41991D0265

91/265/EKSG: Beslut fattat vid sammanträde i rådet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 21 maj 1991 om ändring av beslut 90/414/EKSG om hinder mot handel med Irak och Kuwait

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 127 , 23/05/1991 s. 0027 - 0028
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0021
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0021


BESLUT FATTAT VID SAMMANTRÄDE I RÅDET AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR av den 21 maj 1991 om ändring av beslut 90/414/EKSG om hinder mot handel med Irak och Kuwait (91/265/EKSG)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN HAR VID SAMMANTRÄDE I RÅDET BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av följande:

Genom beslut 90/414/EKSG(1), senast ändrat genom beslut 91/125/EKSG(2), förhindrades vad beträffar Irak den varuhandel som omfattas av Parisfördraget, till följd av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner om ett embargo mot Irak efter de irakiska styrkornas invasion och ockupation av Kuwait.

Den 3 april 1991 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 687 (1991).

Gemenskapen och dess medlemsstater, församlade inom ramen för det politiska samarbetet, anser att det är nödvändigt att ändra beslut 90/414/EKSG, för att lägga till säkerhetsrådets ändringar av förbuden mot försäljning eller leverans av varor till Irak och förbuden mot import av varor som har sitt ursprung i Irak.

Samråd har skett med kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 90/414/EKSG ändras på följande sätt:

1. Bilagan till detta beslut skall läggas till.

2. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Artiklarna 1.2 och 2.2 skall inte tillämpas på de varor som anges i bilagan.

2. Artiklarna 1.1 och 2.1 skall inte tillämpas på

a) varor enligt artikel 1.1 som har sitt ursprung i eller kommer från Irak eller Kuwait och som exporterades före den 7 augusti 1990, eller

b) varor som har sitt ursprung i Irak och för vilka import i enlighet med artikel 23 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 687 (1991) har godkänts av den kommitté som inrättades genom säkerhetsrådets resolution 661 (1990).

3. a) För import av varor enligt punkt 2 b krävs ett importtillstånd som utfärdas i förhand av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

b) För export av de varor som anges i bilagan krävs ett exporttillstånd som utfärdas i förhand av medlemsstaternas behöriga myndigheter."

Artikel 2

Artikel 1 i detta beslut skall tillämpas från och med den 3 april 1991.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 1991.

R. STEICHEN

Ordförande

BILAGA

"BILAGA

Varor som avses i artikel 3

Material och förnödenheter för grundläggande civila behov som godkänts av säkerhetsrådets kommitté, inrättad genom Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 661 (1990), i enlighet med dess förenklade och påskyndade "icke-invändnings"-förfarande och på de villkor som fastställs i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 687 (1991)."