52000PC0394

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till accessnät /* KOM/2000/0394 slutlig - COD 2000/0185 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 365 E , 19/12/2000 s. 0212 - 0214


Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillträde till accessnät

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Kommissionen lägger härmed fram detta förslag till förordning om tillträde till accessnät som en uppföljning till slutsatserna från Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23-24 mars 2000, samt till de åtaganden som kommissionen gjorde i anslutning till mötet och som offentliggjordes i kommissionens meddelande "Resultat av det offentliga samrådet om 1999 års kommunikationsöversyn och vägledning för det nya regelverket". Syftet är att medlemsstaterna därigenom lagvägen skall kunna driva igenom att operatörer med ett betydande inflytande på marknaden senast den 31 december ger tillträde till de kopparbaserade accessnäten, både i form av ensamrätt och i form av gemensamt utnyttjande tillsammans med andra operatörer.

Med "kopparbaserat accessnät" avses den fysiska förbindelsen mellan en abonnents lokaler och en teleoperatörs lokalstation eller motsvarande utrustning i det lokala accessnätet. Det lokala accessnätet är fortfarande ett av de minst konkurrensutsatta segmenten på den liberaliserade telemarknaden, och det är ett av de områden som granskades i den undersökning om telesektorn som kommissionen inledde i oktober 1999 [1]. Tillträde till accessnäten (LLUB, Local Loop Unbundling) för alla nytillkomna operatörer kommer att öka konkurrensen och höja den tekniska innovationsnivån hos de lokala accessnäten, vilket i sin tur kommer att befrämja ett konkurrensutsatt tillhandahållande av en hel rad teletjänster, från taltelefoni till bredbandiga multimedietjänster och snabba Internettjänster. Det kommer att befrämja utvecklingen av e-handeln i Europa.

[1] Denna undersökning företogs i enlighet med artikel 12 i rådets förordning 17/62/EEG och omfattade tre områden: 1) tillhandahållande och avgiftssättning av förhyrda förbindelser, 2) roaming-tjänster inom mobiltelefoni och 3) tillhandahållande av, tillträde till och utnyttjande av accessnät i bostadsområden.

Kommissionen har redan antagit en icke bindande rekommendation [2] om tillträde till accessnät, kompletterad med ett meddelande [3]. Men de nationella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna har meddelat, att utan en ordentlig rättslig grundval för utfärdande av bestämmelser om tillträde till accessnät kan de få svårigheter med att uppnå det mål som Europeiska rådet satt upp.

[2] Kommissionens rekommendation 2000/417/EG av den 25 maj 2000 om tillträde till accessnät (LLUB).

[3] Meddelande från kommissionen om tillträde till accessnät (LLUB) [KOM(2000) 237, 26.4.2000].

Syftet med den föreslagna förordningen är att skapa en rättslig grund för medlemsstaterna så att de lagvägen kan driva igenom att operatörer med ett betydande inflytande på marknaden senast den 31 december 2000 ger tillträde till accessnäten.

2000/0185 (COD)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om tillträde till accessnät

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [4],

[4] EGT C

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [5],

[5] EGT C

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [6],

[6] EGT C

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [7], och

[7] EGT C

av följande skäl:

(1) I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 påpekas att företag och medborgare måste ha tillgång till såväl en kommunikationsinfrastruktur av världsklass till rimlig kostnad som ett vittomfattande utbud av tjänster, om Europa fullt ut skall kunna utnyttja den digitala kunskapsbaserade ekonomins tillväxt- och sysselsättningsskapande möjligheter. Vidare uppmanas medlemsstaterna att tillsammans med kommissionen "arbeta för att införa större konkurrens i de lokala accessnäten före slutet av år 2000 och för att ge tillträde till accessnäten, så att kostnaderna för att använda Internet kan sänkas väsentligt". Vid Europeiska rådets möte i Feira den 20 juni 2000 föreskrevs ett utkast till handlingsplanen eEurope [8], där tillträde till accessnät pekas ut som en kortfristigt prioriterad åtgärd.

[8] KOM(2000) 330 slutlig.

