52000DC0442

Fjärde meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG "Television utan gränser" under 1997 och 1998 /* KOM/2000/0442 slutlig */


FJÄRDE MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG " Television utan gränser" under 1997 och 1998

Inledning

I. Kommissionens yttrande om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 under 1997 och 1998

1. Genomförandet i Europeiska unionens medlemsstater

1.1. Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

1.2. Produktioner från oberoende producenter

2. Genomförandet i de EFTA-länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

II. Sammanfattning av rapporterna från medlemsstaterna

III. Sammanfattning av rapporterna från de EFTA-länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

IV. BILAGOR

Bilaga 1: Förslag till riktlinjer för att följa upp tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser"

Bilaga 2: Förteckning över TV-kanaler per land i Europa som inte har uppnått en övervägande andel europeiska och oberoende produktioner

Bilaga 3: Parametrar som används vid beräkningen av de viktade genomsnitten för sändning av europeiska produktioner i europeiska TV-kanaler med stor publik

INLEDNING

Detta meddelande är kommissionens fjärde rapport om tillämpningen under 1997 och 1998 av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG [1] ändrat genom direktiv 97/36/EG [2]. Detta dokument har utarbetats utifrån medlemsstaternas rapporter till kommissionen om genomförandet av ovannämnda artiklar under referensperioden. Enligt vad som föreskrivs i artikel 4.3 i direktivet har kommissionen informerat medlemsstaterna om samtliga dessa rapporter vid kontaktkommitténs möte den 9 november 1999. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att följa upp tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i samarbete med kontaktkommittén för att bl.a. beakta utvecklingen av den audiovisuella sektorn i samband med utarbetandet av nästa tillämpningsrapport

[1] Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 298, 17.10.1989.

[2] Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 202, 30.7.1997.

Det erinras om att direktivet "Television utan gränser" utgör den rättsliga ramen för televisionssändningar inom Europeiska unionen, sedan bestämmelserna i medlemsstaternas lagar och andra författningar samordnats.

Dokumentet består av tre kapitel samt tre bilagor. I första kapitlet utvecklar kommissionen sin syn på genomförandet av artiklarna 4 och 5 under referensperioden, enligt vad som föreskrivs i artikel 4.3 i direktivet. De övriga båda kapitlen ägnas åt sammanfattningar av de rapporter som har lämnats in av medlemsstaterna och av de EFTA-länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Följande bilagor ingår: 1. Nya riktlinjer för att följa upp tillämpningen av direktivet. Dessa kommer att användas då nästa rapport om övervakningen utarbetas. 2. Förteckning över kanaler som inte har uppnått en övervägande andel europeiska produktioner och/eller som inte har uppnått angiven andel oberoende produktioner. 3. Parametrar som används vid beräkningen av de viktade genomsnitten för sändning av europeiska produktioner.

I. Kommissionens yttrande om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 under 1997 och 1998

1. Genomförandet i Europeiska unionens medlemsstater

Kommissionens yttrande består av en systematisk sammanfattning av medlemsstaternas rapporter och en översikt av vissa allmänna tendenser. I yttrandet framgår det i vilken utsträckning medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i direktivet. Av dessa artiklar framgår det att medlemsstaterna har en skyldighet att iaktta ett visst beteende.

Det skall påpekas att direktivet "Television utan gränser" tillåter medlemsstaterna att införa mer detaljerade eller strängare regler. I själva verket har de flesta av medlemsstaterna utnyttjat denna möjlighet och infört lagstiftning som är strängare än vad som anges i direktivet.

Den första allmänna slutsatsen i kommissionens analys är att antalet TV-kanaler ökade kraftigt i Europa under 1997 och 1998 och framförallt i Förenade kungariket. Enligt de nationella rapporterna var antalet TV-kanaler 367. Som en jämförelse var antalet 214 år 1995-96, 162 år 1993-94 och 124 år 1991-92.

På det hela taget följer TV-kanalerna reglerna för spridning av europeiska och oberoende produktioner, enligt vad som framgår av de nationella rapporterna. Det viktade genomsnittet av sändning av europeiska produktioner i de större kanalerna varierar i de olika länderna mellan ca 81,7 % och 53,3 %. Undantagen utgörs av Luxemburg (RTL Tele Lëtzebuerg) som når 100 % och Portugal som ligger på 43 %.

De mål som anges i direktivet har i stort sett uppnåtts. Under 1997-98 ökade sändningen av europeiska produktioner jämfört med perioden dessförinnan. För vissa kanaler har dock andelen europeiska och oberoende produktioner minskat något.

I det följande ges en mer detaljerad sammanfattning av resultaten av övervakningen under åren 1997-98.

1.1 Sändning av en övervägande andel europeiska produktioner

* I Österrike sände kanalerna ORF 1 och ORF 2, som står för 62,2 % av tittarna, ungefär 61,1 % europeiska produktioner under 1998. Man kan särskilt notera att i ORF 2 överstiger andelen europeiska produktioner betydligt den övervägande andel som föreskrivs i direktivet, medan ORF 1 fortfarande inte når upp till denna nivå. Enligt ORF 1 beror den sjunkande andel europeiska produktioner under 1997 och 1998 dels på att kanalen har utökat sin sändningstid, dels på att den ändrat sin programplanering.

* I Belgien, franska språkgemenskapen, sände kanalerna RTL-TV1, Club RTL och RTBF 1, som tillsammans står för 41,1 % av tittarna, ungefär 64 % europeiska produktioner under 1998. I den franskspråkiga delen av Belgien når de franska kanalerna (TF1, France 2 och France 3) en stor andel av tittarna. Samtliga kanaler följer bestämmelserna i artikel 4 (RTL-TV1 sedan 1998). Resultet är mycket positivt eftersom andelen europeiska produktioner har ökat i samtliga kanaler under referensperioden.

* För Belgien (tyska språkgemenskapen) har ingen rapport lämnats in.

* I Belgien (flamländska språkgemenskapen) sände kanalerna TV1, TV2, VTM och Kanaal 2, som tillsammans står för 64,8 % av tittarna, ungefär 60,4 % europeiska produktioner under 1998. Tre av kanalerna följer bestämmelserna i artikel 4, fastän andelen europeiska produktioner minskat för en av dem, TV1, i förhållande till föregående period. Tre kanaler når inte upp till kvoten. Vad gäller två av kanalerna berättigas detta av att det rör sig om temakanaler som visar biofilmer (CANAL+1 och 2). Den tredje kananalen (Kanaal 2) visar sämre resultat än under föregående period i fråga om sändning av europeiska produktioner. För TV2 och CANAL+ Super Sport föreligger inga uppgifter för 1998. Under 1997 klarade de dock direktivets gränsvärden med god marginal.

* I Tyskland sände kanalerna ARD, ZDF, Kabel 1, Pro Sieben, RTL, RTL 2, SAT 1, Super RTL och VOX, som står för 90,8 % av tittarna, ungefär 70 % europeiska produktioner under 1998. Av de sammanlagt 25 kanaler som tas upp i rapporten uppfyllde 14 bestämmelserna i artikel 4. Av de 17 kanaler för vilka det finns fullständiga uppgifter för perioderna 1995-96 och 1997-98 var det åtta som ökade sin andel i förhållande till den första perioden, sex kanaler som minskade och 3 kanaler som uppvisade en oförandrad andel europeiska sändningar. Följande kanaler nådde inte upp till en övervägande andel europeiska produktioner: Discovery Chanel (1997), DF 1 (1997/98), KABEL 1 (1997/98), Premiere (1997/98), ProSieben (1997/98), RTL2-(1997/98), Super RTL (1997/98), TM3 - Fernsehen für Frauen (1997/98), VIVA 2 (1997/98), VOX (1998). Detta förklaras med att kanalen i fråga är ny, att det rör sig om en temakanal eller att den har en speciell struktur.

* I Danmark sände kanalerna DR 1 och TV 2, som står för 68,3 % av tittarna, ungefär 73,3 % europeiska produktioner under 1998. Fyra av de sju kanaler som granskats uppfyller gott och väl kraven i direktivet och den allmänna tendensen är en ökad andel europeiska produktioner. Det bör dock påpekas att TV Danmark inte nått upp till den nivå som krävs och av den danska kommentaren framgår att det vore möjligt att tillämpa straffåtgärder. Erotica Rendez-Vous nådde inte heller miniminivån under 1997 och TV Bio nådde den varken 1997 eller 1998, men sände i alla fall 50 % europeiska produktioner under 1998.

* I Grekland sände kanalerna ET1, Megachannel, Antenna 1, Sky och Star, som står för 79,1 % av tittarna, ungefär 62,6 % europeiska produktioner under 1998. Samtliga de kanaler som redovisas i rapporten för 1995-96 följer bestämmelserna i fråga om en övervägande andel europeiska produktioner och nästan alla kanaler har också ökat sin andel under 1997-98 i förhållande till föregående period. Star Channel, vars andel europeiska produktioner sjunkit till under 50 % under 1997, låg på nytt över denna nivå under 1998.

