse för gemenskapen i fråga om innovativa åtgärder, kan samfinansieringen i mål 2-områden uppgå till högst 60 %.

De särskilda programmen för nätverkssamarbete enligt punkt 46 samfinansieras med upp till 50 %.

X. Rapport till institutionerna

54. Från och med år 2002 skall kommissionen årligen lägga fram en lägesrapport om de innovativa åtgärderna för Europaparlamentet, Kommittén för utveckling och omställning av regioner, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén.

XI. Övrigt

55. Alla skrivelser rörande detta meddelande skall sändas till:

Generaldirektör Guy Crauser Generaldirektoratet för regionalpolitik Rue de la Loi, 200, B - 1049 Bryssel, Belgien

Bilaga A

Förteckning över stödberättigade regioner

OBS:

Förteckningen omfattar dels regioner som har ett område eller en del av regionen som har klassificerats som ett mål 1- eller mål 2-område, dels regioner som under dessa mål får stöd under en övergångsperiod. I de flesta fall motsvarar regionerna NUTS I- eller NUTS II-nivå enligt Eurostats indelning.

>Plats för tabell>

Förteckning över stödberättigade regioner

>Plats för tabell>

Förteckning över stödberättigade regioner

>Plats för tabell>

Förteckning över stödberättigade regioner

>Plats för tabell>

BILAGA B

Tidigare erfarenheter: de innovativa åtgärderna 1994-1999 Undersökning av de innovativa åtgärderna 1994-1999 utförd av oberoende experter [11]

[11] EU-kommissionen, 1999, utvärdering av artikel 10-projekt utförd av expertgrupp (1998) med följande medlemmar: professor Kevin Morgan, professor Massimo Florio, professor Sylvie Harburger och professor Frieder Naschold.

OBS. Nedanstående slutsatser innebär inte ett officiellt ställningstagande från kommissionens sida.

"Utgående ifrån erfarenheterna från de innovativa åtgärderna kan vi dra följande slutsatser beträffande de mest innovativa egenskaperna hos de genomförda åtgärderna:

1. Dessa åtgärder har lyckats bli ett försökslaboratorium för nya idéer, metoder och institutionella bestämmelser, ett område som tyvärr är bristfälligt utvecklat i de flesta av de mindre gynnade regionerna i Europeiska unionen. Av skäl som vi kommer att gå in på senare finns det inom de flesta av ERUF:s stödformer mycket få möjligheter till verkliga erfarenheter. Artikel 10 erbjuder därför en unik möjlighet som bör tillvaratas för innovationer i ordets vidaste bemärkelse. Även om innovation och experimentell verksamhet till stor del är en process där man börjar från grunden och går uppåt, har de regioner som varit involverade i RTP-programmen (Regional Technology Plan), RIS och RISI utan något som helst tvivel haft stor nytta av denna metod och av det metodologiska stödet från kommissionen.

2. Genomförandet av åtgärderna har resulterat i inrättandet av nya, mer effektiva sociala partnerskap, åtminstone i de mest mottagliga regionerna och städerna. Dessa partnerskap har för övrigt visat sig vara ännu effektivare i de fall då de lokala aktörerna har insett betydelsen av det sociala kapitalet (dvs. normer och nätverk för förtroende, reciprocitet och medborgerligt engagemang).

3. Projekten har även gett stödmottagarna ett direkt band till Europeiska unionen, utan mellanhänder eller politisk inblandning. Denna förbindelse har av de lokala aktörerna upplevts som en stimulerande erfarenhet, även om den har varit en källa till förvaltnings svårigheter för Europeiska kommissionen själv.

4. Projektens regionala inriktning är ett tema som bör tas tillvara eftersom denna inriktning möjliggör en vidare spridning av goda metoder på lokal nivå, vilket gynnar utvecklingen av den kritiska massa som behövs för nätverkens och gruppernas tillväxt.

5. Inriktningen på städerna inom pilotprojekten för stadsområden har gjort det möjligt att utveckla åtgärder som tar upp den viktiga frågan om lokalt styre, genom att stödja innovativa synsätt på behörighet och kapaciteten att inrätta och genomföra offentlig-privata partnerskap på denna nivå.

6. Möjligheten till erfarenheter genom interregionalt utbyte har utnyttjats med gott resultat i de regioner och städer som deltagit i denna process för ständigt lärande. Ett antal regionala stödmottagare har satsat särskilt på denna aspekt av artikel 10, dels som ett utmärkt motgift mot lokalpatriotism och dels därför att företagen/regionerna/städerna inser att man ofta lär sig bättre av sina motsvarigheter.

Utöver dessa positiva sidor som kan komma att förbättras ytterligare, vill vi påpeka vissa svårigheter som bör lösas. Vi anser att de viktigaste problemen kan sammanfattas enligt följande:

1. På regional nivå finns det en risk för att artikel 10 blir ett potentiellt getto: eftersom åtgärderna är oberoende av ERUF:s huvudsakliga stödformer (ett nödvändigt villkor för att ge utrymme för experimentell verksamhet) har det uppstått problem vad gäller dessa verksamheters integration i de huvudsakliga stöd.

