52000PC0309

Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet genom skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter och om bemyndigande att tillämpa detta avtal provisoriskt /* KOM/2000/0309 slutlig - ACC 2000/0120 */


Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet genom skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter och om bemyndigande att tillämpa detta avtal provisoriskt

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Den 14 februari 2000 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Vietnam om ändring av det bilaterala avtalet rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter, paraferat den 15 december 1992 och senast ändrat den 17 november 1997.

Den 31 mars 2000 paraferade kommissionen och en företrädare för Vietnams regering det bifogade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Vietnams regering.

Följaktligen föreslås rådet godkänna att detta avtal ingås formellt. Kommissionen föreslår att rådet beslutar om provisorisk tillämpning av avtalet på ömsesidig grund från och med den 15 juni 2000 till dess att de relevanta förfarandena för det formella ingåendet har slutförs.

2000/0120 (ACC)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet genom skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter och om bemyndigande att tillämpa detta avtal provisoriskt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Vietnam om handel med textilprodukter.

(2) Detta avtal paraferades den 31 mars 2000.

(3) Detta avtal bör undertecknas på Europeiska gemenskapens vägnar.

(4) Detta avtal bör tillämpas provisoriskt på ömsesidig grund från och med den 15 juni 2000 till dess att de relevanta förfarandena för det formella ingåendet har slutförts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter skall undertecknas på Europeiska gemenskapens vägnar, under förutsättning att det ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande skall bemyndigas att på Europeiska gemenskapernas vägnar utse de personer som skall ha befogenhet att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Avtalet är bifogat detta beslut.

Artikel 3

Avtalet med Vietnam om handel med textilvaror skall tillämpas provisoriskt på ömsesidig grund från och med den 15 juni 2000 till dess att de nödvändiga förfarandena för ingåendet har slutförts.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

AVTAL

GENOM SKRIFTVÄXLING OM ÄNDRING AV AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAM RÖRANDE HANDEL MED TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSPRODUKTER, PARAFERAT DEN 15 DECEMBER 1992 OCH SENAST ÄNDRAT GENOM DET AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING SOM PARAFERADES DEN 17 NOVEMBER 1997

Skrivelse nr 1

SKRIVELSE FRÅN EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1. Jag hänvisar till förhandlingarna den 27 - 31 mars 2000 mellan våra delegationer i syfte att ändra avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter, paraferat den 15 december 1992, tillämpat sedan den 1 januari 1993 och senast ändrat genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 17 november 1997 (nedan kallat "avtalet").

2. Dessa förhandlingar ledde till att parterna enades om att ändra avtalet enligt följande:

2.1 Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Vietnam samtycker till att begränsa sin export till gemenskapen av de varor som förtecknas i bilaga II till de kvantiteter som anges däri för varje avtalsår.

Vid tilldelningen av kvantiteter för export till gemenskapen förbinder sig Vietnam att likabehandla företag som helt eller delvis ägs av investerare från gemenskapen och vietnamesiska företag.

2. Export av de textilprodukter som anges i bilaga II skall omfattas av det system med dubbelkontroll som föreskrivs i protokoll A.

3. Vid förvaltningen av de kvantitativa begränsningar som avses i punkt 1 skall Vietnam tillse att gemenskapens textilindustri ges möjlighet att använda sig av dessa begränsningar.

Vietnam förbinder sig särskilt att avsätta 30 % av dessa kvantitativa begränsningar för i första hand de företag som tillhör denna industri under en tidsperiod av 4 månader från och med den 1 januari varje år. För detta ändamål skall de kontrakt beaktas som ingåtts med dessa företag under den berörda perioden och som uppvisats för de vietnamesiska myndigheterna under samma period.

4. I syfte att underlätta genomförandet av dessa bestämmelser skall gemenskapen före den 31 oktober varje år till de behöriga vietnamesiska myndigheterna överlämna en förteckning över de berörda tillverknings- och förädlingsföretagen samt de begärda kvantiteterna för vart och ett av de berörda företagen. För detta ändamål måste företagen ta direktkontakt med de berörda vietnamesiska organen under den period som anges i punkt 3 för att kontrollera vilka kvantiteter som finns tillgängliga inom ramen för den avsättning som avses i punkt 3.

5. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av det system för kvantitativa begränsningar som är tillämpligt på de produkter som omfattas av de förfaranden som avses i artikel 4 förbinder sig gemenskapen att tillfälligt upphäva de gällande kvantitativa begränsningarna för de varor som omfattas av detta avtal.

6. Export av de produkter som avses i bilaga IV till avtalet som inte omfattas av kvantitativa begränsningar skall omfattas av det system med dubbelkontroll som avses i punkt 2.

7. Om Vietnam skulle bli medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) innan detta avtal upphör att gälla skall de gällande begränsningarna avvecklas gradvis inom ramen för WTO-avtalet om textil och konfektion och protokollet om Vietnams anslutning till WTO."

2.2 Artikel 19.1 i avtalet skall ersättas med följande:

"1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då de avtalsslutande parterna underrättat varandra om att de för detta ändamål nödvändiga förfarandena har slutförts. Avtalet skall tillämpas till och med den 31 december 2002. Därefter skall tillämpningen automatiskt förlängas med en period på ett år, såvida inte en av parterna senast den 30 juni 2002 underrättar den andra parten om att den motsätter sig förlängningen.

Om avtalets giltighetstid förlängs till och med den 31 december 2003 skall de kvantitativa begränsningarna för de produktkategorier som anges i bilaga II för 2003 motsvara de i bilagan angivna kvantiteterna för 2002 uppräknade med den procentuella tillväxtsats som tillämpas för var och en av produktkategorierna mellan 2001 och 2002."

