17.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 279/2


Överenskommelse, om god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa

(2006/C 279/02)

Tilläggen finns tillgängliga på www.nepsi.eu

(1)

Kristallin kvarts finns i stor mängd i naturen och utgör ungefär 12 procent av jordskorpan. Kristallin kvarts finns naturligt i flera andra mineraler och mineralprodukter.

(2)

Industrin använder i huvudsak två former av den kristallina kvartsen, nämligen kvarts och kristobalit. Båda säljs i form av sand som är ett granulärt material, eller som mjöl som består av partiklar mindre än 0,1 millimeter.

(3)

Kristallin kvarts och material/produkter/råmaterial som innehåller kristallin kvarts används inom en mängd olika branscher, bland annat inom kemi, keramik, byggindustri, kosmetika, tvättmedel, elektronik, gjuteri,, glas, trädgårdsskötsel, fritid, metall och verkstadsindustri, ytbehandlingar inklusive färg, läkemedel och som filtermaterial inom flera industrier.

(4)

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL) (1) har bl.a. konstaterat, ”att den huvudsakliga effekten på människor vid inandning av respirabel kristallin kvarts är silikos. Det finns tillräcklig information för att fastställa att den relativa risken för lungcancer ökar hos personer med silikos (och tydligen inte för personal utan silikos och som exponeras för kvartsdamm i stenbrott och inom den keramiska industrin). Förhindrar man silikos reduceras alltså även risken för cancer. Eftersom det inte går att definiera ett tydligt gränsvärde för utveckling av silikos, reducerar all minskad exponering risken för silikos.”

(5)

Det verkar finnas bevis för att det finns en varierande förekomst av respirabel kristallin kvarts inom olika branscher.

(6)

Det finns en stor mängd andra påverkande faktorer inom lungcancerns epidemiologi, som t ex rökning, radon och polyaromatiska kolväten.

(7)

Det finns för tillfället inget hygieniskt gränsvärde för yrkesmässig exponering av respirabel kristallin kvarts på EU-nivå, och de nationella hygieniska gränsvärdena för yrkesmässig exponering varierar.

(8)

Respirabel kristallin kvarts skiljer sig i många avseenden, bland annat på dess förekomst i naturen, från de situationer som man normalt hanterar under arbetsmiljölagen. Därför är den aktuella överenskommelsen, som i många hänseenden är unik, ett passande instrument för hantering av detta specifika ämne.

(9)

Parterna verkar i den fasta övertygelsen att denna överenskommelse bidrar till att skydda arbetstillfällen och säkrar sektorernas och företagens ekonomiska framtid.

(10)

Parterna kommer att göra sitt yttersta för att upprätthålla tillämpningen av denna överenskommelse gentemot alla företag inom alla de sektorer de representerar.

(11)

Parterna i denna överenskommelse agerar i enlighet med artikel 139 (1) och (2) i EU-fördraget.

Med hänsyn till vad som tidigare angetts ingår parterna följande överenskommelse gällande förebyggande och skydd av personalens hälsa genom god hantering och användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller densamma.

Artikel 1

Mål

Denna överenskommelse inriktas på

skydd av hälsan för personalen och andra individer som i yrket och på arbetsplatsen exponeras för respirabel kristallin kvarts från material/produkter/råmaterial som innehåller kristallin kvarts.

minimerad exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetsplatsen genom att tillämpa här fastställd god praxis, för att förhindra, eliminera eller reducera de yrkesmässiga hälsorisker som respirabel kristallin kvarts medför.

att öka kunskapen om potentiellt hälsomässiga effekter av respirabel kristallin kvarts och om god praxis.

Artikel 2

Omfattning

(1)   Denna överenskommelse riktar sig mot produktionen och användningen av kristallin kvarts och de material/produkter/råmaterial som innehåller kristallin kvarts och potentiellt kan leda till exponering för respirabel kristallin kvarts. Beskrivningar av berörda branscher finns i bilaga 5 i denna överenskommelse.

(2)   Överenskommelsen omfattar aktiviteter i anslutning till detta, exempelvis hantering, lagring och transport. Det gäller även för mobila arbetsplatser. Det kan härunder finnas speciella regler för mobila arbetsplatser.

(3)   Denna överenskommelse gäller för de parter, arbetstagare och arbetsgivare som definierats och fastställts härunder.

