23.6.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 159/335


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/1216

av den 23 juni 2023

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

I sina slutsatser av den 23 mars 2023 fördömde Europeiska rådet ånyo med kraft Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som utgör en uppenbar kränkning av Förenta nationernas stadga. Europeiska rådet upprepade också att unionen står fast vid sitt åtagande att upprätthålla och öka det kollektiva trycket på Ryssland, bland annat genom eventuella ytterligare restriktiva åtgärder.

(4)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att 71 personer och 33 enheter som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(5)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2023.

På rådets vägnar

J. ROSWALL

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande personer och enheter ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

 

Personer:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1502.

Vyacheslav Alekseevich BOCHAROV (Vjatjeslav Aleksejevitj BOTJAROV)

(Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ)

Födelsedatum: 17.10.1955

Födelseort: Donskoy, Tula Oblast, Russian SFSR, former USSR (now Russian Federation) (Donskoj, länet Tula, Ryska SFSR, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem av arbetsgruppen för den särskilda militära operationen; förste vice ordförande i Ryska federationens medborgarkammare

Vjatjeslav Botjarov är medlem i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen är han förste vice ordförande för Ryska federationens medborgarkammare och har aktivt uttryckt sitt starka stöd för den ryska invasionen av Ukraina.

Vjatjeslav Botjarov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1503.

Oleg Vladimirovich GORSHENIN (Oleg Vladimirovitj GORSJENIN)

(Олег Владимирович ГОРШЕНИН)

Födelsedatum: 8.7.1978

Födelseort: Schwerin, Germany (Schwerin, Tyskland)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem av ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum, generalmajor

Oleg Gorsjenin är medlem och sekreterare i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen är han med graden generalmajor chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum, vars uppgift är att samordna de ryska militära styrkornas verksamhet, inbegripet de styrkor som satts in i det ryska anfallskriget mot Ukraina.

Oleg Gorsjenin är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1504.

Valeriy Alexandrovich VOSTROTIN (Valerij Aleksandrovitj VOSTROTIN)

(Валерий Александрович ВОСТРОТИН)

Födelsedatum: 20.11.1952

Födelseort: Kasli, Kaslinsky District, Chelyabinsk Oblast, former USSR (now Russian Federation) (Kasli, distriktet Kasli, länet Tjeljabinsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem och sekreterare i ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, ordförande för Rysslands fallskärmsjägarförbund; pensionerad generalmajor; pensionerad ledamot av statsduman

Passnummer, nationellt id-nummer, andra nummer på identitetshandlingar: 773001557964

Valerij Vostrotin är medlem och sekreterare i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen är han ledare för Rysslands fallskärmsjägarförbund och medgrundare av den allryska militärpatriotiska samhällsrörelsen Den unga armén (Junarmija).

Valerij Vostrotin är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

 

 

Associerade personer: Bekkhan Abdulkhamidovich Barakhoyev (Bekchan Abdulchamidovitj Barachojev) (Бекхaн Абдулхамидович Барахoев), assistent under Vostrotins tid som ledamot av statsduman 2004–2011 (uppförd på EU:s förteckning sedan 23.2.2022)

Associerade enheter: den allryska militärpatriotiska samhällsrörelsen Den unga armén (Junarmija), uppförd på EU:s förteckning sedan 21.7.2022

 

 

1505.

Alexander Nikolaevich ZAKHARENKO (Aleksandr Nikolajevitj ZACHARENKO)

(Александр Николаевич ЗАХАРЕНКО)

Födelsedatum: 3.3.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: sekreterare i ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; direktör för avdelningen för samverkan med statliga myndigheter och arbete med regionerna i det statliga bolaget Roskosmos; vice ordförande för Offentliga rådet i ’Roskosmos’

Aleksandr Zacharenko är medlem och sekreterare i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen har han varit direktör för avdelningen för samverkan med statliga myndigheter och arbete med regionerna i det statliga bolaget Roskosmos sedan 2015, vilket visar på hans erfarenhet av att samordna förbindelserna mellan olika avdelningar som är viktiga för arbetsgruppens uppgifter.

Aleksandr Zacharenko är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1506.

Alexander Petrovich KOLMAKOV (Aleksandr Petrovitj KOLMAKOV)

(Александр Петрович КОЛМАКОВ)

Födelsedatum: 31.7.1955

Födelseort: Korolyov, Moscow Oblast, former USSR (now Russian Federation) (Koroljov, länet Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem av ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; ordförande för den allryska statliga samhällsorganisationen ’Frivilligförbundet för bistånd till Rysslands armé, flygvapen och marin’; pensionerad generalöverste

Aleksandr Kolmakov är medlem i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen är han ordförande för den allryska statliga samhällsorganisationen ’Frivilligförbundet för bistånd till Rysslands armé, flygvapen och marin’, som fungerar som en länk mellan den ryska militären och det ryska samhället genom att underlätta rekryteringen av ungdomar till militärreserverna.

Aleksandr Kolmakov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1507.

Andrey Andreevich MEDVEDEV (Andrej Andrejevitj MEDVEDEV)

(Андрей Андреевич МЕДВЕДЕВ)

Födelsedatum: 14.12.1975

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem av ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; vice ordförande för Moskvas stadsfullmäktige, journalist, biträdande generaldirektör för VGTRK

Passnummer, nationellt id-nummer, andra nummer på identitetshandlingar: 771373760000

Andrej Medvedev är medlem i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen är han vice ordförande för Moskvas stadsfullmäktige och framträder regelbundet som högljudd anhängare av Rysslands anfallskrig mot Ukraina i sitt arbete som journalist för VGTRK.

Andrej Medvedev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1508.

Evgeniy Evgenievich PODDUBNYY (Jevgenij Jevgenjevitj PODDUBNYJ)

(Евгений Евгеньевич ПОДДУБНЫЙ)

Födelsedatum: 22.8.1983

Födelseort: Belgorod, former RSFSR, former USSR (Belgorod, f.d. RSFSR, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem av ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; journalist, krigskorrespondent för VGTRK

Passnummer: 14 02 828183

Jevgenij Poddubnyj är medlem i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen arbetar han som krigskorrespondent för det ryska statliga tv- och radiobolaget VGTRK, där han sprider desinformation och Kremlvänlig propaganda om Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Jevgenij Poddubnyj är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1509.

Igor Yurievich CHAIKA (Igor Jurjevitj TJAJKA)

alias Igor Yurievich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Födelsedatum: 13.12.1988

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: rysk affärsman

Associerade personer: Yury Chaika (Jurij Tjajka) (far), Artem Chaika (Artiom Tjajka) (bror)

Övriga identifieringsuppgifter: Utmärkelser: hedersdiplom från Ryska federationens president

Igor Tjajka är yngre son till Jurij Tjajka, f.d. riksåklagare och befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i Nordkaukasiska federala distriktet.

Igor Tjajka har skapat ett enormt affärsimperium tack vare statliga kontrakt och sin fars ställning. Han bedriver också affärsverksamhet på det ockuperade Krim.

Igor Tjajka har sedan 2022 varit ordförande för Offentliga rådet under Rossotrudnitjestvo (Rossotrudnichestvo), ett ryskt federalt verkställande organ med ansvar för att tillhandahålla statliga tjänster och förvalta statlig egendom i syfte att stödja och utveckla de internationella förbindelserna mellan Ryska federationen och medlemsstaterna i Oberoende staters samvälde och andra länder.

Igor Tjajka stöder därmed materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom har han samröre med Jurij Jakovlevitj Tjajka (Yury Chaika) och Rossotrudnitjestvo.

23.6.2023

1510.

Artem Yurievich CHAIKA (Artiom Jurjevitj TJAJKA)

alias Artyom CHAIKA

alias Artem CHAYKA

(Артем Юрьевич ЧАЙКА

alias Артём Юрьевич ЧАЙКА)

Födelsedatum: 25.9.1977

Födelseort: former USSR (now Russian Federation) (f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk, schweizisk

Kön: man

Befattning: rysk advokat och affärsman

Associerade personer: Yury Chaika (Jurij Tjajka) (far), Ryska federationens f.d. riksåklagare (uppförd 21.7.2022), Igor Chaika (Igor Tjajka) (bror)

Artiom Tjajka är äldste son till Jurij Tjajka, f.d. riksåklagare och befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i Nordkaukasiska federala distriktet. Han har byggt upp sina företag främst på statliga kontrakt under den tid då hans far var riksåklagare. Artiom Tjajkas företag har vid upprepade tillfällen vunnit offentliga upphandlingar på grund av att de brottsbekämpande myndigheterna undanröjt konkurrenter. Artiom Tjajka äger företaget PNK-Ural, den största leverantören av krossat stenmaterial för Ryska järnvägarna.

Ramzan Kadyrov, Republiken Tjetjeniens ledare och president Putins nära allierade, utsåg Artiom Tjajka till sin rådgivare i humanitära, sociala och ekonomiska frågor i oktober 2022.

Artiom Tjajka stöder därmed materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom har han samröre med Ramzan Kadyrov.

23.6.2023

1511.

Aleksandr Ivanovich UDALTSOV (Aleksandr Ivanovitj UDALTSOV)

(Александр Иванович УДАЛЬЦОВ)

Födelsedatum: 5.7.1951

Födelseort: former USSR (now Russian Federation) (f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: verkställande direktör för The Fund for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Pravfond) (fonden för stöd till och skydd av rättigheter för landsmän bosatta utomlands)

Associerade enheter: The Foundation for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (stiftelsen för stöd till och skydd av rättigheter för landsmän bosatta utomlands)

Aleksandr Udaltsov är verkställande direktör för stiftelsen för stöd till och skydd av rättigheter för landsmän bosatta utomlands.

Vid stiftelsens styrelsemöte i januari 2022 konstaterade Udaltsov att fonden har blivit en sorts unik struktur för Rysslands ’mjuka makt’, vilket har en betydande inverkan på landsmän och deras organisationer runtom i världen. Vid invigningen av utställningen ’War Crimes and Violations of Human Rights in Ukraine (2017-2020)’ i februari 2022 betonade han att det är av yttersta vikt att hela världen får reda på sanningen om Kievregimens kriminella natur och misantropiska metoder, framför allt om hur Kievs officiella aggression inleddes mot folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. Vid den videokonferens som anordnades av International Association of Russian-Speaking Lawyers (MARA) (den internationella sammanslutningen för rysktalande advokater) den 28 februari 2022 uttryckte Udaltsov sitt stöd för president Putins hållning att Ryssland var tvunget att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk och inleda en särskild militär operation. Han uppmanade konferensdeltagarna att bidra till att klargöra Moskvas ståndpunkt.

23.6.2023

 

 

 

Aleksandr Udaltsov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

1512.

Sergey Alexandrovich KARAGANOV (Sergej Aleksandrovitj KARAGANOV)

(Сергей Александрович КАРАГАНОВ)

Födelsedatum: 10.9.1952

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: medlem av presidentens råd för det civila samhället och de mänskliga rättigheterna; vetenskaplig handledare vid fakulteten för världsekonomi och internationella frågor, högskolan för ekonomi; hedersordförande för presidiet för rådet för utrikes- och försvarspolitik (SVOP)

Associerade personer: Valery Fadeyev (Valerij Fadejev)

Sergej Karaganov är en rysk statsvetare, hedersordförande för presidiet för rådet för utrikes- och försvarspolitik (SVOP) och ledamot i presidentens råd för det civila samhället och mänskliga rättigheter. Sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes har han rättfärdigat Rysslands invasion och spridit rysk propaganda om kriget. Han hävdar att väst är villigt att förstöra Ryssland och att de militära insatserna syftar till att avnazifiera Ukraina och befria Donbassregionen.

Sergej Karaganov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1513.

Rizvan Abdullayevich ZUBAIROV (Rizvan Abdullajevitj ZUBAIROV)

(Ризван Абдуллаевич ЗУБАИРОВ)

Födelsedatum: 18.7.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: domare i den södra militära distriktsdomstolen i Rostov-na-Donu

Adress: Rostov-na-Donu, pr-kt. Mikhail Nagibin 31B, apt. 40

Passnummer: 3914864377, utfärdat den 10.4.2015

Rizvan Zubairov är domare vid södra militärområdets domstol i Rostov-na-Donu. Han fattade politiskt motiverade beslut mot de ukrainska medborgare som motsatte sig den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

Han utdömde ett fängelsestraff på 14 år till Server Mustafajev, en krimtatarisk människorättsförsvarare och medborgarjournalist som tjänstgjorde som samordnare för civilsamhällesorganisationen Crimean Solidarity som övervakar och dokumenterar det förtryck och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås av de ockuperande ryska myndigheterna på det olagligt annekterade Krim.

Rizvan Zubairov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1514.

Roman Viktorovich SAPRUNOV (Roman Viktorovitj SAPRUNOV)

(Роман Викторович САПРУНОВ)

Födelsedatum: 23.3.1973

Nationalitet: rysk

Kön: man

Befattning: domare vid södra militärområdets domstol i Rostov-na-Donu

Roman Saprunov är domare vid södra militärområdets domstol i Rostov-na-Donu. Han fattade politiskt motiverade beslut mot de ukrainska medborgare som motsatte sig den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

Han utdömde ett fängelsestraff på tolv år till Emir-Usein Kuku, en krimtatarisk aktivist från Crimean Human Rights Contact Group som övervakade påtvingade försvinnanden i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol.

Roman Saprunov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1515.