* I Spanien sände kanalerna TVE 1, TVE 2, Antena 3 och Tele 5, som står för 77,5 % av tittarna, ungefär 53,3 % europeiska produktioner under 1998. Under den tvååriga referensperioden uppfyllde samtliga kanaler bestämmelserna i artikel 4, med undantag för Tele 5 och Antena 3 (för 1997). Dessa kanalers andel ökar dock. För de sammanlagt 13 kanalerna har andelen europeiska produktioner ökat i sju, minskat i tre och är i stort sett oförandrad i de återstående tre.

* I Frankrike sände kanalerna TF 1, France 2, France 3, Canal + och M6, som står för 92,6 % av tittarna, ungefär 69,2 % europeiska produktioner under 1998. De markbundna kanalerna och de flesta kabelkanalerna uppfyller kraven i direktivet. Det är dock flera kabelkanaler som inte når upp till en övervägande andel europeiska produktioner (elva under 1997 och nio under 1998). Detta har förklarats med att vissa av kanalerna ännu inte hade varit verksamma så länge och att deras programutbud hade en tematiska inriktning.

* I Irland sände kanalerna RTE1 och Network 2, som står för 53 % av tittarna, ungefär 81,7 % europeiska produktioner under 1998. Irland fortsätter att med råge uppfylla kraven i direktivet.

* I Italien sände kanalerna RAI Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia 1, Rete 4 och TMC, som står för 92,2 % av tittarna, ungefär 68,2 % europeiska produktioner under 1998. Bland de elva kanaler som granskats uppfyller fyra av de större kanalerna kraven i artikel 4. Andelen europeiska verk har i allmänhet ökat (utom för Canale 5 där andelen sjunkit något jämfört med 1995-96). En förbättring har skett även i de kanaler som inte uppfyller kraven i artikel 4 i direktivet (Italia Uno och Retequattro). För de nystartade kanalerna saknas de flesta uppgifterna och för dem som granskats kan man konstatera att de inte når upp till den andel europeiska produktioner som föreskrivs i direktivet. I den italienska rapporten förklaras att denna brist delvis beror på att direktiv 97/36/EG genomförts så sent. På grund av det stora antalet uppgifter som saknas är det inte möjligt att göra någon mer omfattande bedömning av de mindre omfattande italienska kanalerna.

* I Luxemburg sände RTL Tele Lëtzeburg, som har 58,32 % av tittarna på bästa sändningstid, 100 % europeiska produktioner under 1997 och 1998. Om man ser till de kanaler som sänds också i andra medlemsstater kan man konstatera att RTL 5 har ökat sin andel betydligt sedan den föregående rapporten. RTL-TVi uppfyller kraven sedan 1998 och Club RTL sedan 1997. Å andra sidan finns det fem kanaler som inte sände en övervägande andel europeiska produktioner under referensperioden [RTL5 (1997-98), RTL Tvi (1997), RTL 9 (1998), RTL9 SAT (1998) och RTL7 (1997-98)]. RTL9:s resultat har försämrats pga den omstrukturering som ägde rum 1997-98. RTL7 började sina sändningar i december 1996, men man kan konstatera en sjunkande andel europeiska produktioner i förhållande till föregående period.

* I Nederländerna sände kanalerna NED 1, TV2, NED 3, Veronica och SBS 6, som står för 54,2 % av tittarna, ungefär 76,3 % europeiska produktioner under 1998. De flesta (sju) av de elva kanaler som granskats följer bestämmelserna i artikel 4. För vissa kan man konstatera en måttlig ökning och för de övriga ingen förändring. SBS 6 (sport), TV10/Fox (som nyligen omstrukturerats) och Canal + 1 och 2 (betal-TV-kanaler) når fortfarande inte upp till en övervägande andel europeiska produktioner. Det nederländska mediarådet har inlett ett förfarande mot SBS6 och TV10 för överträdelse av bestämmelserna i artikel 52k i den nederländska mediaförordningen rörande andel europeiska produktioner.

* I Portugal sände kanalerna RTP1, RTP2, SIC och TVI, som tillsammans når 100 % av tittarna, ungefär 43,4 % europeiska produktioner under 1998. Kanalerna RTP1, RTP2 och RTPI (den internationella kanalen) följer direktivet medan SIC och TV1 fortfarande inte nått upp till en övervägande andel.

* I Finland sände kanalerna MTV3, TV1, TV2 och Nelonen, som står för 95 % av tittarna, ungefär 64,2 % europeiska produktioner under 1998. Finland följer i stort sett direktivet. Under 1997-98 nådde kanalen Nelonen 50 % europeiska produktioner i sina sändningar.

* I Sverige sände kanalerna SVT-1, SVT-2 och TV4, som står för 75,6 % av tittarna, ungefär 74,2 % europeiska produktioner under 1998. Kanalerna ZTV, TV8, SVT1, SVT2, UR, TV4 uppnår med god marginal en övervägande andel europeiska produktioner. Övriga fem kanaler uppnår däremot inte den föreskrivna nivån. Situationen var densamma under föregående period. Canal + och Canal + Gul har fördubblat andelen europeiska produktioner i sina sändningar, men de är ändå långt ifrån en övervägande andel. Vad gäller TV 1000, Cinema och 6 har det knappast skett någon förändring sedan föregående period.

* I Förenade kungariket sände kanalerna BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4 och Channel 5, som står för 86,8 % av tittarna, ungefär 68,2 % europeiska produktioner under 1998. I förhållande till föregående period har 26 kanaler ökat andelen europeiska produktioner i sina sändningar, 14 har behållit andelen i stort sett oförändrad och 19 har minskat den. 37 kanaler når inte upp till den andel europeiska produktioner som föreskrivs i direktivet. Man kan notera en betydande ökning av antalet kanaler, från 80 till 179. För de flesta av dessa nya kanaler föreligger inga uppgifter (det förklaras med att det rör sig om nystartade kanaler, att de har en särskild typ av innehåll, att de inte sänder på EU-språk eller att de ägs av företag i tredje land).

Allmänna anmärkningar

De flesta av de kanaler som inte nått upp till den nivå som föreskrivs i direktivet har föreburit en eller flera av följande anledningar:

(1) Nystartad kanal, omstrukturering av en befintlig kanal eller utökad sändningstid. Av rent ekonomiska skäl väljer en kanal under sådana omständigheter program som är billiga och omedelbart tillgängliga. I allmänhet är detta liktydigt med icke-europeiska program.

(2) Temakanal. På grund av vissa ekonomiska begränsningar har den europeiska produktionen svårigheter att utveckla sig i fråga om vissa speciella typer av program. Dessa blir ofta dyrare än motsvarande produktion från tredje land.

(3) Det är särskilt svårt att upprätta statistik för musikkanalerna, eftersom det är nästan omöjligt att avgöra ursprunget för en musikvideo.

(4) Filmkanal. Dessa bygger upp sina program kring stora dyra filmer. Det är ofta svårt att finna sådana filmer producerade i Europa.

(5) Dotterbolag till bolag i tredje land. Det är moderbolaget som avgör programplaneringen och som använder sina egna program.

(6) Genomförandet av direktivet är försenat.

De båda första argumenten är av konjunkturbetingad art. Följaktligen borde kanalerna i fråga snabbt kunna börja följa direktivet, även utan att medlemsstaterna vidtar åtgärder på kort sikt. Däremot tyder argument 3, 4 och 5 på att medlemsstaterna måste se till att göra en noggrannare övervakning för att försöka förbättra den befintliga situationen.

1.2 Produktioner från oberoende producenter

Vad beträffar artikel 5, som handlar om oberoende produktioner, är de resultat som presenteras i de nationella rapporterna totalt sett tillfredsställande.

* I Österrike uppfyller samtliga kanaler kraven i direktivet. Det kan noteras att under referensperioden har andelen europeiska produktioner från oberoende producenter ökat i kanalerna ORF 1 och ORF2.

* Belgien, franska språkgemenskapen, uppfyller gott och väl kraven i direktivet. I den flamländska språkgemenskapen har sändningen av oberoende produktioner minskat för TV1 och TV2 under referensperioden. Övriga kanaler däremot har ökat sin sändning av oberoende produktioner, i synnerhet CANAL + 1 och 2. Under referensperioden har det inte funnits några programföretag i den tyska språkgemenskapen.

* I Tyskland uppfyller kanalerna i allmänhet de krav som ställts upp. Phoenix (1997-98), MultiThématiques (1997-98), VIVA (1997-98) och VIVA 2 (1997-98) åberopar dock strukturfrågor för att förklara varför de inte uppfyller kraven i artikel 5 i direktivet. Dessa kanalers dåliga resultat vägs i viss mån upp av de övriga kanalernas förbättrade resultat. Vissa kanaler når upp till 100 % oberoende produktioner (Discovery Channel, DSF, ONYX MUSIC TELEVISION, Premiere, SAT 1, Super RTL och TM3).

