8.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/22


BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 6 mars 2013

om utnämning av en domare i tribunalen

(2013/120/EU)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 254 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 5 och 7 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och till följd av Nils WAHLs avgång bör en domare i tribunalen utnämnas för återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 31 augusti 2013.

(2)

Carl WETTER har föreslagits för den tjänst som blivit ledig.

(3)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgett sitt yttrande om Carl WETTERs lämplighet att utöva ämbetet som domare vid tribunalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Carl WETTER utnämns till domare i tribunalen för perioden från och med dagen för detta besluts ikraftträdande till och med den 31 augusti 2013.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2013.

R. MONTGOMERY

Ordförande