42004X0331(03)

Föreskrifter nr 62 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) - Enhetliga föreskrifter om godkännande av motordrivna fordon med styrstång med avseende på deras skydd mot obehörigt nyttjande

Europeiska unionens officiella tidning nr L 095 , 31/03/2004 s. 0038 - 0045


Föreskrifter nr 62 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) - Enhetliga föreskrifter om godkännande av motordrivna fordon med styrstång med avseende på deras skydd mot obehörigt nyttjande(1)

1. RÄCKVIDD

1.1 Dessa föreskrifter är tillämplig på skyddsanordningar som utformats för att förhindra obehörigt nyttjande av tvåhjuliga motordrivna fordon med eller utan sidvagn och trehjuliga motordrivna fordon utrustade med styrstång.

2. DEFINITIONER

I dessa föreskrifter avses med

2.1 "godkännande av ett fordon": godkännande av en fordonstyp med avseende på dess skydd mot obehörigt nyttjande,

2.2 "fordonstyp": kategori av motordrivna fordon som inte skiljer sig åt i väsentliga avseenden, såsom

2.2.1 tillverkarens angivande av fordonstyp,

2.2.2 placering och utformning av den eller de fordonsdelar som skyddsanordningen verkar på,

2.2.3 typ av skyddsanordning,

2.3 skyddsanordning: ett system som utformats för att förhindra obehörigt nyttjande av fordonet genom låsning av styrning eller kraftöverföring; ett sådant system kan vara av

2.3.1 typ 1: påverkar endast styrinrättningen,

2.3.2 typ 2: påverkar styrningen i samverkan med den anordning som stänger av fordonets motor,

2.3.3 typ 3: förbelastad anordning som påverkar styrningen i samverkan med den anordning som stänger av fordonets motor,

2.3.4 typ 4: påverkar kraftöverföringen.

2.4 "styrinrättning": kontroll av styrningen (styrstång), styrhuvudet och tillhörande plätering, styrningsspindeln och alla andra komponenter som har direkt inverkan på skyddsanordningens effektivitet,

2.5 "kombination": en av låsningssystemets särskilt beräknade och konstruerade variationer som när den aktiveras på rätt sätt får låsningssystemet att fungera,

2.6 "nyckel": anordning som har utformats och konstruerats för att aktivera ett låsningssystem som är utformat och konstruerat för att aktiveras endast genom denna anordning.

3. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE

3.1 En ansökan om godkännande av en fordonstyp med avseende på en skyddsanordning för att förhindra obehörigt nyttjande skall lämnas av fordonstillverkaren eller dennes vederbörligen auktoriserade ombud.

3.2 Ansökan skall åtföljas av nedan nämnda handlingar i tre exemplar samt följande upplysningar:

3.2.1 En ingående beskrivning av fordonstyp med avseende på placeringen och utformningen av den eller de fordonskomponenter som skyddsanordningen verkar på.

3.2.2 Ritningar i lämplig skala som tillräckligt tydligt beskriver skyddsanordningen och hur den är monterad på fordonet.

3.2.3 En teknisk beskrivning av skyddsanordningen.

3.3 Följande skall överlämnas till den tekniska tjänst som ansvarar för att genomföra provningen för godkännande:

3.3.1 Ett fordon som är typiskt för den fordonstyp som ansökan gäller, om den tekniska tjänsten begär detta.

3.3.2 På den tekniska tjänstens begäran: sådana fordonskomponenter som tjänsten anser är nödvändiga för de kontroller som anges i punkterna 5 och 6 i dessa föreskrifter.

4. GODKÄNNANDE

4.1 Om ett fordon som inlämnats för godkännande enligt dessa föreskrifter uppfyller kraven i punkterna 5 och 6 här nedan skall fordonstypen godkännas.

4.2 Ett godkännandenummer skall tilldelas varje godkänd typ. De första två siffrorna (för närvarande 00 för föreskrifter i dess ursprungliga version) skall ange den ändringsserie med de senaste viktiga tekniska ändringarna av föreskrifter som fanns vid tidpunkten för godkännandet. En och samma avtalspart får inte ge samma nummer till samma fordonstyp med en annan typ av skyddsanordning eller med en annorlunda monterad skyddsanordning eller till en annan fordonstyp.

4.3 Meddelande om beviljat eller vägrat godkännande av en fordonstyp enligt dessa föreskrifter skall lämnas till de avtalsparter som tillämpar dessa föreskrifter i form av ett formulär enligt mallen i bilaga 1 till dessa föreskrifter. Formuläret skall åtföljas av de ritningar av skyddsanordningen och dess montering som lämnats in av den sökande, i lämplig skala och i ett format som inte är större än en A4 (210 mm × 297 mm), eller vikt till detta format.

