52000PC0321

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för språk 2001 /* KOM/2000/0321 slutlig - COD 99/0208 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 311 E , 31/10/2000 s. 0259 - 0272


Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska året för språk 2001

(framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)

MOTIVERING

Kommissionen lade den 13 oktober 1999 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för språk 2001 [KOM(1999) 485 slutlig av den 13 oktober 1999].

Genom Europeiska året för språk 2001 skall det bli möjligt att anordna en stor kampanj för att upplysa och informera allmänheten om den språkliga mångfalden i Europeiska unionen, om behovet av att lära sig språk under hela livet och fördelarna med detta, samtidigt som man sprider information om hur man kan lära sig språk.

Detta initiativ kompletterar övrig verksamhet när det gäller den språkinlärning som huvudsakligen syftar till att förbättra inlärningsmiljön och som vänder sig till studerande och till experter, lärare och andra aktörer på detta område.

Europeiska året för språk skall anordnas i samarbete med Europarådet som redan har utsett 2001 till Europeiska året för språk.

Enligt Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen den 13 april 2000, lägger kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget fram ett ändrat förslag av Europaparlamentets och rådets beslut och tar med alla de 37 ändringar som Europaparlamentet antagit. I dessa beaktas de ändringar av texten som önskats vid diskussionerna i rådets behöriga instanser för att uppnå en överenskommelse vid första behandlingen.

Europaparlamentets ändringar syftade bl.a. till att mer i detalj utveckla följande aspekter :

- Den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse i den europeiska integrationen.

- De målgrupper som särskilt skulle kunna beröras.

- Samarbetet med Europarådet.

- Beskrivning av viss verksamhet i bilagan samt införande av vägledande procentsatser när det gäller budgetanvändningen för de olika typerna av åtgärder.

Texten har även anpassats för att man skall kunna beakta de nya överenskommelserna som gäller kommittéer.

Ändringarna i förhållande till kommissionens ursprungliga förslag har förtydligats genom att man använder "överstrykning" för de stycken som har strukits och "fetstil" och "understruket" för nya eller ändrade stycken.

1999/0208 (COD)

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska året för språk 2001

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149 och 150 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1],

[1] COM (1999) 485 final, 13.10.1999

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [2],

[2] CES 1129/99 (99/0208 COD)

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [3],

[3] CdR 465/99 fin

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget,

och av följande skäl:

(1) I ingressen till EG-fördraget anges att medlemsstaterna "är fast beslutna att främja utveckling av högsta möjliga kunskapsnivå för sina folk genom en bred tillgång till utbildning och kontinuerlig fortbildning".

(2) I artikel 18 i EG-fördraget fastställs att varje medborgare i Europeiska unionen skall ha rätt att "fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier", och förmågan att använda främmande språk är väsentlig för att i praktiken till fullo kunna utöva denna rättighet.

(3) I enlighet med artikel 151 i EG-fördraget skall gemenskapen bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald. Gemenskapen skall också beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördraget. Bland dessa aspekter har de som berör språken stor betydelse.

(4) Alla europeiska språk har i sin muntliga eller skriftliga utformning samma kulturella värde och dignitet och utgör en del av den europeiska kulturen och civilisationen.

(5) Språkfrågorna utgör en utmaning i arbetet för att skapa ett enat Europa. Erfarenheterna från Europeiska språkåret kan därför ge viktig kunskap om hur man skall genomföra åtgärder för att främja kulturell och språklig mångfald.

(6) I artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen fastställs att unionen skall respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, under-tecknad i Rom den 4 november 1950.

(7) Tillgång till det omfattande litterära kulturarvet på originalspråken skulle bidra till ömsesidig förståelse och ge ett konkret innehåll åt begreppet unionsmed-borgarskap.

(8) Det är viktigt att lära sig språk eftersom det stärker medvetandet om kulturell mångfald och bidrar till att motverka främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och intolerans.

(9) Förutom fördelar på det mänskliga, kulturella och politiska planet ger språkinlärning också stora ekonomiska möjligheter.

(10) Att behärska sitt modersmål och kunskaper i de klassiska språken, framför allt latin och grekiska kan underlätta inlärningen av andra språk.

