41995A1127(02)

Konvention som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamäl

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 316 , 27/11/1995 s. 0034 - 0047


BILAGA

KONVENTION som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA till denna konvention, medlemsstater i Europeiska unionen,

SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den 26 juli 1995,

SOM ERINRAR OM förpliktelserna enligt Konventionen om ömsesidigt bistånd mellan tullmyndigheterna som undertecknades i Rom den 7 september 1967,

SOM ANSER att tullmyndigheterna tillsammans med andra behöriga myndigheter vid gemenskapens yttre gränser och inom dess område ansvarar för att förebygga, utreda och beivra överträdelser inte bara av gemenskapens regler utan även av nationella lagar, särskilt sådana på vilka artiklarna 36 och 223 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpliga,

SOM ANSER att ökningen av allehanda olaglig handel innebär ett allvarligt hot mot allmän hälsa, allmän moral och allmän säkerhet,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM nödvändigheten att förstärka samarbetet mellan tullmyndigheterna genom att fastställa förfaranden som möjliggör för tullmyndigheterna att agera gemensamt och utbyta personuppgifter eller andra uppgifter som har samband med olaglig handel genom användning av ny teknologi på området för förvaltning och överföring av sådan information, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europarådets konvention om skydd av individer med avseende på automatisk behandling av personuppgifter, som undertecknades i Strasbourg den 28 januari 1981,

SOM BEAKTAR det faktum att tullmyndigheterna dagligen tillämpar både gemenskapsrättsliga och icke-gemenskapsrättsliga bestämmelser och att det följaktligen finns ett uppenbart behov av att, i den mån det är möjligt, säkerställa att bestämmelserna angående ömsesidigt bistånd och samarbete i de båda sektorerna utvecklas parallellt,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I DEFINITIONER

Artikel 1

I denna konvention förstås med

1. Nationella lagar: sådana lagar och bestämmelser i en medlemsstat vilkas tillämpning helt eller delvis lyder under behörigheten av tullmyndigheterna i denna medlemsstat, angående

- rörlighet för varor som är föremål för förbuds-, restriktions- och kontrollåtgärder, speciellt sådana som avses i artiklarna 36 och 223 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

- överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits direkt eller indirekt genom eller använts vid olaglig internationell narkotikahandel.

2. Personuppgifter: alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

3. Uppgiftslämnande medlemsstat: den medlemsstat som inför uppgifter i tullinformationssystemet.

AVDELNING II UPPRÄTTANDET AV ETT TULLINFORMATIONSSYSTEM

Artikel 2

1. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall skapa och upprätthålla ett gemensamt informationssystem fört med hjälp av automatisk databehandling, för tulländamål, nedan kallat "tullinformationssystemet".

2. Ändamålet med tullinformationssystemet skall vara att i enlighet med bestämmelserna i denna konvention bistå med att förebygga, utreda och lagföra grova överträdelser av nationella lagar genom att påskynda informationsspridningen och därmed öka effektiviteten av samarbets- och kontrollförfaranden hos tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

AVDELNING III TULLINFORMATIONSSYSTEMETS DRIFT OCH ANVÄNDNING

Artikel 3

1. Tullinformationssystemet skall bestå av en central databas och skall vara åtkomligt via terminaler som placerats i varje medlemsstat. Systemet skall endast innehålla sådana uppgifter som är nödvändiga för att uppnå dess syfte såsom det fastställts i artikel 2.2, inbegripet uppgifter som rör enskilda personer inom följande kategorier:

i) varor,

ii) transportmedel,

iii) företag,

iv) personer,

v) utvecklingen vad avser bedrägeri,

vi) tillgång till sakkunskap.

2. Kommissionen skall säkerställa den tekniska driften av tullinformationssystemets infrastruktur i enlighet med de bestämmelser som föreskrivs i tillämpningsbestämmelserna som antagits av rådet.

Kommissionen skall redogöra för förvaltningen till den kommitté som avses i artikel 16.