Viktor Ivanovich ZINKOV (Viktor Ivanovitj Zinkov)

(Виктор Иванович ЗИНЬКОВ)

Födelsedatum: 9.4.1970

Nationalitet: ukrainsk, rysk

Kön: man

Befattning: domare i ’republiken Krims högsta domstol’

Adress: Krim, Simferopol, Krylova 37/72 app. 102, Ukraine

Passnummer: Ryska federationens pass nr 3914857478, utfärdat 20.4.2015

Viktor Zinkov är domare vid ’Republiken Krims högsta domstol’, som inrättats av Rysslands ockupationsstyrka på det olagligt annekterade Krim.

Han fattade politiskt motiverade beslut mot de ukrainska medborgare som motsatte sig den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. Han dömde Nariman Dzjeljal, en proukrainsk krimtatarisk politiker, aktivist och vice ordförande för krimtatarernas rådsförsamling, till 17 års fängelse.

Viktor Zinkov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1516.

Tatyana Anatolyevna MANEZHINA (Tatiana Anatoljevna MANEZJINA)

alias Tetyana Anatoliivna MANEZHYNA

(ryska: Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА)

(ukrainska: Тетяна Анатолiївна МАНЕЖИНА)

Befattning: s.k. kulturminister i Republiken Krim

Födelsedatum: 14.6.1963

Födelseort: Kopeysk, former USSR (now Russian Federation) (Kopejsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: ukrainsk, rysk

Kön: kvinna

Tatiana Manezjina utnämndes i december 2021 till s.k. kulturminister i Republiken Krim. Genom att acceptera denna roll arbetar hon utan de ukrainska myndigheternas tillstånd på den olagligt annekterade Krimhalvön. Hon har fortsatt att driva åtgärder inom det så kallade ministeriet, på initiativ av hennes föregångare. Under hennes ledning och kontroll är hon ansvarig för åtgärder mot krimtatarernas kulturella arv och monument, som genomförs i strid med internationell rätt och utan lämplig sakkunskap, och undergräver därmed Krims kulturella arv.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Tatiana Manezjina ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1517.

Natalya Leonidovna DESYATOVA (Natalja Leonidovna DESIATOVA)

(ryska: Наталья Леонидовна ДЕСЯТОВА)

(ukrainska: Наталя Леонiдiвна ДЕСЯТОВА)

Befattning: s.k. direktör för Kherson Fine Arts Museum

Födelsedatum: 11.7.1966

Födelseort: Kherson, former USSR (now Ukraine) (Cherson, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Natalja Desiatova utsågs i juli 2022 till direktör för Kherson Fine Arts Museum av de ryska myndigheterna. När Cherson fortfarande kontrollerades av ryska väpnade styrkor avlägsnades kulturegendom från Kherson Fine Arts Museum från museet i oktober och november 2022 och fördes olagligt till Simferopol på det olagligt annekterade Krim. Detta skedde under Desiatovas överseende och med bistånd av ryska säkerhetsstyrkor.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Natalja Desiatova ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1518.

Tatiana Georgievna BRATCHENKO (Tatiana Georgijevna Brattjenko)

alias Tetiana Georgiivna BRATCHENKO

(ryska: Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО)

(ukrainska: Тетяна Георгiївна БРАТЧЕНКО)

Befattning: direktör för länsmuseet i Cherson

Födelsedatum: 17.11.1949

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

Passnummer, nationellt id-nummer, andra nummer på identitetshandlingar: Ukrainskt passnummer: 058980

Tatiana Brattjenko var direktör för länsmuseet i Cherson. I denna roll har hon frivilligt och avsiktligt hjälpt de ryska säkerhetsstyrkorna att tömma museet på sina artefakter. Hon stödde öppet Rysslands kontroll över länet Cherson och stödde den olagliga annekteringen av territoriet.

Tatiana Brattjenko är ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1519.

Natalya Aleksandrovna KAPUSTNIKOVA (Natalja Aleksandrovna KAPUSTNIKOVA)

(ryska: Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА)

(ukrainska: Наталi Олександрiвна КАПУСНИКОВА)

Befattning: direktör för Mariupols museum för lokal historia

Födelsedatum: 12.8.1977

Födelseort: Mariupol, former USSR (now Ukraine) (Mariupol, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Kön: kvinna

Natalja Kapustnikova är direktör för Mariupolmuseet för lokal historia. Hon upptäckte var konstverk från Kuindzji-konstmuseet i Mariupol fanns och överlämnade frivilligt dessa verk till de ryska myndigheterna, som underlättade överföringen av dem till Donetsks museum för lokal historia. Detta gjordes utan kännedom om eller samtycke från de ukrainska myndigheterna eller direktören för Kuindzji-konstmuseet.

Genom att verka i denna egenskap är Natalja Kapustnikova ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1520.

Andrei Vitalyevich MALGIN (Andrej Vitaljevitj MALGIN)

(Андрей Витальевич МАЛЬГИН)

Befattning: direktör för halvön Krims centralmuseum i Simferopol

Födelsedatum: 11.6.1965

Födelseort: Simferopol, former USSR (now Ukraine) (Simferopol, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Andrej Malgin är direktör för halvön Krims centralmuseum i Simferopol, på det olagligt annekterade Krim. Konstverk överfördes från Kherson Fine Art Museum till halvön Krims centralmuseum i Simferopol, där de för närvarande hålls under hans kontroll.

Genom att verka i denna egenskap är Andrej Malgin ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1521.

Alexey Vasilyevich TENSIN (Aleksej Vasiljevitj TENSIN)

(ryska: Алексей Васильевич ТЕНСИН)

(ukrainska: Олексiй Васильович ТЕНСIН)

Befattning: direktör för aktiebolaget ’PMC Wagner Centre’

Födelsedatum: 28.11.1971

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade enheter: Wagnergruppen

Aleksej Tensin är den som är utsedd till verkställande direktör för aktiebolaget ’PMC Wagner Centre’ (Wagnercentrum), ett ryskt kommersiellt företag som syftar till att stödja investeringar och innovation från den privata sektorn för att stödja och stärka Rysslands försvarsförmåga.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Aleksej Tensin ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1522.

Alexander Alexandrovich TRONIN (Aleksandr Aleksandrovitj TRONIN)

(Александр Александрович ТРОНИН)

Befattning: grundare av och chef för ungdomsgruppen ’Wagnerenok’ (Vagnerjonok), även känd som ’Leader’

Födelsedatum: 20.5.2004

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 4018037770

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin)

Associerade enheter: Wagnergruppen

Aleksandr Tronin är grundare av och rådgivare för en ungdomsgren av det privata militära företaget Wagnergruppen, som är verksam i Wagnercentrums lokaler. Klubben, som tidigare kallades ’Wagnerenok’ och nu går under namnet ’Leader’, har som huvudsakligt syfte att rekrytera unga ryssar som vill stödja de ryska väpnade styrkorna i Ukraina samt själva PMC Wagnergruppens verksamhet. Inom ramen för Wagnercentrum kan de delta i projekt, t.ex. utveckling och kontroll av obemannade luftfartyg, som Ryssland använder i sitt anfallskrig mot Ukraina.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Aleksandr Tronin ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1523.

Sergei Fedorovich RUDSKOY (Sergej Fjodorovitj RUDSKOJ)

(Сергей Федорович РУДСКОЙ)

Befattning: chef för Main Operational Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (centrala operativa direktoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt); generalöverste

Födelsedatum: 2.10.1960

Födelseort: Mykolaiv, former USSR (now Ukraine) (Mykolajiv, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Sergej Rudskoj är chef för det centrala operativa direktoratet vid generalstaben vid Ryska federationens väpnade styrkor sedan 2015. Det centrala operativa direktoratet ansvarar bland annat för den strategiska och operativa planeringen av användningen av de väpnade styrkorna, inbegripet operativ kontroll av trupper i fredstid och krig. Direktoratet bidrar därför direkt till och underlättar Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är generalöverste Sergej Rudskoj ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1524.

Yevgeny Valeryevich NIKIFOROV (Jevgenij Valerjevitj NIKIFOROV)

(Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ)

Befattning: befälhavare för det västra militärområdet; generalöverste

Födelsedatum: 1.1.1970

Födelseort: Aksha, former USSR (now Russian Federation) (Aksja, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Jevgenij Nikiforov är sedan januari 2023 befälhavare för Ryska federationens västra militärområde. Under hans befäl fortsätter den ryska försvarsmakten, däribland trupper från det västra militärområdet, att attackera Ukraina i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är generalöverste Jevgenij Nikiforov ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1525.

Sergei Yuryevich KUZOVLEV (Sergej Jurjevitj KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ)

Befattning: befälhavare för de ryska väpnade styrkornas södra militärområde; generalöverste

Födelsedatum: 7.1.1967

Födelseort: Michurinsk, former USSR (now Russian Federation) (Mitjurinsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Sergej Kuzovlev är befälhavare för Ryska federationens södra militärområde sedan den 23 januari 2023. Ryska väpnade styrkor, däribland trupper från det södra militärområdet, deltar i striderna i Ukraina under hans ledning.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är generalöverste Sergej Kuzovlev ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1526.

Andrey Nikolayevich MORDVICHEV (Andrej Nikolajevitj MORDVITJEV)

(Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ)

Befattning: befälhavare för de ryska väpnade styrkornas centrala militärområde; generallöjtnant

Födelsedatum: 14.1.1976

Födelseort: Pavlodar, former USSR (now Kazakhstan) (Pavlodar, f.d. Sovjetunionen (numera Kazakstan))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generallöjtnant Andrej Mordvitjev är befälhavare för Ryska federationens centrala militärområde sedan den 17 februari 2023. Ryska väpnade styrkor, däribland trupper från det centrala militärområdet, deltar i striderna i Ukraina under hans ledning.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är generallöjtnant Andrej Mordvitjev ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1527.

Aleksandr Pavlovich LAPIN (Aleksandr Pavlovitj LAPIN)

(Александр Павлович ЛАПИН)

Befattning: stabschef för de ryska markstyrkorna; generalöverste

Födelsedatum: 1.1.1964

Födelseort: Kazan, former USSR (now Russian Federation) (Kazan, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer eller id-nummer: serie 1808 nr 233282

Skatteregistreringsnummer: 344407793386

Generalöverste Aleksandr Lapin är stabschef för de ryska markstridskrafterna sedan den 10 januari 2023. I denna egenskap är han chef för de ryska markstyrkor som direkt deltar i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Han var tidigare befälhavare för Ryska federationens centrala militärområde, även under Rysslands krig mot Ukraina. Han ledde därmed den ryska offensiven 2022 i riktningarna mot Tjernihiv och Sumy.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är generalöverste Aleksandr Lapin ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1528.

Tatyana Viktorovna SHEVTSOVA (Tatiana Viktorovna SJEVTSOVA)

(Татьяна Викторовна ШЕВЦОВА)

Befattning: biträdande försvarsminister i Ryska federationen

Födelsedatum: 22.7.1969

Födelseort: Kozelsk, former USSR (now Russian Federation) (Kozelsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Tatiana Sjevtsova är biträdande försvarsminister i Ryska federationen, med ansvar för ministeriets budget och finansiella verksamhet. Hon har tillsyn över hanteringen av medel och ansvarar för utbetalningar till inkallade soldater som deltar i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Militära finansiärer under hennes kontroll styr medel till de olagligt annekterade territorierna i Ukraina.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Tatiana Sjevtsova ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1529.

Yevgeniy Vladimirovich BURDINSKIY (Jevgenij Vladimirovitj BURDINSKIJ)

(Евгений Владимирович БУРДИНСКИЙ)

Befattning: chef för Main Organisational and Mobilization Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (centrala direktoratet för förvaltning och mobilisering vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt); biträdande chef för General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt), generalöverste

Födelsedatum: 25.8.1960

Födelseort: Belogorsk, former USSR (now Russian Federation) (Belogorsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Jevgenij Burdinskij är chef för det centrala direktoratet för förvaltning och mobilisering vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt och biträdande chef för generalstaben för Ryska federationens försvarsmakt. I denna roll är han direkt ansvarig för att underlätta mobiliseringen av ryska medborgare till kriget.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är generalöverste Jevgenij Burdinskij ansvarig föratt stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1530.

Viktoria Alexandrovna SERDYUKOVA (Viktorija Aleksandrovna SERDJUKOVA)

(Виктория Александровна СЕРДЮКОВА)

Befattning: s.k. kommissarie för mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Luhansk

Födelsedatum: 9.6.1981 eller 1982

Födelseort: Severodonetsk, former USSR (now Ukraine) (Sievjerodonetsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Viktorija Serdjukova har varit s.k. kommissarie för mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Luhansk sedan den 5 oktober 2021. I denna roll har hon ställt sig bakom det anfallskrig som Ryssland inledde mot Ukraina den 24 februari 2022. Hon har ställt sig bakom den olagliga annekteringen av Luhansk och anpassningen till rysk lagstiftning i detta och andra olagligt annekterade territorier.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Viktorija Serdjukova ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1531.

Yevgeniy Ivanovich DIETRICH (Jevgenij Ivanovitj DITRICH)

alias Yevgeny Ivanovich DITRIKH

(Евгений Иванович ДИТРИХ)

Befattning: generaldirektör för JSC GTLK

Födelsedatum: 8.9.1973

Födelseort: Mytishchi, former USSR (now Russian Federation) (Mytisjtji, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade enheter: JSC GTLK

Jevgenij Ditrich är generaldirektör för aktiebolaget ’State Transport Leasing Company’ (JSC GTLK), som är helägt av Ryska federationens transportministerium. Som statsägt bolag gynnas GTLK ekonomiskt av regeringen och tillhandahåller även tjänster på det olagligt annekterade Krim och i staden Sevastopol.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap är Jevgenij Ditrich ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1532.