(11) Det är viktigt att göra personer i ansvarsställning i såväl den offentliga som den privata sektorn medvetna om betydelsen av att människor lätt får tillgång till språkundervisning.

(12) I rådets slutsatser av den 12 juni 1995 om den språkliga mångfalden och flerspråkighet i Europeiska unionen betonar man att "den språkliga mångfalden måste bevaras och flerspråkighet måste främjas i unionen, med samma respekt för språken i unionen och med hänsyn till subsidiaritetsprincipen", och i Europaparlamentets och rådets beslut 2493/95/EG av den 23 oktober 1995 om att utnämna 1996 till "Europeiska året för livslångt lärande" [4] betonas vikten av livslångt lärande i utvecklingen av kunskaper, däribland språkkunskaper, under hela livet.

[4] EGT L 256, 26.10.1995.

(13) I kommissionens vitbok från 1995 Lära och lära ut: på väg mot kunskapssamhället [5] fastställs som fjärde mål kunskaper för alla i tre EU-språk och i kommissionens grönbok från 1996 Grundutbildning, vidareutbildning, forskning: hinder mot rörligheten över gränserna [6] anges att "inlärningen av minst två EU-språk har blivit en nödvändig förutsättning för att medborgarna i unionen skall kunna utnyttja de yrkesmässiga och personliga möjligheter som öppnas för dem genom den inre marknaden".

[5] Kommissionens vitbok Lära och lära ut: på väg mot kunskapssamhället' (som grundar sig på KOM(95)590 slutlig, 29 november 1995), Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg, 1996

[6] Kommissionens grönbok Grundutbildning, vidareutbildning, forskning: hinder mot rörlighet över gränserna (som grundar sig på KOM(96)462 slutlig, 2 oktober 1996), Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg, 1996

(14) I rådets resolution av den 31 mars 1995 om ökad kvalitet och mångfald i inlärningen och undervisning av språk inom Europeiska unionens utbildnings-system [7] fastställs att elever generellt borde ha möjlighet att lära sig två språk utöver sitt eller sina modersmål, samt under den obligatoriska skolgången kunna studera varje språk under minst två år i följd och om möjligt under en längre period.

[7] EGT C 207, 12.08.1995, s. 1.

(15) Insatserna i Lingua-programmet som antogs den 28 juli 1989 genom rådets beslut 89/489/EEG [8] förstärktes och införlivades delvis som övergripande åtgärder i Sokrates-programmet som antogs den 14 mars 1995 genom Europaparlamentets och rådets beslut 819/95/EG [9] och som ändrades den 23 februari 1998 genom beslut 576/98/EG [10]; dessa åtgärder har främjat förbättrade kunskaper i unionens språk och på så sätt bidragit till bättre förståelse och solidaritet mellan unionens folk. I sin gemensamma ståndpunkt av den 21 december 1998 föreslår rådet att dessa åtgärder utvecklas vidare och förstärks under Sokrates-programmets andra etapp [11].

[8] EGT L 239, 16.08.1989.

[9] EGT L 87, 20.04.1995.

[10] EGT L 77/1, 14.03.1998.

[11] EGT C 49/42, 22.02.1999.

(16) Inom Leonardo da Vinci-programmet, som inrättades den 6 december 1994 genom Europaparlamentets och rådets beslut 94/819/EG [12], har man tagit tillvara resultaten från Lingua-programmet och gett stöd till verksamhet som syftar till att utveckla språkfärdigheter som del i yrkesinriktad utbildning; detta stöd kommer att utvecklas ytterligare och stärkas under andra etappen av Leonardo da Vinci-programmet, som inrättades den 26 april 1999 genom rådets beslut 99/382/EG [13].

[12] EGT L 340, 29.12.1994.

[13] EGT L 146/33, 11.06.1999.

(17) Programmet Kultur 2000 som inrättades den 14 februari 2000 genom Europaparlamentets och rådets beslut 508/2000/EG bidrar också till att förbättra de europeiska folkens ömsesidiga kunskaper om varandras kultur, framför allt genom att framhålla värdet med kulturell mångfald och mångspråkighet.

(18) Ett flerårigt program för att främja EU:s språkliga mångfald i informationssamhället inrättades genom rådets beslut 96/664/EG av den 21 november 1996.