2. På europeisk nivå hotar kommissionens revisionskultur att förändra artikel 10 till en inrättning som motsätter sig risktagande och skräms av innovationer eftersom de kan misslyckas...

3. En av de största svagheterna i utformningen av artikel 10 (åtminstone när det gäller programmen RTP, RIS och RISI) är avståndet mellan idé och genomförande: de regionala stödmottagarna har inte erhållit finansiering för genomförandet av sina projekt och har alltså inte haft några resurser att pröva sina innovativa idéer i praktiken...

4. Programmens heterogenitet, urvalsförfarandena och målen visar att mångfald kan innebära både en svårighet och en potentiell fördel...

5. Slutligen bör problemet med utvärderingen nämnas, särskilt bristen på en mer djupgående efterhandsutvärdering..."

BILAGA C

Exempel på innovativa åtgärder 1994-1999

Teknisk innovation (RIS) [12] :

[12] Närmare uppgifter om åtgärderna inom RIS, inbegripet resultaten av utvärderingarna, finns på http://www.innovating-regions.org.

Limburg har utvecklat en regional innovationsstrategi (RIS + Limburg) i nära samarbete med förmedlande organisationer inom FoTU och innovation samt med företag. Mer än 144 projekt, 5 program, ett rådgivningssystem och ett investeringssystem har genomförts med medverkan av ungefär 3 000 företag. Det totala beloppet för projekten inom ramen för den regionala innovationsstrategin uppgick till 125 miljoner euro, varav gemenskapens bidrag från olika strukturfonder uppgick till nästan 30 miljoner euro. Mer än 2 000 arbetstillfällen skapades eller bevarades. Bland dessa RIS-projekt är projektet "R&D vouchers" ett innovativt exempel: forskningsavdelningen vid ett stort regionalt företag (DSM) hjälper små och medelstora företag att lösa tekniska problem (technology mentoring). Andra exempel på RIS-projekt utgör inrättandet av en ny typ av offentligt stöd för att uppmuntra små och medelstora företag i Limburg att snarast möjligt börja använda tillämpningar inom informations- och kommunikationstekniken. Ett särskilt offentligt stöd ges till nystartade företag inom teknikområdet (technology start-ups) etc.

I Yorkshire och Humberside har under de senaste tre åren mer än 50 miljoner euro investerats i projekt som stöder innovationer som är ett direkt resultat av den regionala innovationsstrategin (Y&H RIS). Investeringarna omfattar inrättandet av ett centrum med särskild kompetens inom den kemiska industrin (5 miljoner euro), inrättandet av en ny riskkapitalfond inom konstruktion och tillverkning, design av en ny portal -Finance2Business.com - för att förenkla och främja små och medelstora företags tillträde till finansiellt bistånd, inrättandet av ett teknikcentrum/innovationscentrum inom livsmedelssektorn och en kunskapsportal etc. Genom Y&H RIS har man dessutom inrättat en strategi och en operativ struktur för tilläggsmedel till befintliga regionala och lokala åtgärder som stöder innovationer i regionen, inbegripet inrättandet av femton sektorsvisa projektgrupper som är av stor vikt för den lokala ekonomin..

Informationssamhället (RISI) [13]:

[13] Närmare uppgifter om åtgärderna inom RISI, inbegripet resultaten av utvärderingarna, finns på http://www.ispo.cec.be/risi, http://www.erisa.be och http://www.inforegio.cec.eu.int/.

I regionen Nord-Pas-de-Calais har detta regionala RISI-projekt haft en förenande inverkan, det har fungerat som initiativtagare och katalysator och har bidragit till att utveckla ny kompetens, nya verksamheter och en ny organisationskultur. Nästan alla regionala aktörer medger i dag att projektet har haft denna inverkan. Projektet, som avsiktligt har strukturerats så att det överensstämmer med den regionala strategin, har haft en särskilt positiv inverkan på skapandet av nya arbetstillfällen, bland annat inom ramen för strukturfonderna.

Denna typ av resultat har en avgörande inverkan när det gäller integrationen med de huvudsakliga strukturåtgärderna. Inom ramen för ERUF har två åtgärder inrättats inom ny informations- och kommunikationsteknik, den ena inom ramen för mål 1 (1994-1999) och den andra inom ramen för mål 2. Anslagen till dessa två åtgärder uppgår till 197 miljoner franc. Genom dessa två åtgärder har 141 projekt samfinansierats inom olika områden: distansutbildning, utveckling av ekonomi och näringsliv, hälsovård, kultur, cybercentrum, offentliga tjänster, webbplatser och transporter. De totala investeringarna i dessa projekt uppgår till 392 miljoner franc, varav ERUF finansierar upp till 30 %.

Allmänt sett har ERUF, särskilt genom RISI, avsevärt främjat projektutvecklingen, skapandet av arbetstillfällen, inrättandet av specialiserade regionala kompetenscentrum (t.ex. inom hälsovård och multimedia, bild och multimedia, utbildning, biljettsystem för transporter samt elektronisk handel). Genom dessa resultat har regionen fått en ställning som ett av de viktigaste centrumen för utveckling av teletjänster och televerksamhet i Frankrike och en viktig aktör inom nätekonomi och nätkultur i Europa.