(2) "Accessnätet" är den fysiska kopparledning i det lokala accessnätet vilken förbinder en abonnents lokaler med en operatörs lokalstation, koncentrator eller motsvarande anläggning. Som påpekas i kommissionens femte rapport om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet [9], är det lokala accessnätet fortfarande ett av de minst konkurrensutsatta segmenten på den liberaliserade telemarknaden. Nytillkomna operatörer disponerar inte någon väl utbyggd alternativ nätinfrastruktur, och de kan inte med traditionella tekniska lösningar nå upp till samma stordriftsfördelar och täckning som de operatörer som anmälts ha ett betydande inflytande på marknaden för fasta allmänt tillgängliga telefonnät (nedan benämnda "anmälda operatörer"). Det beror på att dessa operatörer har byggt upp sina gamla lokala accessnät med kopparledningar under lång tid i skydd av ensamrätt, och att de har haft möjlighet att finansiera sina investeringar genom de avgifter som de kunnat ta ut i monopolställning.

[9] KOM(1999) 537.

(3) I Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2000 om kommissionens meddelande om 1999 års kommunikationsöversyn [10] betonas betydelsen av att ge sektorn möjlighet att utveckla en sådan infrastruktur som främjar tillväxt av elektronisk kommunikation och e-handel. Vidare betonas betydelsen av en reglering som stöder denna tillväxt. I resolutionen konstateras dessutom att tillträde till accessnät för närvarande i huvudsak handlar om den kopparbaserade infrastrukturen hos dominerande enhet, och att man vid investeringar i alternativ infrastruktur måste kunna tillförsäkra sig en skälig avkastning, eftersom det skulle kunna främja utbyggnaden av sådan infrastruktur i områden där den fortfarande har dålig täckning.

[10] A5-0145/2000.

(4) Tillhandahållandet av nya nät med optisk fiber av hög kapacitet direkt till större användare är en särskild marknad som på grund av nyinvesteringar är stadd i utveckling under konkurrensutsatta förhållanden. Därför behandlas inte tillträde till accessnät med optisk fiber i denna förordning.

(5) Det skulle inte vara ekonomiskt lönsamt för nytillkomna operatörer att i sin helhet inom rimlig tid dubblera den dominerande operatörens infrastruktur av kopparbaserade accessnät. Alternativ infrastruktur såsom kabel-TV-nät, satelliter och trådlösa accessnät erbjuder i allmänhet inte samma funktionalitet och täckning.

(6) Enbart anmälda operatörer bör kunna åläggas att lämna tillträde till sina kopparbaserade accessnät. Kommissionen har redan offentliggjort en första förteckning över operatörer av fasta allmänt tillgängliga telefonnät [11].

[11] EGT C 112, 23.4.1999, s. 2.

(7) Även om kommersiella förhandlingar är det sätt som är att föredra för att enas om tekniska frågor och avgiftssättning för tillträde till accessnät, visar erfarenheterna att det i de flesta fall är nödvändigt med lagstiftning på grund av den obalans i förhandlingsstyrka som råder mellan en nytillkommen operatör och en anmäld operatör, och eftersom det saknas andra alternativ. Anmälda operatörer bör förse tredje part med information och ge denne tillträde till accessnät på samma villkor och av samma kvalitet som för de anmälda operatörernas egna tjänster eller för deras dotterbolags eller partners tjänster. Anmälda operatörer som på kort tid och helst på Internet - under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende - offentliggör väl utformade referensanbud om tillträde till accessnät skulle bidra till att skapa icke-diskriminerande marknadsförhållanden med god insyn. Under vissa omständigheter får den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med gemenskapslagstiftningen, ingripa på eget initiativ och fastställa villkor, däribland avgiftsbestämmelser, för att åstadkomma driftskompatibilitet mellan tjänster, största möjliga ekonomiska effektivitet samt fördelar för slutanvändarna.

(8) Bestämmelserna för kostnadsberäkning och avgiftssättning i fråga om accessnät och tillhörande resurser (såsom samlokalisering och förhyrd överföringskapacitet) bör vara öppet redovisade, icke-diskriminerande och objektiva för att rättvisa skall åstadkommas. Genom avgiftsbestämmelser bör säkerställas att leverantören av accessnät kan täcka sina faktiska kostnader och få skälig avkastning. Avgiftsbestämmelserna för accessnät bör främja en sund och varaktig konkurrens och säkerställa att konkurrensen inte snedvrids, i synnerhet inte genom att en anmäld operatör pressar marginalerna mellan avgifterna för storförbrukare respektive slutkunder. I den frågan anses det viktigt att samråda med konkurrensmyndigheterna.

(9) I sin rekommendation 2000/417/EG av den 25 maj 2000 [12] om tillträde till accessnät (LLUB) -för att skapa ett konkurrenskraftigt och komplett utbud av elektroniska kommunikationstjänster, däribland bredbandiga multimedietjänster och snabba Internettjänster och sitt meddelande av den 26 april 2000 [13] lade kommissionen fram utförliga bestämmelser till hjälp för tillsynsmyndigheterna vid regleringen av olika former av tillträde till accessnät och tillämpningen av gällande gemenskapslagstiftning.