(19) I rapporten från Högnivågruppen om fri rörlighet för personer [14] som lades fram för kommissionen den 18 mars 1997, anses att "mångfalden av europeiska språk [vara]... en rikedom som man måste värna om" och man föreslår åtgärder för att främja utbildning i språk och användningen av gemenskapens språk.

[14] Report of the High Level Panel on the Free Movement of Persons, chaired by Mrs Simone Veil, Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg,1998, kapitel V.

(20) I enlighet med subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5 i EG-fördraget, kan inte målen i den föreslagna insatsen uppnås på ett tillfredsställande sätt av medlemsstaterna, bland annat eftersom det behövs en sammanhållen informationskampanj som omfattar hela gemenskapen och i vilken man undviker dubbelarbete samt uppnår skalfördelar. Dessa mål kan bättre uppnås av gemenskapen, tack vare den gränsöverskridande dimensionen i gemenskapens insatser och åtgärder. Detta beslut går inte utöver det som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21) Det är också viktigt att skapa ett nära samarbete och samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna för att komplettera åtgärder på EU-nivå med småskaliga åtgärder på lokal, regional och nationell nivå som kan vara bättre anpassade till vissa målgruppers behov och situation och härigenom gynna den kulturella mångfalden.

(22) Det är viktigt att utveckla ett adekvat samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet, för att se till att de insatser som genomförs på gemenskapsnivå och de insatser som Europarådet genomför är konsekventa; sådant samarbete omnämns tydligt i artikel 149 i EG-fördraget.

(23) Det är viktigt att ta hänsyn till att Europeiska språkåret kommer att äga rum samtidigt som EU planerar för utvidgningen av unionen.

(24) I detta beslut fastställs för hela programmets löptid ett finansiellt ramverk som utgör den främsta referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, i den betydelse som återfinns i punkt 33 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 6 maj 1999 [15].

[15] EGT C 172, 18.06.1999.

(25) I den gemensamma förklaringen som avgetts den 4 maj 1999 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen anges det praktiska tillvägagångssättet för genomförandet av det förfarande som fastställs i artikel 251 i EG-fördraget [16],

[16] EGT C 148, 28.05.1999.

(26) Nödvändiga åtgärder för att genom-föra detta beslut skall antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [17].

[17] EGT L 184, 17.07.1999, s. 23.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Inrättande av Europeiska året för språk

1. År 2001 skall utses till "Europeiska året för språk" (nedan även kallat "Europeiska språkåret").

2. Under Europeiska året för språk skall man sprida information och vidta främjande åtgärder som rör språk, för att uppmuntra alla personer som är bosatta i medlemsstaterna att lära sig språk. Dessa åtgärder kommer att omfatta gemenskapens officiella språk tillsammans med iriska, luxemburgska och andra språk som enligt medlemsstaterna skall omfattas av detta beslut.

Artikel 2 Mål

Målen för Europeiska året för språk skall vara följande:

a) Att göra människor medvetna om rikedomen i den språkliga och kulturella mångfalden inom Europeiska unionen och om de samhälleliga och kulturella värden denna rikedom representerar och samtidigt beakta principen om att alla språk har lika stort kulturellt värde och samma dignitet samt uppmuntra flerspråkighet.

b) Att göra en så stor allmänhet som möjligt uppmärksam på fördelarna med kunskaper i flera språk, som en central faktor för utvecklingen på det personliga och yrkesmässiga planet (och dessutom för möjligheterna att få en första anställning) n, för mellankulturell förståelse, för att fullt ut använda de rättigheter som unionsmedborgarskapet för med sig, och för att främja de ekonomiska och sociala möjligheterna hos enskilda, företag och samhället som helhet. Målgruppen skall bland annat omfatta skolbarn, studenter, föräldrar, arbetare, arbetssökande, personer som talar vissa språk, invånare i gränstrakter och randområden, kulturorgan, missgynnade socialgrupper och invandrare m.fl.

c) Att uppmuntra alla som är bosatta i medlemsstaterna, oavsett ålder, bakgrund, social situation eller tidigare utbildning och utbildningsresultat, till att under hela livet och om så är lämpligt redan från förskola och lågstadium lära sig språk och därmed förknippade färdigheter som rör användningen av språk för speciella, framför allt yrkesmässiga, syften.

d) Att samla in och sprida information om språkundervisning och språkinlärning, och om färdigheter, metoder (särskilt nyskapande sådana) och material som kan vara av hjälp i denna undervisning och inlärning, däribland sådana som utarbetats inom ramen för andra gemenskapsåtgärder och initiativ, samt att underlätta kommunikation mellan användare av olika språk.

