52001AB0503(01)

Yttrande från Europeiska centralbanken av den 6 april 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (CON/2001/3)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 131 , 03/05/2001 s. 0005 - 0005


Yttrande från Europeiska centralbanken

av den 6 april 2001

på begäran av Europeiska unionens råd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer

(CON/2001/3)

(2001/C 131/03)

1. Den 27 februari 2001 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande om ett utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (nedan kallat utkast till förordning).

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Ett gemensamt ramverk för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik över strukturer, verksamhet och resultat i monetära finansinstitut och andra förmedlare av finansiella tjänster, med undantag för försäkringsföretag och pensionsfonder, faller inom ECB:s behörighet på statistikområdet sådan denna anges i artikel 5 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i ECB:s arbetsordning har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Syftet med utkastet till förordning är att utöka den gällande förordningen om statistik rörande företagsstrukturer med ytterligare två sektorsspecifika bilagor om kreditinstitut och pensionsfonder. Dessutom skall den allmänna modulen i bilaga 1 för årlig strukturstatistik utökas till att omfatta andra finansiella förmedlingstjänster, pensionsfonder och finansiella stödtjänster. Slutligen införs ytterligare två miljövariabler i den detaljerade modulen för företagsstatistik för industrisektorn i bilaga 2.

4. ECB välkommar antagandet av utkastet till förordning. Det utgör ett viktigt steg vad gäller tillgången på statistik av god kvalitet över finansiella tjänster. ECB behöver regelbundet få indikatorer som kan belysa strukturutvecklingen samt bankernas och de finansiella systemens stabilitet och som kan bidra till förbättringar av den makroekonomiska statistiken. ECB konstaterar att denna statistik och den statistik som ECB samlar in för penninngpolitiska ändamål endast i begränsad utsträckning överlappar varandra.

5. ECB noterar att det i motiveringen anges att extraarbetet för företag och nationella uppgiftslämnare med att samla in denna statistik blir begränsat eller obefintligt. ECB utgår emellertid ifrån att det finns medlemsstater som inte har tillgång till samtliga uppgifter som begärs. Dessutom önskar ECB visa på att den utökade inrapporteringen av statistikuppgifter rörande bilaga 6 (modulen för kreditinstitut) mycket väl kan öka arbetsbördan i vissa länder för nationella centralbanker i deras egenskap av uppgiftslämnare. ECB utgår från att statistikkraven ovan inte kommer att få någon inverkan på den rättidiga och korrekta överföringen av de uppgifter som ECB behöver för sin verksamhet.

6. ECB noterar att revideringen av rådets förordning kommer att följas av förslag till fyra kommissionsförordningar om tillämpningen av förordningen. ECB utgår från att banken kommer att höras beträffande dessa.

7. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 april 2001.

Willem F. Duisenberg

ECB:s ordförande