* Danmark uppvisar tillfredsställande resultat. Samtliga kanaler följer bestämmelserna i direktivet. Erotica Rendez-Vous ökade sin andel från 0,5 % under 1996 till 100% under 1997 och 1998, medan DR1, DR2 och DK4 minskat sin andel.

* Grekland har ökat sin andel oberoende produktioner. Denna ökning är särskilt anmärkningsvärd vad gäller ET1, ET2 och TV Makedonia (de båda första ligger på nära 20 % medan den tredje nått 100 %). Samtliga kanaler utom ANT1 uppfyllde kraven i artikel 5 under 1998.

* I Spanien uppfyllde de flesta kanalerna kraven i artikel 5 i direktivet, och ökade sin andel i förhållande till perioden 1995-96. CST, ETB1 och TVG når dock inte upp till 10 % oberoende produktioner i sina sändningar, fastän de klarade kravet för föregående period. TV3 når fortfarande inte upp till den nivå som krävs men ökade sin andel (från 2,2 % till 9,2 %).

* I Frankrike klarade samtliga kanaler kravet på 10 % oberoende produktioner. Vad gäller La Cinquième, som är en markbunden kanal, har andelen oberoende produktioner sjunkit anmärkningsvärt (från 72 % år 1995 till 15 % år 1997, för att därefter stiga till 20,5 % år 1998). Kabelkanalerna däremot uppvisar en tendens till ökning.

* Irland fortsätter att med råge uppfylla kraven i direktivet.

* Italien har lämnat in endast en del av uppgifterna rörande de oberoende produktionerna. Vad gäller de kanaler för vilka uppgifter föreligger uppfyller andelen oberoende produktioner gott och väl vad som föreskrivs i direktivet, fastän tendensen är sjunkande.

* Luxemburg uppfyller gott och väl direktivets mål. Fyra kanaler (RTL5, RTL Télévision, RTL Tvi och Club RTL) har ökat sin andel oberoende produktioner och tre kanaler (RTL4, RTL9 och RTL7) har minskat den i förhållande till föregående period.

* Nederländerna följer bestämmelserna i direktivet. Samtliga kanaler har ökat sin andel oberoende produktioner och vad gäller Canal + Nederland är ökningen anmärkningsvärd (från 17 % år 1996 till 100 % år 1997-98).

* I Portugal uppnår samtliga kanaler den andel oberoende produktioner som anges i direktivet. I rapporten framhåller de portugisiska myndigheterna dock särskilt att den inhemska produktionen är mycket känslig för den starka konkurrensen från brasilianska produktioner. Tre kanaler (RTP1, RTP2 och TV1 har ökat sin andel och två andra (RTPI och SIC) har minskat den i förhållande till perioden 1995-96.

* I Finland uppfyller fyra kanaler målen i direktivet, även om siffrorna sjunker under referensperioden.

* I Sverige uppfyller de kanaler för vilka uppgifter föreligger kraven i direktivet. Tre kanaler (ZTV, STV1 och STV2) har dock minskat sin andel och en enda kanal (TV4) har ökat den i förhållande till perioden 1995-96.

* I Förenade kungariket finns det många kanaler som uppfyller kravet på att sända 10 % oberoende produktioner, men det skall också noteras att uppgifter saknas för 53 kanaler. 20 kanaler når inte upp till gränsen på 10 %. I förhållande till perioden 1995-96 har 33 kanaler ökat andelen oberoende produktioner i sina sändningar och 16 kanaler har minskat den. I den nationella rapporten bedöms 27 kanaler vara befriade från kravet på att lämna uppgifter om sina sändningar.

I stort sett är de uppgifter medlemsstaterna lämnat relevanta och tillräckliga. I vissa fall är dock underlåtenheten att lämna uppgifter inte motiverad.

2. Genomförandet i de EFTA-länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För andra gången ingår uppgifter för Island och Norge i denna rapport. Liechtenstein har inte inkommit med någon rapport eftersom ingen programföretag omfattas av dess jurisdiktion.

* På Island har andelen europeiska produktioner knappast förändrats under referensperioden. RUV uppfyller fortfarande gott och väl kraven medan Channel 2 inte når upp till en övervägande andel. RUV uppfyller också gott och väl kraven i direktivet gällande oberoende produktioner. Inga uppgifter har lämnats in för Channel 2.

* I Norge uppvisar NRK AS och NRK2 tillfredsställande resultat i fråga om sändning av europeiska verk, medan siffrorna sjunker för TV2 AS och TVNORGE AS. De sjunkande siffrorna är resultaten av en ny programplaneringsstrategi. Inköp och produktion görs numera gemensamt av de båda kanalerna. Andelen oberoende produktioner ökar hos TV2 AS och TVNORGE AS. NRK AS och NRK2 uppvisar sämre resultat, andelen sjunker från 57 % till 11 % respektive från 78 % till 8 %, vilket ligger under det som krävs i direktivet.

II.- SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FRÅN MEDLEMSSTATERNA

Förklaringar:

"i. u.": ingen uppgift.

"-": anger att TV-kanalen inte fanns under den aktuella perioden.

ÖSTERRIKE

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Skillnaden i förhållande till år 1995 kan förklaras av att ORF den 6 mars 1995 antog en helt ny programtablå, som gör ORF1 till en kanal med filmer och TV-serier och ORF2 till "Österrikes egen kanal". Denna ändring av tablåerna har också medfört att ORF:s sammanlagda sändningstid per dag har ökat från 34 till 48 timmar (2 x 24 timmar). För att fylla ut de nattliga sändningsuppehållen har ORF framförallt använt sig av tillgängliga sändningstillstånd för filmer. Eftersom dessa tillstånd snart löper ut har programplanerarna velat använda dem så länge det varit möjligt.

2. Oberoende produktioner-

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

I framtiden kan man förvänta sig en ökad andel europeiska produktioner, särskilt som tyska produktioner nu är mer accepterade av tittarna. Andelen tyska och jämförbara produktioner kommer därför att öka under de närmaste åren. ORF har redan börjat göra mer samproduktioner med framför allt tyska samarbetspartner, både från statliga och från privata programföretag (t. ex. följetongerna "Medicopter med RTL och "Kommissar Rex" med SAT1). Man förväntar sig alltså att andelen europeiska produktioner kommer att öka i ORF1 under den kommande referensperioden (1999-2000).

D) Övriga upplysningar

Uppgifterna ovan gäller sändningen av TV-program från den österrikiska radion (ORF) samt satellitsändningarna från Regional-TV Services AG. Regional-TV Services AG är ett privat programföretag som har fått sitt sändningstillstånd av den myndighet som har ansvar för privata radiosändningar. Företaget började sända ett program per satellit den 1 augusti 1998 (endast perioden 1 augusti - 31 december 1998 har alltså kunnat beaktas här).

Utöver de ovannämnda programföretagen finns det i Österrike flera andra organ som sänder via lokala kabel-TV-nät. Eftersom dessa sändningar enbart riktar sig till en lokal publik och inte ingår i det nationella TV-nätet ingår dessa företag inte i rapporten, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9 i direktivet.

BELGIEN

Kommissionen har mottagit två rapporter, från den franska språkgemenskapen i Belgien (Communauté française de Belgique, CFB) och den flamländska språkgemenskapen (Vlaamse Gemeenschap, VLG). Varken den tyskspråkiga gemenskapen (Deutschsprachige Gemeinschaft, DSG) eller den federala staten Belgien har lämnat in någon rapport eftersom det inte ingår något programföretag i deras jurisdiktion som omfattas av reglerna för europeiska produktioner.

FRANSKA SPRÅKGEMENSKAPEN I BELGIEN

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Inga uppgifter har lämnats för RTL-Tvi för 1997.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ej relevant sedan 1998, eftersom minimånivåer då uppnåddes.

D) Övriga upplysningar

Ingen uppgift.

FLAMLÄNDSKA SPRÅKGEMENSKAPEN

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Vad gäller CANAL+ TELEVISIE, vars båda kanaler för närvarande sänder huvudsakligen filmer, är det typen av program som gör att företaget inte når upp till de föreskrivna nivåerna. Den flamländska språkgemenskapen framhåller dock att andelen europeiska produktioner ökat mellan 1997 och 1998.

2. Oberoende produktioner

Ingen uppgift.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Vad gäller VMM konstaterar den flamländska språkgemenskapen att detta programföretag uppvisar en högre andel för 1998 än för 1997. Eftersom företaget uppnått i genomsnitt 50 % för VTM och KANAAL 2 är det inte skyldigt att vidta några särskilda åtgärder inför framtiden.

Den flamländska språkgemenskapen framhåller CANAL + TELEVISIE:s specifika programplanering och anser att det inte går att vidta några särskilda åtgärder.