4.4 Varje fordon som överensstämmer med en fordonstyp som godkänts enligt dessa föreskrifter skall ha ett internationellt godkännandemärke fäst på en framträdande och lättillgänglig plats, som skall specificeras i ansökningsformuläret. Märket skall vara utformat på följande sätt:

4.4.1 En cirkel som omger bokstaven "E" och därefter identifikationsnumret för det land som beviljat godkännandet(2),

4.4.2 Numret på dessa föreskrifter följt av bokstaven "R", ett tankstreck samt godkännandenumret till höger om den cirkel som beskrivs i punkt 4.4.1.

4.5 Den symbol som anges i punkt 4.4.1 behöver inte upprepas om fordonet överensstämmer med en fordonstyp som enligt en eller flera föreskrifter bifogade till denna överenskommelse har godkänts i det land som har beviljat godkännande enligt dessa föreskrifter. I sådana fall skall följande anges i vertikala kolumner till höger om den symbol som beskrivs i punkt 4.4.1: föreskrifter samt godkännandenumren och andra symboler för samtliga föreskrifter enligt vilka ett godkännande har beviljats i det land som har beviljat godkännande enligt dessa föreskrifter.

4.6 Godkännandemärket skall vara tydligt läsbart och outplånligt.

4.7 Godkännandemärket skall placeras nära eller på den plåt med fordonsuppgifter som har monterats på fordonet av tillverkaren.

4.8 I bilaga 2 till dessa föreskrifter ges exempel på placering av godkännandemärken.

5. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Skyddsanordningen skall vara utformad på följande sätt:

5.1.1 Det skall vara nödvändigt att sätta den ur funktion för att styra, köra eller föra fordonet rakt fram.

5.1.2 Det skall vara nödvändigt att sätta en skyddsanordning av typ 4 ur funktion för att koppla ur kraftöverföringen. Om denna anordning aktiveras genom parkeringskontrollen, skall den fungera samtidigt som anordningen som stannar fordonets motor.

5.1.3 Nyckeln skall endast kunna tas bort när gripstiftet antingen är helt och hållet i läge eller helt och hållet ur läge. Det skall vara omöjligt att få en mellanposition på nyckeln som kan frigöra gripstiftet, även om nyckeln till skyddsanordningen sätts i.

5.2 Kraven som anges i punkt 5.1 skall uppfyllas genom att nyckeln används en enda gång.

5.3 Den skyddsanordning som avses i punkt 5.1 ovan, och de fordonskomponenter som den verkar på, skall vara så utformad att den inte snabbt och utan att väcka uppmärksamhet kan öppnas, göras overksam eller förstöras, till exempel med hjälp av billiga verktyg, tillbehör eller instrument som är lätta att dölja och lättillgängliga för allmänheten.

5.4 Skyddsanordningen skall monteras på fordonet som en del av originalutrustningen (dvs. fordonstillverkaren skall montera utrustningen innan fordonet för första gången säljs i detaljhandeln). Låset skall vara fast monterat i skyddsanordningen. (Om låset kan tas ut med hjälp av nyckeln efter det att höljet eller någon annan fasthållningsanordning har tagits bort, strider detta inte mot kravet.)

5.5 Nyckellåsningssystemet skall ha minst 1000 olika nyckelkombinationer eller lika många som det totala antalet årligen tillverkade fordon, om de är färre än 1000. Frekvensen av en kombination för fordon av en och samma typ skall vara ungefär 1 per 1000.

5.6 Nyckeln och låset får inte ha synliga koder.

5.7 Låset skall vara utformat, konstruerat och monterat på ett sådant sätt att avsedd nyckel måste användas för att låscylindern skall kunna vridas om i låst läge med ett vridmoment som är lägre än 0,245 mdaN.

5.7.1 För låscylindrar med stifttillhållare får inte fler än två identiska stift som verkar i samma riktning placeras intill varandra. I ett lås får det dessutom inte finnas mer än 60 procent identiska stift.

5.7.2 För låscylindrar med lamelltillhållare får inte fler än två identiska skivor som verkar i samma riktning placeras intill varandra. I ett lås får det dessutom inte finnas mer än 50 procent identiska skivor.

5.8 Skyddsanordningen skall vara sådan att den utesluter risken för oavsiktlig låsning när fordonet är i rörelse med motorn igång, vilket sannolikt skulle vara en säkerhetsrisk.

5.9 Om skyddsanordningen är av typ 1, 2 eller 3 skall den i aktiverat läge kunna stå emot ett vridmoment som är lägre än 20 mdaN omkring styrningsspindelns axel i båda riktningarna och under statiska förhållanden, utan att styrningsanordningen skadas och blir en säkerhetsrisk.