3. Kommissionen skall till nämnda kommitté meddela de praktiska åtgärder som antagits för den tekniska förvaltningen.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall fastställa vilka uppgifter som skall ingå i tullinformationssystemet inom var och en av kategorierna i vi i artikel 3 i den utsträckning som detta är nödvändigt för att uppnå systemets mål. Personuppgifter skall inte i något fall förekomma i kategorierna v och vi i artikel 3. Information rörande enskilda personer som införts i systemet skall inte omfatta mer än

i) efternamn, namn som ogift, förnamn och tilltalsnamn, eller antagna namn,

ii) födelsedatum och -ort,

iii) nationalitet,

iv) kön,

v) särskilda bestående fysiska kännetecken,

vi) anledningen till att uppgifterna förts in,

vii) föreslagna åtgärder,

viii) en varningskod som anger att personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller är flyktbenägen.

Sådana personliga uppgifter som avses i artikel 6, första meningen, i Europarådets konvention om skydd av individer med avseende på automatisk behandling av personuppgifter, som undertecknats i Strasbourg den 28 januari 1982, härefter kallad "1981 års Strasbourgkonvention", skall inte i något fall införas.

Artikel 5

1. Uppgifter i kategorierna i iv i artikel 3 skall införas i tullinformationssystemet endast för observation och rapportering, diskret övervakning eller särskilda kontroller.

2. För de föreslagna åtgärder som avses i punkt 1 får personuppgifter inom kategorierna i iv i artikel 3 införas i tullinformationssystemet endast om det, särskilt på grundval av tidigare illegal verksamhet, finns faktiska bevis som tyder på att den berörda personen har gjort, gör eller kommer att göra sig skyldig till grova överträdelser av nationell lagstiftning.

Artikel 6

1. Om de föreslagna åtgärder som avses i artikel 5.1 genomförs får följande uppgifter, helt eller delvis, insamlas och överlämnas till den tillhandahållande medlemsstaten:

i) det faktum att varorna, transportmedlet, företaget eller personen har lokaliserats,

ii) platsen, tiden och orsaken till kontrollen,

iii) resrutten och resans destination,

iv) personer som medföljer den berörda personen eller transportmedlets passagerare,

v) använt transportmedel,

vi) medförda föremål,

vii) de omständigheter under vilka varorna, transportmedlet, företaget eller personen upptäckts.

Om dessa uppgifter insamlas i samband med diskret övervakning skall åtgärder vidtas för att säkerställa att övervakningens diskreta natur inte äventyras.

2. I samband med de särskilda kontroller som avses i artikel 5.1 får personer, transportmedel och föremål undersökas i den utsträckning som det är förenligt med och i överensstämmelse med lagar, förordningar och förfaranden i den medlemsstat i vilken undersökningen äger rum. Om de särskilda kontrollerna inte tillåts enligt lagstiftningen i en medlemsstat, skall denna medlemsstat automatiskt omvandla dem till observationer och rapportering.

Artikel 7

1. Direkt tillgång till uppgifter i tullinformationssystemet skall vara förbehållen uteslutande de nationella myndigheter som varje medlemsstat utser. Dessa nationella myndigheter skall vara tullmyndigheter, men kan också inbegripa andra myndigheter som enligt den berörda medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden är behöriga att handla i syfte att uppnå de ändamål som anges i artikel 2.2.

2. Varje medlemsstat skall till de andra medlemsstaterna och till den kommitté som avses i artikel 16 översända en förteckning över de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 och som är behöriga att ha direkt tillgång till tullinformationssystemet, och i fråga om varje myndighet skall förteckningen precisera till vilka uppgifter denna kan få tillträde och för vilka ändamål.

3. Oaktat bestämmelserna i punkt 1 och 2 får medlemsstaterna genom enhällig överenskommelse tillåta att internationella eller regionala organisationer får tillgång till tullinformationssystemet. Sådana överenskommelser görs i form av ett protokoll till denna konvention. När medlemsstaterna fattar sitt beslut skall de ta i beaktande alla befintliga bilaterala arrangemang och alla utlåtanden av den gemensamma tillsynsmyndigheten som avses i artikel 18 vad beträffar tillräckliga åtgärder för dataskydd.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna får endast använda de uppgifter som de erhåller från tullinformationssystemet för att uppnå de ändamål som avses i artikel 2.2; de får dock använda dem för administrativa eller andra ändamål med föregående tillstånd och enligt de villkor som påbjuds av den medlemsstat som infört uppgifterna i systemet. En sådan användning för andra ändamål skall vara förenlig med lagar, förordningar och förfaranden i den medlemsstat som önskar använda uppgifterna och bör beakta principen 5.5 i den rekommendation R(87) 15 av den 17 september 1987 som antagits av Europarådets ministerkommitté.