D) Övriga upplysningar

VRT:s andra kanal (TV 2) delades den 1 december 1997 upp i CANVAS/KETNET. Uppgifterna för TV2 och CANVAS/KETNET anges separat för 1997. Från och med 1998 gäller uppgifterna enbart CANVAS/KETNET.

CANAL+ TELEVISIE har övertagit FILMNET TELEVISION:s verksamhet och sänder nu FILMNET 1 och FILMNET 2. FILMNET 1 bytte först namn till CANAL+ 1 den 1 augusti 1997 och sedan till CANAL+ Groen den 1 april 1998. FILMNET 2 bytte vid samma datum namn till först CANAL+ 2 och sedan CANAL + Blauw.

SUPERSPORT upphörde med sin verksamhet den 1 augusti 1997.

Den flamländska språkgemenskapen anser att det är inte är nödvändigt att vidta några åtgärder angående andelen europeiska produktioner i Vlaamse Mediamaatschappij (VMM).

VMM har två TV-kanaler, VTM och Kanaal 2. VTM har en daglig sändningstid som är dubbelt så lång som Kanaal 2. Om man tar hänsyn till detta förhållande och om man man inte räknar med nyheter, sport, tävlingar, teletexttjänster och köp-TV uppfyller VMM kravet på en övervägande andel europeiska produktioner.

TYSKLAND

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

*) Andelen nya produktioner har beräknats utifrån de europeiska produktionerna och inte utifrån de oberoende produktionerna.

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

DF1:

DF1 är en ny kanal som under startperioden ännu inte har möjlighet att uppfylla kraven på miniminivåer.

Kabel 1

Kabel 1 är en temakanal och sänder därför fortfarande en relativt liten andel europeiska produktioner. Andelen ökar dock.

Première

Première är en betal-TV-kanal, och den del av sändningarna som berörs av reglerna för minsta andel består huvudsakligen av filmer. De problem som man redogjort för gällande tidigare referensperioder kvarstår. Såväl andelen europeiska produktioner som andelen program som premiärvisas (Erstausstrahlungen) ökar, och vad gäller den senare typen är andelen europeiska produktioner betydligt högre än 50 %.

Pro sieben:

Andelen europeiska produktioner i denna kanal ökar och det fattas bara knappt två procentenheter för att den skall nå upp till 50 %.

RTL2

Denna kanal hör till de nyare tyska programföretagen för vilka det inte är möjligt att nå upp till miniminivåerna förrän en ekonomisk konsolidering skett.

Super RTL

Denna kanal hör till de nyare tyska programföretagen för vilka det inte är möjligt att nå upp till miniminivåerna förrän en ekonomisk konsolidering skett.

VIVA2

Denna kanal hör till de nyare tyska programföretagen för vilka det inte är möjligt att nå upp till miniminivåerna förrän en ekonomisk konsolidering skett.

2. Oberoende produktioner

Phoenix

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

MultiThématik

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

VIVA

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

VIVA2

På grund av kanalens struktur kan endast en liten del av produktionen läggas ut på utomstående producenter.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Behöriga avdelningar för en ständig dialog med de olika programföretagen.

D) Övriga upplysningar

1. Phoenix

Andelen oberoende produktioner i Phoenix' sändningar beror på att det rör sig om en temakanal: två tredjedelar av sändningar består av återutsändningar av evenemang och av debatter som till sin natur är egna produktioner och inte kan läggas ut på utomstående producenter. Med undantag av ett fåtal helger sänds ingen dokumentär i repris efter midnatt, vilket automatiskt leder till att andelen oberoende europeiska produktioner sjunker i förhållande till den totala sändningstiden.

Från den 7 april 1997 till den 30 oktober 1997 hade kanalen sändningar från 7.30 till 24.00, det vill säga under ungefär 16,5 timmar per dygn. Sedan den 1 november 1997 sänder kanaler dygnet runt. Under natten visas debatter i repris och återutsändningar från olika evenemang.

2. DSF

Andelen nya produktioner (punkt C) överstiger 90 %. Eftersom de sändningar som berörs av kraven i direktivet är så kortvariga är det svårt att ge mer exakta siffror.

3. Kabel 1

Låg andel.

4. n-tv

Inga uppgifter föreligger (nyhetskanal).

5.Super RTL

Låg andel.

6. TM3

Nystartat programföretag.

7. VH-1 - VIVA - VIVA2

Musikkanal (dygnet runt) som sänder mer än 90 % egna produktioner.

DANMARK

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

PPV - TV Bio startade sina sändningar i november 1996 och nådde över 50 % europeiska produktioner i oktober 1997, vilket gör att genomsnittet för 1997 ligger på 36 %.

DSTV nådde inte upp till 50 % europeiska produktioner före 1998 beroende på svårigheter att förvärva sändningsrättigheterna till europeiska program.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Kulturministeriet kommer att uppmana den fristående Satellit- och kabelnämnden, som ger tillstånd till satellit- och kabel-TV-stationer, att granska fallet TvDanmark för att eventuellt tillämpa straffåtgärder.

D) Övriga upplysningar

TV 2:s åtta regionala TV-kanaler sänder dagligen lokalnyheter under mellan en halvtimme och en timme i block i TV 2. Uppgifter om dessa program ingår inte i summorna.

GREKLAND

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

1. Den tidsandel som ägnas sändning av nya europeiska oberoende produktioner har beräknats utifrån sändningstiden för europeiska oberoende produktioner.

2. De grekiska TV-kanalerna respekterar kraven i direktivet "Television utan gränser" och i många fall sänder till och med en större andel europeiska produktioner än vad som föreskrivs i direktivet.

SPANIEN

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

I enlighet med bestämmelserna i direktiv 89/552/EEG tillåter den spanska lagstiftningen en successiv harmonisering. Inga brister har konstaterats.

2. Oberoende produktioner

I enlighet med bestämmelserna i direktiv 89/552/EEG tillåter den spanska lagstiftningen en successiv harmonisering. Inga brister har konstaterats.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Om de fastställda miniminivåerna inte skulle uppnås kommer myndigheterna att inrätta kvartalsvisa kontroller för att kunna kräva av operatörerna att de fullgör sina årliga skyldigheter.

D) Övriga upplysningar

Oberoende produktioner: uppgifter gäller även sådana oberoende produktioner som producerats på beställning av en kanal.

FRANKRIKE

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

Syftet med denna rapport är att kontrollera TV-programföretagens tillämpning av artikel 4 i direktivet, som gäller andelen europeiska produktioner i deras sändningar, samt artikel 5, som gäller andelen europeiska produktioner från oberoende producenter, under åren 1997 och 1998.

I enlighet med artikel 9 i direktivet skall artiklarna 4 och 5 inte gälla lokala TV-sändningar som inte ingår i ett nationellt nät.

Rapporten har alltså upprättats för de nationella programföretag som ägnat sig åt markbundna sändningar under referensperioden, nämligen TF1, France 2, France 3, Canal+, La Cinquième och M6, samt 38 kabelkanaler under 1997 och 47 under 1998.

2. Procentuell fördelning

a) Markbundna kanaler

>Plats för tabell>

Samtliga krav uppfylls, såväl för artikel 4 som för artikel 5.

b) Kabelkanaler

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Under 1997 var det tio kabelkanaler med tematisk inriktning som inte nådde upp till minimikvoten europeiska produktioner. Fem av dem hör till företaget AB Sat och ingår i få nät.

Tre av dem är filmkanaler (Cinestar 1 och Cinestar 2, två i stort sett likadana kanaler, och Cinétoile som visar gamla filmer).

* Slutligen: Disney Channel och Multivision.

Multivision, som erbjuder "pay-per-view"-tjänster, har sedan starten 1994 haft svårigheter med att förvärva sändningstillstånd för nya, tillräckligt attraktiva europeiska filmer. Multivision har till konkurrensrådet anmält marknaden för betal-TV och för sändningsrättigheter till franska filmer, och därvid särskilt hänvisat till den frysning av rättigheterna som den ledande kanalen Canal + vidtagit. I en dom nyligen från appellationsdomstolen i Paris bekräftades konkurrensrådets beslut, där Canal + uppmanas upphöra med sina nuvarande metoder. Canal + får inte längre ställa som villkor att producenter av nyare filmer förbinder sig att inte sälja rättigheterna till en annan operatör för senare sändning i en "pay-per-view"-kanal för att själv köpa de exklusiva förhandsrättigheterna att sända i vanlig abonnemangskanal.

Denna dom borde på sikt leda till att "pay-per-view"-kanalerna (t. ex. Kiosque som startade 1998) lättare kan leva upp till kraven på en övervägande andel europeiska produktioner.

Situationen förbättrades på det hela taget 1998, eftersom åtta kabelkanaler med tematisk inriktning av de 45 som inkommit med uppgifter inte nådde upp till miniminivån. Det rör sig om samma sex kanaler som året dessförinnan, som samtliga har ökat sin andel europeiska produktioner (med undantag för Action från AB Sat), den nya "pay-per-view"-tjänsten Kiosque samt 13ème Rue från Studios Universal.

