41994D0017

Schengenregelverket - Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om införande och tillämpning av Schengensystemet på flygplatser (SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 22/09/2000 s. 0168 - 0172


VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉNS BESLUT

av den 22 december 1994

om införande och tillämpning av Schengensystemet på flygplatser

(SCH/Com-ex (94) 17 rev 4)

VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel 132 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet,

med beaktande av artiklarna 4 och 6 i samma konvention, och

av följande skäl:

Verkställande kommittén noterar och godkänner dokumentet om införande och tillämpning av Schengensystemet på flygplatser och sekundära flygplatser (SCH/I-Front (94) 39 rev 9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

De åtgärder som anges i bilagan skall genomföras för att införa och tillämpa Schengensystemet på flygplatser.

Bonn den 22 december 1994.

Bernd Schmidbauer

Ordförande

BESLUT

om införande och tillämpning av Schengensystemet på flygplatser och sekundära flygplatser

SCH/I-Front (94) 39 rev 9

Vid införandet av Schengensystemet på flygplatser måste hänsyn tas till den betydelse som luftvägen har för olaglig invandring samt flygplatsernas funktion som inre och yttre gräns. De avtalsslutande parterna anser att införandet av följande nya åtgärder är nödvändiga.

1. Med hänsyn till nödvändigheten av att undvika en sammanblandning mellan passagerarströmmarna från inrikesflyget och det internationella flyget - vid inresa före poliskontrollen vid gränsen och vid utresa efter denna kontroll - och med hänsyn till att den infrastruktur som skall säkerställa den fysiska åtskillnaden mellan dessa passagerarströmmar skall vara installerad på alla flygplatser innan konventionen om tillämpning av Schengenavtalet träder i kraft, med undantag för flygplatsen Amsterdam/Schiphol som har fått anstånd fram till och med slutet av 1995 på villkor att en klar åtskillnad mellan passagerarströmmarna under denna period garanteras genom handläggningsåtgärder, kommer ikraftträdandet av konventionen även vad beträffar flygtrafiken att ske vid den tidpunkt som Verkställande kommittén fastställer(1).

Under förberedelsetiden - mellan den 22 december 1994 och den 26 mars 1995 - skall de avtalsslutande parterna ömsesidigt underrätta varandra om de åtgärder som vidtas.

2. För att vid kontroll av internationella flygningar minska väntetiderna för dem som omfattas av gemenskapsrätten och som i allmänhet endast är underkastade en identitetskontroll måste särskilda kontrollstationer föreskrivas som skall vara markerade på minsta enhetliga sätt i alla Schengenstater genom Europeiska unionens emblem med påskriften "EU" i en cirkel bestående av stjärnor. De kontrollstationer som är avsedda för medborgare från tredje land skall vara markerade med påskriften "Non-EU Nationals". I länder med romanska språk skall förkortningarna vara "UE" och "non UE".

3. På de flygplatser som inte har status som internationell flygplats enligt berörd nationell lagstiftning, men för vilka internationella flygningar är tillåtna, skall kontrollvillkoren anpassas till dem som gäller för övriga flygplatser, med följande undantag:

- För att förebygga risker är det nödvändigt att kontrollera passagerarna på sådana flygningar om vilka det inte med säkerhet kan fastställas att de genomförs uteslutande till och från de avtalsslutande parternas territorier utan landning på ett tredje lands territorium.

- När trafikvolymen inte kräver det är det inte nödvändigt att kontrollpersonal är ständigt närvarande på dessa flygfält, i den mån som det kan garanteras att personal vid behov kan vara tillgänglig på platsen i rätt tid. Flygplatsledningen skall tillräckligt långt i förväg underrätta de myndigheter som har hand om gränskontrollen om ankomst och avgång av flygplan i internationell trafik. Tillfällig polispersonal får tillkallas, i den mån som nationell rätt tillåter det.

- På dessa flygplatser kan man i allmänhet avstå från att installera strukturer för fysisk åtskillnad mellan passagerarströmmarna från inrikesflyg och internationellt flyg.