5.10 Om skyddsanordningen är av typ 1, 2 eller 3, skall den vara utformad så att styrningen endast kan låsas vid en vinkel på minst 20 grader till vänster och/eller höger om läget för rakt fram.

6. SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER

6.1 Förutom de allmänna specifikationer som anges i punkt 5, skall skyddsanordningarna uppfylla följande särskilda villkor:

6.1.1 När det gäller skyddsanordningar av typ 1 eller 2, skall det endast vara möjligt att sätta låset i funktion genom nyckelns rörelse, när styrstången är i rätt läge för att gripstiftet skall aktiveras i motsvarande skiva.

6.1.2 När det gäller skyddsanordningar av typ 3, skall det endast vara möjligt att förbelasta gripstiftet med en manöver från fordonsanvändarens sida samtidigt med eller utöver vridningen av nyckeln. Det får inte vara möjligt att ta bort nyckeln när gripstiftet väl har förbelastats, förutom när detta är förenligt med bestämmelserna i punkt 5.1.3 ovan.

6.2 Det får inte vara möjligt att aktivera gripstiftet när en skyddsanordning av typ 2 eller 3 är i ett läge som gör det möjligt att starta fordonets motor.

6.3 När en skyddsanordning av typ 3 är inställd för att ha effekt får det inte vara möjligt att förhindra att anordningen fungerar.

6.4 När det gäller skyddsanordningar av typ 3, måste dessa fortsätta att fungera utan problem och måste i synnerhet uppfylla de krav som anges i punkterna 5.7, 5.8, 5.9 och 6.3 efter det att de har genomgått 2500 låsningscykler i varje riktning i den provning som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter.

7. ÄNDRINGAR AV FORDONSTYP ELLER AV FORDONETS SKYDDSANORDNING

7.1 Varje ändring av fordonstyp eller ett fordons skyddsanordning skall meddelas till den myndighet som godkänt fordonstypen. Myndigheten kan då antingen

7.1.1 anse att de utförda ändringarna sannolikt inte kommer att få nämnvärda negativa effekter och att fordonet hur som helst fortfarande uppfyller kraven, eller

7.1.2 kräva ytterligare en provningsrapport från den tekniska tjänst som ansvarar för provningarna.

7.2 En bekräftelse på avslag eller godkännande, där ändringarna anges, skall enligt det förfarande som anges i punkt 4.3 ovan lämnas till de avtalsparter som tillämpar dessa föreskrifter.

8. PRODUKTIONENS ÖVERENSSTÄMMELSE

8.1 Varje fordon med ett godkännandemärke i enlighet med dessa föreskrifter skall överensstämma med den godkända fordonstypen med avseende på typ av skyddsanordning, skyddsanordningens montering på fordonet och de delar som skyddsanordningen verkar på.

8.2 För att kontrollera att kraven i punkt 8.1 uppfylls skall ett tillräckligt antal slumpmässiga kontroller göras på serietillverkade fordon som har ett godkännandemärke enligt dessa föreskrifter.

9. PÅFÖLJDER FÖR BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE

9.1 Det godkännande som beviljats med avseende på fordonstyp enligt dessa föreskrifter kan dras tillbaka om kraven i punkt 8.1 ovan inte följs.

9.2 Om en avtalspart som TILLÄMPAR dessa föreskrifter drar tillbaka ett tidigare beviljat godkännande, skall denne skyndsamt meddela detta till övriga avtalsparter som tillämpar dessa föreskrifter med en kopia av formuläret för godkännande med följande slutupplysning i stora bokstäver: "GODKÄNNANDE TILLBAKADRAGET", undertecknat och daterat.

10. DEFINITIVT NEDLAGD PRODUKTION

Om innehavaren av ett godkännande helt upphör att tillverka en fordonstyp som godkänts enligt dessa föreskrifter, skall han meddela detta till den myndighet som beviljade godkännandet. Efter att ha mottagit detta meddelande skall myndigheten underrätta övriga avtalsparter som tillämpar dessa föreskrifter med en kopia av godkännandet med följande slutupplysning i stora bokstäver: "PRODUKTION NEDLAGD", undertecknat och daterat.

11. NAMN OCH ADRESSER TILL MYNDIGHETERNA OCH TILL DE TEKNISKA TJÄNSTER SOM ANSVARAR FÖR ATT UTFÖRA PROVNINGAR FÖR GODKÄNNANDE

De avtalsparter som tillämpar dessa föreskrifter skall meddela Förenta nationernas sekretariat om namn och adresser till de tekniska tjänster som ansvarar för att utföra provningar för godkännande samt till de myndigheter som beviljar godkännande och till vilka formulär som intygar godkännande alternativt avslag eller tillbakadragande av godkännande som utfärdats i andra länder skall sändas.