2. Oberoende produktioner

I samtliga kabelkanaler överskrider andelen europeiska produktioner från oberoende producenter den nivå som fastställs i direktivet. Andelen har beräknats utifrån antingen programbudgeten eller väntan på sändningstid. Kraven i artikel 5 uppfylls därmed.

C) - Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Den 26 oktober 1999 skickades en föreläggelse att respektera miniminivåerna till de kanaler som inte nått upp till den andel som krävs enligt fransk lagstiftning.

Eftersom de franska kraven är strängare än kraven i artikel 4 i direktivet täcker denna föreläggelse förstås också underlåtelse att följa direktivets bestämmelser.

I sammanhanget är det lämpligt att erinra om villkoren i de överenskommelser som ingåtts mellan CSA och vart och ett av företagen, nämligen att inga straffåtgärder kan vidtas utan att operatören först förelagts att fullgöra sina skyldigheter.

D) Övriga upplysningar

Särskilda fall

Sedan den 28 september 1992 sänds den tysk-franska kanalen Arte (en s.k. europeisk ekonomisk intressegruppering) via det femte franska markbundna TV-nätet, mellan kl. 19.00 och 01.00. Arte är en europeisk kulturkanal, och programutbudet består till största delen av europeiska produktioner (2114 timmar, vilket innebär 82,1 %, under 1997 och 2147 timmar respektive 83,2 % under 1998). Av dessa program kommer hälften från Frankrike och hälften från Tyskland, samt från europeiska TV-företag som nyligen ingått avtal om att bli associerade medlemmar.

Under 1997 och 1998 har La Sept (den franska delen av Arte) för övrigt beställt franskspråkiga originalproduktioner hos oberoende producenter för 152,6 respektive 172,1 miljoner FFR. Med en programbudget på 377 respektive 408 miljoner FFR innebär detta att andelen oberoende produktioner uppgick till 40 respektive 42 %. La Sept uppfyller alltså med bred marginal kraven i artikel 5 i direktivet.

IRLAND

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktionerIngen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Ytterligare kommentarer

(*) Teilifís Na Gaeilge började sina sändningar den 31 oktober 1996. Programmen är huvudsakligen på irländska. De är för de mesta producerade av oberoende producenter.

(**) TV 3 är ett privat organ för TV-sändningar som startade sina sändningar i september 1998. Det förfogar över endast en kanal. Operatören och den oberoende radio- och TV-nämnden håller för närvarande på att fastställa hur utarbetandet av rapporter skall gå till. IRTC har meddelat att TV3 inte har funnits under tillräckligt lång tid för att det skall vara möjligt att lämna någon statistik för referensperioden.

ITALIEN

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

* Europeiska produktioner

I den italienska rapporten förklaras att denna brist delvis beror på att direktiv 97/36/EG genomförts så sent. Följaktligen har det varit synnerligen svårt att fastställa kriterier för en homogen uppföljning, framför allt vad gäller vilka uppgifter som skall samlas in. Antagandet av lag 122 i maj 1998 har dock lett till en positiv tendens under årets sista kvartal.

2. Oberoende produktioner

I lag 122/98 definieras enligt rapporten oberoende produktioner enligt två kriterier: 1) Programföretag innehar en inte alltför stor andel av kapitalet i ett produktionsbolag. 2) Produktionsbolaget levererar högst 90 % av sin produktion under en treårsperiod till ett och samma programföretag.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

I rapporten konstateras att den italienska myndigheten som har befogenhet att lagstifta på kommunikationsområdet har bemyndigats att fatta beslut rörande produktion och sändning av europeiska produktioner.

D) Övriga upplysningar

I rapporten beklagas att programföretagen inte har kunnat lämna fullständiga uppgifter om Tele+ Grigio, TMC, TMC2, Rete Mia, Rete Capri och Rete A, och detta av olika anledningar, som att företaget är inriktat på TV-köp, att det rör sig om en temakanal, eller att det varit svårt att hitta lämpliga program på den europeiska marknaden till ett rimligt pris. Uppgifterna kommer att överlämnas senare.

LUXEMBURG

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

* RTL7 startade sina sändningar den 6 december 1996. B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

RTL Télé Lëtzebuerg, RTL Television, RTL4 och Club RTL har uppnått den andel som föreskrivs i direktivet.

RTL TVi nådde upp till en övervägande andel europeiska produktioner under 1998. RTL 5 har också gjort framsteg och nådde nästan en övervägande andel under 1998, trots att kanalen bytt format under 1997.

Tyvärr uppnåddes inte en övervägande andel i RTL9 under 1998 och i RTL7 under 1997 och 1998.

Detta beror huvudsakligen på den begränsade tillgången på europeiska produktioner (underhållningsprogram) till konkurrenskraftiga priser och som också lämpar sig för dessa kanalers publik. Kanalerna i fråga är starkt inriktade på underhållningsprogram och har haft svåra ekonomiska problem under referensperioden 1997-98.

RTL9 omstrukturerades kraftigt under slutet av 1997 och 1998 för att förbättra den mycket besvärliga ekonomiska situationen. Under samma period har den franska marknaden för kommersiell television undergått djupgående förändringar. Den kraftiga ökningen av antalet temakanaler och framförallt underhållningskanaler har gjort att färre europeiska produktioner finns tillgängliga. Detta har medfört en kostnadsinflation som kanalen inte klarat av under en period av inre omstrukturering.

RTL7 är en ny kanal som sänder på polska. Den startade så sent som i december 1996 och har största delen av sin publik på den polska marknaden, som utvecklas kraftig och där det råder en enorm konkurrens. Eftersom RTL7 har begränsad spridning (per satellit och delvis per kabel) har kanalen fortfarande problem med att överleva ekonomiskt.

2. Oberoende produktioner

Ingen uppgift.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Regeringen har uppmanat CLT-UFA att vidta åtgärder för att uppnå en övervägande andel europeiska produktioner i samtliga kanaler.

D) Övriga upplysningar

Ingen uppgift.

NEDERLÄNDERNA

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

(*) NOS samlar in upplysningar (om de statliga programföretagen Nederland 1, TV2 och Nederland 3) utifrån den totala sändningstiden (med undantag för nyheter, sportsändningar osv.).

SBS6 har använt sig av ett representativt urval som består av en slumpvis vald vecka per kvartal under referensperioden.

Veronica har använt sig av ett representativt urval som består av veckorna 3, 16, 29, 38 och 47.

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

SBS6 förklarar att de inte nått upp till föreskriven andel europeiska produktioner med att den ägnat en stor del av sin programbudget åt nyhets- och sportsändningar, och att de sänt färre nederländska produktioner i repris på dagtid. SBS6 är övertygat om att andelen kommer att öka på nytt under de närmaste åren, eftersom kanalen nu också köper produktioner på den engelska marknaden.

TV10 bytte namn till Fox den 19 december 1998. Fram till den 1 oktober 1997 sände TV10 huvudsakligen gamla TV-serier. Sedan dess har kanalen ändrat sin programplanering under dagtid och sänder huvudsakligen amerikanska tecknade filmer, under namnet Fox-kids.

Canal + Nederland BV har av det nederländska medierådet beviljats ett (tillfälligt) undantag (se "Övriga upplysningar" nedan). Canal+ är specialiserat på filmer och sport. De flesta av de populära filmerna är producerade utanför Europa.

2. Oberoende produktioner

"e. m." (TMF och The Box) betyder "ej mätbart", det är svårt att fastställa ursprunget för en musikvideo, det vill säga var produktionsbolaget har sitt huvudkontor.

TV10 sände huvudsakligen (fram till oktober 1997) gamla TV-serier (äldre än fem år) för vilka det är svårt att hitta producentens namn. De tecknade filmerna som sänds under dagtid (sedan oktober 1997) är producerade av oberoende producenter.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Det nederländska mediarådet har inlett ett förfarande mot SBS6 och TV10 för överträdelse av bestämmelserna i artikel 52k i den nederländska mediaförordningen rörande andel europeiska produktioner.

D) Övriga upplysningar

Canal + Nederland BV har för 1997 och 1998 beviljats ett tillfälligt undantag av det nederländska medierådet, i enlighet med artikel 53b i den nederländska mediaförordningen. För 1997 skulle andelen europeiska produktioner vara minst 10 % och för 1998 minst 25 %. Canal + a har överklagat beslutet om 25 % för 1998.

PORTUGAL

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

SIC

Under åren 1997 och 1998 har SIC visat en större andel europeiska produktioner än vad som föreskrivs i artikel 5 i direktivet "Television utan gränser". Bristerna gäller endast artikel 4.

Utan att gå in på den nuvarande situationen bör man ändå uppmärksamma utvecklingen mellan det första och det andra året som täcks av rapporten. Den tendensen var ännu tydligare under de första fyra månaderna av 1999 (för vilka beräkningarna redan gjorts). Andelen varierade då mellan 48 och 53 %. Vad gäller sändningen av europeiska produktioner är SIC redan under sitt sjunde verksamhetsår nära att fullt ut respektera direktivets principer för programplanering.