Den gemensamma handboken skall kompletteras med bestämmelser om dessa flygplatser.

(1) Denna bestämmelse grundas på antagandet att beslutet om ikraftträdandet av Schengenkonventionen kommer att antas den 22 december 1994 och att tidsfristen mellan detta beslut och dagen för ikraftträdandet kommer att vara tre månader.

INFÖRANDE OCH TILLÄMPNING AV SCHENGENSYSTEMET PÅ FLYGPLATSER OCH SEKUNDÄRA FLYGPLATSER

Flygplatserna har en betydelsefull roll i Schengensystemet. De har nämligen å ena sidan en stor betydelse som tillträdesväg för ett ständigt ökande antal resenärer och därmed även för de olagliga invandrarna; å andra sidan fungerar de samtidigt som inre och yttre gränser och utgör följaktligen en speciell sektor med en rad särskilda problem.

Konkret bör följande aspekter övervägas:

- Ikraftsättande av Schengenkonventionen.

- Kanalisering av passagerarströmmarna vid flygplatserna.

- Anpassning av kontrollernas omfattning när det gäller flygtrafik till Schengenbestämmelserna.

- Särdrag hos de sekundära flygplatserna.

1. Ikraftsättande av Schengenkonventionen

Schengensystemet inför en väsentlig nyordning: oberoende av nationalitet skall passagerare vid inrikesflyg inte längre genomgå någon kontroll, medan passagerare vid internationellt flyg skall undergå en mer eller mindre grundlig kontroll vid in- och utresa beroende på deras nationalitet. För att samtidigt kunna genomföra dessa två syften är det nödvändigt att åtskilja dessa två passagerarkategorier. Det gäller att undvika, å ena sidan att passagerare vid inrikesflyg kontrolleras och å andra sidan att passagerare vid internationellt flyg kommer in på Schengenstaternas territorium utan kontroll.

En fullständig åtskillnad kan endast genomföras genom fysiska åtgärder, huvudsakligen genom installation av lämplig infrastruktur. Konstruktion av skiljeväggar i redan befintliga kontrollzoner, användning av olika nivåer i befintliga byggnader eller hantering av trafik i olika terminaler utgör olika sätt att åstadkomma denna åtskillnad.

Med hänsyn till att lämplig infrastruktur skall vara installerad på alla flygplatser innan konventionen om tillämpning av Schengenavtalet träder i kraft, men undantag för Schiphol-flygplatsen som har fått anstånd fram till och med slutet av 1995 på villkor att en klar åtskillnad mellan passagerarströmmarna under denna period garanteras genom handläggningsåtgärder, kommer ikraftträdandet av konventionen även vad beträffar flygtrafiken att ske vid den tidpunkt som Verkställande kommittén fastställer(1).

Under förberedelsetiden - mellan den 22 december 1994 och den 26 mars 1995 - skall de avtalsslutande parterna ömsesidigt underrätta varandra om de åtgärder som vidtas.

2. Kanalisering av passagerarströmmarna vid flygplatserna

Undersökningar har visat att tillämpningen av Schengenbestämmelserna i fråga om kontroll, särskilt vad gäller medborgare från tredje land, märkbart ökar kontrollernas längd och ger upphov till långa väntetider. För att de väntetider som orsakas genom kontrollerna skall förbli godtagbara, åtminstone för dem som omfattas av gemenskapsrätten, måste påskyndandet av kontrollerna i dessa fall framhävas ytterligare.

I det avseendet är en lösning att föreskriva särskilda kontrollstationer för dem som omfattas av gemenskapsrätten så att dessa personer, som i allmänhet är underkastade endast en minimal kontroll, inte skall behöva bli försenade på grund av att de måste inställa sig vid samma disk som tredjelandsmedborgare, vilka är skyldiga att genomgå en ingående inresekontroll som kräver mycket tid. Erfarenheten har dock visat att passagerarna ställer sig i rätt kö endast när skyltningen är förståelig för alla. Man kan vänta sig att skyltningen beaktas bättre ju enhetligare den är. Målet är att åstadkomma en samordnad praxis i alla Schengenstater.

