14.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/1451

av den 13 juli 2023

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/2002 vad gäller anmälan av sjukdom samt de uppgifter som medlemsstaterna ska lämna för godkännande och rapportering av obligatoriska och valbara utrotningsprogram och i ansökningar om sjukdomsfri status

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artiklarna 23, 35 och 40, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om djursjukdomar som kan överföras till djur eller människor, inklusive bestämmelser om anmälan och rapportering av sjukdom, unionsövervakningsprogram, utrotningsprogram och sjukdomsfri status.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 (2) kompletterar förordning (EU) 2016/429 och innehåller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status vad gäller vissa förtecknade och nya djursjukdomar.

(3)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning i unionen av bestämmelserna om anmälan och rapportering av sjukdom, unionsövervakningsprogram, utrotningsprogram och sjukdomsfri status i förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/689 fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 (3) genomförandebestämmelser om informations-, format- och förfarandekrav för unionsövervakningsprogrammen, utrotningsprogrammen och sjukdomsfri status.

(4)

Erfarenheterna från inlämningen av information om rapportering av resultaten av de godkända utrotningsprogrammen och om ansökningar om sjukdomsfri status sedan genomförandeförordning (EU) 2020/2002 började tillämpas, särskilt mot bakgrund av de uppgifter som redan finns tillgängliga i det datoriserade systemet för information om djursjukdomar (Adis) som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EU) 2016/429, visar att vissa delar av den information som för närvarande krävs enligt den genomförandeförordningen inte är nödvändiga för att kommissionen ska kunna bedöma ansökningarna om sjukdomsfri status. För att minska den administrativa bördan för medlemsstaterna bör dessa delar inte krävas. Genomförandeförordning (EU) 2020/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Den information som ska lämnas om resultaten av genomförandet av utrotningsprogram finns i Adis. För att säkerställa enhetlighet bör de utkast till utrotningsprogram som lämnas in till kommissionen för godkännande också lämnas in elektroniskt via Adis.

(6)

Vidare har erfarenheterna från tillämpningen av genomförandeförordning (EU) 2020/2002 visat att det är nödvändigt att förtydliga vissa bestämmelser i bilagorna V, VI och VII till den genomförandeförordningen för att säkerställa att det är tydligt att det geografiska tillämpningsområdet för ett godkänt utrotningsprogram avseende vattenlevande djur och för godkännandet av sjukdomsfri status för dessa djur kan tillämpas i en medlemsstat, zon eller anläggningskrets. Bilagorna V, VI och VII till genomförandeförordning (EU) 2020/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I delegerad förordning (EU) 2020/689 föreskrivs flera undantag som är relevanta för inlämnandet av ett program för utrotning av en sjukdom i kategori B eller C hos vattenlevande djur i enlighet med avsnitt 4 i bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2020/2002. För närvarande anges endast ett sådant undantag i den bilagan. Genomförandeförordning (EU) 2020/2002 bör därför ändras för att säkerställa att alla relevanta undantag anges i avsnitt 4 i bilaga VII till den genomförandeförordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2020/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Rapportering inom unionen om de årliga resultaten av de godkända utrotningsprogrammens genomförande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år lämna rapporter till kommissionen om resultaten av genomförandet av deras pågående godkända utrotningsprogram.

2.   De rapporter som avses i punkt 1 ska för varje år, med avseende på föregående kalenderår, innehålla den information som anges i

a)

avsnitt 1 i bilaga V när det gäller program för utrotning av sjukdomar i kategori B och C hos landlevande djur på grundval av beviljande av sjukdomsfri status på anläggningsnivå,

b)

avsnitt 2 i bilaga V när det gäller program för utrotning av infektion med rabiesvirus,

c)

avsnitt 3 i bilaga V när det gäller program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24),

d)

avsnitt 4 i bilaga V när det gäller program för utrotning av sjukdomar i kategori B och C hos vattenlevande djur.

3.   De rapporter som avses i punkt 1 ska lämnas in elektroniskt via Adis.”

2.

I artikel 8 ska punkt 2 utgå.

3.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen i punkt 1 ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska lämna in följande till kommissionen för godkännande:”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.   De utrotningsprogram som avses i punkt 1 ska lämnas in elektroniskt via Adis.”

4.

I artikel 11 ska inledningsfrasen i punkt 1 ersättas med följande:

”När medlemsstaterna ansöker hos kommissionen om erkännande av sjukdomsfri status enligt del II kapitel 4 avsnitten 1 och 2 i delegerad förordning (EU) 2020/689, ska ansökan, med undantag för den information som tidigare lämnats i de rapporter som avses i artikel 7 i den här förordningen, innehålla den tillämpliga informationen som anges i”

5.

