52001AB0901(01)

Yttrande från Europeiska centralbanken av den 17 augusti 2001 på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission om två utkast till kommissionsförordningar om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde (CON/2001/18)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 244 , 01/09/2001 s. 0005 - 0006


Yttrande från Europeiska centralbanken

av den 17 augusti 2001

på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission om två utkast till kommissionsförordningar om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde

(CON/2001/18)

(2001/C 244/05)

1. Den 10 juli 2001 mottog Europeiska centralbanken (ECB) två framställningar från Europeiska gemenskapernas kommission om ett yttrande över dels utkastet till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2602/2000 (nedan kallat första utkastet) dels utkastet till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde samt om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 (nedan kallat andra utkastet).

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i ECB:s arbetsordning har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

I. Första utkastet

3. Syftet med första utkastet är att fastställa minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex (HIKP). Revideringar kan ha en betydande effekt på indexresultatet för en viss tidsperiod och olikheter i behandlingen av dem kan påverka HIKP:s jämförbarhet.

4. I det första utkastet anges att de officiellt publicerade HIKP-serierna kan revideras (artikel 3). Där anges i vilka fall revideringar skall företas i HIKP, dvs. vid fel (artikel 4), ny eller bättre information (artikel 5) och vid korrigering av provisoriska resultat när ett index publicerats som provisoriskt (artikel 9). ECB stöder dessa förslag.

5. I utkastet anges även att ändringar i systemet för harmoniserade regler, som införs i indexet, inte medför revidering av officiellt publicerade HIKP (artikel 6.1). För penningpolitiska ändamål är det emellertid önskvärt att ha tillgång till långa och jämförbara tidsserier. ECB har exempelvis fastställt prisstabiliteten med användning av förändringarna på årsbasis av HIKP. Den föreslagna huvudregeln är därför inte lämplig. Eventuella större förändringar i statistiken kan medföra strukturell diskontinuitet i tidsserierna, vilket allvarligt kan förvanska sådana beräkningar av de årsvisa förändringarna som grundas på oreviderat material. Om väsentliga förändringar görs i statistiken kan därför revidering av tidigare offentliggjorda HIKP bli nödvändigt. Sådana revideringar bör åtminstone täcka de tolv månader som föregår införandet av ändringar i systemet för harmoniserade regler. ECB är emellertid medveten om att möjligheten att revidera historiska serier är begränsad till följd av bristen på primäruppgifter.

6. För de fall där revideringar behöver göras åtminstone för de 12 föregående månaderna - för att det skall bli möjligt att sammanställa ändamålsenliga uppgifter rörande den årliga förändringstakten i HIKP - föreslår ECB att artikel 6.1 ändras enligt följande: "Om inte annat anges i tillämpningsföreskrifter skall ändringar i systemet för harmoniserade regler inte medföra revideringar."

Utkastet till förordning innehöll tidigare en motsvarande mening, som stöddes av Kommittén för det statistiska programmet i mars 2001, men den lyftes senare ut. Genom en sådan ändring skulle det dessutom inte uppstå någon inkonsekvens med artikel 11, i vilken det uttryckligen anges att revidering skall ske för ett visst fall av harmonisering (behandlingen av prisnedsättningar).

7. I artiklarna 6 och 7 redogörs för sammanställningen av skattningar rörande inverkan av ändringar i indexmetoden. ECB stöder dessa förslag.

II. Andra utkastet

8. Syftet med det andra utkastet är att harmonisera täckningen och behandlingen av serviceavgifter, särskilt sådana som beräknas i proportion till transaktionsvärdet. Dessa senare ingick från början inte i HIKP. Harmoniseringen av skiftande praxis kommer att öka jämförbarheten i HIKP, där de aktuella stora skillnaderna i de finansiella tjänsternas vikt i HIKP mellan olika länder visar på olika praxis när det gäller täckningen av finansiella tjänster. ECB stöder denna ansats till vidare harmonisering.

9. I det andra utkastet preciseras vilka finansiella och andra tjänster som skall ingå i HIKP. I huvudsak följs reglerna i ESA 95 (artiklarna 4 och 5). ECB kan godta dessa regler som ett medel att nå överensstämmelse med internationellt överenskomna regler för nationalräkenskaper. ECB stöder tanken att räntebetalningar och ränteliknande avgifter även i fortsättningen skall hållas utanför HIKP.

10. Enligt det andra utkastet skall HIKP inkludera avgifter som anges som en fast avgift eller med ett schablonbelopp. Ändringar i konsumentpriser till följd av ändringar i reglerna som fastställer dem skall återges som prisförändringar i HIKP (artikel 3.1 a och 3.1 b). ECB stöder detta förslag.

11. Enligt det andra utkastet skall även förändringar i konsumentpriserna till följd av ändringar i värdet på representativa enhetstransaktioner återges som prisförändringar i HIKP (artikel 3.1 c). Variationer i värdet på enhetstransaktionerna återges därför i HIKP. I vissa fall, exempelvis när det gäller den variation i tjänsteavgifter som beror på förändringar av finansiella tillgångars värde (t.ex. aktiekurser), kan detta på kort sikt ge upphov till volatilitet i HIKP. Det är emellertid en oundviklig följd av att dessa tjänster ingår i HIKP och ECB godtar det därför.

12. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 augusti 2001.

Willem F. Duisenberg

ECB:s ordförande