2. Med undantag för vad som anges i punkt 1 och 4 i denna artikel samt artikel 7.3, får uppgifter som erhålls från tullinformationssystemet brukas endast av de nationella myndigheter som varje medlemsstat angivit och som i enlighet med lagar, förordningar och förfaranden i denna medlemsstat är behöriga att vidta åtgärder för att uppnå det mål som avses i artikel 2.2.

3. Varje medlemsstat skall till varje annan medlemsstat och till kommittén som avses i artikel 16 översända en förteckning över de behöriga myndigheter som den har angivit i enlighet med punkt 2.

4. Uppgifter som erhålls från tullinformationssystemet får, med föregående tillstånd av den medlemsstat som infört uppgifterna i systemet och på de villkor som denna stat angivit, överföras till andra nationella myndigheter än dem som avses i punkt 2, till tredje land och likväl till internationella och regionala myndigheter. Varje medlemsstat skall vidta särskilda åtgärder för att säkerställa skyddet för dessa uppgifter när de överförs till eller överlämnas till tjänster som är belägna utanför dess territorium. En redogörelse för dessa åtgärder skall meddelas den gemensamma tillsynsmyndigheten som avses i artikel 18.

Artikel 9

1. Införandet av uppgifter i tullinformationssystemet är underställt lagar, förordningar och förfaranden i den tillhandahållande medlemsstaten, såvida inte denna konvention fastställer strängare bestämmelser.

2. Användningen av de uppgifter som erhållits från tullinformationssystemet, inklusive genomförandet av någon åtgärd som avses i artikel 5 och som föreslagits av den tillhandahållande medlemsstaten, är underställd lagar, förordningar och förfaranden i den medlemsstat som använder sig av uppgifterna, såvida inte denna konvention fastställer strängare bestämmelser.

Artikel 10

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig tullmyndighet som nationellt skall ansvara för tullinformationssystemet.

2. Denna myndighet ansvarar för att tullinformationssystemet fungerar på ett riktigt sätt i medlemsstaten och skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i denna konvention följs.

3. Medlemsstaterna skall meddela varandra namnet på den behöriga myndigheten som avses i punkt 1.

AVDELNING IV ÄNDRING AV UPPGIFTER

Artikel 11

1. Endast den tillhandahållande medlemsstaten skall ha rätt att ändra, komplettera, rätta eller utplåna uppgifter som den har infört i tullinformationssystemet.

2. Om en uppgiftslämnande medlemsstat skulle upptäcka eller uppmärksammas på att de uppgifter som den har infört är oriktiga eller har införts eller lagrats i strid med denna konvention, skall den ändra, komplettera, rätta eller utplåna dessa uppgifter på lämpligt sätt och informera de andra medlemsstaterna om detta.

3. Om en medlemsstat har bevis som tyder på att en uppgift är materiellt oriktig eller har införts eller lagrats i tullinformationssystemet i strid med denna förordning skall den informera den uppgiftslämnande medlemsstaten snarast möjligt. Denna part skall kontrollera de berörda uppgifterna och, om så är nödvändigt, utan dröjsmål rätta eller utplåna dem. Den uppgiftslämnande medlemsstaten skall informera övriga parter om företagna rättelser eller om vad som utplånats.

4. Om en medlemsstat vid införandet av uppgifter i genomgående tullinformationssystemet upptäcker att dess rapport strider mot en tidigare rapport i fråga om innehåll eller erforderliga åtgärder, skall han omedelbart informera den medlemsstat som gjorde den tidigare rapporten. De båda medlemsstaterna skall sedan försöka att lösa problemet. Om de inte kommer överens skall den första rapporten behållas, men de delar av den nya rapporten som inte står i strid med den förra skall införas i systemet.

