42000A0922(04)

Schengenregelverket - Avtal om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 22/09/2000 s. 0069 - 0075


AFTAL OM KONUNGARIKET SPANIENS ANSLUTNING

till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990

KONUNGARIKET BELGIEN, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, FRANSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG och KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, nedan kallad "1990 års konvention", och Italienska republiken, som anslutit sig till konventionen genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990, å ena sidan,

och KONUNGARIKET SPANIEN, å andra sidan,

som beaktar undertecknandet i Bonn den 25 juni 1991 av protokollet om Konungariket Spaniens regerings anslutning till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, ändrat genom Italienska republikens regerings anslutningsprotokoll, undertecknat i Paris den 27 november 1990, och

som stöder sig på artikel 140 i 1990 års konvention,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Genom detta avtal ansluter sig Konungariket Spanien till 1990 års konvention.

Artikel 2

1. De polismän som avses i artikel 40.4 i 1990 års konvention är, när det gäller Konungariket Spanien, polismän i Cuerpo Nacional de Policía och Cuerpo de la Guardia Civil när de utför sina uppgifter som kriminalpoliser, samt tulltjänstemän i tullförvaltningen, på de villkor som fastställs i de lämpliga bilaterala avtal som avses i artikel 40.6 i 1990 års konvention, när det gäller deras åligganden i fråga om olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, olaglig handel med vapen och sprängämnen samt olaglig transport av giftigt och farligt avfall.

2. Den myndighet som avses i artikel 40.5 i 1990 års konvention är, när det gäller Konungariket Spanien, Dirección General de la Policía.

Artikel 3

1. De polismän som avses i artikel 41.7 i 1990 års konvention är, när det gäller Konungariket Spanien, polismän i Cuerpo Nacional de Policía och Cuerpo de la Guardia Civil när de utför sina uppgifter som kriminalpoliser, samt tulltjänstemän i tullförvaltningen, på de villkor som fastställs i de lämpliga bilaterala avtal som avses i artikel 41.10 i 1990 års konvention, när det gäller deras åligganden i fråga om olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, olaglig handel med vapen och sprängämnen samt olaglig transport av giftigt och farligt avfall.

2. Vid undertecknandet av detta avtal skall Franska republikens regering och Konungariket Spaniens regering var och en upprätta en förklaring, i vilken de anger, på grundval av artikel 41.2-41.4 i 1990 års konvention, villkoren för utövande av förföljande på deras respektive territorier.

3. Vid undertecknandet av detta avtal skall Konungariket Spaniens regering upprätta en förklaring gentemot Portugisiska republikens regering, i vilken den anger, på grundval av artikel 41.2-41.4 i 1990 års konvention, villkoren för utövande av förföljande på dess territorium.

Artikel 4

Det behöriga ministerium som avses i artikel 65.2 i 1990 års konvention är, när det gäller Konungariket Spanien, justitieministeriet.

Artikel 5

1. Detta avtal skall ratificeras, godkännas eller godtas. Ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrumenten skall deponeras hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall underrätta samtliga avtalsslutande parter om deponeringen.

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att de fem signatärstaterna till 1990 års konvention och Konungariket Spanien har deponerat sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument, och tidigast den dag då 1990 års konvention träder i kraft. I förhållande till Italienska republiken träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att den staten har deponerat sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument, och tidigast den dag då avtalet träder i kraft mellan de övriga avtalsslutande parterna.

3. Storhertigdömet Luxemburgs regering skall underrätta samtliga avtalsslutande parter om datum för ikraftträdandet.

Artikel 6

1. Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Konungariket Spaniens regering överlämna en bestyrkt kopia av 1990 års konvention på tyska, franska, italienska och nederländska.

2. Texten till 1990 års konvention, upprättad på spanska, bifogas detta avtal och gäller på samma villkor som de texter till 1990 års konvention som är upprättade på tyska, franska, italienska och nederländska.