BILAGA D

Information som skall lämnas i förslagen till program för innovativa åtgärder 2000-2006 [14]

[14] Information om inlämning av förslag till regionala program för innovativa åtgärder finns på följande webbadress: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

Programförslagen skall innehålla följande information för att kommissionen skall kunna besluta om storleken på det stöd som skall betalas ut genom ERUF för innovativa åtgärder. Förslagen bör inte vara längre än 25 sidor. Innan kommissionen fattar sitt beslut kan den begära kompletterande information från de behöriga regionala myndigheterna.

Inledning

En kort beskrivning av regionen som betonar dess styrka, dess svagheter samt möjligheter och risker när det gäller dess utveckling:

Förslag till regionalt program för innovativa åtgärder

En beskrivning av det föreslagna programmet, dess omfattning (inklusive geografisk täckning), dess särskilda mål samt sammansättningen av det partnerskap deltar i förberedelserna till programförslaget:

*Mål (om möjligt kvantifierade).

*Beskrivning av strategin för att främja innovation omfattande ett eller flera av tre strategiska områden, med beaktande av regionens särdrag

i) Regional ekonomi grundad på kunskap och teknisk innovation.

ii) eEuropeRegio: informationssamhället i den regionala utvecklingens tjänst.

iii) Regional identitet och hållbar utveckling.

*Beskrivning av de åtgärder som skall finansieras (studier, pilotprojekt, utarbetande av strategiska planer, nätverk, tekniskt stöd [15], m.m.)

[15] I enlighet med förordning (EG) 1685/2000 av den 28 juli 2000 - L 193 - avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna.

*Beskrivning av programmets eventuella inverkan på de program under mål 1 och 2 i vilka ERUF deltar.

*Förenlighet och samverkan med Europeiska unionens övriga politik.

*Kriterier för projekturval, i vägledande syfte.

*Förfaranden och villkor för ansökningar från potentiella stödmottagare.

*Huvudsakliga målgrupper.

Instanser som ansvarar för förvaltning och genomförande

*Förvaltningsorgan (skall utses av de behöriga regionala myndigheterna).

*Utbetalande organ (skall utses av de behöriga regionala myndigheterna).

*Uppsättning av styrkommitté

*Beskrivning av systemet för genomförande.

*Beskrivning av de finansiella flödena.

*Beskrivning av kontrollsystemet.

*Mekanismer för samarbete och information mellan lokala och regionala aktörer och partner.

*Planerad övervakning och utvärdering.

Finansieringsplan (komplettera bifogade tabeller)

*Total kostnad: bidrag från ERUF och andra offentliga och privata finansieringskällor, samt fördelningen av dessa på

- de olika föreslagna åtgärderna samt mål 1- och mål 2-områdena,

- de tre strategiska områdena,

*Stödnivå för åtgärderna i de olika områdena i regionen (mål 1-, mål 2-områden, eller utanför målen).

Partnerskap

*Beskrivning av samrådsprocessen för utformning av programmet.

Information och offentliggörande

*Beskrivning av informations- och offentlighetsåtgärderna för att lansera programmet i regionen.

BILAGA E

Information som skall lämnas i förslagen till särskilda nätverksprogram

Programförslagen skall innehålla följande information för att kommissionen skall kunna besluta om det stöd som skall betalas ut genom ERUF till de innovativa åtgärderna. Förslagen bör inte vara längre än 25 sidor. Innan kommissionen fattar sitt beslut kan den begära kompletterande information från de sökande.

Föreslaget program för nätverket

Beskrivning av programmet, dess tillämpningsområde (inklusive geografisk täckning), särskilda mål, dess varaktighet samt uppgifter om de regioner som deltar i nätverket.

*Teman som berörs av nätverkets verksamhet:

i) Regional ekonomi grundad på kunskap och teknisk innovation.

ii) eEuropeRegio: informationssamhället i den regionala utvecklingens tjänst.

iii) Regional identitet och hållbar utveckling.

*Beskrivning av åtgärder som skall medfinansieras:

- konferenser,

- seminarier och studiegrupper,

- studieresor,

- webbplats,

- informationsbrev,

- andra former av erfarenhetsutbyte....

*Detaljerat arbetsprogram, samt tidsplan för genomförandet

*Beskrivning av kopplingen till de program under mål 1 och mål 2 som medfinansieras av ERUF.

Ansvariga instanser och genomförande

*"Ledarregion" (utsedd av partnerregionerna)

*Förvaltningsorgan (utsedd av partnerregionerna)

*Utbetalande organ (utsedd av partnerregionerna)

*Beskrivning av det praktiska informationsutbytet och samarbetet mellan partnerna

*Bestämmelser för övervakning och utvärdering

Finansieringsplan (komplettera bifogade tabeller)

Total kostnad, av vilken följande framgår

*Bidrag från ERUF och andra offentliga och privata finansieringskällor, samt fördelningen av dessa på

- de olika föreslagna åtgärderna,

- de tre strategiska områdena.

Detaljerad vägledande fördelning av kostnaden för varje åtgärd.