42000A0922(06)

Schengenregelverket - Avtal om Hellenska republikens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990 samt Konungariket Spanien och Portugisiska republiken genom avtal undertecknade i Bonn den 25 juni 1991

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 22/09/2000 s. 0083 - 0089


AVTAL OM HELLENSKA REPUBLIKENS ANSLUTNING

till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990 samt Konungariket Spanien och Portugisiska republiken genom avtal undertecknade i Bonn den 25 juni 1991

KONUNGARIKET BELGIEN, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, FRANSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG och KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, nedan kallad "1990 års konvention", Italienska republiken, som anslutit sig till 1990 års konvention genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990, samt Konungariket Spanien och Portugisiska republiken som anslutit sig till 1990 års konvention genom avtal undertecknade i Bonn den 25 juni 1991, å ena sidan,

och HELLENSKA REPUBLIKEN, å andra sidan,

som beaktar undertecknandet i Madrid den 6 november 1992 av protokollet om Hellenska republikens regerings anslutning till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, ändrat genom Italienska republikens regerings anslutningsprotokoll, undertecknat i Paris den 27 november 1990, samt Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutningsprotokoll, undertecknade i Bonn den 25 juni 1991, och

som stöder sig på artikel 140 i 1990 års konvention,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Genom detta avtal ansluter sig Hellenska republiken till 1990 års konvention.

Artikel 2

1. De polismän som avses i artikel 40.4 i 1990 års konvention är, när det gäller Hellenska republiken, polispersonal i Ελληνική Αστυνομία och i Λιμενικό Σώμα, var och en enligt sin behörighet, samt tulltjänstemän i tullförvaltningen, på de villkor som fastställs i de lämpliga bilaterala avtal som avses i artikel 40.6 i 1990 års konvention, när det gäller deras åligganden i fråga om olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, olaglig handel med vapen och sprängämnen samt olaglig transport av farligt avfall.

2. Den myndighet som avses i artikel 40.5 i 1990 års konvention är, när det gäller Hellenska republiken, Διεύθυνση Διεθωούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείο Δημόσμιας Τάξεως.

Artikel 3

Det behöriga ministerium som avses i artikel 65.2 i 1990 års konvention är, när det gäller Hellenska republiken, justitieministeriet.

Artikel 4

När det gäller utlämning mellan de avtalsslutande parterna i 1990 års konvention kommer Hellenska republiken inte att tillämpa de reservationer som den har lagt fram mot artiklarna 7, 18 och 19 i den europeiska utlämningskonventionen av den 13 december 1957.

Artikel 5

När det gäller inbördes rättslig hjälp i brottmål mellan de avtalsslutande parterna i 1990 års konvention kommer Hellenska republiken inte att tillämpa den reservation som den har lagt fram mot artiklarna 4 och 11 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål av den 20 april 1959.

Artikel 6

1. Detta avtal skall ratificeras, godkännas eller godtas. Ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrumenten skall deponeras hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall meddela de avtalsslutande parterna om deponeringen.

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att de stater för vilka 1990 års konvention har trätt i kraft och Hellenska republiken har deponerat sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument.

I förhållande till de övriga staterna träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att dessa stater har deponerat sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument, om detta avtal har trätt i kraft enligt bestämmelserna i föregående stycke.

3. Storhertigdömet Luxemburgs regering skall underrätta samtliga avtalsslutande parter om datum för ikraftträdandet.

Artikel 7

1. Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Hellenska republikens regering överlämna en bestyrkt kopia av 1990 års konvention på spanska, tyska, franska, italienska, nederländska och portugisiska.

2. Texten till 1990 års konvention, upprättad på grekiska, bifogas detta avtal och gäller på samma villkor som de texter till 1990 års konvention som är upprättade på spanska, tyska, franska, italienska, nederländska och portugisiska.

Till bevis härför har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Upprättat i Madrid den sjätte november nittonhundranittiotvå i ett enda original på spanska, tyska, franska, grekiska, italienska, nederländska och portugisiska, vilka samtliga sju texter är lika giltiga, som skall deponeras i arkiven hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje avtalsslutande part.

För Konungariket Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008401.TIF">

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008402.TIF">

För Hellenska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008403.TIF">

För Konungariket Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008404.TIF">

För Franska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008501.TIF">

För Italienska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008502.TIF">

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008503.TIF">

För Konungariket Nederländernas regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008504.TIF">

För Portugisiska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008505.TIF">

SLUTAKT

I. Vid undertecknandet av avtalet om Hellenska republikens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken har anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken genom avtal undertecknade i Bonn den 25 juni 1991 ansluter sig Hellenska republikens regering till slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma förklaring, som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention.

Hellenska republiken ansluter sig till de gemensamma förklaringarna och noterar de ensidiga förklaringarna i dessa.

Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Hellenska republikens regering överlämna en bestyrkt kopia av slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma förklaring, vilka undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention på spanska, tyska, franska, italienska, nederländska och portugisiska.

Texterna till slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma förklaring, som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention, upprättade på grekiska, bifogas denna slutakt och gäller på samma villkor som de texter som är upprättade på spanska, tyska, franska, italienska, nederländska och portugisiska.

II. Vid undertecknandet av avtalet om Hellenska republikens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken genom avtal undertecknade i Bonn den 25 juni 1991, har de avtalsslutande parterna antagit följande förklaringar:

1) Gemensam förklaring om artikel 6 i anslutningsavtalet

Signatärstaterna skall redan innan anslutningsavtalet träder i kraft underrätta varandra om alla omständigheter som är av betydelse för de frågor som avses i 1990 års konvention och för genomförandet av anslutningsavtalet.