Flera faktorer har gjort att det inte varit möjligt att respektera principerna under den period som täcks av denna rapport. Utöver det faktum att SIC är nytt på marknaden bör det också nämnas att landets reklammarknad är begränsad samtidigt som produktionsindustrin är ömtålig, vilket gör att attraktiva program på portugisiska inte kan konkurrera med brasilianska produktioner.

TVI

TVI brister framförallt i förhållande till bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 89/552/EEG. Under de två senaste åren har andelen europeiska produktioner överensstämt med bestämmelserna i artikel 5 i direktivet.

I likhet med SIC har TVI under 1998 sänt en större andel europeiska produktioner än året dessförinnan och anpassar sig alltså undan för undan, i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 89/552/EEG.

Utöver den ovannämnda svåra situation som samtliga portugisiska TV-företag befinner sig i, gäller för TVI även att det är den kanal som sist startat sina sändningar, vilket naturligtvis har konsekvenser för marknadsandelen, för tittarskaran och för ekonomin och som lett till instabilitet i ägarskapet och en rad ändringar av programplaneringsstrategin.

2. Oberoende produktioner

Ingen uppgift.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

De portugisiska myndigheterna påpekar att SIC och TVI måste göra allt vad som står i deras förmåga för att närma sin andel europeiska produktioner till den i direktiv 89/552/EEG föreskrivna nivån. De portugisiska myndigheterna avstår från att vidta straffåtgärder mot TV-företagen därför att en positiv utveckling kan iakttas hos dem, därför att nivåerna i direktiv 89/552/EEG endast är en rekommendation, samt därför att myndigheterna är medvetna om att straffåtgärder skulle få allvarliga följder för företagen i fråga. Myndigheterna övervakar dock situationen uppmärksamt inom ramen för den dialog den för med båda företagen.

D) Övriga upplysningar

Ingen kommentar.

FINLAND

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen uppgift.

2. Oberoende produktioner

Ingen uppgift.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen uppgift.

D) Övriga upplysningar

Under de senaste åren har leverentörerna av TV-tjänster ökat sin sändningstid betydligt genom att visa mer nyheter och filmer. En stor del av filmer är icke-europeiska, vilket gör att andelen europeiska program minskat något i förhållande till åren 1995 och 1996.

SVERIGE

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

i. u. = ingen uppgift

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ingen kommentar.

D) Övriga upplysningar

Andelen för Canal+ under 1997 och för SVT under 1998 gäller samtliga sändningar i båda av företagens kanaler.

Sedan den 7 juni 1998 sänder ZTV från Förenade kungariket. Siffrorna för 1998 gäller perioden 1 januari - 7 juni 1998.

FÖRENADE KUNGARIKET

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

e. v. = ej verksam

i. u. = ingen uppgift

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

a) Kanalens tematiska inriktning:

Jazz International, History Channel, Sci-Fi Channel, Sky Cinema, Sky Movie Max, Sky Premier

b) Tidpunkt då kanalen startat sina sändningar:

Front Row (med Barker Channel), Front Row (utan Barker Channel), National Geographic, Studio Universal

c) Sändningarna sker huvudsakligen på icke-europeiska språk. Program på EU-språk är huvudsakligen producerade utanför EU:

Asiannet, Chinese News och Entertainment, Zee TV

d) Svårigheter att hitta europeiska program eller europeiska program till ett konkurrenskraftigt pris:

3+, Bravo, Discovery Home & Leisure, Home Video Channel, Kanal 5, Living, Nickelodeon, Nickelodeon Nordic, Playboy TV, Sky One, Sky Soap, Sky Travel Channel, TCC Nordic, Television X, TNT Classical Movies: Digital, Trouble, TV3 Denmark, TV3 Norway, TV3 Sweden, VT4

e) Dotterbolag till bolag i icke EU-land som huvudsakligen sänder program från detta land:

Cartoon Network, Disney Channel, Fox Kids, Fox Kids Scandinavia, Paramount Comedy Channel

2. Oberoende produktioner

Bravo är en specialiserad kanal som i början visade filmer äldre än 10 år. Kanalen gör nu stora investeringar i originalproduktioner, främst av oberoende producenter, vilket bör leda till en ökning av oberoende och europeiska produktoner.

BBC News 24 är en kanal för information och nyheter som sänder dygnet runt. Programmen produceras av företaget självt.

Disney Channel, Front Row-kanalerna, GSB Goodlife, Home Video Channel och Live TV är nya kanaler och/eller kanaler som inte har en budget som räcker till stora investeringar i produktionen.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

Ministeriet för kultur, mediefrågor och idrott har begärt att de programföretag som inte uppfyllt kraven på en lägsta andel i detalj skall förklara anledningen till detta och meddela när och hur de planerar att nå upp till den fastställda nivån.

D) Övriga upplysningar

Inga övriga upplysningar.

III SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FRÅN DE EFTA-LÄNDER SOM INGÅR I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

ISLAND

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

Ingen kommentar.

2. Oberoende produktioner

Ingen kommentar.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstatenIngen kommentar.

D) Övriga upplysningar : Ingen kommentar.

NORGE

A) Statistik

1. Sammanställning

>Plats för tabell>

2. Procentuell fördelning

>Plats för tabell>

B) Av medlemsstaten anförda skäl till överträdelse av direktivet

1. Europeiska produktioner

TV Norge AS förklarar att de inte kunnat respektera andelen europeiska produktioner därför att TV Norge nyligen inlett ett samarbete med TV2 i fråga om programplanering, förvärv och produktion, och att de har problem att respektera bestämmelserna under en övergångsperiod. De norska myndigheterna har dock informerat programföretaget om att det är oacceptabelt med en så låg andel europeiska produktioner.

2. Oberoende produktioner

NRK 2 och NRK har inte nått upp till den föreskrivna andelen oberoende produktioner, även om det inte var mycket som fattades.

C) Åtgärder som vidtagits eller planeras av medlemsstaten

De norska myndigheterna med ansvar för audiovisuella frågor har informerat TVNorge AS om att det är oacceptabelt med en så låg andel europeiska produktioner, och det har begärt att företaget skall inkomma med en redogörelse för hur det tänker göra för att i framtiden öka andelen europeiska produktioner.

Myndigheten med ansvar för audiovisuella frågor har också begärt att NRK AS, TV2 AS och TVNorge AS skall förbättra sina metoder för att beräkna andelen nya produktioner.

D) Övriga upplysningar

IV. BILAGOR BILAGA 1:

Nya riktlinjer för att följa upp tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktivet "Television utan gränser"

1. Inledning

1.1. Följande riktlinjer har utarbetats för att hjälpa medlemsstaterna att fullgöra skyldigheten att kontrollera tillämpningen av artiklarna 4 och 5 [3] i direktiv 89/552/EEG som syftar till "samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television", i dess lydelse enligt direktiv 97/36/EG. Medlemsstaternas skyldigheter anges i artikel 4.3 i direktivet. Där anges att "medlemsstaterna vartannat år till kommissionen [skall] överlämna en rapport om tillämpningen av denna artikel och artikel 5. Rapporten skall innefatta en statistisk uppgift om den uppnådda andelen som anges i denna artikel och i artikel 5 för vart och ett av de TV-program som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion, skälen i varje enskilt fall till att man inte uppnått denna andel och de åtgärder som vidtagits eller förutses för att uppnå målet."

[3] För tydlighetens skull gäller samtliga hänvisningar till artiklarna den konsoliderade versionen av direktivet.

1.2. Riktlinjerna har utarbetats inom ramen för den kontaktkommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktivet. Syftet är att närmare definiera vissa begrepp och att på så sätt undvika skillnader i tolkningen som kan leda till att direktivet tillämpas på olika sätt i olika länder. Riktlinjerna är också avsedda att tydligt visa för berörda parter hur direktivets bestämmelser skall tillämpas. Dokumentet har inte någon rättslig status utan är till för att närmare precisera vissa bestämmelrser i direktivet. Det innehåller den andra versionen av riktlinjerna och har uppdaterats på grund av vissa bestämmelser i 1997 års direktiv som ändrar 1989 års direktiv.

Den nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 1999.

2. Definition av TV-programföretag och av tillämpningsområdet

2.1. Enligt artikel 1 b i direktivet är ett programföretag "den fysiska eller juridiska person som har det redaktionella ansvaret för sammansättningen av TV-program enligt a och som sänder ut eller låter sända ut dem genom tredje part."

I punkt a definieras "TV-sändning" som "den ursprungliga överföringen av TV-program avsedda för mottagning av allmänheten, per tråd eller genom luften inklusive överföring via satellit, i okodad eller kodad form. Den innefattar överföring av program mellan företag för vidaresändning till allmänheten. Den innefattar inte kommunikationstjänster som tillhandahåller data eller andra meddelanden som efterfrågas individuellt såsom telefax, databaser och andra liknande tjänster."