Artikel 3

Definitioner

(1)   ”Arbetsgivare” betyder de enskilda företag som direkt eller indirekt representeras av denna överenskommelsens parter och som representerar branschen.

(2)   ”Arbetstagare” betyder arbetare som direkt eller indirekt representeras av denna överenskommelsens parter och som representerar personal som regelbundet eller periodvis kan exponeras för respirabel kristallin kvarts. Med arbetstagare menas deltids- och heltidsanställda såväl som säsongsanställda och andra arbetare som verkar under arbetsgivarens direkta översyn (d.v.s. vikarier/anställda arbetare).

(3)   ”Skyddsombud” betyder arbetares representanter med specifikt ansvar för arbetares säkerhet och hälsa: en utsedd person som valts eller utsetts i enlighet med nationell lagstiftning och/eller bestämmelser för att representera arbetare där problem dyker upp gällande arbetarnas säkerhets- och hälsomässiga skydd på arbetet.

(4)   ”Parter” betyder undertecknare av denna överenskommelse.

(5)   ”Respirabel kristallin kvarts” betyder den kornstorleksfraktion av inhalerade kristallina kvartspartiklar som når de luftvägar som saknar flimmerhår. Inandningskonventionen, som är en målspecifikation för provtagningsinstrument, definieras i enlighet med § 5.3. i den europeiska standarden EN 481 Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar.

(6)   ”God praxis” betyder de allmänna principerna i direktiv 89/391 och i sektion II av direktiv 98/24 som utvecklas och illustreras ytterligare i bilaga 1 härtill, och som då och då kan uppdateras.

(7)   ”Arbetsställe” betyder en verksamhetsenhet där respirabel kristallin kvarts förekommer. Lagring och transport betraktas som separata arbetsställen såvida de inte är anslutna till en produktions- eller användningsplats. Mobila arbetsplatser betraktas också som arbetsställen.

(8)   ”Avvikelse” betyder att överenskommelsen inklusive god praxis som definieras under (6) ovan inte efterlevs, vilket resulterar i en ökad exponering för respirabel kristallin kvarts för arbetstagarna och en ökad hälsorisk, vilken kunde undvikas om god praxis efterlevts.

(9)   ”Nationell praxis” betyder riktlinjer eller standarder som utfärdats av ansvarig myndighet eller som överenskommits inom branschen, och som varken är lagstiftning eller bestämmelser.

Artikel 4

Principer

(1)   Parterna skall samarbeta för att förbättra kunskapen om de hälsomässiga effekterna av respirabel kristallin kvarts, i synnerhet genom forskning, bevakning och spridning av god praxis.

(2)   Parterna inser att det finns behov av en europeisk strategi för att motarbeta respirabel kristallin kvarts. Detta betyder dock inte att signaturen på denna överenskommelse skall betraktas som ett godkännande av okontrollerad exponering i aktuell sektor eller faktisk exponering i hela sektorn.

(3)   Parterna bekräftar att de allmänna principerna i direktiv 89/391 och direktiv 98/24 gällande skyddet av arbetarnas säkerhet och hälsa mot risker relaterade till kemiska medel på arbetet gäller under alla omständigheter (inkluderande i synnerhet artikel 4: fastställande och riskanalys; artikel 5: riskförebyggande; artikel 6: specifika skyddande och förebyggande åtgärder; artikel 7: rutiner för hantering av olyckor, incidenter och nödsituationer; artikel 8: information och utbildning för arbetare).

(4)   Parterna är överens om att kristallin kvarts och material/produkter/råmaterial som innehåller kristallin kvarts är, vilket beskrivs ytterligare i bilaga 5 härtill, grundläggande, användbara och ofta oumbärliga komponenter/ingredienser för ett stort antal industriella och andra yrkesmässiga aktiviteter som bidrar till att bevara arbetstillfällen och att säkra den ekonomiska framtiden för sektorer och företag, samt att deras produktion och breda användning därför bör fortsätta.

(5)   Parterna är överens om att införandet av ”god praxis”, som beskrivs i bilaga 1 till denna överenskommelse, är ett effektivt bidrag till riskhanteringen genom att förhindra, eller där detta inte för tillfället kan uppnås, minimera exponeringen för respirabel kristallin kvarts genom tillämpningen av passande förebyggande och skyddande åtgärder vid tillämpning av sektion II i direktiv 98/24.