Bilagorna V, VI och VII till genomförandeförordning (EU) 2020/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 211).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 av den 7 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller anmälan och rapportering av förtecknade sjukdomar inom unionen, vad gäller format och förfaranden för inlämnande och rapportering av unionsövervakningsprogram och av utrotningsprogram och för ansökan om erkännande av sjukdomsfri status, och vad gäller det elektroniska informationssystemet (EUT L 412, 8.12.2020, s. 1).


BILAGA

Bilagorna V, VI och VII till genomförandeförordning (EU) 2020/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 1 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.

Information om berörda anläggningar och djur i det geografiska området i enlighet med punkt 5, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som den 31 december håller djur i den berörda djurpopulationen, utom anläggningar som omfattas av undantaget i artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 (*1).

b)

Antal djur i den berörda djurpopulationen som den 31 december hålls på de anläggningar som avses i led a.

c)

Antal anläggningar med sjukdomsfri status den 31 december, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, med eller utan vaccinering i förekommande fall, av det antal anläggningar som avses i led a.

d)

Antal djur som hålls i de anläggningar som avses i led c.

e)

Antal anläggningar med bekräftad smitta under rapporteringsperioden.

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 211).”"

b)

I avsnitt 4 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.

Information om berörda vattenbruksanläggningar och djur i det geografiska område som avses i punkt 5, per medlemsstat, zon eller anläggningskrets:

a)

Antal godkända vattenbruksanläggningar och antal registrerade vattenbruksanläggningar som den 31 december håller djur i den berörda djurpopulationen och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer som ingår i utrotningsprogrammet.

b)

Antal vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer som inte är smittade den 31 december, av det antal anläggningar eller provtagningsplatser som avses i led a.

c)

Antal smittade vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer med bekräftade fall den 31 december, av det antal anläggningar och provtagningsplatser som avses i led a.

d)

Antal nya smittade vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer med bekräftade fall den 31 december, av det antal anläggningar och provtagningsplatser som avses i led a.”

2.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

Information som ska ingå i ansökningar om erkännande av sjukdomsfri status för medlemsstater eller zoner vad gäller sjukdomar hos landlevande eller vattenlevande djur och i ansökningar om erkännande av sjukdomsfri status för anläggningskretsar vad gäller sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 11

b)

Avsnitt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 1–7 ska ersättas med följande:

”1.

När det gäller program för utrotning av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis vad gäller hållna nötkreatur, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller nötkreatur, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar som håller nötkreatur med status som fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis utan vaccinering, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar som håller nötkreatur som testats med ett serologiskt test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal misstänkta anläggningar efter den testning som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal aborter hos hållna nötkreatur som kan ha orsakats av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis och som har undersökts, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Datum för det sista bekräftade fallet av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos hållna nötkreatur.

i)

Datum för senaste vaccinering av hållna nötkreatur mot infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis.

2.

När det gäller program för utrotning av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis vad gäller hållna får och getter, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller får eller getter, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal får och getter som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar som håller får eller getter med status som fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis utan vaccinering, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal får och getter som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar som håller får eller getter som testats för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal misstänkta anläggningar efter den testning som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal aborter hos får eller getter som kan ha orsakats av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis och som har undersökts, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Datum för det sista bekräftade fallet av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos hållna får eller getter.

i)

Datum för senaste vaccinering av hållna får eller getter mot infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis.

3.

När det gäller program för utrotning av infektion med MTB-komplexet, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller nötkreatur, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar som håller nötkreatur med status som fri från infektion med MTB-komplexet, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar som håller nötkreatur som testats för MTB-komplexet, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal misstänkta anläggningar efter den testning som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal slaktade nötkreatur med misstänkta skador som tyder på infektion med MTB-komplexet och som har undersökts, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Antal anläggningar med bekräftad infektion med MTB-komplexet, för vart och ett av de tre föregående åren.

4.

När det gäller program för utrotning av EBL, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller nötkreatur, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar som håller nötkreatur med status som fri från EBL, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar som håller nötkreatur som testats för EBL, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal misstänkta anläggningar efter den testning som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal prover från slaktade nötkreatur som är äldre än 24 månader med tumörer som kan ha orsakats av EBL, och som har varit föremål för laboratorieundersökning i syfte att bekräfta eller utesluta förekomst av EBL, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Antal anläggningar med bekräftad infektion med EBL, för vart och ett av de tre föregående åren.

5.

När det gäller program för utrotning av IBR/IPV, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller nötkreatur, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar med status som fri från IBR/IPV, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar som testats för IBR/IPV, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal misstänkta anläggningar efter den testning som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal anläggningar med bekräftad infektion med IBR/IPV, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Datum för förbud mot vaccinering av hållna nötkreatur mot IBR/IPV.

6.

När det gäller program för utrotning av infektion med AD-virus, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller svin, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal svin som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar med status som fri från AD-virus, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal svin som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar där övervakning har genomförts för att upptäcka kliniska, virologiska eller serologiska belägg för infektion med AD-virus, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal svin som testats på de anläggningar som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal anläggningar med bekräftad infektion med AD-virus, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Datum för förbud mot vaccinering av hållna svin mot AD-virus.

