51995PC0552

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 023 , 27/01/1996 s. 0006


Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (96/C 23/07) (Text av betydelse för EES) KOM(95) 552 slutlig - 95/0279(COD)

(Framlagt av kommissionen den 20 november 1995)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén, och

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet,

med beaktande av följande:

Genom direktiv 89/686/EEG (1) föreskrivs att all personlig skyddsutrustning skall förses med CE-märkning och att denna märkning skall åtföljas av kompletterande upplysningar om det årtal då CE-märkningen gjorts.

Denna uppgift om årtal har ingen betydelse för säkerheten för den som använder den personliga skyddsutrustningen. Denna uppgift kan förväxlas med den uppgift om sista användningsdatum som personlig skyddsutrustning med begränsad användbarhetstid skall vara försedd med.

Anbringandet av denna uppgift om årtal utgör en belastning för tillverkarna av personlig skyddsutrustning, och kostnaden är långt från försumbar.

Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen kan denna förenkling för tillverkarna inte uppnås annat än genom ett direktiv om ändring av ursprungsdirektivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/686/EEG ändras på följande sätt:

I bilaga IV skall följande text utgå:

"Ytterligare information

- De två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats. Denna upplysning krävs inte för de personliga skyddsutrustningar som avses i artikel 8.3."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den . . . (2) anta och offentliggöra de lagar och andra bestämmelser som är nödvändiga i detta syfte. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1997.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

(1) EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 18, ändrat genom direktiven 93/68/EEG (EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1) och 93/95/EEG (EGT nr L 276, 9.11.1993, s. 11).

(2) Tre månader räknat från och med antagandet av detta direktiv.