(6)   Denna överenskommelse gäller utan men för arbetsgivarens och arbetstagarens åtagande att efterleva nationell och europeisk lagstiftning inom området som gäller arbetarnas hälsa och säkerhet.

(7)   När gällande nationell praxis visar sig vara mer stringent än kraven i denna överenskommelse, skall arbetsgivarna och arbetstagarna rätta sig efter den nationella praxisen.

Artikel 5

God praxis

(1)   Parterna antar tillsammans den goda praxis som beskrivs i bifogade bilaga 1.

(2)   Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud skall tillsammans sträva efter att implementera god praxis på arbetsplatserna så långt detta är tillämpligt, inklusive i förhållande till icke anställda som är yrkesmässigt exponerade på arbetsställen, som exempelvis entreprenörer (d.v.s. där så är tillämpligt göra god praxis till en del av entreprenadspecifikationerna).

(3)   Bilaga 1 får anpassas i enlighet med den rutin som tas upp i bilaga 7.

(4)   Arbetsgivare åtar sig att organisera regelbunden utbildning och alla berörda arbetstagare åtar sig att delta i denna regelbundna utbildning för införandet av god praxis (2).

Artikel 6

Övervakning

(1)   Varje arbetsställe skall införa ett kontrollsystem för tillämpningen av god praxis. För detta ändamål skall en anställd (t ex en gruppchef på ett arbetsställe) av arbetsgivaren utses för varje plats, för att kontrollera tillämpningen av god praxis. Han/hon skall på begäran rapportera till en person som utsetts under (2).

(2)   En person skall utses av arbetsgivaren i enlighet med villkoren under artikel 7 i direktiv 89/391 för att regelbundet kontrollera tillämpningen av eller avvikelsen från att tillämpa god praxis. Han/hon samarbetar med de personer som utsetts under (1) ovan efter ett schema/en rutin som satts upp under hans/hennes ansvar, vid behov efter konsultation med företagsledningen och skyddsombudet..

(3)   För kontroll av dammhalten skall arbetsgivarna följa de regler för dammätning, som finns sammanfattat i bilaga 2. Dessa rutiner kan anpassas efter speciella behov på mindre arbetsställen och man kan tillåta ett slumpvis urval av arbetsställen i händelse av att det i specifika branscher finns många mindre arbetsplatser/arbetsställen.

Artikel 7

Rapportering, förbättring

(1)   Arbetsgivarna och arbetstagarna skall med skyddsombudets stöd tillsammans och löpande sträva efter att följa god praxis och att förbättra sin tillämpning av densamma.

(2)   Arbetsgivare skall rapportera tillämpningen av/avvikelsen från att tillämpa detta samt förbättringar till den person som utsetts under artikel 6 (2) vartannat år, med första tillfället år 2008 (rapportering av informationen från år 2007).

Ett rapportformulär har gemensamt tagits fram av parterna som en bilaga 3 till denna överenskommelse.

(3)   Parterna är överens om att antalet tillfällen då avvikelser från att följa praxis sker skall minska stadigt per arbetsgivare under varaktigheten av denna överenskommelse, såvida inte antalet avvikelser är så lågt att det ej ger möjlighet till ytterligare förbättring, varvid arbetsgivaren då skall sträva efter att bibehålla status quo.

(4)   Rapportering under (2) ovan skall sammanställas via respektive part till rådet. En lista över arbetsställen som upprepat befinner sig i en situation där de avviker från att följa praxis, skall dock redovisas separat vid sidan av den sammanställda rapporten.

Artikel 8

Rådet

Princip

Det huvudmål rådet följer är att identifiera befintliga problem och att föreslå möjliga lösningar. Rådet skall vara det enda och exklusiva organet för kontroll av överenskommelsens implementering och tolkning.

Uppgifter

Rådet skall granska rapporterna under artikel 7 och utfärda en sammanställningsrapport senast den 30 juni följande år, där man summerar tillämpning av praxis, avvikelser från att tillämpa praxis, förbättringar, nivån på tillämpningen av/avvikelser från att tillämpa praxis uppdelat per industrisektor, ange orsakerna till detta samt utfärda rekommendationer relaterade till detta. Den sammanställda rapporten skall skickas till parterna och deras medlemmar, EU-kommissionen och de nationella myndigheter som ansvarar för arbetsmiljön, och skall märkas med ”konfidentiell/känslig företagsinformation”. Sammanställning och kommentarer för allmänheten kan på begäran tas fram. I juni 2007 skall sammanställningsrapporten ha ett annat format som enbart summerar, baserat på information från parterna, status för implementering och förberedelser för den första rapporteringen under 2008.