För dem som omfattas av gemenskapsrätten måste särskilda kontrollstationer föreskrivas som skall vara markerade på minsta enhetliga sätt i alla Schengenstater genom Europeiska unionens emblem med påskriften "EU" i en cirkel bestående av stjärnor. De kontrollstationer som är avsedda för medborgare från tredje land skall vara markerade med påskriften "Non-EU Nationals". I länder med romanska språk skall förkortningarna vara "UE" och "non UE".

3. Anpassning av kontrollernas omfattning när det gäller flygtrafik till Schengenbestämmelserna

De principer som styr kontrollen vid flygplatserna i deras egenskap av yttre gränser skall vara identiska med dem som styr kontrollen av persontrafiken t.ex. vid vägkontroller. I motsats till det senare fallet spelar dock för flygtrafikens del tidsfaktorn en särskild roll, särskilt på grund av anslutningsflygen.

Det gäller i detta fall att förena säkerhets- och tidskraven. Vid tvekan bör dock säkerhetskraven prioriteras.

Tidsåtgången för hela kontrollförfarandet beror inte endast på arbetsbelastningen hos de myndigheter som har hand om gränskontrollerna utan också på en rad andra faktorer som t.ex. passagerarantalet, resenärernas sammansättning, byggnadernas struktur osv. Omständigheterna skiljer sig åt från en flygplats till en annan. Av IATA-studier framgår att om medellängden för kontroll per passagerare överstiger 40 sekunder störs flygplatsens funktion påtagligt. Undersökningar som utförts på grundval av Schengenbestämmelserna i fråga om kontroll har bekräftat dessa resultat. Med hänsyn till att det tillgängliga utrymmet och mottagningskapaciteten är begränsade kan denna situation inte ändras från den ena dagen till den andra ens genom personalförstärkningar.

Detta är skälet till att man för flygplatserna, vid sidan av att öka personalen, måste föreskriva särskilda förfaranden som gör det möjligt att iaktta nivån för Schengenkontrollen och som innebär att tiden för kontrollen inte är oförenlig med tidskraven för andra system som man måste ta hänsyn till, t.ex. den internationella flygtrafiken.

En åtskillnad skall göras mellan organisatoriska åtgärder som kan genomföras på kort sikt och åtgärder som grundas på en komplicerad teknik vars genomförande i sig kräver längre tid.

De avtalsslutande parterna har för avsikt att undersöka följande åtgärder ur lämplighetssynpunkt.

3.1. Obligatoriska åtgärder

De åtgärder som omfattas av denna kategori skall göra det möjligt att rationalisera och påskynda kontrollförfarandet utan att orsaka säkerhetsbrister.

- Inrättande av en andra kontrollinje som gör det möjligt för personal som befinner sig i kontrollstationerna att befria sig från svåra fall genom att överlämna dem åt tjänstemän i den andra kontrollinjen. Tack vare detta förfaringssätt skulle den snabba rytmen i kontrollen av passagerarströmmarna behållas.

- Enligt ministrarnas och statssekreterarnas beslut av den 6 november 1992 är kontrollerna vid de yttre gränserna effektiva enligt kraven i Schengen, om deras omfattning anpassas efter de risker eller hot som de olika tredje länderna innebär. De avtalsslutande parterna i Schengen skall ömsesidigt underrätta varandra om formerna för genomförandet.

För detta ändamål har de avtalsslutande parterna för avsikt att inom kort hos sina respektive myndigheter som ansvarar för säkerheten begära att de risker och hot som härrör från tredje land undersöks.