Till bevis härför har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Upprättat i Bonn den tjugofemte juni nittonhundranittioett i ett enda original på tyska, franska, italienska, nederländska och spanska, vilka samtliga fem texter är lika giltiga, som skall deponeras i arkiven hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje avtalsslutande part.

För Konungariket Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007001.TIF">

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007002.TIF">

För Konungariket Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007003.TIF">

För Franska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007101.TIF">

För Italienska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007102.TIF">

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007103.TIF">

För Konungariket Nederländernas regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007104.TIF">

SLUTAKT

I. Vid undertecknandet av avtalet om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990, ansluter sig Konungariket Spanien till slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma förklaring, som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention.

Konungariket Spanien ansluter sig till de gemensamma förklaringarna och noterar de ensidiga förklaringarna i dessa.

Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Konungariket Spaniens regering överlämna en bestyrkt kopia av slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma förklaring som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention på tyska, franska, italienska och nederländska.

Texterna till slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma förklaring, som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention, upprättade på spanska, bifogas denna slutakt och gäller på samma villkor som de texter som är upprättade på tyska, franska, italienska och nederländska.

II. Vid undertecknandet av avtalet om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990, har de avtalsslutande parterna antagit följande förklaringar:

1) Gemensam förklaring om artikel 5 i anslutningsavtalet

Signatärstaterna skall redan innan anslutningsavtalet träder i kraft underrätta varandra om alla omständigheter som är av betydelse för de frågor som avses i 1990 års konvention och för genomförandet av anslutningsavtalet.

Detta anslutningsavtal skall inte genomföras mellan de fem signatärstaterna till 1990 års konvention och Konungariket Spanien förrän villkoren för tillämpning av 1990 års konvention har uppfyllts i dessa sex stater och bevakningen av de yttre gränserna blivit genomförd. I förhållande till Italienska republiken skall detta anslutningsavtal inte genomföras förrän villkoren för tillämpning av 1990 års konvention har uppfyllts i signatärstaterna till det avtalet och bevakningen av de yttre gränserna blivit genomförd.

2) Gemensam förklaring om artikel 9.2 i 1990 års konvention

De avtalsslutande parterna slår fast att vid undertecknandet av avtalet om Konungariket Spaniens anslutning till 1990 års konvention är de gemensamma viseringsregler som avses i artikel 9.2 i 1990 års konvention de gemensamma regler som från och med den 19 juni 1990 tillämpas mellan signatärparterna till den konventionen.

De avtalsslutande parterna noterar att Konungariket Spaniens regering åtar sig att senast när detta avtal träder i kraft tillämpa de gemensamma viseringsreglerna i de fall som senast behandlats vid förhandlingarna om anslutning till 1990 års konvention.

3) Gemensam förklaring om skydd av personuppgifter

De avtalsslutande parterna noterar att Konungariket Spaniens regering åtar sig att före ratificeringen av avtalet om anslutning till 1990 års konvention vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Spaniens lagstiftning kompletteras i enlighet med Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter av den 28 januari 1981, och med beaktande av rekommendation R (87) 15 av den 17 september 1987 från Europarådets ministerkommitté om polisens användning av personuppgifter, så att de bestämmelser i artiklarna 117 och 126 i 1990 års konvention och andra bestämmelser i samma konvention som rör skyddet av personuppgifter kan tillämpas fullt ut, i syfte att uppnå en skyddsnivå som stämmer överens med tillämpliga bestämmelser i 1990 års konvention.