I fall med upprepade avvikelser från att följa praxis och där detta är ett resultat av upprepad och omotiverad försummelse att införa korrigerande åtgärder, beslutar rådet om vilka åtgärder som skall vidtas för att hantera dessa situationer.

Utöver dessa uppgifter ovan skall rådet också ha följande uppgifter: (a) diskutera och lösa eventuella problem som är av vikt för att överenskommelsen skall fungera; (b) lösa eventuella konflikter och tolkningsproblem under denna överenskommelse, inklusive dem som tagits fram av individuella parter, arbetsgivare och arbetstagare; (c) utfärda rekommendationer om möjliga revideringar av denna överenskommelse; (d) kommunicera med tredje part; samt (e) anpassa god praxis i enlighet med bilaga 7.

Sammansättning

Rådet skall bestå av representanter för parterna och som utsetts av dessa för första gången den dag då överenskommelsen undertecknades samt för en period av fyra år vardera, med samma antal personer representerande från arbetsgivare och arbetstagare. Parterna får också vid samma tidpunkt, eller därefter om nödvändigt, utse en suppleant för varje rådsmedlem som kan deltaga som observatör eller ersätta rådsmedlemmar när behov uppkommer, alltid med avsikten att garantera kontinuitet och passande expertis. Rådets storlek skall vara sådan att den är praktiskt genomförbar och är fastställd till maximalt 30 (d.v.s. 15/15) inklusive styrelseordförandena under artikel 3 i bilaga 6. Om någon part skulle dra sig ur, lämna överenskommelsen eller upphöra att existera, eller om en ny part ansluter till överenskommelsen under rådets tidsperiod, kommer parterna att justera rådets medlemskap följdenligt samtidigt som man respekterar ovan nämnda maximala antal. Parter som inte finns representerade i rådet som medlemmar eller suppleanter har rätt att göra sina röster hörda inför rådet och att delta i debatten kring deras frågor. Rådets regler framgår av bilaga 6.

Beslutsfattande

Rådet avser att ta konsensusbeslut. Om konsensus inte uppnås kommer rådets beslut att tas med respektive dubbel kvalificerad majoritet med 75 procent av rösterna, tillhörande representanter för arbetstagarna respektive arbetsgivarna. Om rådet exempelvis består av 30 medlemmar (15 på arbetstagarnas sida och 15 på arbetsgivarnas sida) krävs en majoritet av 12 röster på respektive sida.

Sekretariat

Rådet skall assisteras av ett sekretariat som skall upprättas av parterna vid den tidpunkt då överenskommelsen undertecknas.

Artikel 9

Sekretess

(1)   All muntlig och skriftlig kommunikation bland och mellan parterna och deras medlemmar gällande tillämpningen av denna överenskommelse skall förbli konfidentiell och inte göras tillgänglig för tredje part, såvida det inte föreligger ett juridiskt åtagande att visa upp denna.

(2)   Den del som under (1) handlar om sekretess skall inte gälla följande:

Sammanställningsrapporten som endast kommer att skickas till de personer och organisationer/företag som finns uppställd i listan under artikel 8 (2),

Sammanställning och kommentarer som kan offentliggöras för tredje parter,

Den gemensamt nödvändiga kontaktinformationen till rådets styrelseordföranden som inte får tilldelas tredje parter,

Den nödvändiga distributionen av information från parterna till deras medlemmar så länge som dessa medlemmar påverkas av denna information.

(3)   Identiteten för de företag som nämns i rapporter får endast uppvisas för de av parternas medlemmar som det gäller, såvida inte rådet under artikel 8 (2) beslutat något annat. Mottagande personer måste vara bundna till samma sekretessåtagande som denna överenskommelse anger.

(4)   Brott mot (1) och (3) skall berättiga den skadade parten och/eller dess medlemmar att vidta rättsliga åtgärder i enlighet med nationell civilrätt.

Artikel 10

Hälsokontroll

Företagsläkaren/yrkeshygienikern eller motsvarande interna eller externa organ som utsetts för arbetsstället, skall i enlighet med nationella bestämmelser, artikel 10 av direktiv 98/24 och protokollet för hälsokontroll, som beskrivs i bilaga 8, besluta i vilken omfattning medicinska undersökningar skall utföras.