2.2. Den skyldighet att inkomma med en rapport som anges i artikel 4.3 gäller samtliga programföretag inom medlemsstatens jurisdiktion, med följande undantag:

Artiklarna 4 och 5 gäller inte "nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och köp-TV".

I artikel 9 föreskrivs att artiklarna 4 och 5 inte skall gälla "lokala TV-sändningar som inte ingår i ett nationellt nät."

I skäl 29 i direktivet föreskrivs att "bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 [inte skall] vara tillämpliga på kanaler som endast sänder på ett annat språk än medlemsstaternas språk."

I artikel 2.6 föreskrivs att direktivet inte skall omfatta sändningar som är avsedda uteslutande för mottagning i tredje land och som inte tas emot direkt eller indirekt av allmänheten i en eller flera medlemsstater.

De nationella rapporterna behöver därför inte innehålla upplysningar om följande kategorier:

- Kanaler som enbart sänder "nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och köp-TV".

- "Lokala TV-sändningar som inte ingår i ett nationellt nät", oberoende av sändningsmetod. Undantagsvis skall begreppet "lokal" tolkas strikt, och anses betyda "som rör en del av en region".

- Kanaler som enbart sänder på ett språk som inte är officiellt språk i en eller flera medlemsstater.

- Sändningar som avses i artikel 2.6, det vill säga som avsedda uteslutande för mottagning i tredje land och som inte kan tas emot direkt i en medlemsstat.

3. Tillsynsmyndighet för programföretagen

I detta direktiv avses med programföretag inom medlemsstatens jurisdiktion följande, enligt artikel 2.2:

- Programföretag som enligt punkt 3 är etablerade i medlemsstaten (de har sitt huvudkontor där, redaktionella beslut om programsammansättningen fattas där och/eller en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med TV-sändningsverksamheten är verksam där).

Programföretag på vilka punkt 4 är tillämplig (det vill säga företag som använder sig av en frekvens som har upplåtits av medlemsstaten, en satellitkapacitet som hör till medlemsstaten eller en satellitupplänk belägen där).

4. Relevant sändningstid

4.1. Sändningstiden enligt punkterna 4.1 och 5.1 skall omfatta den totala sändningstiden för en kanal, testbilden undantagen, med undantag för tid för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och köp-TV.

4.2. För att rapporterna skall vara jämförbara med tidigare rapporter skall ett programföretag som sänder via mer än en kanal i princip ange andelarna (europeiska respektive oberoende produktioner) för var och en av dessa kanaler. Medlemsstaterna kan dock på lämpligt sätt ta hänsyn till vissa nya TV-tjänsters speciella karaktär, i fall som de särskilt motiverar i sina rapporter.

4.3. Medlemsstaterna behöver inte ta med uppgifter i sina rapporter om sändningstid för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och köp-TV, vare sig dessa är av europeiskt ursprung eller inte.

5. Europeiska produktioner

5.1. Europeiska produktioner" definieras i artikel 6 i direktivet på följande sätt:

a) Produktioner som härrör från medlemsstaterna.

b) Produktioner som härrör från europeiska tredjestater som är anslutna till Europarådets konvention om gränsöverskridande television och som uppfyller villkoren i punkt 6.2.

c) Produktioner som härrör från andra europeiska tredjestater och som uppfyller villkoren i punkt 6.3.

5.2. De produktioner som avses under punkterna a och b ovan är sådana som huvudsakligen gjorts tillsammans med författare och personal som är bosatta i en eller flera av de stater som anges under dessa punkter, på villkor att de uppfyller ett av de tre följande villkoren.

(1) De har producerats av en eller flera producenter som är bosatta i en eller flera av dessa stater.

(2) Produktionen har övervakats och kontrollerats av en eller flera producenter som är bosatta i en eller flera av dessa stater.

(3) Bidraget från samproducenter från dessa stater står för en övervägande del av kostnaden för samproduktionen, och denna kontrolleras inte av en eller flera producenter som är bosatta utanför dessa stater.

En producent anses vara bosatt i en europeisk stat om hans eller hennes företag har en stadigvarande verksamhet och fast anställd personal som ägnar sig åt affärsverksamhet och produktion i Europa.

5.3. De produktioner som avses under punkt c är sådana som utförts enbart av producenter som är bosatta i ett eller flera tredjeländer med vilka gemenskapen har slutit avtal på det audiovisuella området, eller av dessa i samarbete med producenter som är bosatta i en eller flera medlemsstater, på villkor att produktionerna huvudsakligen gjorts tillsammans med författare och personal som är bosatta i en eller flera europeiska stater. Kommissionen skall upprätta en förteckning över stater som berörs av bestämmelserna under punkterna b och c. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att hålla denna förteckning tillgänglig för alla berörda parter. Tillämpningen av bestämmelserna i b och c är beroende av att produktioner som härrör från medlemsstaterna inte är föremål för diskriminerande åtgärder i de berörda tredje länderna.

5.4. Produktioner som inte är europeiska produktioner enligt ovannämnda regler, men som har framställts inom ramen för bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och tredje land om samproduktion, skall anses utgöra europeiska produktioner om samproducenterna från gemenskapen bidrar med huvuddelen av de totala produktionskostnaderna och produktionen inte kontrolleras av en eller flera producenter som är etablerade utanför medlemsstaterna.

Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över de avtal om bilateral samproduktion som de ingått. Medlemsstaterna och kommissionen kommer att hålla denna förteckning tillgänglig för alla berörda parter.

5.5. Vad gäller de produktioner som inte faller under någon av ovanstående bestämmelser, men som har gjorts huvudsakligen tillsammans med författare och personal som är bosatta i en eller flera medlemsstater, skall dessa anses vara europeiska produktioner i samma utsträckning som samproducenter från gemenskapen bidragit till den sammanlagda produktionskostnaden.

6. Begreppet oberoende

6.1. Detta begrepp måste tolkas med utgångspunkt i skäl 31 i direktivet.

En producent som har egna intressen i TV-sändningsverksamheten skall anses vara en oberoende producent endast om dessa intressen inte utgör hans huvudsakliga verksamhet.

6.2. I sin definition av lydelsen av artikel 5 bör medlemsstaterna med andra ord ta hänsyn till bland annat följande kriterier:

* Vem äger produktionsbolaget-

Syftet är att se till att programföretaget inte innehar en alltför stor del av ett produktionsbolags kapital (och vice versa). Med uttrycket "programföretag" förstås hela detta företag, och inte var och en av de kanaler som hör till detta företag.

* Hur många program levereras till ett och samma programföretag-

Syftet med detta kriterium är att mäta oberoendet i termer av mängden levererade program, och att analysera detta över en tillräckligt lång period för att det skall vara möjligt att dra slutsatser och att ta hänsyn till samtliga särdrag hos programföretaget i fråga.

* Vem äger andrahandsrättigheterna-

Detta kriterium gör det möjligt att bedöma en producents oberoende i de fall hans samtliga rättigheter, inklusive andrahandsrättigheter, har förvärvats av programföretag och producenten befinner sig i en situation där han inte kan sammanställa en katalog med program med andrahandsrättigheter som han kan sälja på andra marknader.

7 Insamling av uppgifter 7.1. Med undantag för de fall som anges under punkt 2.2 ovan skall statistiken uttryckt i timmar och i procentandelar gälla den sammanlagda relevanta sändningstiden för samtliga programföretag som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion under rapportens referensperiod, även om det rör sig om nya programföretag eller om temakanaler.

Medlemsstaterna skall så vitt möjligt inkomma med årlig statistik för varje kanal separat (se 4.2 ovan).

Medlemsstaterna bör använda definitionerna i dessa riktlinjer för att de nationella rapporterna skall bli jämförbara.

Om medlemsstaterna använder sig av andra definitioner än dem som ges här skall de i sina rapporter ange vilka definitioner de använts sig av, på vilket sätt dessa skiljer sig från de ovan angivna och om möjligt också förklara på vilket sätt dessa påverka de framtagna uppgifterna.

7.2. Om programföretagen själva kan koda sina program enligt definitionerna ovan, rekommenderas det att de använder sig av system för databehandling som gör det möjligt att sammanställa detaljerad statistik för hela årets programplanering.

Om myndigheterna anser att det är motiverat med ett undantag från skyldigheten att tillhandahålla en fullständig rapport för den aktuella perioden skall de ge kommissionen en detaljerad beskrivning av hur man gått till väga för att sammanställa ett representativt urval och vilken beräkningsgrund som programföretaget använt. Ett representativt urval bör bestå av minst en slumpvis vald vecka per kvartal under referensperioden.

7.3. Mall: Medlemsstaterna kan utforma sina rapporter enligt följande mall:

>Plats för tabell>

BILAGA 2:

Förteckning över kanaler som inte har uppnått en övervägande andel europeiska och oberoende produktioner (1997-98)

A) Europeiska produktioner

Ställning kategori

PR = privat kanal GE = allmän ( = har uppnått en övervägande andel.