2.3 Bilaga I till avtalet skall ersättas med bilaga A till denna skrivelse.

2.4 Bilaga II till avtalet skall ersättas med bilaga B till denna skrivelse.

2.5 Bilagan till protokoll B till avtalet skall ersättas med bilaga C till denna skrivelse.

2.6 Ett protokoll om avsättningen till industrin är bifogat som bilaga D till denna skrivelse.

2.7 Punkt 4 i samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen skall ersättas med texten i bilaga E till denna skrivelse.

2.8 Bilaga F till denna skrivelse skall betecknas bilaga III till samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen.

2.9 Det godkända protokollet rörande parternas ömsesidiga öppnande av sina marknader är bifogat som bilaga G till denna skrivelse.

3. Det godkända protokollet rörande förvaltningen av avsättningen till industrin för 2000 är bifogat som bilaga H till denna skrivelse.

4. Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Vietnam godtar dessa ändringar. Om så är fallet kommer denna skrivelse och bilagorna till denna jämte Er skriftliga bekräftelse att utgöra ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då Europeiska gemenskaperna och Vietnam har underrättat varandra om att de för detta ändamål nödvändiga interna förfarandena har slutförts. Under mellantiden kommer ändringarna av avtalet att tillämpas provisoriskt på ömsesidig grund från och med den 15 juni 2000.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska unionens vägnar

BILAGA A

"BILAGA I

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1. Om det inte nämare anges vilket material produkterna i kategori 1-114 består av, anses dessa produkter uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfiber.

2. Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

3. Uttrycket "babykläder" omfattar plagg till och med handelsstorlek 86.

>Plats för tabell>

GRUPP I A

>Plats för tabell>

GRUPP I B

>Plats för tabell>

GRUPP II A

>Plats för tabell>

GRUPP II B

>Plats för tabell>

GRUPP III A

>Plats för tabell>

GRUPP III B

>Plats för tabell>

GRUPP IV

>Plats för tabell>

GRUPP V

>Plats för tabell>

BILAGA B

"BILAGA II

Kvantitativa begränsningar enligt artikel 3.1

Varubeskrivningen för de varor som ingår i de kategorier som avses i denna bilaga anges i bilaga I.

>Plats för tabell>

BILAGA C

"Bilaga till protokoll B

Kvantitativa begränsningar som är tillämpliga i samband med förfarandet för ekonomisk passiv förädling

Varubeskrivningen för de varor som ingår i de kategorier som avses i denna bilaga anges i bilaga I till avtalet

>Plats för tabell>

BILAGA D

Protokoll om avsättningen till industrin

Vietnam har inom ramen för avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam, paraferat den 31 mars 2000, om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter, senast ändrat genom det avtal som paraferades den 17 november 1997, noterat den oro som Europeiska gemenskapen gett uttryck för med avseende på genomförandet av artikel 3.1, 3.3 och 3.4. I syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och att förbättra samarbetet på detta område har de bägge parterna godkänt följande standardförfarande för genomförandet av avsättningen till industrin:

- Myndigheterna i Europeiska gemenskapens skall till de vietnamesiska myndigheterna överlämna en förteckning över de gemenskapsföretag som är berättigade att utnyttja avsättningen till industrin.

- Gemenskapsföretagen skall ta kontakt med de vietnamesiska exportörerna för att ingå kontrakt med de vietnamesiska tillverkarna och exportörerna.

- De vietnamesiska tillverkarna eller exportörerna skall till de behöriga vietnamesiska organen lämna in sina ansökningar om tilldelning ur avsättningen till industrin och sina kontrakt.

- Myndigheterna skall fördela kvoten till tillverkarna eller exportörerna inom ramen för den tillgängliga avsättningen för denna avsättnings giltighetstid i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

- Därefter skall de behöriga vietnamesiska organen utfärda exportlicenser för att de gemenskapsföretag som anges i den förteckning som lämnats av gemenskapens myndigheter skall kunna genomföra kontrakten.

För detta ändamål förbinder sig de vietnamesiska myndigheterna att

- få systemet att fungera i tid och på ett icke-diskriminerande sätt,

- tillhandahålla de behöriga vietnamesiska organens namn och adress,

- tillhandahålla tillämpliga rättsakter så snart dessa finns tillgängliga,

- tillse att de exportlicenser som utfärdas inom ramen för detta system har påskriften "avsättning till industrin",

- tillhandahålla separat statistik över de licenser som begärts respektive utfärdats före den 1 april varje år,

- samarbeta med Europeiska gemenskapens myndigheter i syfte att tillse att de licenser som utfärdats i enlighet med dessa bestämmelser tas med i informationssystemet för licenser (SIGL-systemet).

Parterna har enats om att samråd kan äga rum i syfte att finna en ömsesidigt godtagbar lösning om det skulle uppstå svårigheter i samband med tillämpningen av bestämmelserna rörande avsättningen till industrin.

För Socialistiska republiken För Europeiska unionens råd

Vietnams regering

BILAGA E

Punkt 4 i samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen skall ersättas med följande:

"4. När det gäller de tullsatser som för närvarande är tillämpliga på import av textil- och beklädnadsprodukter från gemenskapen förbinder sig Vietnam att rekommendera det vietnamesiska parlamentet att anta följande åtgärder med avseende på nedsättning av dessa tullsatser i syfte att underlätta tillträdet till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter från gemenskapen:

a) En gradvis och oåterkallelig nedsättning över en tioårsperiod räknat från och med den 1 januari 1996, genom vilken de berörda tullsatserna nedsätts till de nedan angivna nivåerna:

Kläder // 30 %

Tyger och konfektionerade artiklar // 20 %

Garn och tråd // 12 %

Fibrer // 7 %

Denna nedsättning omfattar i första hand de produkter som anges i bilaga II till detta protokoll.

b) När det gäller de textilprodukter som anges i bilaga III till detta protokoll förbinder sig Vietnam att från och med den 1 juli 2000 i omgångar på två år under en sexårsperiod genomföra en gradvis och oåterkallelig nedsättning, genom vilken de berörda tullsatserna nedsätts till de nedan angivna nivåerna:

Kläder // 30 %

Tyger och konfektionerade artiklar // 20 %

Garn och tråd // 12 %

Fibrer // 7 %

Samråd i denna fråga kommer att äga rum senast den 31 oktober 2000.

