11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/30


Rättelse till beslut 2010/703/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 november 2010 om utnämning av en domare vid tribunalen

( Europeiska unionens officiella tidning L 306 av den 23 november 2010 )

På sidan 76 underskriften ska det

i stället för:

På rådets vägnar

J. DE RUYT

Ordförande

vara:

”J. DE RUYT

Ordförande