20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/422


BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

av den 30 november 2006

om anpassning av beslut 96/409/GUSP om införandet av provisorisk resehandling, för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2006/881/GUSP)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

av följande skäl:

Det är nödvändigt att göra vissa anpassningar av beslut 96/409/GUSP (1) för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 96/409/GUSP skall ändras på följande sätt:

a)

Följande skall läggas till i bilaga I efter ”PRÍLOHA I”:

”— ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I”

b)

Följande skall läggas till i bilaga I efter ”EURÓPSKA ÚNIA”:

”, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ”

c)

Följande skall läggas till i bilaga I efter ”CESTOVNÝ PREUKAZ”:

”, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”

d)

Följande skall läggas till i bilaga I efter ”ÚDAJE”:

”ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR”

e)

Följande skall läggas till i bilaga I efter ”13) Pečiatka vydávajúceho”:

”(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до — през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data naşterii (4) Locul naşterii (5) Talia (6) Cetăţenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către — via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcţionarului competent (13) Ştampila autorităţii emitente”

f)

I bilaga III punkt 3 skall förteckningen efter orden ”enligt följande” ersättas med följande:

”Belgien

=

B

[OOOOO]

Bulgarien

=

BG

[OOOOO]

Tjeckien

=

CZ

[OOOOO]

Danmark

=

DK

[OOOOO]

Tyskland

=

D

[OOOOO]

Estland

=

EE

[OOOOO]

Grekland

=

GR

[OOOOO]

Spanien

=

E

[OOOOO]

Frankrike

=

F

[OOOOO]

Irland

=

IRL

[OOOOO]

Italien

=

I

[OOOOO]

Cypern

=

CY

[OOOOO]

Lettland

=

LV

[OOOOO]

Litauen

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Ungern

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nederländerna

=

NL

[OOOOO]

Österrike

=

A

[OOOOO]

Polen

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumänien

=

RO

[OOOOO]

Slovenien

=

SI

[OOOOO]

Slovakien

=

SK

[OOOOO]

Finland

=

FIN

[OOOOO]

Sverige

=

S

[OOOOO]

Förenade kungariket

=

UK

[OOOOO]”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft under förutsättning att fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft och den dag då det fördraget träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2006.

På rådets vägnar

L. HYSSÄLÄ

Ordförande


(1)  EGT L 168, 6.7.1996, s. 4. Beslutet ändrat genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).