Skulle Europeiska gemenskapen efter detta samråd konstatera att de vietnamesiska myndigheterna inte genomfört dessa nedsättningar, kommer ändringarna av avtalet att anses vara ogiltiga och avtalet kommer från och med den 1 januari 2001 återigen att tillämpas i den form det hade den dag detta avtal paraferades."

BILAGA F

"BILAGA III

Textilprodukter som avses i artikel 4 b

HS (åtta siffror) // Varubeskrivning

54034100 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) FILAMENTRAYONGARN

54034200 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) FILAMENTGARN

52051200 // ENKELT Garn av bomull (annat än sytråd)

52053200 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) garn av bomull

52054200 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) garn av bomull

54062000 // Garn av regenatfilament, i detaljhandels-uppläggningar

52083211 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083215 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083295 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083296 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083299 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % BOMULL

52084100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52084900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % BOMULL

52085100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52085300 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52085900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52093100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52093200 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52094300 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52095100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52095200 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52095900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52105100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MER ÄN 50 % T

52105200 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52105900 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52115900 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121310 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121390 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121410 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121490 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121510 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121590 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122310 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122410 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122510 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122590 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

54072019 // Vävnader framställda av remsor e.d., AV POLYETEN

54072090 // SYNTETVävnader framställda av remsor e.d.

54083400 // Vävnader av garn INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 %

55161100 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MINST 85 % REGENATSTAPELFIBRER

55161400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MINST 85 % REGENATSTAPELFIBRER

55162400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

55163400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

55164400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

55169400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

56074919 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYETEN

56074990 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYETEN

56075011 // FLÄTAT surrningsgarn och tågvirke, AV POLYAMIDER

56075019 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYAMIDER

56075030 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYAMIDER

56075090 // surrningsgarn och tågvirke AV SYNTETFIBRER

56079000 // surrningsgarn och tågvirke

56081111 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

56081119 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV GARN, AV NYLON

56081191 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

56081199 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV GARN, AV SYNTET- ELLER REGENATMATERIAL

56081911 // KONFEKTIONERADE KNUTNA NÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

56081999 // KNUTNA NÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

58012500 // SKUREN VARPSAMMET O.D, AV BOMULL

59021010 // KORDVÄV AV HÖGSTYRKEGARN AV NYLON

59029090 // Kordväv av högstyrkegarn av viskosGARN

59061000 // Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader

59061010 // Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader

59069100 // TEXTILVÄVNADER AV TRIKÅ

59069990 // gummibehandlade textilvävnader

59070010 // VAXDUK OCH ANDRA VÄVNADER

59070090 // VÄVNAD, IMPREGNERAD, BELAGD ELLER BESTRUKEN

59090010 // BRANDSLANGAR OCH LIKNANDE SLANGAR AV SYNTETFIBRER

59090090 // BRANDSLANGAR OCH LIKNANDE SLANGAR AV TEXTILMATERIAL

60024210 // OBLEKTA ELLER BLEKTA BOMULLSVÄVNADER

60024230 // FÄRGADE BOMULLSVÄVNADER, AV TRIKÅ

60024290 // TRYCKTA BOMULLSVÄVNADER, AV TRIKÅ

60029210 // OBLEKTA ELLER BLEKTA VÄVNADER

60029230 // FÄRGADE VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029250 // BOMULLSVÄVNADER, AV TRIKÅ, AV GARN

60029290 // TRYCKTA VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029900 // VÄVNADER, AV TRIKÅ, MED EN BREDD AV MER ÄN 30

60024319 // RASCHELSPETS, UTGÖRANDE VARPTRIKÅ, AV SYNTETFIBRER

60024331 // OBLEKTA ELLER BLEKTA VÄVNADER AV SYNTETFIBRER

60024333 // FÄRGADE VÄVNADER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ

60024335 // VÄVNADER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ

60024339 // TRYCKTA VÄVNADER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ

60024395 // VÄVNADER AV REGENATFIBRER, AV TRIKÅ

60029331 // OBLEKTA ELLER BLEKTA VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029333 // FÄRGADE VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029335 // VÄVNADER, AV TRIKÅ, AV GARN

60029339 // TRYCKTA VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029399 // VÄVNADER, AV TRIKÅ

57023100 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57023110 // AXMINSTERMATTOR AV ULL ELLER FINA DJURHÅR

57023130 // WILTONMATTOR AV ULL ELLER FINA DJURHÅR

57023190 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57024100 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57024110 // AXMINSTERMATTOR AV ULL ELLER FINA DJURHÅR

57024190 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57024990 // Mattor och annan golvbeläggning

57029100 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57029900 // Mattor och annan golvbeläggning, AV VEGETABILISKA

57031000 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57031010 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57031090 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57041000 // GOLVPLATTOR, AV FILT, INTE TUFTADE ELLER FLOCKADE

57050010 // Mattor och annan golvbeläggning, AV ULL

57050031 // Mattor och annan golvbeläggning

57050039 // Mattor och annan golvbeläggning

57050090 // Mattor och annan golvbeläggning

63021010 // SÄNGLINNE, AV TRIKÅ, AV BOMULL

63021090 // SÄNGLINNE, AV TRIKÅ (MED UNDANTAG FÖR AV BOMULL)