Artikel 3 Innehåll i insatserna

De insatser som är avsedda att uppnå målen i artikel 2 första stycket kan särskilt omfatta

- användning av en gemensam logotyp eller slagord i samverkan med Europarådet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 10,

- en informationskampanj i hela Europeiska unionen,

- anordnande av möten, tävlingar, prisutdelningar och andra arrangemang.

Dessa insatser beskrivs närmare i bilagan.

Artikel 4 Genomförande av beslutet och samarbetet mellan medlemsstaterna

1) Kommissionen skall övervaka genomförandet av de gemenskapsåtgärder som avses i detta beslut.

2) Varje medlemsstat skall utse ett eller flera lämpliga organ som skall organisera dess deltagande i Europeiska året för språk, samt ha ansvaret för samordning och genomförande på nationell nivå av de insatser som föreskrivs i detta beslut, däribland genom att medverka i det urvalsförfarande som beskrivs i artikel 7.

Artikel 5 Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté .

2. När hänvisning görs till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 8 i beslutet.

3. Kommittén skall själv besluta om sin arbetsordning.

Artikel 6 Finansiella överenskommelser

1. Insatser som omfattar hela gemenskapen och som beskrivs i Del A i bilagan kan finansieras i sin helhet ur gemenskapens budget.

2. Insatser som är lokala, regionala, nationella eller gränsöverskridande och som beskrivs i Del B i bilagan, kan delvis finansieras ur gemenskapens budget, till högst 50 % av den totala kostnaden.

Artikel 7 Ansöknings- och urvalsförfarande

1) Ansökningar om finansiella bidrag till insatser ur gemenskapens budget enligt artikel 6. 2 skall lämnas in till kommissionen via det eller de organ som avses i artikel 4. 2. Ansökningarna skall innehålla information som gör det möjligt att på grundval av objektiva kriterier bedöma de slutliga resultaten. Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till den utvärdering som görs av de berörda organen.

2) Beslut om finansiering och samfinansiering av insatser enligt artikel 6 skall fattas av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 5. Kommissionen skall se till att det finns en jämn fördelning mellan medlemsstaterna, i förekommande fall mellan de olika språk som avses i artikel 1 och mellan de olika relevanta verksamhetsområdena .

3) Kommissionen skall (främst via sina nationella och regionala ombud) och i samarbete med de organ som avses i artikel 4.2 säkerställa att tidsramarna för anbudsinfordringarna är tillräckliga och att dessa får så stor spridning som möjligt.

Artikel 8 Konsekvens

Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se till att

- de insatser som föreskrivs i detta beslut och andra EG-insatser och initiativ är konsekventa, särskilt de insatser som gäller allmän och yrkesinriktad utbildning samt kultur,

- det görs en optimal användning av komplementaritet mellan Europeiska språkåret och andra initiativ och resurser på europeisk, nationell och regional nivå, där sådana kan bidra till att uppnå målen för Europeiska språkåret.

Artikel 9 Budget

1. De finansiella ramarna för genomförandet av denna insats under tiden 1 januari - 31 december 2001 1 skall vara 8 miljoner euro.

2. Anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom gränserna för budgetplanerna.

Artikel 10 Internationellt samarbete

Inom ramen för Europeiska språkåret, och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 5, får kommissionen samarbeta med lämpliga internationella organisationer. Framför allt skall kommissionen upprätta ett nära samarbete och en nära samordning med Europarådet och genomföra gemensamma initiativ tillsammans med detta för att stärka banden mellan Europas folk.