Semyon Vladimirovich PEGOV (Semjon Vladimirovitj PEGOV)

(Семён Владимирович ПЕГОВ)

Befattning: militärbloggare

Födelsedatum: 9.9.1985

Födelseort: Smolensk, former USSR (now Russian Federation) (Smolensk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Övriga identifieringsuppgifter:

skatteregistreringsnummer: 673110457100

Semjon Pegov är en rysk militärbloggare som driver en av de populäraste kanalerna i sociala medier för krig i Ryssland, WarGonzo. Han syns ofta i de ryska statskontrollerade medierna. Semjon Pegov och WarGonzo sprider antiukrainsk propaganda och främjar den ryska militären och PMC Wagner, framställer de ukrainska styrkorna som nazister och sprider falsk information om biologiska Nato-laboratorier i Mariupol.

Semjon Pegov deltar aktivt i de ryska myndigheternas initiativ för att främja kriget och mobiliseringen och har belönats av de ryska myndigheterna.

Semjon Pegov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1533.

Aleksandra Vladimirovna KOSTERINA (Aleksandra Vladimirovna KOSTERINA)/

alias Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA (Aleksandra Vladimirovna KOSJARNITSKAJA)/

alias Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA KOSTERINA

(Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА)

Befattning: första biträdande generaldirektör, direktör för informationsdirektoratet och chefredaktör för NTV

Födelsedatum: 26.2.1980

Födelseort: Krasnodar, former USSR (now Russian Federation) (Krasnodar, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Aleksandra Kosterina (Kosjarnitskaja) är första biträdande generaldirektör, direktör för informationsdirektoratet och chefredaktör för NTV (HTB), en stor rysk tv-kanal som står under direkt kontroll av Ryska federationen.

NTV förstärker och stöder de ryska myndigheternas politik genom sin propaganda. Under anfallskriget mot Ukraina har NTV varit ett av de mest aktiva och framträdande instrumenten för spridning av Kremls narrativ till stöd för kriget med aggressiva kommentarer och okontrollerade uppgifter.

Som biträdande generaldirektör, direktör för informationsdirektoratet och chefredaktör har Aleksandra Kosterina (Kosjarnitskaja) direkt inflytande över innehållet på NTV och det sätt på vilket kanalen rapporterar om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och åtgärder som vidtas av den ryska regeringen.

Aleksandra Kosterina (Kosjarnitskaja) stöder och genomför därmed åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1534.

Olga Nikolaevna BELOVA (Olga Nikolajevna BELOVA)

(Ольга Николаевна БЕЛОВА)

Befattning: värd på tv-kanalen Zvezda

Födelsedatum: 19.7.1976

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer: Aleksei Viktorovich PIMANOV (Aleksej Viktorovitj PIMANOV)

Associerade enheter: Open Joint Stock Company TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation ’Zvezda’ (det öppna aktiebolaget Zvezda – Ryska federationens väpnade styrkors tv- och radiobolag)

ОАО ТРК ВС РФ ’ЗВЕЗДА’

Olga Belova är en propagandist som arbetar på de ryska väpnade styrkornas tv-kanal Zvezda. Hon är värd för Zvezdas flaggskeppsprogram, som regelbundet sprider desinformation om Rysslands anfallskrig mot Ukraina, undergräver Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt ger avgörande mediestöd till Kremls politik. Hon har framför allt spridit desinformation om att ukrainare är nazister som även tillverkar biologiska och kemiska bomber som ska användas mot ryssar.

Hon är också ledamot av styrelsen för organisationen ’Rysslands mödrar’, som stöder anfallskriget mot Ukraina.

Olga Belova är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1535.

Andrey Olegovich KONDRASHOV (Andrej Olegovitj KONDRASJOV)

(Андрей Олегович КОНДРАШОВ)

Befattning: förste biträdande generaldirektör för All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (det allryska statliga tv- och radiobolaget) (VGTRK)

Födelsedatum: 30.6.1973

Födelseort: Alma-Ata, former USSR (now Kazakhstan) (Alma-Ata, f.d. Sovjetunionen (numera Kazakstan))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Andrej Kondrasjov är förste biträdande generaldirektör för det allryska statliga tv- och radiobolaget (VGTRK), Rysslands största mediebolag.

Innan han blev förste biträdande direktör för VGTRK arbetade han som pressekreterare vid Putins kampanjhögkvarter och gjorde dokumentärer som ’Krim. Vägen hem’ och ’Putin’. Han mottog utmärkelsen Vänskapsorden från president Putin för ’en hög grad av professionalism och objektivitet vid rapporteringen av händelserna i Republiken Krim’ i maj 2014.

Han har ansvarat för informationspolicyn för VGTRK och varit direktör för nyhetsprogrammet Vesti. Under anfallskriget mot Ukraina har tv-kanaler och andra delar av VGTRK varit ett av de mest aktiva och viktigaste instrumenten för spridning av Kremls narrativ och stöd för kriget med aggressiva kommentarer, undergrävande av Ukrainas territoriella integritet och stöd för den olagliga annekteringen av Krim.

23.6.2023

 

 

 

Eftersom Andrej Kondrasjov är en av mediebolagets viktigaste chefer för är han direkt ansvarig för bolagets handlingar. I egenskap av förste biträdande generaldirektör med ansvar för information och politiska sändningar har han ett direkt inflytande över det sätt på vilket VGTRK rapporterar om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och åtgärder som vidtas av den ryska regeringen.

Andrej Kondrasjov stöder och genomför därmed åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

1536.

Mikhail Vladimirovich LEONTYEV (Michail Vladimirovitj LEONTIEV)

(Михаил Владимирович ЛЕОНТЬЕВ)

Befattning: journalist, programledare på Perviy Kanal (Kanal Ett), pressekreterare för ’Rosneft’

Födelsedatum: 12.10.1958

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Michail Leontiev är propagandist på Perviy Kanal (Kanal Ett), en stor rysk tv-kanal som står under permanent direkt kontroll av Ryska federationen. Kanal Ett förstärker och stöder de ryska myndigheternas politik genom sin propaganda. Under anfallskriget mot Ukraina har Kanal Ett varit ett av de mest aktiva och framträdande instrumenten för spridning av Kremls narrativ och stöd för kriget med aggressiva kommentarer, undergrävande av Ukrainas territoriella integritet och stöd för den olagliga annekteringen av Krim och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Han är också en vice ordförande och pressekreterare för Rosneft. Sedan 1999 har han skapat och presenterat flaggskeppsprogrammet ’Odnako’ på Kanal Ett, där han rutinmässigt undergräver Ukrainas rätt att vara en självständig stat och rättfärdigar anfallskriget mot Ukraina.

Michail Leontiev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1537.

Rifat Abdulvagapovich SABITOV (Rifat Abdulvagapovitj SABITOV)

(Рифат Абдулвагапович САБИТОВ)

Befattning: biträdande generaldirektör för All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (det allryska statliga tv- och radiobolaget) (VGTRK); ordförande för kommissionen för utveckling av informationsgemenskapen, medier och masskommunikation vid Ryska federationens medborgarkammare

Födelsedatum: 30.4.1956

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Rifat Sabitov är biträdande generaldirektör för det allryska statliga tv- och radiobolaget (VGTRK), Rysslands största mediebolag. Under kriget mot Ukraina har tv-kanaler och andra delar av VGTRK varit ett av de mest aktiva och viktigaste instrumenten för spridning av Kremls narrativ och stöd för kriget med aggressiva kommentarer och okontrollerade uppgifter.

Eftersom Rifat Sabitov är en av VGTRK:s viktigaste chefer för är han direkt ansvarig för bolagets handlingar. I egenskap av biträdande generaldirektör har han ett direkt inflytande över det sätt på vilket VGTRK rapporterar om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och åtgärder som vidtas av den ryska regeringen.

Dessutom deltar han aktivt i skapandet av den restriktiva informationsmiljön i Ryssland i egenskap av ordförande för kommissionen för utveckling av informationsgemenskapen, medier och masskommunikation vid Ryska federationens medborgarkammare och ordförande för Offentliga rådet vid Rysslands ministerium för digital utveckling och i många andra organ.

23.6.2023

 

 

Associerade personer: Oleg Dobrodeev (Oleg Dobrodejev),

Evgeniy Bekasov (Jevgenij Bekasov)

Associerade enheter: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (det allryska statliga tv- och radiobolaget) (VGTRK)

Övriga identifieringsuppgifter: skatteregistreringsnummer: 773314059364

Rifat Sabitov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

1538.

Viktor Sergeevich SINEOK (Viktor Sergejevitj SINEOK)

(Виктор Сергеевич СИНЕОК)

Befattning: särskild korrespondent och kolumnist för Multimedia Information Center (MIC) Izvestia

Födelsedatum: 19.3.1980

Födelseort: Rostov on Don, former USSR (now Russian Federation) (Rostov-na-Donu, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Balanova Svetlana Evgenievna (Balanova Svetlana Jevgenjevna), Tyulin (Tiulin) Vladimir Vladimirovich (Tiulin Vladimir Vladimirovitj), Frolov Mikhail Evgenievich (Frolov Michail Jevgenjevitj)

Viktor Sineok är korrespondent och kolumnist för Multimedia Information Center (MIC) Izvestia, ett projekt inom holdingbolaget National Media Group (NMG), som tillhandahåller nyhetstjänster för tv-kanalen REN TV, Kanal Fem (Channel Five) och tidningen Izvestija.

Viktor Sineok har aktivt spridit propaganda och desinformation om Rysslands anfallskrig mot Ukraina både före och efter den fullskaliga invasionen den 24 februari 2022. Han har främjat Kremls politik och åtgärder, lovordat det ryska ledarskapet, manipulerat information om grymheter som begåtts av den ryska armén och lovordat annekteringen av ukrainska regioner.

23.6.2023

 

 

Associerade enheter: National Media Group

Övriga identifieringsuppgifter: skatteregistreringsnummer: 616404561125

Han har upprepade gånger utarbetat rapporter och artiklar för att försöka övertyga sina läsare om att informationen om ryska grymheter som begåtts på platser som Butja är iscensatt och oriktig. Han har bidragit till att uppvigla till hat mot ukrainare genom att upprepa den ryska regeringens desinformation om folkmord i Donbass och förneka Ukrainas oberoende. I sina rapporter har han fört fram de flesta av de viktigaste ryska desinformationsnarrativen om Ukraina, inbegripet det om amerikanska biolaboratorier i landet.

Viktor Sineok stöder och genomför därmed åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

1539.

Boris Georgievich YANOVSKY (Boris Georgijevitj JANOVSKIJ)

(Борис Георгиевич ЯНОВСКИЙ)

Befattning: exekutiv producent vid tv-kanalen Zvezda

Födelsedatum: 25.10.1968

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Aleksei Viktorovich Pimanov (Aleksej Viktorovitj Pimanov)

Boris Janovskij är propagandist och allmän producent på tv-kanalen Zvezda. I egenskap av allmän producent är han ansvarig för produktion och främjande av innehåll för tv-kanalen Zvezda, som regelbundet sprider desinformation om Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina och ger avgörande mediestöd för Kremls politik. I egenskap av allmän producent på Zvezda medverkar han till spridningen av desinformation om att ukrainare är nazister och att de tillverkar biologiska och kemiska bomber som ska användas mot ryssar.

För sitt arbete har Boris Janovskij personligen tilldelats medaljen ’För stärkandet av stridsgemenskapen’.

Boris Janovskij är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1540.

Anton Andreevich ZLATOPOLSKIY (Anton Andrejevitj ZLATOPOLSKIJ)

(Антон Андреевич ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ)

Befattning: förste biträdande generaldirektör för All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (det allryska statliga tv- och radiobolaget) (VGTRK); generaldirektör för tv-kanalen Rossiya 1 (Rossija-1)

Födelsedatum: 12.9.1966

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Oleg Dobrodeev (Oleg Dobrodejev),

Evgeniy Bekasov (Jevgenij Bekasov)

Associerade enheter: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (det allryska statliga tv- och radiobolaget) (VGTRK)

Övriga identifieringsuppgifter: skatteregistreringsnummer: 772903574300

Anton Zlatopolskij är förste biträdande generaldirektör för det allryska statliga tv- och radiobolaget (VGTRK), Rysslands största mediebolag. Han är också sedan många år tillbaka generaldirektör för tv-kanalen Rossija-1. Under anfallskriget mot Ukraina har tv-kanaler och andra delar av VGTRK varit ett av de mest aktiva och viktigaste instrumenten för spridning av Kremls narrativ och stöd för kriget med aggressiva kommentarer och okontrollerade uppgifter.

I egenskap av mångårig förste biträdande generaldirektör har han ett direkt inflytande över det sätt på vilket VGTRK rapporterar om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och åtgärder som vidtas av den ryska regeringen. Han är också ansvarig för den propagandaverksamhet som bedrivs av Rossija-1.

Anton Zlatopolskij stöder och genomför därmed åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1541.

Aleksandr Viktorovich GUSEV (Aleksandr Viktorovitj GUSEV)

(ryska: Александр Викторович ГУСЕВО)

(ukrainska: Олександр Вiкторович ГУСЄВ)

Befattning: guvernör i länet Voronezj

Födelsedatum: 27.1.1963

Födelseort: Ozerskoye, Kozelsky District, Kaluga Oblast, former RSFSR, former USSR (now Russian Federation) (Ozerskoje, distriktet Kozelsk, länet Kaluga, f.d. RSFSR, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksandr Gusev är guvernör i länet Voronezj. I denna roll har han varit ansvarig för att ukrainska barn olagligen deporterats till länet Voronezj för att sedan olagligen adopteras av ryska familjer. Hans handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Aleksandr Gusev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1542.

