2.6.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2023/1065

av den 1 juni 2023

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller nikotinamidribosidklorid som tillsätts i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen samt former av dessa som får tillsättas i livsmedel.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/16 (2) godkändes utsläppande på marknaden av nikotinamidribosidklorid som ett nytt livsmedel för användning i kosttillskott för vuxna enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (3).

(3)

Eftersom det ursprungliga godkännandet av detta ämne som ett nytt livsmedel i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2020/16 endast avsåg kosttillskott har ämnet inkluderats i den förteckning som fastställs i bilaga II till direktiv 2002/46/EG genom kommissionens förordning (EU) 2021/418 (4). Efter en ansökan om utvidgning av användningen av nikotinamidribosidklorid som ett nytt livsmedel till att omfatta även dess användning för näringsändamål som en niacinkälla, särskilt i måltidsersättningar, begärde kommissionen ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) om en sådan utvidgning för användning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 (5) och, utifrån resultaten av den bedömningen och med beaktande av förordning (EG) nr 1925/2006, en utvärdering av ämnets säkerhet och biotillgänglighet när det tillsätts till livsmedlen i fråga. Den 14 september 2021 antog livsmedelsmyndigheten ett vetenskapligt yttrande om utvidgning av användningsområdet för nikotinamidribosidklorid som ett nytt livsmedel (6).

(4)

Det framgår av yttrandet att användningen av nikotinamidribosidklorid i livsmedel inte utgör någon säkerhetsrisk som en källa till niacin, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor fastställs i godkännandet av detta ämne genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1160 (7).

(5)

I enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1925/2006 får endast de vitaminer och/eller mineraler som förtecknas i bilaga I, i de former som förtecknas i bilaga II till den förordningen, tillsättas i livsmedel. På grundval av livsmedelsmyndighetens positiva yttrande och godkännandet som ett nytt livsmedel genom genomförandeförordning (EU) 2022/1160 bör nikotinamidribosidklorid införas som en form av niacin i bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006.

(6)

Den rådgivande gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet har rådfrågats och dess synpunkter har beaktats.

(7)

Förordning (EG) nr 1925/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/16 av den 10 januari 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av nikotinamidribosidklorid som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (EUT L 7, 13.1.2020, s. 6).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2021/418 av den 9 mars 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller nikotinamidribosidklorid och magnesiumcitratmalat som används vid tillverkning av kosttillskott och vad gäller de måttenheter som används för koppar (EUT L 83, 10.3.2021, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

(6)  EFSA Journal, vol. 19(2021):11, artikelnr 6843.

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1160 av den 5 juli 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller användningsvillkoren och specifikationerna för det nya livsmedlet nikotinamidribosidklorid (EUT L 179, 6.7.2022, s. 25).


BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006, i punkt 1 om ”Vitaminföreningar”, under ”NIACIN” ska följande post läggas till efter posten för ”Nikotinamid”:

”Nikotinamidribosidklorid”.