Artikel 11

Forskning – Insamling av data

Parterna skall diskutera brister i forskning och data samt utfärda rekommendationer gällande forskning, inklusive gällande säkrare produkter eller processer, vilka måste genomgå riskanalys innan de tas i bruk. De skall också utfärda rekommendationer gällande framtida projekt for insamling av data. En lista med tidigare genomförda forskningsprojekt finns bifogad i bilaga 4.

Artikel 12

Varaktighet – Revidering

(1)   Denna överenskommelse gäller under minst fyra år och förnyas automatiskt för efterföljande tvåårsperioder. Parterna är berättigade att dra sig ur överenskommelsen med ett års varsel.

(2)   Denna överenskommelse ogiltigförklaras så snart alla parter inte längre är representativa för sina branschsektorer, eller om färre än två parter, där en representerar arbetsgivarna och en representerar arbetstagarna i samma branschsektor, skulle kvarstå.

(3)   Parter är berättigade att när som helst och utan förvarning dra sig ur denna överenskommelse om deras motpart inom branschsektorn upphör att vara en part i denna överenskommelse eller inte längre representeras (”reciprocitet”).

(4)   I händelse av att EU-lagstiftning relaterad till kristallin kvarts skulle föreslås, kommer parterna att träffas för utvärdering av hur denna föreslagna lagstiftning påverkar denna överenskommelse.

Artikel 13

Förändring av parter

(1)   Denna överenskommelse är öppen för att undertecknas av ytterligare parter.

(2)   Denna överenskommelse binder parternas juridiska efterträdare.

Artikel 14

Övrigt

(1)   Denna överenskommelse skapar inga andra rättigheter eller skyldigheter än dem som fastställts häri.

(2)   Eventuella anspråk eller tvister gällande tolkningen och tillämpningen av detta avtal skall hanteras exklusivt av rådet och skall på grund av avtalets unika art inte lyda under de lokala nationella domstolarnas jurisdiktion. Alla andra anspråk eller tvister gällande detta avtal skall överlåtas till lagstiftningen och jurisdiktionen i det land där den/de åtalade är skriven/skrivna, vid lokal, laga domstol där den/de åtalade är skriven/skrivna.

(3)   Denna överenskommelse kommer att översättas till alla officiella EU-språk. Den engelska versionen är bindande för tolkning.

(4)   I fall då det förekommer motsägelser mellan god praxis och mer stringent nationell praxis inom en specifik jurisdiktion, skall efterlevnaden av en sådan nationell praxis som är obligatorisk under artikel 4 (7) inte utgöra en situation av avvikelse/underlåtenhet att följa praxis under artikel 3 (8).

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder ikraft sex månader efter att de två första parterna undertecknat det, där ena parten representerar arbetsgivarna och den andra representerar arbetstagarna i samma branschsektor, förutsatt att överenskommelsen har översatts till alla officiella EU-språk.

Bilaga 1

[God praxis (Vägledning till god praxis)]

Bilaga 2

[Mätrapport över halten kvartsdamm]

Bilaga 3

[Rapportformulär]

Bilaga 4

[Lista över forskningsprojekt]

Bilaga 5

[Branschbeskrivningar]

Bilaga 6

[Rådet – Sekretariatet]

Bilaga 7

[Rutin för antagande av god praxis]

Bilaga 8

[Protokoll för hälsokontroll gällande silikos]

Träder in den 25 april 2006.

Genom:

APFE – European Glass Fibre Producers Association

BIBM – International Bureau for Precast Concrete

CAEF – The European Foundry Association

CEEMET – Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries

CERAME-UNIE – The European Ceramics Industries

CEMBUREAU – The European Cement Association

EMCEF – European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation

EMF – European Metalworkers' Federation

EMO – European Mortar Industry Organization

EURIMA – European Insulation Manufacturers Association

EUROMINES – European Association of Mining Industries

EURO-ROC – European and International federation of natural stones industries

ESGA – European Special Glass Association

FEVE – European Container Glass Federation

GEPVP – European Association of Flat Glass Manufacturers

IMA-Europe – The Industrial Minerals Association

UEPG – European Aggregates Association


(1)  SCOEL SUM Doc 94-final om respirabel kristallin kvarts, juni 2003.

(2)  Se artikel 13 i Direktiv 89/391.