5. Om i en medlemsstat en domstol eller en annan behörig myndighet inom den medlemsstaten fattar ett slutligt beslut att ändra, komplettera, rätta eller utplåna uppgifter i tullinformationssystemet, skall övriga medlemsstater anpassa sina åtgärder till detta, såvida inte annat följer av andra bestämmelser i denna förordning. Om dessa beslut av domstolar eller andra behöriga myndigheter, däribland de beslut som avses i artikel 14.4 vad gäller rättelse eller utplåning, strider mot sådana beslut, skall den medlemsstat som har infört de berörda uppgifterna utplåna dem från systemet.

AVDELNING V BEVARANDE AV UPPGIFTER

Artikel 12

1. Uppgifter som införts i tullinformationssystemet skall bevaras endast under den tid som behövs för att uppnå det syfte för vilket de infördes. Behovet att bevara dem skall omprövas minst en gång per år av den uppgiftslämnande medlemsstaten.

2. Den uppgiftslämnande medlemsstaten får inom omprövningsperioden besluta att bevara uppgifterna till nästa omprövning om det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de infördes. Utan att påverka tillämpningen av artikel 15 skall dessa uppgifter automatiskt överföras till den del av tullinformationssystemet till vilken tillgången är begränsad i enlighet med punkt 4, om något beslut om att behålla uppgifterna inte fattas.

3. Tullinformationssystemet skall automatiskt och en månad i förväg underrätta den uppgiftslämnande medlemsstaten om att en överföring av uppgifter från tullinformationssystemet i enlighet med punkt 2 är förestående.

4. De uppgifter som överförts i enlighet med punkt 2 skall bevaras ytterligare ett år i tullinformationssystemet men skall, utan att påverka tillämpningen av artikel 15, endast vara tillgängliga för en företrädare för den kommitté som avses i artikel 16 eller för tillsynsmyndigheterna som avses i artiklarna 17.1 och 18.1. Under denna tid får uppgifterna endast tas fram för kontroll av deras riktighet och lagenlighet, varefter de skall utplånas.

AVDELNING VI SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Artikel 13

1. Varje medlemsstat som har för avsikt att erhålla eller införa personuppgifter i tullinformationssystemet, skall senast vid tidpunkten då denna konvention träder i kraft anta nationell lagstiftning som erbjuder åtminstone samma nivå av skydd för personuppgifter som följer av principerna i 1981 års Strasbourgkonvention.

2. Medlemsstaten skall erhålla personuppgifter från eller införa sådana uppgifter i tullinformationssystemet endast om de regler enligt punkt 1 som syftar till skydd av dessa uppgifter har trätt i kraft i denna medlemsstat. Medlemsstaten skall likaså dessförinnan ha utsett en eller flera nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 17.

3. För att säkerställa en riktig tillämpning av bestämmelserna om skydd av personuppgifter i denna konvention, skall tullinformationssystemet i varje medlemsstat anses vara ett nationellt register, underställt de nationella bestämmelser som avses i punkt 1 och eventuella strängare bestämmelser som fastställs i denna konvention.

Artikel 14

1. Om inte annat följer av artikel 8.1, skall varje medlemsstat säkerställa att användningen av personuppgifter som härrör från tullinformationssystemet för andra ändamål än sådana som avses i artikel 2.2 skall vara olaglig enligt medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden.

2. Uppgifter får kopieras endast för tekniska syften, förutsatt att en sådan kopia behövs för undersökningar utförda av de myndigheter som avses i artikel 7. Om inte annat följer av artikel 8.1 får personuppgifter som införts av andra medlemsstater inte kopieras från tullinformationssystemet till andra nationella dataregister.

Artikel 15

1. Individers rättigheter vad gäller personuppgifter i tullinformationssystemet, särskilt deras rätt till tillgång till uppgifterna skall verkställas i överensstämmelse med lagar, förordningar och förfaranden i den medlemsstat där dessa rättigheter åberopas.

Om detta fastställs i den berörda medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden skall den nationella tillsynsmyndighet som föreskrivs i artikel 17 besluta huruvida uppgifterna skall överlämnas och förfarandet för detta.

Den medlemsstat som inte har lämnat de relevanta uppgifterna kan överföra uppgifter endast om den på förhand har berett den uppgiftslämnande medlemsstaten tillfälle att anta en ståndpunkt.