Detta avtal skall inte börja tillämpas mellan de stater för vilka 1990 års konvention börjat tillämpas och Hellenska republiken förrän villkoren för tillämpning av 1990 års konvention har uppfyllts i dessa stater och bevakningen av de yttre gränserna blivit genomförd.

I förhållande till de övriga staterna skall detta anslutningsavtal inte börja tillämpas förrän villkoren för tillämpning av 1990 års konvention har uppfyllts och bevakningen av de yttre gränserna blivit genomförd.

2) Gemensam förklaring om artikel 9.2 i 1990 års konvention

De avtalsslutande parterna slår fast att vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet om Hellenska republikens anslutning till 1990 års konvention är de gemensamma viseringsregler som avses i artikel 9.2 i 1990 års konvention de gemensamma regler som från och med den 19 juni 1990 tillämpas mellan signatärparterna i konventionen.

3) Gemensam förklaring om skydd av personuppgifter

De avtalsslutande parterna noterar att Hellenska republikens regering åtar sig att före ratificeringen av avtalet om anslutning till 1990 års konvention vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den grekiska lagstiftningen kompletteras i enlighet med Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter av den 28 januari 1981, och med beaktande av rekommendation R (87) 15 av den 17 september 1987 från Europarådets ministerkommitté om polisens användning av personuppgifter, så att bestämmelserna i artiklarna 117 och 126 i 1990 års konvention och andra bestämmelser i samma konvention som rör skyddet av personuppgifter kan tillämpas fullt ut, i syfte att uppnå en skyddsnivå som stämmer överens med tillämpliga bestämmelser i 1990 års konvention.

4) Gemensam förklaring om artikel 41 i 1990 års konvention

De avtalsslutande parterna konstaterar att bestämmelserna i artikel 41.5 b på grund av Hellenska republikens geografiska läge inte medger att denna artikel tillämpas i förbindelserna mellan Hellenska republiken och övriga avtalsslutande parter. Hellenska republiken har därför varken utsett de myndigheter som avses i artikel 41.7 eller upprättat den förklaring som avses i artikel 41.9.

Detta förfarande från den grekiska regeringens sida strider inte mot bestämmelserna i artikel 137.

5) Gemensam förklaring om berget Athos

De avtalsslutande parterna erkänner att den speciella ställning som har tillerkänts berget Athos, garanterad genom artikel 105 i den grekiska konstitutionen och i Stadgan om berget Athos, är motiverad enbart av andliga och religiösa skäl, och de skall se till att hänsyn tas till denna ställning vid tillämpningen och den framtida utvecklingen av bestämmelserna i 1985 års avtal och 1990 års konvention.

III. De avtalsslutande parterna noterar följande förklaringar från Hellenska republiken:

1) Hellenska republikens förklaring om avtalen om Republiken Italiens, Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning.

Hellenska republikens regering noterar innehållet i avtalen om Italienska republikens, Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till 1990 års konvention och i de till dessa avtal fogade slutakterna och förklaringarna.

Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Hellenska republikens regering överlämna en bestyrkt kopia av de ovan nämnda instrumenten.

2) Hellenska republikens förklaring om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

Hellenska republiken åtar sig att behandla framställningar om ömsesidig rättslig hjälp från övriga avtalsslutande parter med all den skyndsamhet som begärs, också om de riktas direkt till de grekiska rättsliga myndigheterna i enlighet med förfarandet i artikel 53.1 i 1990 års konvention.

3) Förklaring om artikel 121 i 1990 års konvention

Hellenska republikens regering förklarar att den, utom när det gäller färska frukter av citrus samt bomulls- och lusernfrön, skall tillämpa den förenkling av växtskyddskontroller som föreskrivs i artikel 121 i 1990 års konvention från tidpunkten för undertecknandet av avtalet om anslutning till 1990 års konvention.

När det gäller färska frukter av citrus kommer Hellenska republiken emellertid att överföra bestämmelserna i artikel 121 och åtgärderna i samband därmed senast den 1 januari 1993.

Upprättad i Madrid den 6 november 1992 i ett enda original på spanska, tyska, grekiska, franska, italienska, nederländska och portugisiska, vilka samtliga sju texter är lika giltiga, som skall deponeras i arkiven hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till varje avtalsslutande part.

För Konungariket Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008801.TIF">

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008802.TIF">

För Hellenska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008803.TIF">

För Konungariket Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008804.TIF">

För Franska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008805.TIF">

För Italienska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008806.TIF">

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008807.TIF">

För Konungariket Nederländernas regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008808.TIF">

För Portugisiska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.008809.TIF">

FÖRKLARING AV MINISTRARNA OCH STATSSEKRETERARNA

Den 6 november 1992 undertecknade företrädare för regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Portugisiska republiken i Madrid avtalet om Hellenska republikens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990 samt Konungariket Spanien och Portugisiska republiken genom avtal undertecknade i Bonn den 25 juni 1991.

De har konstaterat att företrädaren för Hellenska republikens regering har anslutit sig till den förklaring som de ministrar och statssekreterare som företrädde regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna avgav i Schengen den 19 juni 1990 samt det beslut som bekräftades samma dag i samband med undertecknandet av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, till vilken förklaring och vilket beslut även Republiken Italien, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken har anslutit sig till.