III. De avtalsslutande parterna noterar följande förklaringar från Konungariket Spanien:

1) Förklaring om städerna Ceuta och Melilla

a) Befintliga kontroller av varor och resande som förs in respektive reser in på Europeiska ekonomiska gemenskapens tullområde från städerna Ceuta eller Melilla skall även i fortsättningen utföras i enlighet med bestämmelserna i protokoll nr 2 till akten om Spaniens anslutning till Europeiska gemenskaperna.

b) De särskilda reglerna om undantag från visering för lokal gränstrafik mellan Ceuta och Melilla samt de marockanska provinserna Tetuan och Nador skall tillämpas även i fortsättningen.

c) För marockanska medborgare som inte är bosatta i provinserna Tetuan eller Nador och som vill resa in enbart på städerna Ceutas och Melillas territorier skall visering krävas även i fortsättningen. Giltigheten för viseringarna skall begränsas till dessa två städer och får omfatta flera inresor och utresor ("visado limitado múltiple") i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.3 och artikel 11.1 a i 1990 års konvention.

d) Övriga avtalsslutande parters intressen skall beaktas när dessa regler tillämpas.

e) Spanien skall, i enlighet med sin nationella lagstiftning och i syfte att kontrollera om resenärerna fortfarande uppfyller villkoren i artikel 5 i 1990 års konvention, på grundval av vilka de fått tillstånd att resa in på nationellt territorium efter passkontroll vid den yttre gränsen, upprätthålla kontroller (av identitet och handlingar) på sådana sjö- och flygförbindelser från Ceuta och Melilla vars enda destination är en annan plats på spanskt territorium.

Spanien skall i samma syfte upprätthålla kontroller på inrikesflygningar och reguljära färjeförbindelser från städerna Ceuta och Melilla till en annan stat som är part i konventionen.

2) Förklaring om tillämpningen av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och den europeiska utlämningskonventionen

Konungariket Spanien förbinder sig att avstå från att åberopa de reservationer och förklaringar som Spanien avgav när den europeiska utlämningskonventionen och den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp ratificerades den 13 december 1957 respektive den 20 april 1959, i den mån dessa avviker från 1990 års konvention.

3) Förklaring om artikel 121 i 1990 års konvention

Konungariket Spaniens regering förklarar att den, utom när det gäller färska frukter av citrus samt palmer, skall tillämpa den förenkling av växtskyddskontroller som föreskrivs i artikel 121 i 1990 års konvention från tidpunkten för undertecknandet av avtalet om anslutning till 1990 års konvention.

Konungariket Spaniens regering förklarar att den före den 1 januari 1992 skall utföra en bedömning av risken för skadliga organismer (pest risk assessment) på färska frukter av citrus samt palmer, vilken, om den visar att det finns risk för att skadliga organismer förs in eller sprids, i förekommande fall kan motivera undantaget enligt artikel 121.2 i 1990 års konvention efter det att avtalet om Konungariket Spaniens anslutning har trätt i kraft.

4) Förklaring om avtalet om Portugisiska republikens anslutning till 1990 års konvention

Vid undertecknandet av detta avtal noterar Konungariket Spanien innehållet i avtalet om Portugisiska republikens anslutning till 1990 års konvention och i den till det avtalet fogade slutakten och förklaringen.

Upprättad i Bonn den nittonde juni nittonhundranittioett i ett enda original på tyska, spanska, franska, italienska och nederländska, vilka samtliga fem texter är lika giltiga, som skall deponeras i arkiven hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till varje avtalsslutande part.

För Konungariket Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007401.TIF">

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007402.TIF">

För Konungariket Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007403.TIF">

För Franska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007404.TIF">

För Italienska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007405.TIF">

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007406.TIF">

För Konungariket Nederländernas regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.007407.TIF">

FÖRKLARING AV MINISTRARNA OCH STATSSEKRETERARNA

Den 25 juni 1991 undertecknade företrädare för regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Franska republiken, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna i Bonn avtalet om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990.

De har konstaterat att företrädaren för Konungariket Spaniens regering har anslutit sig till den förklaring som de ministrar och statssekreterare som företrädde regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna avgav i Schengen den 19 juni 1990 samt det beslut som bekräftades samma dag i samband med undertecknandet av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, till vilken förklaring och vilket beslut även Italienska republikens regering har anslutit sig.