Artikel 11 Övervakning och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2002 till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna en detaljerad rapport med objektiva fakta om genomförandet, resultaten och den övergripande bedömningen av alla de insatser som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 12

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Det skall träda i kraft den dag det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

1. Beskrivning av de insatser som avses i artikel 3

A) Insatser som kan finansieras upp till 100 % ur gemenskapens budget

Till dessa insatser kunde avsättas ungefär 40 procent av den totala budgeten, som kommissionen skulle kunna anpassa i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.2.

1. Möten och evenemang:

(a) anordnande av möten på EG-nivå,

(b) anordnande av evenemang för göra den språkliga mångfalden mer synlig, däribland evenemang för att inviga respektive avsluta Europeiska språkåret,

(c) anordnande av en eller flera presentationer av Europeiska språkåret i varje medlemsstat som skall nå ut till ett stort antal människor med olika social bakgrund.

2. Informations- och reklamkampanjer, inbegripet

(a) framtagning av en logotyp och slagord för Europeiska språkåret, som skall användas inom ramen för all verksamhet i samband med Europeiska språkåret,

(b) en EG-omfattande informationskampanj som bland annat skall inbegripa inrättandet av en interaktiv webbsida samt information om projekten (inklusive de projekt som nämns under punkt C),

(c) framställning av material och hjälpmedel som skall användas i hela gemenskapen och som skall vara tillgängliga även för mindre gynnade personer och som är avsedda att göra allmänheten mer medveten om förutsättningarna för lyckad språkinlärning och om effektiva metoder för språkundervisning och språkinlärning,

(d) anordnande av Europa-omfattande tävlingar i vilka man uppmärksammar vad man uppnått och erfarit inom de teman som ingår i Europeiska språkåret.

3. Andra insatser:

EG-omfattande enkäter och undersökningar som bland annat syftar till att i görligaste mån närmare fastställa

- situationen i Europa vad gäller språk (däribland teckenspråken och de klassiska språken), deras användning (även inom vetenskap och forskning samt vid universiteten) samt språkundervisning och språkinlärning, och tillägnandet av tillhörande kunskaper; alla de språk som avses i artikel 1 skulle i den utsträckning det är möjligt kunna beröras,

- förväntningarna hos de olika målgrupperna (även i tvåspråkiga områden) vad gäller språkinlärning och hur gemenskapen skulle kunna möta dessa förväntningar,

- utvärderingar beträffande Europeiska språkårets effektivitet och inverkan genom att undersöka de bästa metoderna på området språkundervisning och språkutbildning och sprida resultaten i medlemsstaterna.

B) Insatser som delvis kan finansernas ur gemenskapens budget

Till dessa insatser kunde avsättas ungefär 60 procent av den totala budgeten, som kommissionen skulle kunna anpassa i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.2.

Insatser på lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande nivå kan få bidrag ur gemenskapens budget till högst 50 % av kostnaderna, beroende på förslagens art och omständigheter. Förslagen kan bl.a. gälla följande:

1. Evenemang kring målen för Europeiska språkåret

2. Informationsinsatser och insatser för att sprida exempel på goda rutiner, utöver dem som beskrivs i del 1 A) i denna bilaga

3. Anordnande av priser och tävlingar

4. Enkäter och undersökningar utöver dem som nämns i del 1 A) ovan

5. Andra insatser för att främja språkundervisning och språkinlärning, under förutsättning att dessa insatser inte skulle kunna få finansiering inom gemenskapens befintliga program och initiativ.

C) Insatser som inte får finansiella bidrag ur gemenskapens budget

Gemenskapen kommer att ge moraliskt stöd, inbegripet skriftligt tillstånd att använda logotypen och annat material förknippat med Europeiska språkåret, till initiativ som företas av offentliga eller privata organisationer, där dessa organisationer kan övertyga kommissionen om att initiativen är eller kommer att vara igång under 2001 och kan på ett betydande sätt bidra till att ett eller fler av målen för Europeiska språkåret.

2. Tekniskt stöd

I genomförandet av insatserna får kommissionen anlita organisationer för tekniskt stöd, som kan finansieras ur det övergripande anslaget för programmet. Kommissionen får anlita sakkunniga på samma villkor. Kommissionen skall rådfråga den kommitté som anges i artikel 5 om de ekonomiska effekterna av detta stöd.