18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/19


BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET

av den 30 maj 2005

om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

(2005/446/EG)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), nedan kallat ”partnerskapsavtalet”,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet (2), nedan kallat ”det interna avtalet”, särskilt artikel 2.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt punkt 5 i bilaga I (Finansprotokoll) till partnerskapsavtalet skall det totala beloppet för finansprotokollet tillsammans med de återstående medel som överförts från tidigare europeiska utvecklingsfonder avse perioden 2000–2007.

(2)

I enlighet med punkt 7 i samma bilaga och artikel 2.3 i det interna avtalet skall det företas en bedömning av i vilken utsträckning åtaganden och utbetalningar har genomförts. Denna bedömning skall ligga till grund för en uppskattning av behovet av nya resurser efter det att finansprotokollet har löpt ut.

(3)

Enligt den till partnerskapsavtalet fogade förklaring XVIII (EU:s förklaring om finansprotokollet) skall den tidpunkt efter vilken det inte längre kan ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden beaktas till fullo vid bedömningen av behovet av nya resurser.

(4)

Det är därför nödvändigt att i enlighet med artikel 2.4 i det interna avtalet fastställa det datum, vilket vid behov kan revideras, efter vilket medel i nionde Europeiska utvecklingsfonden inte längre skall bli föremål för åtaganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende de medel i nionde Europeiska utvecklingsfonden som förvaltas av kommissionen, de räntesubventionsmedel som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) och de intäkter som härrör från ränta på dessa anslag fastställs härmed till den 31 december 2007. Detta datum kan vid behov revideras.

Artikel 2

Det belopp som har anslagits för att finansiera det som en fond som automatiskt förnyas fungerande investeringsanslag som förvaltas av EIB skall inte beröras av detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2005.

På medlemsstaternas regeringars vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet senast ändrat genom AVS–EG-ministerrådets beslut nr 2/2004 (EUT L 297, 22.9.2004, s. 18).

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.