63023910 // SÄNGLINNE AV LIN (MED UNDANTAG FÖR TRYCKT, AV TRIKÅ,

63023930 // SÄNGLINNE AV RAMI (MED UNDANTAG FÖR TRYCKT, AV TRIKÅ

63023990 // SÄNGLINNE AV TEXTILMATERIAL

63025900 // BORDSLINNE AV TEXTILMATERIAL

63039210 // GARDINER, RULLGARDINER OCH DRAPERIER, GARDINER

63039290 // GARDINER, RULLGARDINER OCH DRAPERIER, GARDINER

63039990 // GARDINER, RULLGARDINER OCH DRAPERIER, GARDINER

63041910 // SÄNGÖVERKAST AV BOMULL (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ

63041990 // SÄNGÖVERKAST AV TEXTILMATERIAL (MED UNDANTAG FÖR AV BOMULL

63049100 // INREDNINGSARTIKLAR, AV TRIKÅ,

63049200 // INREDNINGSARTIKLAR, AV BOMULL

63049300 // INREDNINGSARTIKLAR, AV SYNTETFIBRER

63049900 // INREDNINGSARTIKLAR

63053281 // MJUKA BULKBEHÅLLARE FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING

63053289 // MJUKA BULKBEHÅLLARE FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING

63053391 // SÄCKAR OCH PÅSAR FÖR FÖRPACKNING AV VAROR

63053399 // SÄCKAR OCH PÅSAR FÖR FÖRPACKNING AV VAROR

61023090 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61031900 // KOSTYMER AV TEXTILMATERIAL, AV TRIKÅ, FÖR MÄN ELLER POJKAR

61034999 // SNICKARBYXOR OCH KORTBYXOR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

61041200 // DRÄKTER AV BOMULL, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61041300 // DRÄKTER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61043100 // KAVAJER, BLAZRAR OCH JACKOR AV ULL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61043900 // KAVAJER, BLAZRAR OCH JACKOR AV TEXTIL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61044400 // KLÄNNINGAR AV REGENATFIBRER, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61044900 // KLÄNNINGAR AV TEXTILMATERIAL, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61045900 // KJOLAR OCH BYXKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046110 // LÅNGBYXOR OCH KNÄBYXOR, AV ULL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046190 // BYXOR MED BRÖSTLAPP OCH KORTBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046910 // LÅNGBYXOR OCH KNÄBYXOR, AV TEXTIL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046991 // BYXOR MED BRÖSTLAPP OCH KORTBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046999 // BYXOR MED BRÖSTLAPP OCH KORTBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61109010 // TRÖJOR, PULLOVRAR, KOFTOR OCH VÄSTAR

61109090 // TRÖJOR, PULLOVRAR, KOFTOR OCH VÄSTAR

61119000 // BABYKLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA KLÄDER

61159900 // LÅNGA STRUMPOR ELLER KNÄSTRUMPOR, SOCKOR

61171000 // SJALAR, SCARFAR, HALSDUKAR, MANTILJER, SLÖJOR

61172000 // SLIPSAR OCH LIKNANDE ARTIKLAR, AV TRIKÅ

62019900 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62021900 // ÖVERROCKAR (INBEGRIPET REGNROCKAR) OCH BILROCKAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62029100 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62029900 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62051000 // SKJORTOR, AV ULL ELLER FINA DJURHÅR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62059010 // SKJORTOR, AV LIN ELLER RAMI, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62059090 // SKJORTOR, AV TEXTILMATERIAL, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62071100 // KALSONGER, AV BOMULL, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62071900 // KALSONGER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62072200 // NATTSKJORTOR OCH PYJAMAS, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62072900 // NATTSKJORTOR OCH PYJAMAS, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62079200 // UNDERTRÖJOR OCH BADROCKAR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62081100 // UNDERKLÄNNINGAR OCH UNDERKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62081910 // UNDERKLÄNNINGAR OCH UNDERKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62081990 // UNDERKLÄNNINGAR OCH UNDERKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62082200 // NATTLINNEN OCH PYJAMAS, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62082900 // NATTLINNEN OCH PYJAMAS, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62089200 // UNDERTRÖJOR OCH UNDERBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62089210 // NEGLIGÉER, BADROCKAR OCH MORGONROCKAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62089290 // UNDERTRÖJOR, UNDERBYXOR, TROSOR OCH LIKNANDE, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62091000 // BABYKLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA KLÄDER, AV ULL

62101010 // KLÄDER AV FILT, ÄVEN IMPREGNERADE

62101091 // KLÄDER AV BONDAD DUK, ÄVEN IMPREGNERADE

62101099 // KLÄDER AV BONDAD DUK, ÄVEN IMPREGNERADE

62104000 // KLÄDER AV TEXTILVAROR, AV GUMMI, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62105000 // KLÄDER AV TEXTILVAROR, AV GUMMI, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62111100 // BADDRÄKTER OCH BADBYXOR (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ), FÖR MÄN ELLER POJKAR

62111200 // BADDRÄKTER OCH BADBYXOR (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ), FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62112000 // SKIDDRÄKTER (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ)

62113310 // ARBETS- OCH SKYDDSKLÄDER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62113390 // KLÄDER AV KONSTFIBRER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62113900 // TRÄNINGSOVERALLER OCH ANDRA KLÄDER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62114100 // TRÄNINGSOVERALLER OCH ANDRA KLÄDER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62114341 // FODRADE ÖVERDELAR TILL TRÄNINGSOVERALLER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62114390 // KLÄDER AV KONSTFIBRER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62114900 // TRÄNINGSOVERALLER OCH ANDRA KLÄDER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62122000 // GÖRDLAR OCH BYXGÖRDLAR AV ALLA TYPER AV TEXTIL

62123000 // KORSELETTER AV ALLA TYPER AV TEXTILMATERIAL

62129000 // KORSETTER, HÄNGSLEN, STRUMPEBAND OCH STRUMPHÅLLARE"

BILAGA G

Godkänt protokoll

Parterna hänvisar till punkt 1 i samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen, i vilken anges att parterna inom ramen för förhandlingar om ändringar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam om handel med textilvaror har understrukit vikten av att parterna öppnar sina marknader för varandra.