Galina Anatolyevna PYATYKH (Galina Anatoljevna PJATYCH)

alias Galina PIATYKH

alias ’Galina Fifth’

(ryska: Галина Анатольевна) ПЯТЫХ)

(ukrainska: Галина Анатолiївна ПЯТИХ)

Befattning: rådgivare till guvernören i länet Belgorod; kommissarie för barns rättigheter i länet Belgorod

Nationalitet: rysk

Födelsedatum: 12.5.1970

Födelseort: Dubovoe, Belgorod region, former USSR (now Russian Federation) (Dubovoje, länet Belgorod, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: kvinna

Galina Pjatych är rådgivare till guvernören i länet Belgorod och kommissarie för barns rättigheter i länet Belgorod. Hon är i denna roll en av de personer som mest har medverkat till att ukrainska barn olagligen deporterats till Ryssland och adopterats av ryska familjer. Galina Pjatychs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Galina Pjatych är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1543.

Irina Anatolyevna AGEEVA (Irina Anatoljevna AGEJEVA)

(ryska: Ирина Анатольевна АГЕЕВА)

(ukrainska: Iрина Анатолiївна АГЕЄВА)

Befattning: kommissarie för barns rättigheter i länet Kaluga

Födelsedatum: 29.12.1976

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Irina Agejeva är kommissarie för barns rättigheter i länet Kaluga. Hon är i denna roll en av de personer som mest har medverkat till att ukrainska barn olagligen deporterats till Ryssland och adopterats av ryska familjer. Irina Agejevas handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Irina Agejeva är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1544.

Irina Aleksandrovna CHERKASOVA (Irina Aleksandrovna TJERKASOVA)

(ryska: Ирина Александровна ЧЕРКАСОВА)

(ukrainska: Iрина Олександрiвна ЧЕРКАСОВА)

Befattning: kommissarie för barns rättigheter i länet Rostov

Födelsedatum: 1963

Födelseort: Bataysk, Rostov region, former USSR (now Russian Federation) (Batajsk, länet Rostov, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Irina Tjerkasova är kommissarie för barns rättigheter i länet Rostov. Hon är i denna roll en av de personer som mest har medverkat till att ukrainska barn olagligen deporterats till Ryssland och adopterats av ryska familjer. Irina Tjerkasovas handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Irina Tjerkasova är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1545.

Mansur Mussayevitch SOLTAEV (Mansur Mussajevitj SOLTAJEV)

(ryska: Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ)

(ukrainska: Мансур Муссайович СОЛТАЄВ)

Befattning: kommissarie för mänskliga rättigheter i Republiken Tjetjenien

Födelsedatum: 13.6.1978

Födelseort: Saratov, former USSR (now Russian Federation) (Saratov, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Mansur Soltajev är kommissarie för mänskliga rättigheter i Republiken Tjetjenien. I den egenskapen fungerar han som en viktig regeringssamtalspartner och främjar aktivt officiella budskap. Mansur Soltajev är ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, förföljelse av antikrigsaktivister och undertryckande av protester mot den ryska mobiliseringen av trupper. Han medverkar också till att civila deporteras från den s.k. Folkrepubliken Donetsk och den s.k. Folkrepubliken Luhansk, däribland ukrainska barn till militära träningsläger i Tjetjenien. Mansur Soltajevs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Mansur Soltajev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1546.

Muslim Magomedovich KHUCHIEV (Muslim Magomedovitj CHUTJIJEV)

(ryska: Муслим Магомедович ХУЧИЕВ)

(ukrainska: Муслiм Магомедович ХУЧIЄВ)

Befattning: ordförande för Republiken Tjetjeniens regering; ordförande för arbetsgruppen vid Republiken Tjetjeniens regering

Födelsedatum: 5.8.1971

Födelseort: Zakan-yurt, Achkhoy-Martanovsky district, former USSR (now Russian Federation) (Zakan-Jurt, distriktet Atjchoj-Martan, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Ramzan Kadyrov

Muslim Chutjijev är ordförande för Republiken Tjetjeniens regering. I denna roll deltar Muslim Chutjijev i nära samarbete med Ramzan Kadyrov i planeringen av Tjetjeniens militära produktion för användning av de ryska väpnade styrkorna i anfallskriget mot Ukraina.

Ryssland har sedan dess anfallskrig mot Ukraina inleddes förflyttat många ukrainska civila till Republiken Tjetjenien. Muslim Chutjijev är en av nyckelpersonerna som medverkar till att ukrainska barn olagligen deporteras till Ryssland för att sedan olagligen adopteras av ryska familjer. Hans handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Muslim Chutjijev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1547.

Vladimir Vladimirovich VLADIMIROV (Vladimir Vladimirovitj VLADIMIROV)

(ryska: Владимир Владимирович ВЛАДИМИРОВ)

(ukrainska: Володимир Володимирович ВЛАДIМIРОВ)

Befattning: guvernör i territoriet Stavropol

Födelsedatum: 27.7.1963

Födelseort: Georgievsk, Stavropol Region, former USSR (now Russian Federation) (Georgijevsk, territoriet Stavropol, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Vladimir Vladimirov är guvernör i territoriet Stavropol. I denna roll har han varit ansvarig för att ukrainska barn olagligen deporterats till territoriet Stavropol för att sedan olagligen adopteras av ryska familjer. Hans handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Vladimir Vladimirov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1548.

Vladimir Mikhailovich MOROZOV (Vladimir Michajlovitj MOROZOV)

alias Uladzimir Mikhailavich MAROZAU

(ryska: Владимир Михайлович МОРОЗОВ)

(belarusiska: Уладзiмiр Мiхайлавiч МАРОЗАЎ)

Befattning: chef för Belarusian Railways (Belarusiska järnvägarna)

Födelsedatum: 1965

Födelseort: Buda-Koshelevo, Gomel region, former USSR (now Belarus) (Buda-Kosjeljovo, länet Gomel, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus))

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Vladimir Morozov är chef för Belarusiska järnvägarna, som bedriver järnvägstrafik mellan Ryssland och Belarus. I denna roll har han stött utplaceringen och transporten av rysk militär personal och utrustning som använts i Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Vladimir Morozov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1549.

Dmitriy Aleksandrovich PANTUS (Dmitrij Aleksandrovitj PANTUS)

alias Dzmitry Aliaksandravich PANTUS

(ryska: Дзмiтрый Аляксандравiч ПАНТУС)

(belarusiska: Дмитрий Александрович ПАНТУС)

Befattning: ordförande för Belarus statliga militärindustriella kommitté

Födelsedatum: 9.6.1982

Födelseort: Berezovka, Grodno region, former USSR (now Belarus) (Berjozovka, länet Grodno, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus))

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Dmitrij Pantus är ordförande för Belarus statliga militärindustriella kommitté. Belarus statliga militärindustriella kommitté utvecklar och underhåller vapen, främjar underställda företags produktion av vapen till de ryska väpnade styrkorna, tillhandahåller militärt-industriellt samarbete, övervakar förflyttningar av vapen över statsgränsen och tillhandahåller sjöfart för de ryska ryska väpnade stykorna. I sin ställning ger Dmitrij Pantus militärt stöd till Ryska federationen i dess anfallskrig mot Ukraina.

Dmitrij Pantus är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1550.

Boris Sergeevich ALYOSHIN (Boris Sergejevitj ALJOSJIN)

(Борис Сергеевич АЛЁШИН)

Befattning: vice ordförande för LLC ’SoyuzMash Russia’; rådgivare till generaldirektören för PJSC ’United Aircraft Corporation’ i frågor som rör vetenskap och teknik

Födelsedatum: 3.3.1955

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Boris Aljosjin är en rysk affärsman som är delaktig i verksamheten i ryska bolag och företag som bidrar till att stärka Rysslands militära bas. Han är en av grundarna och cheferna för LLC ’SoyuzMash Russia’, som förenar mer än tusen ryska militära och civila industrier.

Boris Aljosjin är dessutom delaktig i förvaltningen av flera ryska företag och mindre bolag som producerar militära produkter. Han är rådgivare till generaldirektören för PJSC ’United Aircraft Corporation’ i frågor som rör vetenskap och teknik. PJSC ’United Aircraft Corporation’, där den ryska regeringen har en majoritetsandel, konsoliderar ryska privata och statsägda bolag för tillverkning av luftfartyg och tillgångar som medverkar till tillverkning av luftfartyg för militära och civila transporter samt obemannade luftfartyg. Boris Aljosjin är också styrelseordförande för industrikomplexet Kronstadt, som producerar militära drönare som används av den ryska militären i anfallskriget mot Ukraina.

23.6.2023

 

 

Associerade enheter:

PJSC ’United Aircraft Corporation’,

JSC ’Kronstadt Group’

Boris Aljosjin är dessutom akademisk handledare vid Research Center Institute named after N.E. Zhukovsky. Institutet har bland annat i uppgift att utveckla ny teknik inom tillverkning av luftfartyg och att använda erhållna vetenskapliga och tekniska resultat för att utveckla andra sektorer av Ryska federationens ekonomi.

Boris Aljosjin är därmed ansvarig för att stödja Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

1551.

Veniamin Ivanovich KONDRATYOV (Veniamin Ivanovitj KONDRATIOV)

alias Veniamin Ivanovich KONDRATYEV

(Вениамин Иванович КОНДРАТЬЕВ)

Befattning: guvernör för territoriet Krasnodar i Ryska federationen

Födelsedatum: 1.11.1970

Födelseort: Prokopyevsk, former USSR (now Russian Federation) (Prokopjevsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Övriga uppgifter: skatteregistreringsnummer: 233005199735

Veniamin Kondratiov är guvernör för territoriet Krasnodar i Ryska federationen. I denna egenskap bidrar han till olaglig deportering, olagligt bortförande och olaglig adoption av ukrainska barn. Han är en av de högre ryska (regionala) ledare som medverkar till att ukrainska barn olagligen deporteras till Ryssland för att sedan olagligen adopteras av ryska familjer. Veniamin Kondratiovs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Veniamin Kondratiov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1552.

Murat Karalbiyevich KUMPILOV (Murat Karalbijevitj KUMPILOV)

alias Murat Karalbievich KUMPILOV

(Мурат Каральбиевич КУМПИЛОВ)

Befattning: chef för Adygeiska republiken i Ryska federationen; sekreterare för den adygeiska regionalavdelningen av Enade Ryssland (Edinaya Rossiya)

Nationalitet: rysk

Födelsedatum: 27.2.1973

Födelseort: Ulyap, Krasnogvardeysky district, Republic of Adygea, former USSR (now Russian Federation) (Uljap, distriktet Krasnogvardejskoje, Adygeiska republiken, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Övriga uppgifter: skatteregistreringsnummer: 010200122926

Murat Kumpilov är chef för Adygeiska republiken i Ryska federationen och sekreterare för den adygeiska regionalavdelningen av Enade Ryssland. I denna egenskap bidrar Murat Kumpilov till olaglig deportering och adoption av ukrainska barn. Han underlättar olaglig deportering och olagligt bortförande av ukrainska barn till s.k. hälsoläger och omskolningsanläggningar i hans region. Murat Kumpilov är en av de högre ryska (regionala) ledare som medverkar till olaglig deportering och olagligt bortförande av ukrainska barn till Ryssland. Murat Kumpilovs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Murat Kumpilov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1553.

Sergey Konstantinovich NOSOV (Sergej Konstantinovitj NOSOV)

(Сергей Константинович НОСОВ)

Befattning: guvernör för länet Magadan i Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Födelsedatum: 17.2.1961

Födelseort: Magnitogorsk, Chelyabinsk region, former USSR (now Russian Federation) (Magnitogorsk, länet Tjeljabinsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Övriga uppgifter:

skatteregistreringsnummer: 662300439460

Sergej Nosov är guvernör för länet Magadan i Ryska federationen. I denna egenskap bidrar han till olaglig deportering och olagligt bortförande av ukrainska barn. Han underlättar olaglig deportering av ukrainska barn till läger i hans region, däribland läger som drivs av Artek, en rysk nationalistisk organisation som har avbrutit återsändandet av ukrainska barn till deras familjer. Sergej Nosov är en av de högre ryska (regionala) ledare som medverkar till att ukrainska barn olagligen deporteras till Ryssland. Sergej Nosovs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Sergej Nosov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1554.

Zamid Aliyevich CHALAYEV (Zamid Alijevitj TJALAJEV)

(Замид Алиевич ЧАЛАЕВ)

Befattning: chef för 2:a polisregementet för särskilda ändamål vid Ryska federationens inrikesministerium i Republiken Tjetjenien

Födelsedatum: 19.8.1981

Födelseort: Benoi, Nozhai-Yurt district, Chechnya, former USSR (now Russian Federation) (Benoj, distriktet Nozjaj-Jurt, Tjetjenien, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Zamid Tjalajev är chef för 2:a polisregementet för särskilda ändamål vid Ryska federationens inrikesministerium i Republiken Tjetjenien. I egenskap av chef Tjetjeniens 2:a polisregemente för särskilda ändamål deltar Zamid Tjalajev aktivt i Rysslands anfallskrig mot Ukraina och deltog bland annat i den ryska erövringen av staden Mariupol och stormningen av stålverket Azovstal. Dessutom medverkar Zamid Tjalajev direkt till den påtvingade omskolningen och militära utbildningen av ukrainska barn. Han bidrar aktivt till anordnandet av ’militära omskolningsläger’ baserade i Republiken Tjetjenien. Ett visst indoktrineringsläger tvingar ukrainska tonåringar att genomgå en ’stridsutbildning för unga’, där de lär sig att använda militär utrustning. Zamid Tjalajev är en av de nyckelpersoner som medverkar till att ukrainska barn olagligen deporteras till Republiken Tjetjenien. Zamid Tjalajevs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Zamid Tjalajev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1555.