2. En medlemsstat som erhåller en ansökan om tillgång till personuppgifter, skall avslå ansökan om tillgång kan skada utövandet av det lagliga syfte som anges i rapporten enligt artikel 5.1 eller för att skydda individers rättigheter och friheter. Tillgång skall alltid avslås under tid då diskret övervakning, spaning eller rapportering sker.

3. I enlighet med lagar, förordningar och förfaranden i varje medlemsstat, har var och en rätt att få de personuppgifter som berör den enskilde själv rättade eller utplånade, om dessa uppgifter är materiellt oriktiga, eller om de infördes eller lagrades i tullinformationssystemet i strid med det ändamål som anges i artikel 2.2 eller med artikel 5 i 1981 års Strasbourgkonvention.

4. Inom varje medlemsstats territorium får var och en i enlighet med lagar, förordningar och förfaranden i den berörda medlemsstaten anhängiggöra talan vid behöriga domstolar eller, i förekommande fall, göra anmälan vid behörig myndighet, i enlighet med lagar, förordningar och förfaranden i den medlemsstaten avseende personuppgifter som rör den enskilde personen själv i tullinformationssystemet för att

i) låta rätta eller utplåna materiellt oriktiga personuppgifter,

ii) rätta eller utplåna personuppgifter som införts eller lagrats i tullinformationssystemet i strid med denna konvention,

iii) erhålla tillgång till personuppgifter,

iv) erhålla skadestånd enligt artikel 21.2.

De berörda medlemsstaterna förbinder sig ömsesidigt att verkställa de slutliga beslut som fattas av en domstol eller en annan behörig myndighet i enlighet med punkterna i, ii och iii.

5. Hänvisningarna i denna artikel och i artikel 11.5 till ett "slutligt beslut" innebär inte någon skyldighet för någon medlemsstat att överklaga det beslut som fattats av en domstol eller någon annan behörig myndighet.

AVDELNING VII INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 16

1. En kommitté bestående av företrädare för medlemsstaternas tullmyndigheter skall inrättas. Kommitténs beslut skall fattas enhälligt i fråga om bestämmelserna i punkt 2 första strecksatsen och med en majoritet av två tredjedelar i fråga om bestämmelserna i punkt 2 andra strecksatsen. Kommittén skall anta sin arbetsordning genom enhälligt beslut.

2. Kommittén ansvarar för

- att bestämmelserna i denna konvention verkställs och tillämpas korrekt, utan att det påverkar de myndigheters befogenheter som avses i artiklarna 17.1 och 18.1,

- att tullinformationssystemet fungerar väl i fråga om de tekniska och operativa aspekterna. Kommittén skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att åtgärderna som anges i artikel 12 och 19 verkställs på ett ändamålsenligt sätt avseende tullinformationssystemet. För att uppnå målen som avses i denna punkt får kommittén ha direkt tillgång till och använda uppgifter från tullinformationssystemet.

3. Kommittén skall årligen avge yttranden angående tullinformationssystemets effektivitet och funktion till rådet i enlighet med avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen och skall, vid behov, göra rekommendationer.

4. Kommissionen skall delta i kommitténs arbete.

AVDELNING VIII KONTROLLEN AV SKYDDET AV PERSONUPPGIFTER

Artikel 17

1. Varje medlemsstat skall utse en eller flera nationella tillsynsmyndigheter som skall ansvara för dataskydd avseende personuppgifter och dessa myndigheter skall genomföra en oberoende övervakning av sådana uppgifter som införts i tullinformationssystemet.

Tillsynsmyndigheterna skall i överensstämmelse med sin respektive nationella lagstiftning oberoende övervaka och kontrollera att behandlingen och användningen av data som är lagrade i tullinformationssystemet inte kränker de berörda personernas rättigheter. För detta ändamål skall tillsynsmyndigheterna ha tillgång till tullinformationssystemet.