För Socialistiska republiken För Europeiska unionens råd

Vietnams regering

BILAGA H

Godkänt protokoll

I syfte att tillse att förvaltningen av avsättningen till industrin för 2000 fungerar väl förbinder sig Vietnam att senast den 1 juli 2000 lämna statistik över de licenser som begärts respektive utfärdats i enlighet med protokollet om avsättningen till industrin.

För Socialistiska republiken För Europeiska unionens råd

Vietnams regering

Skrivelse nr 2

SKRIVELSE FRÅN VIETNAMS REGERING

Jag har mottagit Ert brev av den ... med följande lydelse:

"1. Jag hänvisar till förhandlingarna den 27 - 31 mars 2000 mellan våra delegationer i syfte att ändra avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter, paraferat den 15 december 1992, tillämpat sedan den 1 januari 1993 och senast ändrat genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 17 november 1997 (nedan kallat "avtalet").

2. Dessa förhandlingar ledde till att parterna enades om att ändra avtalet enligt följande:

2.1 Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Vietnam samtycker till att begränsa sin export till gemenskapen av de varor som förtecknas i bilaga II till de kvantiteter som anges däri för varje avtalsår.

Vid tilldelningen av kvantiteter för export till gemenskapen förbinder sig Vietnam att likabehandla företag som helt eller delvis ägs av investerare från gemenskapen och vietnamesiska företag.

2. Export av de textilprodukter som anges i bilaga II skall omfattas av det system med dubbelkontroll som föreskrivs i protokoll A.

3. Vid förvaltningen av de kvantitativa begränsningar som avses i punkt 1 skall Vietnam tillse att gemenskapens textilindustri ges möjlighet att använda sig av dessa begränsningar.

Vietnam förbinder sig särskilt att avsätta 30 % av dessa kvantitativa begränsningar för i första hand de företag som tillhör denna industri under en tidsperiod av 4 månader från och med den 1 januari varje år. För detta ändamål skall de kontrakt beaktas som ingåtts med dessa företag under den berörda perioden och som uppvisats för de vietnamesiska myndigheterna under samma period.

4. I syfte att underlätta genomförandet av dessa bestämmelser skall gemenskapen före den 31 oktober varje år till de behöriga vietnamesiska myndigheterna överlämna en förteckning över de berörda tillverknings- och förädlingsföretagen samt de begärda kvantiteterna för vart och ett av de berörda företagen. För detta ändamål måste företagen ta direktkontakt med de berörda vietnamesiska organen under den period som anges i punkt 3 för att kontrollera vilka kvantiteter som finns tillgängliga inom ramen för den avsättning som avses i punkt 3.

5. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av det system för kvantitativa begränsningar som är tillämpligt på de produkter som omfattas av de förfaranden som avses i artikel 4 förbinder sig gemenskapen att tillfälligt upphäva de gällande kvantitativa begränsningarna för de produkter som omfattas av detta avtal.

6. Export av de produkter som avses i bilaga IV till avtalet som inte omfattas av kvantitativa begränsningar skall omfattas av det system med dubbelkontroll som avses i punkt 2.

7. Om Vietnam skulle bli medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) innan detta avtal upphör att gälla skall de gällande begränsningarna avvecklas gradvis inom ramen för WTO-avtalet om textil och konfektion och protokollet om Vietnams anslutning till WTO."

2.2 Artikel 19.1 i avtalet skall ersättas med följande:

"1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då de avtalsslutande parterna underrättat varandra om att de för detta ändamål nödvändiga förfarandena har slutförts. Avtalet skall tillämpas till och med den 31 december 2002. Därefter skall tillämpningen automatiskt förlängas med en period på ett år, såvida inte en av parterna senast den 30 juni 2002 underrättar den andra parten om att den motsätter sig förlängningen.

Om avtalets giltighetstid förlängs till och med den 31 december 2003 skall de kvantitativa begränsningarna för de produktkategorier som anges i bilaga II för 2003 motsvara de i bilagan angivna kvantiteterna för 2002 uppräknade med den procentuella tillväxtsats som tillämpas för var och en av produktkategorierna mellan 2001 och 2002."

2.3 Bilaga I till avtalet skall ersättas med bilaga A till denna skrivelse.

2.4 Bilaga II till avtalet skall ersättas med bilaga B till denna skrivelse.

2.5 Bilagan till protokoll B till avtalet skall ersättas med bilaga C till denna skrivelse.

2.6 Ett protokoll om avsättningen till industrin är bifogat som bilaga D till denna skrivelse.

2.7 Punkt 4 i samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen skall ersättas med texten i bilaga E till denna skrivelse.

2.8 Bilaga F till denna skrivelse skall betecknas bilaga III till samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen.

2.9 Det godkända protokollet rörande parternas ömsesidiga öppnande av sina marknader är bifogat som bilaga G till denna skrivelse.

3. Det godkända protokollet rörande förvaltningen av avsättningen till industrin för 2000 är bifogat som bilaga H till denna skrivelse.

4. Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Vietnam godtar dessa ändringar. Om så är fallet kommer denna skrivelse och bilagorna till denna jämte Er skriftliga bekräftelse att utgöra ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då Europeiska gemenskaperna och Vietnam har underrättat varandra om att de för detta ändamål nödvändiga interna förfarandena har slutförts. Under mellantiden kommer ändringarna av avtalet att tillämpas provisoriskt på ömsesidig grund från och med den 15 juni 2000.

Med utmärkt högaktning"

Jag bekräftar härmed att min regering godkänner innehållet i Er skrivelse.

Med utmärkt högaktning

För Socialistiska republiken Vietnamsregering

BILAGA A

"BILAGA I

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1. Om det inte nämare anges vilket material produkterna i kategori 1-114 består av, anses dessa produkter uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfiber.

2. Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

3. Uttrycket "babykläder" omfattar plagg till och med handelsstorlek 86.

>Plats för tabell>

GRUPP I A

>Plats för tabell>

GRUPP I B

>Plats för tabell>

GRUPP II A

>Plats för tabell>

GRUPP II B

>Plats för tabell>

GRUPP III A

>Plats för tabell>

GRUPP III B

>Plats för tabell>

GRUPP IV

>Plats för tabell>

GRUPP V

>Plats för tabell>

BILAGA B

"BILAGA II

Kvantitativa begränsningar enligt artikel 3.1

Varubeskrivningen för de varor som ingår i de kategorier som avses i denna bilaga anges i bilaga I.

>Plats för tabell>

BILAGA C

"Bilaga till protokoll B

Kvantitativa begränsningar som är tillämpliga i samband med förfarandet för ekonomisk passiv förädling

Varubeskrivningen för de varor som ingår i de kategorier som avses i denna bilaga anges i bilaga I till avtalet

>Plats för tabell>

BILAGA D

Protokoll om avsättningen till industrin

Vietnam har inom ramen för avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam, paraferat den 31 mars 2000, om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam rörande handel med textil- och beklädnadsprodukter, senast ändrat genom det avtal som paraferades den 17 november 1997, noterat den oro som Europeiska gemenskapen gett uttryck för med avseende på genomförandet av artikel 3.1, 3.3 och 3.4. I syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och att förbättra samarbetet på detta område har de bägge parterna godkänt följande standardförfarande för genomförandet av avsättningen till industrin:

- Myndigheterna i Europeiska gemenskapens skall till de vietnamesiska myndigheterna överlämna en förteckning över de gemenskapsföretag som är berättigade att utnyttja avsättningen till industrin.

- Gemenskapsföretagen skall ta kontakt med de vietnamesiska exportörerna för att ingå kontrakt med de vietnamesiska tillverkarna och exportörerna.

- De vietnamesiska tillverkarna eller exportörerna skall till de behöriga vietnamesiska organen lämna in sina ansökningar om tilldelning ur avsättningen till industrin och sina kontrakt.

- Myndigheterna skall fördela kvoten till tillverkarna eller exportörerna inom ramen för den tillgängliga avsättningen för denna avsättnings giltighetstid i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

- Därefter skall de behöriga vietnamesiska organen utfärda exportlicenser för att de gemenskapsföretag som anges i den förteckning som lämnats av gemenskapens myndigheter skall kunna genomföra kontrakten.

För detta ändamål förbinder sig de vietnamesiska myndigheterna att

- få systemet att fungera i tid och på ett icke-diskriminerande sätt,

- tillhandahålla de behöriga vietnamesiska organens namn och adress,

- tillhandahålla tillämpliga rättsakter så snart dessa finns tillgängliga,

- tillse att de exportlicenser som utfärdas inom ramen för detta system har påskriften "avsättning till industrin",

- tillhandahålla separat statistik över de licenser som begärts respektive utfärdats före den 1 april varje år,

- samarbeta med Europeiska gemenskapens myndigheter i syfte att tillse att de licenser som utfärdats i enlighet med dessa bestämmelser tas med i informationssystemet för licenser (SIGL-systemet).

Parterna har enats om att samråd kan äga rum i syfte att finna en ömsesidigt godtagbar lösning om det skulle uppstå svårigheter i samband med tillämpningen av bestämmelserna rörande avsättningen till industrin.

För Socialistiska republiken För Europeiska unionens råd

Vietnams regering

BILAGA E

Punkt 4 i samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen skall ersättas med följande:

"4. När det gäller de tullsatser som för närvarande är tillämpliga på import av textil- och beklädnadsprodukter från gemenskapen förbinder sig Vietnam att rekommendera det vietnamesiska parlamentet att anta följande åtgärder med avseende på nedsättning av dessa tullsatser i syfte att underlätta tillträdet till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter från gemenskapen:

a) En gradvis och oåterkallelig nedsättning över en tioårsperiod räknat från och med den 1 januari 1996, genom vilken de berörda tullsatserna nedsätts till de nedan angivna nivåerna:

Kläder // 30 %

Tyger och konfektionerade artiklar // 20 %

Garn och tråd // 12 %

Fibrer // 7 %

Denna nedsättning omfattar i första hand de produkter som anges i bilaga II till detta protokoll.

b) När det gäller de textilprodukter som anges i bilaga III till detta protokoll förbinder sig Vietnam att från och med den 1 juli 2000 i omgångar på två år under en sexårsperiod genomföra en gradvis och oåterkallelig nedsättning, genom vilken de berörda tullsatserna nedsätts till de nedan angivna nivåerna:

Kläder // 30 %

Tyger och konfektionerade artiklar // 20 %

Garn och tråd // 12 %

Fibrer // 7 %

Samråd i denna fråga kommer att äga rum senast den 31 oktober 2000.

Skulle Europeiska gemenskapen efter detta samråd konstatera att de vietnamesiska myndigheterna inte genomfört dessa nedsättningar, kommer ändringarna av avtalet att anses vara ogiltiga och avtalet kommer från och med den 1 januari 2001 återigen att tillämpas i den form det hade den dag detta avtal paraferades."

BILAGA F

"BILAGA III

Textilprodukter som avses i artikel 4 b

HS (åtta siffror) // Varubeskrivning

54034100 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) FILAMENTRAYONGARN

54034200 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) FILAMENTGARN

52051200 // ENKELT Garn av bomull (annat än sytråd)

52053200 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) garn av bomull

52054200 // TVINNAT (FLERTRÅDIGT) garn av bomull

54062000 // Garn av regenatfilament, i detaljhandels-uppläggningar

52083211 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083215 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083295 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083296 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083299 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52083900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % BOMULL

52084100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52084900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % BOMULL

52085100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52085300 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52085900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52093100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52093200 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52094300 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52095100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MINST 85 %

52095200 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52095900 // Vävnader av bomull, innehållande MINST 85 % bomull

52105100 // TVÅSKAFTSVÄV av bomull, innehållande MER ÄN 50 % T

52105200 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52105900 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52115900 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121310 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121390 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121410 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121490 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121510 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52121590 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122310 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122410 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122510 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

52122590 // Vävnader av bomull, innehållande MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85

54072019 // Vävnader framställda av remsor e.d., AV POLYETEN

54072090 // SYNTETVävnader framställda av remsor e.d.