Vladimir Viktorovich SOLODOV (Vladimir Viktorovitj SOLODOV)

(Владимир Викторович СОЛОДОВ)

Befattning: guvernör för territoriet Kamtjatka i Ryska federationen

Födelsedatum: 26.7.1982

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

I egenskap av guvernör för territoriet Kamtjatka bidrar Vladimir Solodov till olaglig deportering av ukrainska barn. Han underlättar olaglig deportering av ukrainska barn till läger i hans region. Han är en av de högre ryska (regionala) ledare som medverkar till att ukrainska barn olagligen deporteras till Ryssland. Solodovs handlingar kränker de ukrainska barnens rättigheter och står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning.

Vladimir Solodov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1556.

Leyla Rinatovna FAZLEEVA (Lejla Rinatovna FAZLEJEVA)

(Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА)

Befattning: Republiken Tatarstans vice premiärminister; ordförande för Republiken Tatarstans kommission för ungdomsfrågor och skydd av deras rättigheter

Födelsedatum: 29.5.1975

Födelseort: Kant village, Kant region, former USSR (now Kyrgyzstan) (byn Kant, regionen Kant, f.d. Sovjetunionen (numera Kirgizistan))

Kön: kvinna

I egenskap av Republiken Tatarstans vice premiärminister och ordförande för republikens kommission för ungdomsfrågor och skydd av deras rättigheter bidrar Lejla Fazlejeva till olaglig deportering av ukrainska barn. Hon underlättar olaglig deportering av ukrainska barn till läger i hennes region, däribland lägret ’Miras’ i distriktet Zelenodolsk. Hon är en av de regionala tjänstemän som arbetar med planering, budgetering och tillsyn av läger i Tatarstan, som tar emot grupper av barn från de ockuperade territorierna i Ukraina.

Lejla Fazlejeva är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1557.

Rinat Nailevich SADYKOV (Rinat Nailevitj SADYKOV)

(Ринат Hаилевич САДЫКОВ)

Befattning: minister för ungdomsfrågor i Republiken Tatarstan

Födelsedatum: 18.3.1986

Födelseort: Kazan, former USSR (now Russian Federation) (Kazan, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

I egenskap av minister för ungdomsfrågor i Republiken Tatarstan bidrar Rinat Sadykov till olaglig deportering av ukrainska barn. Han underlättar olaglig deportering av ukrainska barn till läger i hans region, däribland lägret ’Miras’ i distriktet Zelenodolsk. Han är en av de regionala tjänstemän som arbetar med planering, budgetering och tillsyn av läger i Tatarstan, som tar emot grupper av barn från de ockuperade territorierna i Ukraina.

Rinat Sadykov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1558.

Ksenia Vladimirovna MISHONOVA (Ksenija Vladimirovna MISJONOVA)

(Ксения Владимировна МИШОНОВА)

Befattning: ombud för barns rättigheter i länet Moskva

Födelsedatum: 14.12.1972

Födelseort: Pavlohrad, former USSR (now Ukraine) (Pavlohrad, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Kön: kvinna

Ksenija Misjonova är ombud för barns rättigheter i länet Moskva. Hon medverkar till den olagliga deporteringen av ukrainska barn till Ryska federationens territorium. Hon har också gjort det lättare att överföra vårdnaden om ukrainska barn i Ryssland och bevilja dem ryskt medborgarskap. Hennes handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Ksenija Misjonova är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1559.

Darya Vasilievna MOROZOVA (Darja Vasiljevna MOROZOVA)

(Дарья Васильевна МОРОЗОВА)

Befattning: kommissarie för mänskliga rättigheter i den s.k. Folkrepubliken Donetsk

Födelsedatum: 27.2.1989

Födelseort: Makeevka, former USSR (now Ukraine) (Makijivka, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Kön: kvinna

Darja Morozova är kommissarie för mänskliga rättigheter i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har medverkat till den olagliga deporteringen av ukrainska barn från Donbass till läger på den olagligt annekterade Krimhalvön och till mottagningscentrum i Ryssland. Hennes handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Hon har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina och spridit rysk propaganda och desinformation om kriget. Dessutom har hon stött det olagliga erkännandet av de separatistiska s.k. folkrepublikerna i Donbass och Ryska federationens olagliga annektering av de ukrainska länen Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja.

Darja Morozova är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1560.

Vitaliy Aleksandrovich SUK (Vitalij Aleksandrovitj SUK)

(Виталий Александрович СУК)

Befattning: direktör för internatskolan i Olesjky för barn med funktionsnedsättning

Födelsedatum: 12.3.1970

Kön: man

Vitalij Suk är direktör för internatskolan i Olejsky för barn med funktionsnedsättning. Han har medverkat till den olagliga deporteringen av ukrainska barn med funktionsnedsättning från länet Cherson till det olagligt annekterade Krim och andra ukrainska territorier som står under Rysslands kontroll. Vissa av dessa barn skickades vidare till hem för barn med funktionsnedsättning i hela Ryssland. Hans handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Vitalij Suk är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1561.

Vladimir Viktorovich KHROMOV (Vladimir Viktorovitj CHROMOV)

(Владимир Викторович ХРОМОВ)

Befattning: företrädare för kommissionären för barns rättigheter vid Ryska federationens presidentkansli

Födelsedatum: 15.8.1977

Kön: man

Vladimir Chromov är företrädare för kommissionären för barns rättigheter, Marija Lvova-Belova, vid Ryska federationens presidentkansli. Han har medverkat till anordnandet av militärpatriotiska läger i Tjetjenien för ukrainska barn som olagligen förflyttats från Donbass till Ryska federationens territorium. Hans handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Vladimir Chromov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1562.

Konstantin Albertovich FEDORENKO (Konstantin Albertovitj FEDORENKO)

(Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО)

Befattning: direktör för den federala statliga budgetinstitutionen för utbildning Artek International Children’s Center

Födelsedatum: 29.12.1976

Födelseort: Belorechensk, former USSR (now Russian Federation) (Beloretjensk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Konstantin Fedorenko är direktör för Artek International Children’s Center. Han har medverkat till att anordna ryska militärläger och patriotiska läger för barn från den olagligt annekterade Krimhalvön och för barn som olagligen deporterades till Krimhalvön från andra delar av Ukraina som står under Rysslands kontroll. Hans handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Dessutom har offentligt uttryckt sitt stöd för ryska soldater som deltagit i anfallskriget mot Ukraina. Han har också stött Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol.

Konstantin Fedorenko är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1563.

Leonid Mikhailovich ROMANOV (Leonid Michajlovitj ROMANOV)

(Леонид Михайлович РОМАНОВ)

Befattning: generaldirektör för Evgeny Primakov Children’s Aid Foundation (Jevgenij Primakovs stiftelse för hjälp till barn)

Födelsedatum: 13.2.1947

Födelseort: Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Leonid Romanov är generaldirektör för Jevgenij Primakovs stiftelse för hjälp till barn, som genomför projektet ’Donbass barn’, genom vilket ukrainska barn från Donbass förflyttas till det olagligt annekterade Krim och till Ryssland. Ett av målen för projektet ’Donbass barn’ är att barn från Donbassregionen i Ukraina ska integreras i livet i Ryssland.

Han har medverkat till att ukrainska barn från Donbass olagligen deporterats till ett läger i Jevpatorija på det olagligt annekterade Krim. Jevgenij Primakovs stiftelse för hjälp till barn har under hans ledning medverkat till att driva två centrum i närheten av Moskva, där barn från Donbas inkvarteras och utbildas. Hans handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Leonid Romanov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1564.

Vladimir Vladislavovich KOVALENKO (Vladimir Vladislavovitj KOVALENKO)

(Владимир Владиславович КОВАЛЕНКО)

Befattning: stabschef för regionalavdelningen av All-Russian ’Young Army’ Military Patriotic Social Movement (Yunarmiya) (den allryska militärpatriotiska samhällsrörelsen ’Den unga armén’ (Junarmija)) i staden Sevastopol

Födelsedatum: 4.2.1962

Födelseort: Luhansk, former USSR (now Ukraine) (Luhansk, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Kön: man

Vladimir Kovalenko är stabschef för regionalavdelningen av den allryska militärpatriotiska samhällsrörelsen ’Den unga armén’ (Junarmija) i den olagligt annekterade staden Sevastopol. Han har medverkat till anordnandet av ryska militärläger och patriotiska läger för barn från den olagligt annekterade Krimhalvön och för barn som olagligen deporterats till Krimhalvön från andra delar av Ukraina som ockuperas av Ryssland. Hans handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Dessutom har hans avdelning av Junarmija deltagit i en organiserad kampanj där skolbarnen i den olagligt annekterade staden Sevastopol ombetts att skriva brev till de ryska soldater som deltagit i Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Vladimir Kovalenko är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1565.

Vladimir Dmitrievich NECHAEV (Vladimir Dmitrijevitj NETJAJEV)

(Владимир Дмитриевич НЕЧАЕВ)

Befattning: rektor för Sevastopols statliga universitet

Födelsedatum: 20.12.1972

Födelseort: Sudzha, former USSR (now Russian Federation) (Sudzja, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Vladimir Netjajev är rektor för Sevastopols statliga universitet. Han har offentligt uttryckt sitt stöd för president Putins beslut att inleda Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Han stödde också Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol 2014.

Sevastopols statliga universitet har under hans ledning drivit ett program där ukrainska barn som olagligen transporterats från den så kallade Folkrepubliken Luhansk och andra ryskockuperade delar av Ukraina till den olagligt annekterade Krimhalvön har omskolats i Rysslands historia, kultur och patriotism. Hans handlingar står i strid med Ukrainas lagstiftning och förvaltningsordning och kränker de ukrainska barnens rättigheter.

Vladimir Netjajev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1566.

Andrey Sergeevich IVANAEV (Andrej Sergejevitj IVANAJEV)/

alias Andrei Sergeyevich IVANAYEV/

alias Andrey Sergeyevich IVANAYEV

(Андрей Сергеевич ИВАНАЕВ)

Befattning: generallöjtnant i de ryska väpnade styrkorna och chef för Ryska federationens 20:e gardesarmé

Födelsedatum: 19.1.1972

Födelseort: Ural’sk, former USSR (now Kazakhstan) (Uralsk, f.d. Sovjetunionen (numera Kazakstan))

Kön: man

Andrej Ivanajev är generallöjtnant i de ryska väpnade styrkorna. Han är chef för 20:e gardesarmén i Ryska federationens västra militärdistrikt. I denna egenskap har han direkt befäl och ett betydande inflytande över utplaceringen av ryska styrkor som deltar i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Under Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har 20:e gardesarmén, under Andrej Ivanajevs befäl, direkt bidragit till Rysslands offensiv från nordöst.

Andrej Ivanajev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1567.

Sergey Borisovich MUCHKAYEV (Sergej Borisovitj MUTJKAJEV)

(Сергей Борисович МУЧКАЕВ)

Befattning: överste i de ryska väpnade styrkorna; chef för de ryska väpnade styrkornas luftvärnsrobotutbildningscentrum nr 106

Födelsedatum: 22.12.1976

Födelseort: Dobele, former USSR (now Latvia) (Dobele, f.d. Sovjetunionen (numera Lettland))

Kön: man

Sergej Mutjkajev är en högt uppsatt tjänsteman inom de ryska väpnade styrkorna. Han är chef för Ryska federationens luftvärnsrobotutbildningscentrum nr 106, som är ansvarig för utbildning av rysk militär personal som hanterar luftvärnsrobotsystem, däribland i 53:e luftvärnsrobotbrigaden. Det är viktigt att notera att luftvärnsrobotutbildningscentrum nr 106, som leds av Sergej Mutjkajev, är det enda utbildningscentrumet i Ryska federationen som utbildar specialister på lägre nivå i användning av luftvärnsvapen i medeldistanskategorin. Sergej Mutjkajev är inte bara chef för de ryska väpnade styrkornas luftvärnsrobotutbildningscentrum nr 106, som är ansvarig för utbildning före utplacering av ryska luftvärnsrobotenheter som aktivt deltar i Rysslands anfallskrig mot Ukraina, utan var fram till 2020 även chef för 53:e luftvärnsrobotbrigaden.

Sergej Mutjkajev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1568.

Leonid Vladimirovich KHARCHENKO (Leonid Vladimirovitj CHARTJENKO)

alias Krot

(Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО

alias Крот)

Befattning: chef för spaningsbataljonen Krot vid den militära underrättelsetjänstens (GRU) 2:a direktorat i den s.k. Folkrepubliken Donetsk

Födelsedatum: 10.1.1972

Födelseort: Kostyantynivka, former USSR (now Russian Federation) (Kostiantynivka, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Kön: man

Leonid Chartjenko var chef för ’spaningsbataljonen’, en underrättelseenhet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk, och deltog aktivt i separatiströrelsen i ett tidigt skede av den väpnade konflikten i Ukraina. Han befanns av en nederländsk domstol vara skyldig till nedskjutningen av Malaysia Airlines flyg MH17 år 2014. År 2018 pensionerades Chartjenko som överstelöjtnant från ’Folkrepubliken Donetsks’ styrkor. Han deltog i lokalvalen på Krim sedan han rekommenderats till kommissionen av avdelningen av partiet ’Rysslands kommunister’ i Republiken Krim. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Leonid Chartjenko är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1569.