PB = statlig kanal TH = tematisk x = har ej uppnått en övervägande andel.

PY = avgiftsbelagd kanal LA = ej gemenskapsspråk - = ingen uppgift

BA = kanal som ingår i e. v. = ej verksam

basutbudet för kabelnät

eller satellittjänst

1997 1998 Ställning Kategori

AT ORF 1 x x PB GE

BE RTL TVI x ( PR GE

KANAAL 2 x x PR GE

FILMNET 1 x x PR/PY TH

FILMNET 2 x x PR/PY TH

DE Discovery Channel x ( PY TH DF 1 x x PY TH KABEL 1 x x PR GE ntv Der Nachrichtenkanal - - PR GE Premiere x x PY TH Pro Sieben x x PR GE RTL 2 x x PR GE Super RTL x x PR GE TM3-Fernsehen für Frauen x x PR TH VIVA 2 x x PR TH VOX ( x PR GE

DK TV Bio x x PR/PY TH

Erotica Rendez-Vous x ( PR/PY TH

TV Danmark x x PR GE

GR Star Channel x ( PR GE

ES Antena 3 x ( PR GE

TELE 5 x x PR GE

FR AB Channel x x PR/BA TH Action x x PR/PY TH ANIMAUX x ( PR/BA TH AUTOMOBILE ( - PR/BA TH CINE-PALACE x x PR/PY TH CINESTAR 1 x x PR/PY TH CINESTAR 2 x x PR/PY TH CINETOILE x ( PR/PY TH DISNEY CHANNEL x ( PR/PY TH FUN TV ( x PR/BA TH KIOSQUE e. v. x PR/PY TH MANGAS x x PR/BA TH MONTE CARLO TMC - - PR/BA GE MULTIVISION x x PR/PY TH 13ème RUE e. v. x PR TH XXL x ( PR/PY TH

IE Teilifis Na Gaeilge - - PB GE

IT Italia 1 x x PR GE

Retequattro x x PR GE

Tele + Nero x x PR/PY TH

Tele + Bianco ( x PR/PY TH

Tele + Grigio ( - PR/PY TH

TMC x x PR GE

TMC 2 x x PR GE

Rete Mia - - PR TH

Rete Capri - - PR GE

Rete A - - PR TH

LU RTL 9 Satelkanal ( x PR GE RTL 9 markbunden kanal ( x PR GE

RTL Tvi x ( PR GE

RTL 5 x x PR TH

RTL 7 x x PR GE

NL SBS 6 x x PR GE TV10/FOX x x PR GE Canal+ 1 x x PY GE Canal+2 x x PY GE

PT SIC x x PR GE

TVI x x PR GE

FI Nelonen(4) x x PR GE

SE TV 1000 x x PR/PY TH

Cinema x x PR/PY TH

Canal + x x PR/PY TH

Canal + Gul x x PR/PY TH

TV 6 x x PR/PY TH

UK 3 + x x PR GE Adult Channel x ( PR/PY GE Asianet x ( PR/PY LA/GE Bet on Jazz e. v. x PR/BA TH international Bravo x x PR/PY/BA GE Cartoon Network x x PR TH Chinese News & x x PR/PY LA/GE Entertainment Christian Channel x x PR TH Discovery Home x x PR GE and Leisure Disney Channel UK x x PR/PY GE Film on Four(*) e. v. - PR/PY TH Fox Kids x x PR TH Fox Kids e. v. x PR/PY TH Scandinavia Front Row (med e. v. x PR/PY TH Barker Channel) GSB Talk TV x e. v. PR/PY/BA TH History Channel x x PR TH Home Video x x PR/BA GE Channel Kanal 5 x x

Knowledge TV x e. v. PR TH Living ( x PR GE National x x PR TH Geopraphic Nickelodeon x x PR TH Nickelodeon x x PR TH Nordic Paramount x x PR/PY/BA TH Comedy Channel Playboy TV x x PR/PY TH Sci-Fi Channel x x PR/PY/BA TH Sky Cinema x x PR/PY TH (f. d. Sky Movies Gold) Sky Movie Max x x PR/PY TH (f. d. Screen 1 och Sky Movies) Sky One x x PR/PY/BA GE Sky Premier x x PR/PY TH (f. d. Screen 2 och Movie Channel) Sky Soap x x PR/PY TH Sky Travel Channel x x PR/PY/BA TH Studio Universal e. v. x PR/PY TH Talent Channel x e. v. PR/PY TH TCC x e. v. PR/PY/BA TH TCC Nordic x x PR/PY/BA TH Television X x x PR/PY TH TNT (nu TNT x e. v. Classical Movies : Digital) TNT Classical movies: x x PR/PY TH Digital Travel x (

Trouble x x PR/BA TH TV3 Denmark x x PR GE TV3 Norway x x PR GE TV3 Sweden x x PR GE VT4 x x PR GE Zee TV (f. d. x x PR/PY LA/GE Asia TV) ZTV - x PR GE

(*) började sina sändningar i december 1998

B) OBEROENDE PRODUKTIONER

Ställning kategori

PR = privat kanal GE = allmän ( = har uppnått en övervägande andel.

PB = statlig kanal TH = tematisk x = har ej uppnått en övervägande andel.

PY = avgiftsbelagd kanal LA = ej gemenskapsspråk - = ingen uppgift

BA = kanal som ingår i e. v. = ej verksam

basutbudet för kabelnät

eller satellittjänst

1997 1998 Ställning Kategori

BE TV1 x x PB GE

TV2 x e. v. PB GE

CANVAS/KETNET x x PB GE

DE Phoenix x x PB TH Multithématiques x x PR TH n-tv Der Nachrichtenkanal - - PR TH VIVA x x PR TH VIVA 2 x x PR TH

DK Erotica Rendez-Vous - ( PR/PY TH

GR ANT 1 ( x PR

ES CST ( x PB GE ETB 1 x x PB GE TV 3 ( x PB GE TVG x x PB GE

FR AUTOMOBILE ( - PR/BA TH Kiosque - - PR/PY TH Mezzo e. v. - PB/PY TH Monte Carlo TMC - - PR/BA GE

13ème Rue e. v. - PR TH TV5 Europe - ( PB/BA GE

IE Teilifis Na Gaeilge - ( PB GE

IT Tele +Bianco x ( PR/PY TH

Tele + Grigio - - PR/PY TH

TMC - - PR GE

TMC 2 - - PR GE

Rete Mia - - PR TH

Rete Capri - - PR GE

Rete A - - PR TH

NL TV10/Fox - ( PR GE TMF - - PR TH

The Box - - PR TH

SE TV 1000 - - PR/PY TH

Cinema - - PR/PY TH

Canal + - - PR/PY TH

Canal + Gul - - PR/PY TH

Z TV x ( PR TH

TV 6 x - PR/PY TH

UK 3+ x ( PR GE AG Vision x e. v. PR TH Asianet x ( PR/PY LA/GE Bet on Jazz e. v. x PR/BA TH International BBC News 24 x x PB/BA GE BBC World x ( PB/BA GE Bravo x x PR/PY/BA GE Chinese News and x x PR/PY LA/GE Entertainment CNBC ( x PR/PY LA/GE Disney Channel UK x x PR/PY GE Film on Four e. v. - PR/PY TH Front Row (med e. v. x PR/PY TH Barker Channel) GSB Goodlife TV x x PR/PY/BA GE GSB Talk TV x e. v. PR/PY/BA TH Home Video Channel x x PR/BA TH

Knowledge TV x e. v. PR TH Live TV x x PR/PY/BA TH Paramount x x PR/PY/BA TH Comedy Channel Playboy TV x ( PR/PY TH Rapture e. v. x PR TH Sci-Fi Channel x x PR/PY/BA TH Sky Cinema ( x PR/PY TH (f. d. Sky Movies Gold)

Sky Movie Max x x PR/PY TH (f. d. Screen 1 och Sky Movies)

Sky One x x PR/PY/BA GE Sky 2 x e. v. PR/BA GE Sky Premier ( x PR/PY TH Sky Travel Channel x x PR/PY/BA TH UK Arena x x PR/PY TH VT4 ( x PR GE Zee TV (f. d. x x PR/PY LA/GE Asia TV) ZTV - ( PR GE

BILAGA 3:

Parametrar som används vid beräkningen av de viktade genomsnitten för sändning av europeiska produktioner i europeiska TV-kanaler med stor publik.

>Plats för tabell>

(*) Källa: Europeiska audiovisuella observationsorganet, för perioden 1 januari - 30 juni 1998, förutom för Förenade kungariket (oktober 1997 - september 1998) och för Luxemburg (1 oktober 1997 - 31 maj 1998 mellan kl. 19.00 och 20.00). (**) Källa: Uppgifter från medlemsstaterna, perioden 1 januari till 31 december 1998.