2. Envar får be varje nationell tillsynsmyndighet att kontrollera uppgifter i tullinformationssystemet som rör den enskilde personen själv och den användning som har gjorts eller görs av dessa uppgifter. Denna rättighet regleras av lagar, förordningar och förfaranden i den medlemsstat där förfrågan görs. Om uppgifterna har införts av en annan medlemsstat skall kontrollen genomföras i nära samarbete med denna medlemsstats tillsynsmyndighet.

Artikel 18

1. En gemensam tillsynsmyndighet skall inrättas, vilken skall bestå av två företrädare från varje medlemsstat som kommer från de respektive oavhängiga nationella tillsynsmyndigheterna.

2. Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall fullgöra sina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna konvention och 1981 års Strasbourgkonvention och med beaktande av rekommendationen R(87) 15 av den 17 september 1987 som antagits av Europarådets ministerkommitté.

3. Den gemensamma tillsynsmyndigheten är behörig att övervaka tullinformationssystemets drift, att undersöka alla tillämpnings- och tolkningssvårigheter som kan uppstå under systemets funktion, att undersöka sådana problem som kan uppstå då de nationella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna oberoende övervakar systemet eller då rätten till enskilda personers tillgång utövas och även att utarbeta förslag till gemensamma lösningar på problem.

4. För att uppfylla sina åligganden, skall den gemensamma tillsynsmyndigheten ha tillgång till tullinformationssystemet.

5. Rapporterna som avfattats av den gemensamma tillsynsmyndigheten skall överlämnas till de myndigheter till vilka de nationella tillsynsmyndigheterna överlämnar sina rapporter.

AVDELNING IX SÄKERHET I FÖRBINDELSE MED TULLINFORMATIONSSYSTEMET

Artikel 19

1. Alla nödvändiga administrativa åtgärder som behövs för att upprätthålla säkerheten skall vidtas

i) av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna angående tullinformationssystemets terminaler som är belägna inom deras stater,

ii) av den kommitté som avses i artikel 16, angående tullinformationssystemet och de terminaler som är belägna i samma lokaler som tullinformationssystemet och som används för tekniska ändamål och för de kontroller som avses i punkt 3.

2. De behöriga myndigheterna och kommittén som avses i artikel 16 skall särskilt vidta åtgärder för att

i) förhindra att obehöriga får tillgång till de installationer som används för databehandlingen,

ii) förhindra att data och datamedia läses, kopieras, ändras eller utplånas av obehöriga,

iii) förhindra att data införs obehörigen och varje obehörig läsning, ändring eller utplåning av data,

iv) förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifter i tullinformationssystemet med hjälp av dataöverföringsutrustning,

v) säkerställa att, vad gäller användningen av tullinformationssystemet, behöriga personer har tillgång endast till de data för vilka de är behöriga,

vi) säkerställa att det är möjligt att kontrollera och fastställa till vilka myndigheter uppgifter får överföras genom dataöverföringsutrustning,

vii) säkerställa att det i efterhand är möjligt att kontrollera och fastställa vilka data som har införts i tullinformationssystemet, när och av vem, samt att kontrollera förfrågningar,

viii) förhindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller utplåning av data under överföringen av data och transporten av datamedia.

3. Den kommitté som avses i artikel 16 skall kontrollera förfrågningar i tullinformationssystemet, för att verifiera att de genomförda undersökningarna var godkända och har utförts av godkända användare. Minst 1 % av alla undersökningar som görs skall kontrolleras. En förteckning över dessa undersökningar och kontroller skall införas i systemet och skall endast användas av denna kommitté och tillsynsmyndigheterna i artiklarna 17 och 18, samt för det ovannämnda ändamålet; förteckningen skall utplånas efter sex månader.

Artikel 20

Den behöriga tullmyndigheten som avses i artikel 10.1 i denna konvention skall ansvara för de säkerhetsåtgärder som anges i artikel 19 med avseende på de terminaler som är placerade inom den berörda medlemsstatens territorium, för undersökningarna enligt artikel 12.1 och 12.2 samt för att denna konvention tillämpas på ett riktigt sätt, i den utsträckning lagar, förordningar och förfaranden i denna medlemsstat så kräver.

AVDELNING X ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

Artikel 21

1. Varje medlemsstat skall ansvara för att uppgifterna som den har infört i tullinformationssystemet är riktiga, aktuella och lagenliga. Därutöver är varje medlemsstat ansvarig för att artikel 5 i 1981 års Strasbourgkonvention följs.