Sergey Nikolaevich DUBINSKY (Sergej Nikolajevitj DUBINSKIJ)

alias Khmuryi

(Сергей Николаевич ДУБИНСКИЙ

alias Хмурый)

Befattning: chef för den militära underrättelsetjänsten (GRU) i den s.k. Folkrepubliken Donetsk

Födelsedatum: 9.8.1962

Födelseort: Neskuchnoe, former USSR (now Ukraine) (Neskutjnoje, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina))

Kön: man

Sergej Dubinskij var chef för den militära underrättelsetjänsten i den s.k. Folkrepubliken Donetsk och deltog aktivt i separatiströrelsen i ett tidigt skede av den väpnade konflikten, efter att ha planerat och genomfört folkrepublikens offensiv, som föregick nedskjutningen av flyg MH17. Han befanns av en nederländsk domstol vara skyldig till nedskjutningen av Malaysia Airlines flyg MH17 och mordet på alla 298 civila som befann sig ombord. Sergej Dubinskij är överste i reserven för den militära underrättelsetjänsten (GRU) och skyddas av den ryska regeringen.

Han gynnas därmed av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Sergej Dubinskij är dessutom ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1570.

Artem Alexandrovich USS (Artiom Aleksandrovitj USS)

alias Artyom Alexandrovich USS

(Артем Александрович УСС / alias Артём Александрович УСС)

Befattning: ägare till Sibougol LCC

Födelsedatum: 22.4.1982

Födelseort: former USSR (now Russian Federation) (f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Artiom Uss är ägare till Sibougol LCC, ett viktigt sibiriskt bolag som producerar mer än två miljoner ton kol per år, med en registrerad inkomst på mer än 2 000 000 000  RUB i 2020. Tillsammans med sin familj är han också associerad med bolaget ’Krasnoyarsklesomaterialy’, en av de största exportörerna av sibiriskt timmer.

Sibougol LCC fick stora offentliga kontrakt tack vare Artiom Uss far, Aleksandr Uss, under dennes mandat som guvernör för territoriet Krasnojarsk. Den 20 april 2023 tackade Aleksandr Uss dessutom president Putin och Ryska federationens regering offentligt för deras hjälp med att få tillbaka hans son till Ryssland.

Artiom Uss är även delaktig i affärsverksamheten i flera andra bolag, däribland Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, som han är delägare i. Han har försett Ryska federationen med militär teknik och teknik med dubbla användningsområden genom sitt bolag Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.

23.6.2023

 

 

 

Artiom Uss är därmed en ledande affärsman som är verksam i Ryssland och som är delaktig i en ekonomisk sektor som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom stöder Artiom Uss materiellt och gynnas av Ryska federationens regering.

 

1571.

Mikhail Sergeevich ZVINCHUK (Michail Sergejevitj ZVINTJUK)

(Михаил Сергеевич ЗВИНЧУК)

Befattning: medlem av ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; upphovsman till den militära Telegramkanalen ”Rybar”

Födelsedatum: 19.7.1991

Födelseort: Vladivostok, former USSR (now Russian Federation) (Vladivostok, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Michail Zvintjuk är medlem i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 för att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen är han känd som upphovsman till den proryska militära Telegramkanalen ”Rybar” som rapporterar om ryska krigsinsatser och ukrainska militära positioner samt sprider desinformation och Kremlvänlig propaganda om kriget.

Michail Zvintjuk är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

1572.

Alexander Valeryevich SLADKOV (Aleksandr Valerjevitj SLADKOV)

(Александр Валерьевич СЛАДКОВ)

Befattning: medlem av ’arbetsgruppen för den särskilda militära operationen’, som inrättats genom ett dekret av president Putin; journalist, krigskorrespondent för VGTRK

Födelsedatum: 1.4.1966

Födelseort: Monino, Moscow Region, former USSR (now Russian Federation) (Monino Moskvaregionen, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksandr Sladkov är medlem i den arbetsgrupp som inrättades av president Putin i december 2022 och som har till uppgift att samordna Ryska federationens mobiliseringsinsatser för att stödja landets anfallskrig mot Ukraina. Utöver sin roll i arbetsgruppen arbetar han som krigskorrespondent för det ryska statliga tv- och radiobolaget VGTRK, där han sprider desinformation och Kremlvänlig propaganda om anfallskriget mot Ukraina. Han är dessutom associerad med VGTR, som är ett medieholdingbolag som är ansvarigt för att stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och som också stödjer och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

Aleksandr Sladkov är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023”

 

Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”212.

Foundation for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Stiftelsen för stöd till och skydd av rättigheter för landsmän bosatta utomlands)

(alias: Fund for the Legal Protection and Support of Russian Federation Compatriots Living Abroad alias The Foundation for the Support of Compatriots)

Ryska:

’Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом’

Adress: room 308-324, Arbat St, 55/32, Moscow, Russia, 119200

Typ av enhet: icke-statlig organisation

Registreringsort: Moscow, Russia (Moskva, Ryssland)

Registreringsdatum: 21.11.2011

Registreringsnummer: 1117799023330

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russia, Moscow (Ryssland, Moskva)

Associerade enheter: Federal Agency Rossotrudnichestvo (federala byrån Rossotrudnitjestvo)

Stiftelsen för stöd till och skydd av rättigheter för landsmän bosatta utomlands har inrättats och finansieras av Ryska federationen i syfte att uppnå den ryska regeringens utrikespolitiska mål. Den utgör en unik struktur i Rysslands ’mjuka makt’, som spelar en viktig stödjande roll i genomförandet av den ryska regeringens splittringspolitik.

De analyser som görs av stiftelsens experter används för att bekräfta Kremls huvudsakliga propagandabudskap, inbegripet att de ukrainska myndigheterna uppmuntrar nynazism och främlingsfientlighet. Stiftelsen använder sig, i linje med Kremls politik, av ogrundade anklagelser om nazism, russofobi och massiv förföljelse av rysktalande personer för att skapa instabilitet och splittring i många av Rysslands grannländer.

Stiftelsens verkställande direktör har uttryckt sitt stöd för president Putin och för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har bekräftat stiftelsens konsekventa arbete för att motverka främlingsfientlighet, nynazism och försök att förfalska historien.

Stiftelsen för stöd till och skydd av rättigheter för landsmän bosatta utomlands är därmed ansvarig för att materiellt stödja och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

213.

JSC Makeyev State Rocket Center

АО ’Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева’

(АО ’ГРЦ Макеева’)

Adress: Miass, Russia

Registreringsdatum: 1947

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland

JSC Makeyev State Rocket Center är ett ryskt bolag som konstruerar och producerar robotar och andra vapen för Rysslands försvarsministerium. Robotar som produceras av Makeyev State används i det ryska anfallskriget mot Ukraina. JSC Makeyev State Rocket Center anordnar dessutom ’patriotiska’ konserter och insamlingar till stöd för ryska soldater som slåss i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. JJSC Makeyev State Rocket Center är därmed ansvarigt för att materiellt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

214.

MRB Bank

alias ’International Settlement Bank’ LLC

alias Mezhdunarodnyi Raschetnyi Bank

(’Международный Расчетный Банк’

alias КБ МРБ (ООО))

Adress: Stalin Street 20, Tsinkhval, Georgia

Webbplats:

https://mrb-bank.ru/

(ej tillgänglig i EU)

Typ av enhet: Limited Liability Company (LLC) (bolag med begränsat ansvar)

Registreringsort: Georgien

Registreringsdatum: 15.5.2015

Registreringsnummer: 1159800030409

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland, Georgien, Ukraina

MRB Bank har öppnat kontor i de ockuperade ukrainska territorierna Cherson och Zaporizjzja och tillhandahåller flera banktjänster under Rysslands centralbanks kontroll. Den har installerat bankomater i regionen och driver en lokal filial i Luhansk.

MRB Bank är därmed ansvarig för att materiellt och ekonomiskt stödja åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

215.

CMRBank

alias TSMRBank

alias Bank ’Centre for International Settlements’ LLC

(ЦМРБанк

alias Банк ’Центр международных расчетов’)

Adress: Palikha street 10, building 7 127055, Moscow

Russian Federation

Telefon: +7-495-980-80-44 8-800-250-09-22

Webbplats: https://cmrbank.ru

E-post: cmr@cmrbank.ru

Typ av enhet: Limited Liability Company (LLC) (bolag med begränsat ansvar)

Registreringsort: Moscow, Russian Federation (Moskva, Ryska federationen)

Registreringsdatum: 28.4.2015

Registreringsnummer: 1157700005759

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland, Ukraina

CMRBank är ett finansinstitut som varit aktivt och haft verksamhet i de olagligt annekterade territorierna i länen Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja sedan oktober 2022. Det är en av de banker i dessa län som är delaktiga i utbytet av hryvnia mot rubel för lokalbefolkningen och som tillhandahåller subventionerade lån.

CMRBank är därmed ansvarig för att materiellt och ekonomiskt stödja åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

216.

Joint-stock company ’PMC Wagner Centre’ (Wagnercentrum)

(ЧВК Вагнер Центр)

Adress: 15 Zolnaya Street, Building 1, Room 1-N, Ch.P. 194 (Office 206)Saint-Petersburg, municipal district Pravoborezhny

Russian Federation

Webbplats: https://wagnercentr.ru/

E-post: info@wagnercentr.ru

Typ av enhet: Joint-stock company (aktiebolag)

Registreringsort: St. Petersburg, Russian Federation (Sankt Petersburg, Ryska federationen)

Wagnercentrum är ett ryskt kommersiellt företag som syftar till att stödja investeringar och innovation i den privata sektorn för att stödja och stärka Rysslands försvarsförmåga. Centrumet övervakar anläggnings- och it-projekt i detta syfte och har lanserat ett program för drift av obemannade luftfartyg (UAV). Genom Jevgenij Viktorovitj Prigozjin har centrumet och dess verksamhet en nära anknytning till Wagnergruppen, en Rysslandsbaserad militär icke bolagsetablerad enhet som är ansvarig för utplaceringen av legosoldater från Wagnergruppen i Ukraina.

Genom att bidra till Rysslands anfallskrig mot Ukraina är enheten ansvarig för att materiellt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

 

 

Registreringsdatum: 27.12.2022

Registreringsnummer: 1227800167242

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin)

Associerade enheter: Wagnergruppen

 

 

217.

PMC Patriot

(ЧВК ’Патриот’)

Associerade personer eller enheter: Sergei Shoigu (Sergej Sjojgu)

Det privata militära företaget Patriot (PMC Patriot) är en privat Rysslandsbaserad militär icke bolagsetablerad enhet som enligt uppgift arbetar under befäl av Ryska federationens försvarsministerium. Det bedriver säkerhets- och militärrelaterad verksamhet och deltar direkt i militära konflikter. PMC Patriot har tidigare varit delaktig i verksamhet i Syrien och Centralafrikanska republiken och har i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina deltagit i stridigheter i Ukraina, närmare bestämt i attackerna mot staden Vuhledar.

PMC Patriot är därmed ansvarigt för att materiellt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

23.6.2023

218.

Open Joint Stock Company TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation ’Zvezda’ (det öppna aktiebolaget Ryska federationens väpnade styrkors tv- och radiobolag Zvezda)

alias OJSC TRC AF RF ’Zvezda’

(Открытое акционерное общество ’Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации ’ЗВЕЗДА’’,

alias ОАО ’ТРК ВС РФ ’ЗВЕЗДА’’)

Adress: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126

129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126

Typ av enhet: Open Joint Stock Company/OAO (öppet aktiebolag)

Registreringsort: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126

129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126

Registreringsdatum: 8.6.2009

Registreringsnummer: ИНН 7717653542

Ryska federationens väpnade styrkors tv- och radiobolag Zvezda är en organisation som kontrolleras av Rysslands försvarsministerium och finansieras av den ryska staten. Bolaget driver en militärpatriotisk tv-kanal ’Zvezda’ som ska stödja och främja Rysslands militär och som sprider desinformation och propaganda om Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Ryska federationens väpnade styrkors tv- och radiobolag Zvezda stöder materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

 

 

КПП 771701001

Huvudsakligt verksamhetsställe: Moscow, Russia (Moskva, Ryssland)

Associerade personer: Aleksei Viktorovich Pimanov (Aleksej Viktorovitj Pimanov)

Övriga uppgifter: kommunikationsorganisation registrerad hos Rysslands medietillsynsmyndighet

 

 

219.

Joint Stock Company ’Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment’

alias JSC REMBAZA

(Акционерное Общество ’Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники’

alias АО ’РЕМБАЗА’)

Adress: St. Warsaw Highway, 125, Building 1, Office 515, Moscow, Russian Federation, 117587

Typ av enhet: Federal property (federal egendom)

Registreringsort: 412310, Saratov Region, Balashov, Ul. Titova, D.40

Registreringsdatum: 19.5.2009

Registreringsnummer: skatteregistreringsnummer 5027030107

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

JSC ’Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment’ är ett företag som bildats av Ryska federationens försvarsministerium. Det arbetar huvudsakligen med underhåll av vapen och militär utrustning. Genom att genomföra offentliga upphandlingar med Ryska federationens försvarsministerium stöder det Rysslands försvarssektor, vars utgifter har ökat sedan maj 2022. JSC ’Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment’ finns också med på förteckningen över strategiska organisationer och federala verkställande organ som säkerställer genomförandet av en enhetlig statlig politik inom de sektorer av ekonomin där dessa organisationer är verksamma.

JSC ’Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment’ är därmed ansvarigt för att materiellt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och för att stödja och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

220.