(1) Offentliggörande enligt artikel 4.5 i rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2) 1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, 7 för Ungern, 8 för Republiken Tjeckien, 9 för Spanien, 10 för Jugoslavien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 14 för Schweiz, 15 (ledig), 16 för Norge, 17 för Finland, 18 för Danmark, 19 för Rumänien, 20 för Polen, 21 för Portugal, 22 för Ryska federationen, 23 för Grekland, 24 för Irland, 25 för Kroatien, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien, 28 för Vitryssland, 29 för Estland, 30 (ledig), 31 för Bosnien och Hercegovina, 32 för Lettland, 33 (ledig), 34 för Bulgarien, 35-36 (ledig), 37 för Turkiet, 38-39 (ledig), 40 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 41 (ledig), 42 för Europeiska gemenskapen (gemenskapens medlemsstater fattar beslut om godkännande genom att använda sina respektive EEG-symboler), 43 för Japan, 44 (ledig), 45 för Australien och 46 för Ukraina. Efterföljande nummer skall tilldelas andra länder i kronologisk ordning beroende på när de ratificerar eller ansluter sig till överenskommelsen om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon samt utrustning och delar som kan monteras på och/eller användas på hjulförsedda fordon och om villkor för ömsesidigt erkännande av godkännanden på grundval av dessa föreskrifter. Förenta nationernas generalsekreterare skall meddela överenskommelsens avtalsparter om dessa tilldelade nummer.

BILAGA 1

>PIC FILE= "L_2004095SV.004302.TIF">

BILAGA 2

UTFORMNING AV GODKÄNNANDEMÄRKEN

Mall A

(Se punkt 4.4 i denna föreskriften)

>PIC FILE= "L_2004095SV.004402.TIF">

Godkännandemärket ovan som fästs på ett fordon visar att fordonstypen i fråga - med avseende på skyddet mot obehörigt nyttjande - har godkänts i Nederländerna (E 4) enligt föreskrift nr 62 med godkännandenummer 002439. Godkännandenumret visar att godkännandet beviljats enligt kraven i föreskrift nr 62 i dess ursprungliga version.

Mall B

(Se punkt 4.5 i denna föreskrift)

>PIC FILE= "L_2004095SV.004403.TIF">

Godkännandemärket ovan som fästs på ett fordon visar att fordonstypen i fråga har godkänts i Nederländerna (E 4) enligt föreskrifterna nr 62 och 10(1). Godkännandenumren visar att föreskrift nr 62 inte hade ändrats vid tidpunkten för respektive godkännande och att föreskrift nr 10 redan innehöll ändringsserie 01.

(1) Denna siffra används bara som exempel.

BILAGA 3

NÖTNINGSPROVNING PÅ SKYDDSANORDNINGAR AV TYP 3

1. PROVNINGSUTRUSTNING

1.1 Provningsutrustningen skall bestå av följande:

1.1.1 En anordning som är lämplig för montering av ett prov på en styrningsenhet utrustad med en skyddsanordning, enligt definitionen i punkt 2.3 i dessa föreskrifter.

1.1.2 Ett system för att aktivera och desaktivera skyddsanordningen som innebär att nyckeln används.

1.1.3 Ett system som gör att styrningsspindeln roterar i förhållande till skyddsanordningen.

2. PROVNINGSMETOD

2.1 Ett prov på styrningsenheten utrustad med skyddsanordning monteras på den anordning som anges i punkt 1.1.1 ovan.

2.2 En provningscykel skall utgöras av följande förfaranden:

2.2.1 Utgångsläge

Skyddsanordningen desaktiveras och styrningsspindeln vrids till ett läge som förhindrar aktivering av skyddsanordningen.

2.2.2 Inställning för aktivering

Skyddsanordningen flyttas från desaktiverat till aktiverat läge med hjälp av nyckeln.

2.2.3 Aktivering

Styrningsspindeln vrids så att vridmomentet blir 5,88 Nm ± 0,25 när skyddsanordningen aktiveras.

2.2.4 Desaktivering

Skyddsanordningen desaktiveras på normalt sätt, vridmomentet minskas till 0 för att underlätta desaktiveringen.

2.2.5 Återgång

Styrningsspindeln vrids till ett läge som förhindrar aktivering av skyddsanordningen.

2.2.6 Rotation i motsatt riktning

De förfaranden som anges i punkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 och 2.2.5 upprepas men i motsatt riktning i förhållande till styrningsspindelns rotation.

2.2.7 Uppehållet mellan två på varandra följande aktiveringar av anordningen skall vara minst tio sekunder.

2.3 Nötningscykeln skall upprepas det antal gånger som anges i punkt 6.4 i dessa föreskrifter.