7.

När det gäller program för utrotning av bovin virusdiarré, per zon om fler än en zon ingår i programmets geografiska tillämpningsområde:

a)

Antal anläggningar som håller nötkreatur, utom anläggningar som omfattas av undantaget enligt artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2020/689, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

b)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led a, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

c)

Antal anläggningar med status som fri från bovin virusdiarré, inklusive anläggningar med tillfälligt upphävd sjukdomsfri status, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

d)

Antal nötkreatur som hållits på de anläggningar som avses i led c, den 31 december för vart och ett av de tre föregående åren.

e)

Antal anläggningar som testats för bovin virusdiarré, för vart och ett av de tre föregående åren.

f)

Antal misstänkta anläggningar efter den testning som avses i led e, för vart och ett av de tre föregående åren.

g)

Antal anläggningar med bekräftad infektion med bovin virusdiarré, för vart och ett av de tre föregående åren.

h)

Datum för förbud mot vaccinering av hållna nötkreatur mot bovin virusdiarré.”

ii)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.

När det gäller program för utrotning av sjukdomar i kategori B och C hos vattenlevande djur lämna följande information för varje år av programmet per medlemsstat, zon eller anläggningskrets, beroende på vad som är relevant för det geografiska tillämpningsområdet:

a)

Antal godkända vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, antal registrerade vattenbruksanläggningar som håller djur i den berörda djurpopulationen och provtagningsplatser för vilda populationer som ingår i utrotningsprogrammet, samt kartor som visar var anläggningarna och provtagningsplatserna för vilda populationer finns.

b)

Antal vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer som inte är smittade, av det antal anläggningar och provtagningsplatser som avses i led a.

c)

Antal djurhälsobesök per godkänd och i tillämpliga fall registrerad vattenbruksanläggning.

d)

Antal provtagningar per godkänd och i förekommande fall registrerade vattenbruksanläggningar och provtagningsplatser för vilda populationer samt uppgifter om arter, provtagningsresultat (positivt/negativt) och vattentemperaturer vid tidpunkten för provtagningen.

e)

Antal smittade vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer med ett eller flera bekräftade fall, av det antal anläggningar som avses i led a.

f)

Antal nya smittade vattenbruksanläggningar och, i förekommande fall, provtagningsplatser för vilda populationer med ett eller flera bekräftade fall, av det antal anläggningar som avses i led a.”

3.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 1 ska punkt 9 ersättas med följande:

”9.

Utrotningsprogrammets delmål vad gäller de sjukdomsspecifika kriterierna för erhållande av sjukdomsfri status, som minst omfattar

a)

förväntad årlig minskning av antalet smittade anläggningar,

b)

förväntad årlig ökning av antalet sjukdomsfria anläggningar.”

b)

I avsnitt 4 ska punkterna 5 och 6 ersättas med följande:

”5.

En beskrivning av den epidemiologiska situationen i medlemsstaten, zonen eller anläggningskretsen, beroende på vad som är relevant för programmets geografiska tillämpningsområde, som omfattar följande:

a)

Antal godkända vattenbruksanläggningar, och antal registrerade vattenbruksanläggningar som håller djur i den berörda djurpopulationen, per produktionstyp och efter hälsostatus.

b)

Förtecknade arter som hålls på de vattenbruksanläggningar som avses i led a, efter hälsostatus.

c)

Kartor som visar

i)

det geografiska läget för de vattenbruksanläggningar som avses i led a och de berörda avrinningsområdena, och

ii)

den geografiska fördelningen av fall av infektion med den aktuella sjukdomen i kategori B eller C under åtminstone de fem föregående åren.

d)

Information om den epidemiologiska situationen hos vilda vattenlevande djur, i förekommande fall.

6.

En beskrivning av strategin för sjukdomsbekämpning för utrotningsprogrammet i enlighet med artikel 46 i delegerad förordning (EU) 2020/689 som minst omfattar följande:

a)

Provtagningsprogram och diagnosmetoder som ska användas i enlighet med bilaga VI till delegerad förordning (EU) 2020/689 för

i)

hälsobesök och provtagning på vattenbruksanläggningar,

ii)

riktad övervakning av vilda populationer, i förekommande fall.

b)

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska tillämpas i händelse av ett bekräftat fall.

c)

Biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder som ska vidtas.

d)

Vaccinationsprogram, i förekommande fall.

e)

Åtgärder som ska vidtas när det gäller vilda vattenlevande djur och provtagningsplatsernas antal och geografiska läge i förekommande fall.

f)

Undantag som i förekommande fall ska tillämpas i enlighet med artikel 47.4, 51.2 eller 53 i delegerad förordning (EU) 2020/689.

g)

Samordnade åtgärder med andra medlemsstater eller tredjeländer, i förekommande fall.”


(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 211).””