Joint Stock Company DUKS

alias JSC DUKS

(Организация АО ’ДУКС’

alias АО ДУКС)

Adress: Moscow, 125040, Pravda str., 8, Russian Federation

Typ av enhet: Private property (privat egendom)

Registreringsort: Russian Federation (Ryska federationen)

Registreringsdatum: 9.7.2022

Registreringsnummer: 1027700010579

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen) Övriga uppgifter:

INN: 7714077682

PPC: 771401001

JSC ’DUKS’ är den främsta producenten av robotar, däribland AA-11 ’Archer’, som transporteras av ryska jaktflygplan av typen SU-27 och används av Ryssland i dess anfallskrig mot Ukraina. Ryska federationens president Vladimir Putin har uttryckt sin uppskattning för JSC ’DUKS’ och dess stora bidrag till skapandet av luftfartsteknik och stärkandet av landets försvarsförmåga. Partner till JSC ’DUKS’ är det ryska försvarsministeriet och Rosoboronexport (rysk försvarsexport).

JSC ’DUKS’ är därmed ansvarigt för att materiellt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och för att materiellt stödja och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

221.

JSC Plant Universalmash

(АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛМАШ)

Adress: 198097, St. Petersburg, Stachek avenue, 47 LITERA C, office 6th office 2/1, Russian Federation

Typ av enhet: Non-public joint stock company (icke-publikt aktiebolag)

Registreringsort: Russian Federation (Ryska federationen)

Registreringsdatum: 23.8.2002

Registreringsnummer:

skatteregistreringsnummer – 7805060220

INN – 7805060220 Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

JSC ’Plant Universalmash’ är ett dotterbolag till PJSC ’KIROVSKY ZAVOD’ som tillhandahåller de enhetliga chassina för bandfordon för luftvärnsrobotsystem av typen S-300V. Denna typ av chassin används också för självgående artilleripjäser av typen ’Pion’ och enhetliga separata enheter med en stridsvagn av typen T-80, som används av ryska styrkor i Ukraina. Sergej Serebrjakov, som är chef för Plant Universalmash, har dessutom uppgett att bolaget fullgör uppgifter med anknytning till statliga försvarsorder.

JSC ’Plant Universalmash’ är därmed ansvarigt för att materiellt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och för att materiellt stödja och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

222.

PJSC ’Research and Production Association ’ISKRA’’ / PJSC NPO Iskra

(ПАО ’Научно-Производственное Объединение ’ИСКРА’’ / ПАО НПО ’Искра’)

Adress: 614038, Perm Territory, Perm, st. Academician Vedeneeva, 28, Russian Federation

Typ av enhet: Public Joint-Stock Company (publikt aktiebolag)

Registreringsort: Russian Federation (Ryska federationen)

Registreringsdatum: 25.7.1996

Registreringsnummer: 1025901509798

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Ytterligare information: Webbplats: https://npoiskra.ru/,

Telefon: +7 (342) 262-72-72,

E-post: info@npoiskra.ru

INN 5907001774

KPP 590701001

OKPO 07504034

PJSC ’Research and Production Association ’ISKRA’’ är en konstruktör, tillverkare och leverantör av utrustning för bränsle- och energikomplexet, och en utvecklare och tillverkare av raketmotorer för fast bränsle och komponenter till dessa för robotkomplex avsedda för olika ändamål, bland annat för Ryska federationens strategiska styrkor. PJSC ’Research and Production Association ’ISKRA’’ tillverkar komponenter till robotkomplex som används av de ryska väpnade styrkorna i anfallskriget mot Ukraina.

PJSC ’Research and Production Association ’ISKRA’’ stöder därmed materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

223.

Joint Stock Company ’State Scientific Center of the Russian Federation Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Research’

alias JSC ’SSC RF TRINITY’

(Акционерное общество ’Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований’

alias АО ’ГНЦ РФ ТРИНИТИ’)

Adress: 108840, Moscow, Troitsk, st. Pushkov, vl. 12, Russian Federation

Typ av enhet: Joint stock company (aktiebolag)

Registreringsort: Russian Federation (Ryska federationen)

Registreringsdatum: 10.3.2015

Registreringsnummer: 1157746176400

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Ytterligare information: Generaldirektör: Kirill Igorevich Ilyin (Kirill Igorevitj Iljin)

INN 7751002460

KPP 775101001

JSC ’SSC RF TRINITY’ är ett ryskt vetenskapligt bolag vars främsta vetenskapliga verksamhet bedrivs inom plasmafysik, laserfysik och laserteknik, de extrema materietillståndens fysik, fysik i energiomvandlingsprocesser samt forskning och teknisk utveckling i samband med genomförandet av den statliga försvarsordern. JSC ’SSC RF TRINITY’ bedriver forskning för Ryska federationens försvarsministerium och har utvecklat en teknik för beläggning av insidan av artilleripjäsers eldrör.

JSC ’SSC RF TRINITY’ stöder därmed materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

224.

’Plant ’Zvezda’’ – Branch of the Federal State Unitary Enterprise ’Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin’

alias FL ’Plant ’Zvezda’ FSUE ’NPCAP’

(’Завод ’Звезда’-Филиал Федерального Государственного Унитарного Предприятия ’Научно-Производственный Центр Автоматики и Приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина’’

alias ФЛ ’Завод ’Звезда’’ ФГУП ’НПЦАП’)

Adress: 172739, Solnechny island, Tver region, Novaya str., 80, Russian Federation

Registrerad adress: 117342, Moscow City, Vvedenskogo street, 1, Russian Federation

Typ av enhet: Branch of the Federal State Unitary enterprise (filial av ett federalt statligt enhetsföretag)

Registreringsort:

Russian Federation (Ryska federationen)

Registreringsdatum: 15.11.2002

Registreringsnummer: 1027739552642

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

’Plant ’Zvezda’’ är Rysslands ledande företag för produktion av gyroskopiska anordningar med hög precision för raket-, rymd- och luftfartsutrustning för olika ändamål. Anläggningen är en del av det militärindustriella komplexet i länet Tver som löser högteknologiska uppgifter för Ryska federationens försvarsministerium.

’Plant ’Zvezda’’ tillverkar och tillhandahåller dynamiskt justerbara gyroskop som används i kontroll- och stabiliseringssystem för navigeringssatelliter av typen Glonass-K. Glonass är ett ryskt satellitnavigeringssystem som är utformat för operativ navigering och tidsstöd för ett obegränsat antal mark-, sjö-, luft- och rymdbaserade användare. Glonass-systemet hjälper kontinuerligt ryska väpnade styrkor att utföra precisionsattacker med taktiska robotar (t.ex. taktila robotar av typen Iskander) i Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

’Plant ’Zvezda’’ stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

 

 

Associerad enhet: Tidigare moderbolag, Federal State Unitary Enterprise ’Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin’ (JSC ’NPCAP’)

Ytterligare information: skatteregistreringsnummer 7728171283

 

 

225.

JSC Murom Instrument-Making Plant

alias JSC ’MPZ’

(Акционерное общество ’Муромский приборостроительный завод’

alias AO ’МПЗ’)

Adress: 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a., Russian Federation

Typ av enhet: blandad rysk egendom med en federal ägarandel

Registreringsort: Russian Federation, 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a.

Registreringsdatum: 1.7.2011

Registreringsnummer: 1113334001879

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Övriga uppgifter: INN: 3334017070

KPP: 333401001

JSC ’Murom Instrument-Making Plant’ är specialiserat på produktion av initierings- och tändningsanordningar för ammunition för alla de typer av vapen som används av de ryska väpnade styrkorna. Bolaget levererar initierings- och tändningsanordningar för ammunition till alla grenar av de ryska väpnade styrkorna, inrikesministeriet, den federala säkerhetstjänsten FSB och andra brottsbekämpande organ. JSC ’Murom Instrument-Making Plant’ finns med på förteckningen över strategiska organisationer som säkerställer genomförandet av en enhetlig statlig politik inom de sektorer av ekonomin där de är verksamma. Bolagets vd, Dmitrij Fadejev, har lovat ’att göra allt för att ge dagens försvarare av fäderneslandet allt de behöver för att befria Donbass från nazistregimen’. Han är dessutom chef för vapenproducenten League of Defense Enterprises i länet Vladimir.

JSC ’Murom Instrument-Making Plant’ är därmed ansvarigt för att materiellt stödja och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

226.

Design and Production Enterprise ’Iris’ JSC

alias PKP Iris, alias Iris JSC

(Акционерное Общество ’Производственно-Конструкторское Предприятие ’Ирис’’

alias ПКП ’Ирис’

alias АО ’Ирис’)

Registreringsort: Russian Federation (Rostov region, Rostov-on-Don, st. Krasnoarmeiskaya, 9)

Registreringsdatum: 1.2.2010

Registreringsnummer: 6164295259 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Konstruktions- och produktionsföretaget ’Iris’ JSC är ett ryskt militärindustriellt företag som utvecklar elmotorer, ’bärraketer’ och raketsystem för de ryska väpnade styrkorna. Iris JSC har bland annat utvecklat ubåtsmotorer för Ryska federationens marin. Enheten innehar minst tre licenser och certifikat från Ryska federationens regering, däribland ett certifikat som tilldelas ryska enheter verksamma i den ryska försvarsindustrin, en licens från det ryska statliga rymdorganet och en licens från Rysslands federala tjänst för försvarsfrågor för ’utveckling av vapen och militär teknik’. Iris JSC har på sin officiella webbplats dessutom lagt ut bildmaterial med propaganda för kriget och uttrycker på så sätt öppet sitt stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Design and Production Enterprise ’Iris’ JSC stöder därmed materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

227.

TRV-Akhtubinsk LLC

(alias Tactical Missile Corporation Akhtubinsk

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ’ТРВ-АХТУБИНСК’

alias ‘Корпорация ’Тактическое ракетное вооружение – Ахтубинск’)

Registreringsort: Russian Federation (416506, Astrakhan Region, Akhtubinsky District, Akhtubinsk, st. Sukhoi P.O., Building 12a)

Registreringsdatum: 10.10.2010

Registreringsnummer: 3001041615 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Associerade enheter: Tactical Missile Corporation, moderbolag (skatteregistreringsnummer: 503210805145)

Tactical Missile Corporation Akhtubinsk är ett ryskt militärindustriellt statligt företag som utvecklar flygburna vapen för jaktflygplan, attackhelikoptrar och strategiska bombflygplan som sätts in av de ryska väpnade styrkorna. Militär utrustning som konstrueras av Tactical Missile Corporation Akhtubinsk används direkt i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Tactical Missile Corporation Akhtubinsk är framför allt ett dotterbolag till det ryska statliga företaget Tactical Missile Corporation, som sedan tidigare omfattas av EU:s restriktiva åtgärder.

Tactical Missile Corporation Akhtubinsk stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Tactical Missile Corporation Akhtubinsk stöder dessutom materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

228.

Federal state enterprise ’Plant named after Ia. M. Sverdlov’

alias Sverdlov Plant

(Федеральное казенное предприятие ’Завод имени Я.М.Свердлова’)

Registreringsort: Russian Federation (606002, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk city, Sverdlov avenue, 4)

Registreringsdatum: 11.12.1991

Registreringsnummer: 5249002485 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Federal state enterprise ’Plant named after Ia. M. Sverdlov’ är ett ryskt militärindustriellt företag som tillverkar sprängämnen som använts av de ryska väpnade styrkorna sedan Rysslands olagliga och oberättigade militära invasion av Ukraina 2022. Enheten har minst tre pågående kontrakt med det ryska försvarsministeriet till ett värde av över 608 179 800 RUB. Det är viktigt att notera att Federal state enterprise ’Plant named after Ia. M. Sverdlov’ är den enda ryska tillverkaren av HMX (dvs. oktogen, ett kraftfullt högexplosivt nitroaminämne) och RDX (dvs. hexogen, en organisk förening som i stor utsträckning används som sprängämne). Det har bekräftats att ryska HMX- och RDX-baserade sprängämnen använts i Ukraina under Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Federal state enterprise ’Plant named after Ia. M. Sverdlov’ stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Federal state enterprise ’Plant named after Ia. M. Sverdlov’ stöder dessutom materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

229.

Factory ’Copier’ JSC

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ’ЗАВОД ’КОПИР’’)

Registreringsort: Russian Federation (425350, Republic of Mari El, city of Kozmodemyansk, str. Gagarina, 10)

Registreringsdatum: 12.7.1996

Registreringsnummer: 1217000287 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Factory ’Copier’ JSC är ett ryskt militärindustriellt företag som tillverkar elektrisk utrustning för de ryska väpnade styrkorna. Enheten är ett av Ryska federationens främsta militära företag som utvecklar elektriska kontaktdon, anordningar och komponenter för elektrisk utrustning för den ryska luftfarts-, raket- och rymdindustrin. I en intervju bekräftade direktören för Copier JSC att omkring 50 % av de produkter som tillverkas av Copier JSC är utvecklade för militär användning. Framför allt är Ryska federationens industri- och handelsministerium den näst största kunden till Copier JSC. Enheten har minst ett kontrakt till ett värde av 80 400 000  RUB med det ministeriet.

Factory ’Copier’ JSC stöder därmed materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

230.

Vulkan LLC

alias NTTS ’VULKAN’ LLC

alias Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu ’Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr ’Vulkan’’

(Общество С Ограниченной Ответственностью ’Научно-Технический Центр ’Вулкан’’)

Registreringsort: Russian Federation (105318, Moscow, ul. Ibragimova, 31)

Registreringsdatum: 3.6.2010

Registreringsnummer: 7719751930 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

NTTS ’VULKAN’ LLC innehar en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. FSB-licensen utfärdas till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

NTTS ’VULKAN’ LLC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter.