[12] EGT L 156, 29.6.2000, s. 44.

[13] KOM(2000) 237.

(10) I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget kan målet att åstadkomma ett harmoniserat regelverk för tillträde till accessnät i syfte att få till stånd såväl ett konkurrensutsatt tillhandahållande av en kommunikationsinfrastruktur i världsklass till rimlig kostnad som ett vittomfattande utbud av tjänster till alla företag och medborgare i gemenskapen, inte uppnås av alla medlemsstater på ett säkert och harmoniserat sätt eller i rimlig tid, och detta mål kan därför bättre uppnås på gemenskapsnivå. Förordningen begränsas till det minsta antal åtgärder som behövs för att dessa mål skall uppnås och går inte utöver vad som är nödvändigt för detta ändamål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Denna förordning skall gälla tillträde till accessnät som tillhör sådana nätoperatörer vilka av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser, har anmälts till kommissionen som en operatör med ett betydande inflytande på marknaden i fråga om tillhandahållande av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och tjänster (nedan benämnda "anmälda operatörer").

2. Denna förordning påverkar inte anmälda operatörers skyldighet i enlighet med gemenskapsbestämmelserna, att följa principen om icke-diskriminering vid användning av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet för att tillhandahålla tredje part snabba access- och överföringstjänster på samma villkor som för sina egna tjänster.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) accessnät: den fysiska förbindelse av kopparledning i det lokala accessnätet som förbinder en abonnents lokaler med en lokalstation, koncentrator eller motsvarande anläggning som tillhör operatörer av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet,

b) tillträde till accessnät: tillträde med ensamrätt till accessnätet eller gemensamt tillträde till accessnätet; det innebär ingen ändring i äganderätten till det kopparbaserade accessnätet,

c) tillträde till accessnät med ensamrätt: den befintliga operatören ger tillträde till det kopparbaserade accessnätet på så vis att den nytillkomna operatören har exklusiv rätt att använda hela frekvensspektrum i kopparledningen och kan erbjuda ett komplett utbud av tal- och datatjänster till slutanvändare,

d) gemensamt tillträde till accessnätet: tillträde ges till det frekvensspektrum av en kopparledning som inte omfattar talfrekvenser, vilket utnyttjas av den befintliga operatören för att tillhandahålla slutanvändaren grundläggande telefonitjänster samtidigt som en nytillkommen operatör får möjlighet att installera tekniska lösningar, till exempel ADSL-system (asymmetrisk digital abonnentledning, Asymmetrical Digital Subscriber Line), för att tillhandahålla slutanvändaren ytterligare tjänster, såsom snabb Internetuppkoppling,

e) samlokalisering: tillhandahållande av det utrymme och de installationer som behövs för att i rimlig utsträckning inrymma och ansluta en nytillkommen operatörs utrustning så att denne får tillträde till accessnätet.

Artikel 3

Tillträde till accessnät

1. Anmälda operatörer skall senast den 31 december 2000 ge tredje part tillträde till accessnätet på öppet redovisade, skäliga och icke-diskriminerande villkor. Anmälda operatörer skall på samma villkor och med samma tidsfrister tillhandahålla sina konkurrenter samma utrustning som de själva eller deras partnerföretag disponerar.

2. Anmälda operatörer skall ge tredje part fysiskt tillträde till varje tekniskt möjlig anslutningspunkt i det kopparbaserade accessnätet eller delaccessnätet, i antingen en lokalstation, koncentrator eller motsvarande anläggning, där den nytillkomna operatören kan samlokalisera och ansluta sin egen nätutrustning och egna anläggningar för att kunna leverera tjänster till sin kund.

3. Anmälda operatörer skall senast den 31 december 2000 offentliggöra ett referensanbud avseende tillträde till accessnät och tillhörande utrustning, innefattande samlokalisering med tillfredsställande uppdelning, inklusive en specifikation av anbudet och tillhörande villkor, däribland avgifter, varvid förteckningen i bilagan till rekommendation 2000/417/EG skall följas.