54083400 // Vävnader av garn INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 %

55161100 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MINST 85 % REGENATSTAPELFIBRER

55161400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MINST 85 % REGENATSTAPELFIBRER

55162400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

55163400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

55164400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

55169400 // VÄVNADER INNEHÅLLANDE MER ÄN 50 % OCH MINDRE ÄN 85 % REGENAT

56074919 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYETEN

56074990 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYETEN

56075011 // FLÄTAT surrningsgarn och tågvirke, AV POLYAMIDER

56075019 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYAMIDER

56075030 // surrningsgarn och tågvirke, AV POLYAMIDER

56075090 // surrningsgarn och tågvirke AV SYNTETFIBRER

56079000 // surrningsgarn och tågvirke

56081111 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

56081119 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV GARN, AV NYLON

56081191 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

56081199 // KONFEKTIONERADE KNUTNA FISKNÄT AV GARN, AV SYNTET- ELLER REGENATMATERIAL

56081911 // KONFEKTIONERADE KNUTNA NÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

56081999 // KNUTNA NÄT AV SURRNINGSGARN ELLER TÅGVIRKE

58012500 // SKUREN VARPSAMMET O.D, AV BOMULL

59021010 // KORDVÄV AV HÖGSTYRKEGARN AV NYLON

59029090 // Kordväv av högstyrkegarn av viskosGARN

59061000 // Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader

59061010 // Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader

59069100 // TEXTILVÄVNADER AV TRIKÅ

59069990 // gummibehandlade textilvävnader

59070010 // VAXDUK OCH ANDRA VÄVNADER

59070090 // VÄVNAD, IMPREGNERAD, BELAGD ELLER BESTRUKEN

59090010 // BRANDSLANGAR OCH LIKNANDE SLANGAR AV SYNTETFIBRER

59090090 // BRANDSLANGAR OCH LIKNANDE SLANGAR AV TEXTILMATERIAL

60024210 // OBLEKTA ELLER BLEKTA BOMULLSVÄVNADER

60024230 // FÄRGADE BOMULLSVÄVNADER, AV TRIKÅ

60024290 // TRYCKTA BOMULLSVÄVNADER, AV TRIKÅ

60029210 // OBLEKTA ELLER BLEKTA VÄVNADER

60029230 // FÄRGADE VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029250 // BOMULLSVÄVNADER, AV TRIKÅ, AV GARN

60029290 // TRYCKTA VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029900 // VÄVNADER, AV TRIKÅ, MED EN BREDD AV MER ÄN 30

60024319 // RASCHELSPETS, UTGÖRANDE VARPTRIKÅ, AV SYNTETFIBRER

60024331 // OBLEKTA ELLER BLEKTA VÄVNADER AV SYNTETFIBRER

60024333 // FÄRGADE VÄVNADER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ

60024335 // VÄVNADER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ

60024339 // TRYCKTA VÄVNADER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ

60024395 // VÄVNADER AV REGENATFIBRER, AV TRIKÅ

60029331 // OBLEKTA ELLER BLEKTA VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029333 // FÄRGADE VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029335 // VÄVNADER, AV TRIKÅ, AV GARN

60029339 // TRYCKTA VÄVNADER, AV TRIKÅ

60029399 // VÄVNADER, AV TRIKÅ

57023100 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57023110 // AXMINSTERMATTOR AV ULL ELLER FINA DJURHÅR

57023130 // WILTONMATTOR AV ULL ELLER FINA DJURHÅR

57023190 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57024100 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57024110 // AXMINSTERMATTOR AV ULL ELLER FINA DJURHÅR

57024190 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57024990 // Mattor och annan golvbeläggning

57029100 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57029900 // Mattor och annan golvbeläggning, AV VEGETABILISKA

57031000 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57031010 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57031090 // Mattor och annan golvbeläggning av ull

57041000 // GOLVPLATTOR, AV FILT, INTE TUFTADE ELLER FLOCKADE

57050010 // Mattor och annan golvbeläggning, AV ULL

57050031 // Mattor och annan golvbeläggning

57050039 // Mattor och annan golvbeläggning

57050090 // Mattor och annan golvbeläggning

63021010 // SÄNGLINNE, AV TRIKÅ, AV BOMULL

63021090 // SÄNGLINNE, AV TRIKÅ (MED UNDANTAG FÖR AV BOMULL)

63023910 // SÄNGLINNE AV LIN (MED UNDANTAG FÖR TRYCKT, AV TRIKÅ,

63023930 // SÄNGLINNE AV RAMI (MED UNDANTAG FÖR TRYCKT, AV TRIKÅ

63023990 // SÄNGLINNE AV TEXTILMATERIAL

63025900 // BORDSLINNE AV TEXTILMATERIAL

63039210 // GARDINER, RULLGARDINER OCH DRAPERIER, GARDINER

63039290 // GARDINER, RULLGARDINER OCH DRAPERIER, GARDINER

63039990 // GARDINER, RULLGARDINER OCH DRAPERIER, GARDINER

63041910 // SÄNGÖVERKAST AV BOMULL (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ

63041990 // SÄNGÖVERKAST AV TEXTILMATERIAL (MED UNDANTAG FÖR AV BOMULL

63049100 // INREDNINGSARTIKLAR, AV TRIKÅ,

63049200 // INREDNINGSARTIKLAR, AV BOMULL

63049300 // INREDNINGSARTIKLAR, AV SYNTETFIBRER

63049900 // INREDNINGSARTIKLAR

63053281 // MJUKA BULKBEHÅLLARE FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING

63053289 // MJUKA BULKBEHÅLLARE FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING

63053391 // SÄCKAR OCH PÅSAR FÖR FÖRPACKNING AV VAROR

63053399 // SÄCKAR OCH PÅSAR FÖR FÖRPACKNING AV VAROR

61023090 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61031900 // KOSTYMER AV TEXTILMATERIAL, AV TRIKÅ, FÖR MÄN ELLER POJKAR

61034999 // SNICKARBYXOR OCH KORTBYXOR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

61041200 // DRÄKTER AV BOMULL, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61041300 // DRÄKTER AV SYNTETFIBRER, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61043100 // KAVAJER, BLAZRAR OCH JACKOR AV ULL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61043900 // KAVAJER, BLAZRAR OCH JACKOR AV TEXTIL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61044400 // KLÄNNINGAR AV REGENATFIBRER, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61044900 // KLÄNNINGAR AV TEXTILMATERIAL, AV TRIKÅ, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61045900 // KJOLAR OCH BYXKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046110 // LÅNGBYXOR OCH KNÄBYXOR, AV ULL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046190 // BYXOR MED BRÖSTLAPP OCH KORTBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046910 // LÅNGBYXOR OCH KNÄBYXOR, AV TEXTIL, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046991 // BYXOR MED BRÖSTLAPP OCH KORTBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61046999 // BYXOR MED BRÖSTLAPP OCH KORTBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

61109010 // TRÖJOR, PULLOVRAR, KOFTOR OCH VÄSTAR

61109090 // TRÖJOR, PULLOVRAR, KOFTOR OCH VÄSTAR

61119000 // BABYKLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA KLÄDER

61159900 // LÅNGA STRUMPOR ELLER KNÄSTRUMPOR, SOCKOR

61171000 // SJALAR, SCARFAR, HALSDUKAR, MANTILJER, SLÖJOR

61172000 // SLIPSAR OCH LIKNANDE ARTIKLAR, AV TRIKÅ

62019900 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62021900 // ÖVERROCKAR (INBEGRIPET REGNROCKAR) OCH BILROCKAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62029100 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62029900 // ANORAKER OCH SKIDJACKOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62051000 // SKJORTOR, AV ULL ELLER FINA DJURHÅR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62059010 // SKJORTOR, AV LIN ELLER RAMI, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62059090 // SKJORTOR, AV TEXTILMATERIAL, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62071100 // KALSONGER, AV BOMULL, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62071900 // KALSONGER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62072200 // NATTSKJORTOR OCH PYJAMAS, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62072900 // NATTSKJORTOR OCH PYJAMAS, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62079200 // UNDERTRÖJOR OCH BADROCKAR, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62081100 // UNDERKLÄNNINGAR OCH UNDERKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62081910 // UNDERKLÄNNINGAR OCH UNDERKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62081990 // UNDERKLÄNNINGAR OCH UNDERKJOLAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62082200 // NATTLINNEN OCH PYJAMAS, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62082900 // NATTLINNEN OCH PYJAMAS, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62089200 // UNDERTRÖJOR OCH UNDERBYXOR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62089210 // NEGLIGÉER, BADROCKAR OCH MORGONROCKAR, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62089290 // UNDERTRÖJOR, UNDERBYXOR, TROSOR OCH LIKNANDE, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62091000 // BABYKLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA KLÄDER, AV ULL

62101010 // KLÄDER AV FILT, ÄVEN IMPREGNERADE

62101091 // KLÄDER AV BONDAD DUK, ÄVEN IMPREGNERADE

62101099 // KLÄDER AV BONDAD DUK, ÄVEN IMPREGNERADE

62104000 // KLÄDER AV TEXTILVAROR, AV GUMMI, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62105000 // KLÄDER AV TEXTILVAROR, AV GUMMI, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62111100 // BADDRÄKTER OCH BADBYXOR (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ), FÖR MÄN ELLER POJKAR

62111200 // BADDRÄKTER OCH BADBYXOR (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ), FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62112000 // SKIDDRÄKTER (MED UNDANTAG FÖR AV TRIKÅ)

62113310 // ARBETS- OCH SKYDDSKLÄDER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62113390 // KLÄDER AV KONSTFIBRER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62113900 // TRÄNINGSOVERALLER OCH ANDRA KLÄDER, FÖR MÄN ELLER POJKAR

62114100 // TRÄNINGSOVERALLER OCH ANDRA KLÄDER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62114341 // FODRADE ÖVERDELAR TILL TRÄNINGSOVERALLER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62114390 // KLÄDER AV KONSTFIBRER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62114900 // TRÄNINGSOVERALLER OCH ANDRA KLÄDER, FÖR KVINNOR ELLER FLICKOR

62122000 // GÖRDLAR OCH BYXGÖRDLAR AV ALLA TYPER AV TEXTIL

62123000 // KORSELETTER AV ALLA TYPER AV TEXTILMATERIAL

62129000 // KORSETTER, HÄNGSLEN, STRUMPEBAND OCH STRUMPHÅLLARE"

BILAGA G

Godkänt protokoll

Parterna hänvisar till punkt 1 i samförståndsavtalet rörande tillträde till den vietnamesiska marknaden för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i gemenskapen, i vilken anges att parterna inom ramen för förhandlingar om ändringar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam om handel med textilvaror har understrukit vikten av att parterna öppnar sina marknader för varandra.

För Socialistiska republiken För Europeiska unionens råd

Vietnams regering

BILAGA H

Godkänt protokoll

I syfte att tillse att förvaltningen av avsättningen till industrin för 2000 fungerar väl förbinder sig Vietnam att senast den 1 juli 2000 lämna statistik över de licenser som begärts respektive utfärdats i enlighet med protokollet om avsättningen till industrin.

För Socialistiska republiken För Europeiska unionens råd

Vietnams regering