10.5.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/931

av den 8 maj 2023

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller användningsvillkoren för det traditionella livsmedlet från ett tredjeland infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen över nya livsmedel släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 har en unionsförteckning över nya livsmedel upprättats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2).

(3)

I unionsförteckningen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ingår infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som ett godkänt traditionellt livsmedel från ett tredjeland.

(4)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/917 (3) godkändes utsläppande på marknaden av infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland för användning i örtte.

(5)

Den 4 juli 2022 ansökte företaget Luigi Lavazza Spa (sökanden) hos kommissionen i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283 om ändring av användningsvillkoren för infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Sökanden begärde att dess användningsområde skulle utvidgas till smaksatta och ej smaksatta alkoholfria konsumtionsfärdiga drycker samt kaffe, extrakt av kaffe och cikoria, snabbkaffe, te, örtte, fruktte, bärte, kaffesurrogat, kaffeblandningar och instantblandningar för drycker (och motsvarande smaksatta drycker) avsedda för befolkningen i allmänhet.

(6)

Kommissionen anser att den begärda uppdateringen av unionsförteckningen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa och att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) inte behöver göra någon säkerhetsutvärdering i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283. De föreslagna användningsområdena för infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kommer att leda till intag som är jämförbara med intag från de för närvarande godkända användningsområdena, som livsmedelsmyndigheten bedömde och ansåg vara säkra och som stödde godkännandet av det traditionella livsmedlet från ett tredjeland. Det är därför lämpligt att ändra användningsvillkoren för infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner för att utvidga dess användningsområde till smaksatta och ej smaksatta alkoholfria konsumtionsfärdiga drycker samt kaffe, extrakt av kaffe och cikoria, snabbkaffe, te, örtte, fruktte, bärte, kaffesurrogat, kaffeblandningar och instantblandningar för drycker (och motsvarande smaksatta drycker).

(7)

Uppgifterna i ansökan ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att ändringarna av användningsvillkoren för det traditionella livsmedlet från ett tredjeland uppfyller kraven i artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 och bör godkännas.

(8)

Med beaktande av denna utvidgning av användningsområdet för infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner till ytterligare livsmedelskategorier samt av tydlighetsskäl och för att öka förståelsen för livsmedelskategorierna, ändras den ursprungligen godkända livsmedelskategorin ”Örtte” till ”Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner för utsläppande på marknaden som sådan”, medan ”Örtte” ingår i livsmedelskategorin ”Kaffe, extrakt av kaffe och cikoria, snabbkaffe, te, örtte, fruktte, bärte, kaffesurrogat, kaffeblandningar och instantblandningar för drycker (och motsvarande smaksatta drycker)”.

(9)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/917 av den 1 juli 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (EUT L 209, 2.7.2020, s. 10).


BILAGA

I tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska uppgifterna om ”Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)” ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Uppgiftsskydd

”Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ’infusion från kaffeblad’ eller ’torkad infusion från kaffeblad’, beroende på vilken form som saluförs.”

 

 

Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som släpps ut på marknaden som sådan

 

Smaksatta och ej smaksatta alkoholfria konsumtionsfärdiga drycker (*1)

 

Kaffe, extrakt av kaffe och cikoria, snabbkaffe, te, örtte, fruktte, bärte, kaffesurrogat, kaffeblandningar och instantblandningar för drycker (och motsvarande smaksatta drycker) (*1)

 


(*1)  Ej traditionell användning av livsmedlet.