Artikel 4

Myndighetstillsyn

1. Så länge graden av konkurrens i det lokala accessnätet är otillräcklig för att hindra att för höga avgifter tas ut, skall de nationella tillsynsmyndigheterna tillse att de avgifter för tillträde till accessnät som anmälda operatörer debiterar följer principen om kostnadsorientering. De nationella tillsynsmyndigheterna skall, där det är motiverat, vara behöriga att kräva ändringar, även i fråga om avgifter, av referensanbudet för tillträde till accessnätet.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall, när de antar bestämmelser och beslut om avgifter för tillträde till accessnätet tillse att en sund och varaktig konkurrens främjas.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall ha behörighet att utan dröjsmål och på ett rättvist och öppet redovisat sätt lösa tvister mellan företag rörande frågor som omfattas av denna förordning,

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT

Förordningen får inga budgetkonsekvenser.

KONSEKVENSANALYS FÖRSLAGETS KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG, SÄRSKILT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Beteckning på förslaget:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till accessnät.

Dokumentets referensnummer:

Förslaget

1. Varför behövs det, med tanke på subsidiaritetsprincipen, gemenskapslagstiftning på detta område, och vilka är huvudmålen-

Förordningen är en del av ett nytt regelverk som syftar till att trygga den fortsatta utvecklingen av sektorn för elektronisk kommunikation som en konkurrensutsatt marknad, detta till gagn för alla de företag och privatpersoner i gemenskapen som använder sig av elektroniska kommunikationstjänster. Förordningen är inriktad på tillhandahållandet av tillträde till dominerande operatörers kopparbaserade accessnät, något som fick starkt positivt gensvar under samrådsprocessen. Genom att införa denna skyldighet i en särskild förordning skulle det bli möjligt att genomföra den föreslagna åtgärden i alla medlemsstater senast den 31 december 2000.

Det finns ett omfattande stöd för åsikten att det är viktigt att befästa den inre marknaden på det här området, och en anpassning av befintliga gemenskapsåtgärder anses vara det effektivaste sättet att uppnå detta.

Konsekvenser för företagen

2. Vilka påverkas av förslaget-

Företag av alla storlekar kommer att kunna dra nytta av ökad konkurrens, ett innovativt marknadsutbud och mer valuta för pengarna; allt detta är fördelar som tillträde till accessnätet kommer att ge.

Genom att tillhandahålla nytillkomna operatörer tillträde till accessnät kommer man att öka graden av konkurrens och teknisk innovation i dominerande operatörers lokala accessnät, något som i sin tur kommer att stimulera ett konkurrensutsatt tillhandahållande av ett vittomfattande program av teletjänster - från taltelefoni till bredbandiga multimedietjänster och snabba Internettjänster. Detta kommer att befrämja framväxten av e-handeln i Europa.

3. Vilka åtgärder måste företagen vidta för att följa förslaget-

Enligt förslaget skall operatörer, som av nationella tillsynsmyndigheter anmälts som varande i besittning av ett betydande inflytande på marknaden inom det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet, tillhandahålla tillträde - på öppet redovisade, rättvisa och icke-diskriminerande villkor - till de kopparbaserade accessnät de har kontroll över.

4. Vilka ekonomiska verkningar förväntas förslaget få-

Förslaget är utformat så att det skall befrämja tillväxten i sektorn och därmed skapa sysselsättning både inom sektorn och på besläktade marknader.

Genom förslaget åstadkommer man att den europeiska marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster även i fortsättningen kommer att kunna erbjuda attraktiva och världsomfattande investeringsmöjligheter.

Förslaget kommer att leda till ökad konkurrenskraft hos företagen inom sektorn, framför allt när det gäller snabb Internetuppkoppling. Genom att företagen blir effektivare kommer förslaget dessutom att bli till gagn även för näringslivet som helhet, eftersom alla företag behöver effektiv kommunikationsinfrastruktur.

5. Innehåller förslaget åtgärder för att ta hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda situation (inskränkningar eller skillnader i kraven, el.dyl.)-

Förslaget innehåller inga särskilda bestämmelser för små och medelstora företag.

Rådfrågade

6. Förteckna de organisationer med vilka samråd om förslaget har ägt rum och sammanfatta deras huvudsakliga synpunkter.

I 1999 års kommunikationsöversyn från november 1999 [KOM(1999) 539] efterlyste kommissionen synpunkter på flera aspekter av dessa förslag. 229 organisationer och privatpersoner svarade. En lista över dessa återfinns på följande webbplats: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html

De viktigaste synpunkterna sammanfattas i ett meddelande om resultaten av det offentliga samrådet [KOM(2000) 239]. Förteckningen över bidrag som handlar om tillträde till accessnät återfinns på följande webbplats:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/unbundall/commentlst.html