- Den automatiska gränskontrollen utgör ett annat sätt att påskynda passagerarkontrollerna samtidigt som man sparar på personal. Det rör sig om en automatisk kontroll som utgörs av optisk läsning av ett resedokument eller ett särskilt smartkort. Påskyndandet av kontrollerna skall framför allt genomföras genom installerandet av ett stort antal sådana avläsningsapparater som inte är skrymmande och vars kostnader är märkbart lägre än de som gäller för en kontrollstation med en tjänsteman.

Detta förfarande gör det möjligt att genast och på ett detaljerat sätt kontrollera om alla villkoren för inresa är uppfyllda tack vare tillgången till datoriserade efterlysningsuppgifter, till kontroller som utförts före utfärdandet av tillståndet att använda det automatiska förfarandet och upprepade kontroller. Tjänstemännen vid gränskontrollmyndigheterna skulle dessutom vid behov när som helst kunna utföra kompletterande kontroller.

3.2. System för förhandsinformation om passagerarna (Advanced Passenger Information System)

För att anpassa omfattningen av flygtrafikskontrollerna till Schengenkraven måste nya möjligheter undersökas. Med hänsyn till att marginalen för att förlänga kontrollerna efter flygplanens landning inte kan ökas efter behag, måste denna situation åtgärdas genom att kontroller av passagerarna utförs i förväg innan flygplanen landar. Denna typ av förfarande används redan delvis vid internationell luftfart och är organiserad på så sätt att uppgifter om passagerarna på elektronisk väg överförs till ankomstflygplatsen efter flygplanets start. Gränskontrollmyndigheterna vid flygplatsen på bestämmelseorten kan då börja att jämföra dessa uppgifter med hjälp av sina data- och efterlysningsregister och förfogar i regel över tillräckligt med tid för detta.

3.3. Kontroller före avgång (pre-flight inspections)

Kontroller "före avgång" utgör en annan metod som gör det möjligt att tidigarelägga passagerarkontrollen. Vid dessa kontroller kan destinationslandets kontrolltjänstemän på grundval av internationella överenskommelser utföra kontroller på avgångsflygplatsen för att avgöra om passagerarna uppfyller vissa villkor för att resa in på territoriet för den Schengenstat som är destinationsland och om de kan få gå ombord på planet. Kontrollen före avgång kompletterar den inresekontroll som utförs på destinationsflygplatsen, men ersätter inte den senare kontrollen.

4. Särdrag hos sekundära flygplatser

På de flygplatser som inte har status som internationell flygplats enligt berörd nationell lagstiftning, men för vilka internationella flygningar tillåts, skall flygpassagerarna på internationella flygningar undergå personkontroll (del II, punkt 3.3.3 i den gemensamma handboken(2)).

För att förebygga risker är det nödvändigt att kontrollera passagerarna på sådana flygningar om vilka det inte med säkerhet kan fastställas att de genomförs uteslutande till och från de avtalsslutande parternas territorier utan landning på ett tredje lands territorium.

När trafikvolymen inte kräver det är det inte nödvändigt att kontrollpersonal är ständigt närvarande på dessa flygplatser, i den mån det kan garanteras att personal vid behov kan vara tillgänglig på platsen i rätt tid. Flygplatsledningen skall tillräckligt långt i förväg underrätta de myndigheter som har hand om gränskontrollen om ankomst och avgång av flygplan i internationell trafik. Tillfällig polispersonal får tillkallas, i den mån som nationell rätt tillåter det.

Med hänsyn till att trafiken i regel är sporadisk på dessa flygplatser kan man i princip avstå från att installera strukturer som är avsedda att fysiskt åtskilja passagerarna på inrikesflyg från passagerarna på internationellt flyg.

Bestämmelser om dessa flygplatser skall läggas till i den gemensamma handboken.

(1) Denna bestämmelse grundas på antagandet att beslutet om ikraftträdandet av Schengenkonventionen kommer att antas den 22 december 1994 och att tidsfristen mellan detta beslut och dagen för ikraftträdandet kommer att vara tre månader.

(2) Sekretessbelagd handling. Se SCH/Com-ex (98) 17.