2. Varje medlemsstat skall i enlighet med sina egna lagar, förordningar och förfaranden vara ansvarig för den skada som åsamkas en person genom användandet av tullinformationssystemet i den berörda medlemsstaten.

Samma gäller om skadan orsakats av att den uppgiftslämnande medlemsstaten infört felaktiga uppgifter eller infört uppgifter i strid med denna konvention.

3. Om den medlemsstat mot vilken talan har väckts på grund av felaktiga uppgifter inte är den uppgiftslämnande medlemsstaten, skall de berörda medlemsstaterna försöka att nå en överenskommelse om den eventuella andel av det utbetalade skadeståndet som skall återbetalas till den andra medlemsstaten av den uppgiftslämnande medlemsstaten. De belopp som sålunda överenskoms skall betalas på begäran.

Artikel 22

1. Varje medlemsstat skall svara för de kostnader som uppkommer som följd av tullinformationssystemets funktion och användningen av detta inom den ifrågavarande medlemsstatens territorium.

2. Medlemsstaten svarar för övriga kostnader som verkställandet av denna konvention medför, med undantag för kostnader som inte kan avskiljas från användningen av tullinformationssystemet för tillämpningen av gemenskapens tull- och jordbruksförordningar. Den andel som tillkommer varje medlemsstat fastställs enligt förhållandet mellan dess bruttonationalinkomst och den totala summan av medlemsstaternas bruttonationalinkomst under det år som föregick året under vilket kostnaderna uppkom.

I denna punkt avses med "bruttonationalprodukt": den bruttonationalprodukt som fastställs i överensstämmelse med rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriset (1), eller gemenskapsrättsakter som ändrar eller ersätter denna.

AVDELNING XI TILLÄMPNING OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Uppgifter som tillhandahålls med stöd av denna konvention skall utbytas direkt mellan myndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 24

1. Denna konvention skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

2. Medlemsstaterna skall till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd underrätta när de förfaranden som deras respektive konstitutionella bestämmelser kräver för antagande av denna konvention genomförts.

3. Denna konvention skall träda i kraft nittio dagar efter det att den sista medlemsstaten har gjort en sådan underrättelse som avses i punkt 2.

Artikel 25

1. Denna konvention står öppen för anslutning för varje stat som blir medlem i Europeiska unionen.

2. Texten till denna konvention, avfattad på den anslutande statens språk och som har utarbetats av Europeiska unionens råd, är giltig.

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

4. I förhållande till en stat som ansluter sig till konventionen träder denna i kraft nittio dagar efter depositionen av anslutningsinstrumentet eller, om den ännu inte har trätt i kraft då denna period löper ut, den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 26

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd är depositarie för denna konvention.

2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra antaganden och anslutningar, förklaringar och reservationer liksom alla andra anmälningar som rör denna konvention.

Artikel 27

1. Tvister mellan de höga fördragsslutande parterna och mellan dessa och Europeiska gemenskapernas kommission som gäller tilllämpningen av denna konvention skall hänskjutas till Europeiska unionens råd för lösning.

2. De höga fördragsslutande parterna skall i ett protokoll fastställa villkoren för Europeiska gemenskapernas domstols behörighet att lämna förhandsbesked om tolkningen av bestämmelserna i denna konvention och för att avgöra tvister om deras tillämpning i de fall där rådet inte har kunnat lösa tvisterna inom sex månader.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>Hänvisning till film>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>Hänvisning till film>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>Hänvisning till film>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>Hänvisning till film>

Por el Gobierno del Reino de España

>Hänvisning till film>

Pour le gouvernement de la République française

>Hänvisning till film>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>Hänvisning till film>

Per il governo della Repubblica italiana

>Hänvisning till film>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>Hänvisning till film>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>Hänvisning till film>

Für die Regierung der Republik Österreich

>Hänvisning till film>

Pelo Governo da República Portuguesa

>Hänvisning till film>

Suomen hallituksen puolesta

>Hänvisning till film>

På svenska regeringens vägnar

>Hänvisning till film>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>Hänvisning till film>

(1) EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 26.