23.6.2023

231.

OKENIT JSC

alias AO ’OKENIT’

(AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ’OKENIT’

alias АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ’ОКЕНИТ’)

Registreringsort: Russian Federation (193091, Saint Petersburg, nab. Oktiabrskaia, 6,litera v, pomeshch. 8-n)

Registreringsdatum: 25.8.2015

Registreringsnummer: 7811227439 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

OKENIT JSC innehar en licens från det ryska industri- och handelsministeriet samt en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. Denna licens från det ryska industri- och handelsministeriet avser ’utveckling, produktion, testning, installation, underhåll, bortskaffande och försäljning av vapen och militär utrustning’. FSB-licensen utfärdas i sin tur till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

OKENIT JSC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter och en licens för ”vapen och militär utrustning” som utfärdats av det ryska industri- och handelsministeriet.

23.6.2023

232.

JOINT STOCK COMPANY ’ECHELON UNION FOR SCIENCE AND DEVELOPMENT’

alias ECHELON JSC

alias JSC ’NPO ECHELON’

(ЭШЕЛОН)

Registreringsort: Russian Federation (107023, Moscow, ul. Elektrozavodskaia, 24 str. 1.)

Registreringsdatum: 22.11.2007

Registreringsnummer: 7718676447 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Echelon JSC innehar en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. FSB-licensen utfärdas till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

Echelon JSC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter.

23.6.2023

233.

Iteranet LLC

alias Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu ’Iteranet’

(Общество С Ограниченной Ответственностью ’Итеранет’)

Registreringsort: Russian Federation (119121, Moscow, per. Truzhenikov 1-i, 16 str.17)

Registreringsdatum: 27.4.1999

Registreringsnummer: 7704199755 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Iteranet LLC innehar en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. FSB-licensen utfärdas till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

Iteranet LLC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter.

23.6.2023

234.

Positive Group PJSC

alias Positive technologies

alias Gruppa Pozitiva

(Группа Позитива)

Registreringsort: Russian Federation (107241, Moscow, sh. Shchelkovskoe, 23A, pomeshch. V kom. 33.)

Registreringsdatum: 27.9.2017

Registreringsnummer: 9718077239 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Positive Group PJSC innehar en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. FSB-licensen utfärdas till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

Positive Group PJSC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter.

23.6.2023

235.

Poisk-IT LLC

Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr ’Poisk-IT’

alias Limited Liability Company Scientific and Technical Center ’Poisk-IT’

Registreringsort: Russian Federation (27521, Moscow, ul. Oktiabrskaia, 72.)

Registreringsdatum: 29.5.2020

Registreringsnummer: 9715384055 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Poisk-IT LLC innehar en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. FSB-licensen utfärdas till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

Poisk-IT LLC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter.

23.6.2023

236.

Vektor JSC

alias AO ’NII ’VEKTOR’’

alias AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ’NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKII INSTITUT ’VEKTOR’’

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ’НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ’ВЕКТОР’’

alias ОАО НИИ Вектор)

Registreringsort: Russian Federation (197022, Saint Petersburg, ul. Akademika Pavlova, 14)

Registreringsdatum: 26.1.2011

Registreringsnummer: 7813491943 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Vektor JSC innehar två licenser från det ryska industri- och handelsministeriet samt en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. De två licenserna från det ryska industri- och handelsministeriet avser ’utveckling, produktion, testning, installation, underhåll, bortskaffande och försäljning av vapen och militär utrustning’. FSB-licensen utfärdas i sin tur till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

Vektor JSC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter och en licens för ”vapen och militär utrustning” som utfärdats av det ryska industri- och handelsministeriet.

23.6.2023

237.

Akuta JSC

alias Acuta

alias Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo ’Akuta’

(Закрытое Акционерное Общество ’Акута’

alias ’Акута’)

Registreringsort: Russian Federation (197110, Saint Petersburg, ul. Pionerskaia, 44)

Registreringsdatum: 28.9.2008

Registreringsnummer: 7813426574 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

Akuta JSC innehar en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB för att ’utföra arbete i samband med användning av information som utgör en statshemlighet’. FSB-licensen utfärdas till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning). Akuta innehar dessutom en licens från det ryska industri- och handelsministeriet. Denna licens från det ryska industri- och handelsministeriet avser ’utveckling, produktion, testning, installation, underhåll, bortskaffande och försäljning av vapen och militär utrustning’. Akuta JSC producerar i synnerhet obemannade undervattensfarkoster (UUV) för de ryska väpnade styrkorna, som sätts in för underrättelse-, övervaknings- och spaningsuppdrag, antiubåtskrigföring, informationsoperationer och tidskritiska anfall. Enheten beskriver sig själv som verksam i den ryska it-sektorn och uppger att den arbetar ’huvudsakligen inom ramen för den [ryska] statliga försvarsordern [tillsammans med] större företag i det [ryska] militärindustriella komplexet’. Akuta innehar dessutom en licens ’för verksamhet avseende skapande av informationssäkerhetsverktyg’ från 8:e direktoratet vid GRU, dvs. den militära underrättelsetjänsten vid Ryska federationens väpnade styrkors generalstab.

23.6.2023

 

 

 

Akuta JSC är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter och en licens för ”vapen och militär utrustning” som utfärdats av det ryska industri- och handelsministeriet.

 

238.

ZAO MNITI

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ’MNITI’

alias Moscow Research Television Institute

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ’МНИТИ’

alias Московский научно-исследовательский телевизионный институт)

Registreringsort: Russian Federation (105094, Moscow, ul. Golianovskaia, 7A str. 1)

Registreringsdatum: 2.4.1992

Registreringsnummer: 7701024429 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

ZAO MNITI innehar en licens från det ryska industri- och handelsministeriet samt en licens från den federala säkerhetstjänsten FSB. Denna licens från det ryska industri- och handelsministeriet avser ’utveckling, produktion, testning, installation, underhåll, bortskaffande och försäljning av vapen och militär utrustning’. FSB-licensen utfärdas i sin tur till it-bolag som utvecklar krypterings- och kryptografiteknik, informationssystem och telekommunikationssystem för de ryska underrättelsetjänsterna samt till it-bolag som utvecklar ’databashanteringssystem för personuppgifter’ för de ryska säkerhetstjänsterna (dvs. verktyg som är särskilt utformade för att lagra, hämta och hantera stora mängder data som erhålls genom t.ex. skrapning av sociala medier eller andra metoder för underrättelseinhämtning).

ZAO MNITI är därmed en enhet som är verksam i den ryska it-sektorn med en licens från FSB:s centrum för utfärdande av licenser, certifikat och skydd av statshemligheter och en licens för ”vapen och militär utrustning” som utfärdats av det ryska industri- och handelsministeriet.

23.6.2023

239.

20th Guards Combined Arms Army (20:e gardesarmén)

(20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия

alias 20-я гвардейская общевойсковая армия)

Registreringsort: Russian Federation (606083, Nizhny Novgorod region, Volodarsky district, Mulino)

Registreringsdatum: 14.12.2009

Registreringsnummer: 3666162144 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

20:e gardesarmén ingår i de ryska markstridskrafterna och deltar direkt i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 20:e gardesarmén står under befäl av Andrej Sergejevitj Ivanajev (Andrey Sergeevich Ivanaev) och beskrivs av det ryska försvarsministeriet som ’den största sammanslutningen av väpnade styrkor från Ryska federationen som deltar i de mest betydande händelserna i landets militära liv’. Under Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har 20:e gardesarmén direkt bidragit till Rysslands offensiv från nordöst.

20:e gardesarmén stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

240.

53rd Anti-Aircraft Missile Brigade (53:e luftvärnsrobotbrigaden)

Registreringsort: Russian Federation (305502, Kursk region, pos. Marshal Zhukov, military unit 32406)

Registreringsdatum: 26.11.2009

Registreringsnummer: 4611010810 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation (Ryska federationen)

53:e luftvärnsrobotbrigaden är en luftvärnsrobotbrigad i de ryska markstridskrafterna och ingår i Ryska federationens 20:e gardesarmé. 53:e luftvärnsrobotbrigaden har utfört stridsuppdrag som en del av Västra militärområdet sedan september 2010 och har erkänts vara en av de ryska markstridskrafternas viktigaste luftvärnsbrigader. Sedan februari 2022 har 53:e luftvärnsrobotbrigaden aktivt bidragit till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 53:e luftvärnsrobotbrigaden har under Rysslands fullständiga invasion satts in i länet Charkiv i Ukraina och avfyrade luftvärnsrobotar från ett lager i Izium medan den ukrainska staden var under rysk ockupation. I februari 2023 tilldelades 53:e luftvärnsrobotbrigaden en ny hedersbeteckning av president Putin för ’den massheroism, den tapperhet, den uthållighet och det mod som brigadens personal i stridshandlingar visat för att försvara fäderneslandet’, sannolikt i samband med brigadens bidrag till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

53:e luftvärnsrobotbrigaden stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

241.

SPS CJSC

alias Non-Public Joint Stock Company ’Research and Production Center’ Specialized Devices and Systems

alias Specialized Devices and Systems

(Непубличное Акционерное Общество ’Научно-Производственный Центр

’Специализированные Приборы И Системы’’)

Registreringsort: Moscow, Russian Federation (125080, Moscow, sh. Volokolamskoe, 1 str. 1, et 5; pom VI; kom 30B

Registreringsdatum: 22.8.2014

Registreringsnummer: 7743937237 (skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Russian Federation, Netherlands (Ryska federationen, Nederländerna)

Övriga uppgifter:

Sergei Iurevich Zubkov (Sergej Jurjevitj Zubkov) (verkställande direktör)

SPS CJSC är en Rysslandsbaserad enhet som tillverkar datorer och annan elektronisk utrustning. SPS CJSC deltar aktivt i kringgående av sanktioner genom sitt partnerskap med en EU-baserad enhet, nämligen Woerd-Tech BV. Sedan EU-sanktioner infördes som förbjuder export av halvledare till Ryssland har enheten Woerd-Tech BV, som är baserad i Nederländerna, misstänkts för olaglig smuggling av halvledare till Ryska federationen. Ägaren till Woerd-Tech BV har arresterats av den behöriga nederländska myndigheten på grund av misstanke om kringgående av sanktioner. SPS CJSC har fungerat som en viktig aktör för att underlätta den olagliga smuggling som bedrivits av Woerd-Tech BV genom att fungera som den Rysslandsbaserade mottagaren av olagligt exporterade halvledare.

SPS CJSC är därmed en enhet som kringgår unionens restriktiva åtgärder genom verksamhet som har till syfte eller resultat att motverka förbuden i beslut 2014/512/Gusp och förordning (EU) nr 833/2014.

23.6.2023

242.

AO ’FTI-OPTRONIK’

(ООО ФТИ-ОПТРОНИК)

Adress: Politekhnicheskaya Ulitsa, 28, St Petersburg, Russia, 194021

Webbplats: http://www.fti-optronic.com/Optoelektronnye-komponenty.html

Registreringsort: Saint Petersburg, Russian Federation (Sankt Petersburg, Ryska federationen)

Registreringsdatum: 3.7.2013

Registreringsnummer: INN 7802830545

BIN 1137847251740

PPC 780101001

OKPO 27492853

AO ’FTI-OPTRONIK’ är ett ryskt forsknings- och produktionsföretag som utför hela processen från utveckling till pilot- och serieproduktion av optoelektroniska produkter. FTI-OPTRONIK är för närvarande det enda specialiserade företaget i Ryssland som tillverkar optoelektroniska komponenter för system för fiberoptisk informationsöverföring, mätinstrument och utrustning för särskilda tillämpningar. Den ryska regeringen stöder tillverkare av optoelektronisk teknik eftersom inhemsk produktion förväntas ersätta bortfallet av utländsk teknik som behövs inom de viktigaste sektorerna och militärindustrin. AO ’FTI-OPTRONIK’ tillhandahåller dessutom tjänster, genom offentliga upphandlingskontrakt, till JSC ’Concern Sozvezdie’, ett företag som är specialiserat på produktion av kontroll- och kommunikationssystem, telekrigföring och särskild utrustning för de ryska väpnade styrkorna. AO ’FTI-OPTRONIK’ stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. AO ’FTI-OPTRONIK’ stöder även och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

23.6.2023

243.

Zala Aero Group

Adress: 426011, UR, Izhevsk, PO Box 9050

Typ av enhet: Limited Liability Company (LLC) (bolag med begränsat ansvar)

Registreringsort: Ryssland

Registreringsdatum: 24.12.2010

Registreringsnummer: 1841015504

Associerade enheter: JCS Kalashnikov Concern

Zala Aero Group, som ingår i Kalashnikov Group, är ett ryskt företag som tillverkar och levererar obemannade luftfartyg (UAV), särskilt ’Lancet UAV’ och ’KYB-UAV’, som har använts av den ryska militären i anfallskriget mot Ukraina. Zala Aero stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023

244.

JSC NPP ’KLASS’

Adress: 111123, Moscow, Entuziastov Highway, 56, Building 21

Typ av enhet: Joint Stock Company (JSC) (aktiebolag)

Registreringsort: Ryssland

Registreringsdatum: 29.6.1994

Registreringsnummer: 7724032017 (eller statligt registreringsnummer: 1027700450975)

JSC NPP Klass är ett ryskt företag som tillverkar och levererar skyddsutrustning till den ryska militären och mer allmänt till de ryska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkorna. Utrustningen har använts av den ryska militären i anfallskriget mot Ukraina. JSC NPP Klass stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.6.2023”