13.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/566

av den 10 mars 2023

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 vad gäller vissa detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheterna från genomförandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 (2) har visat att det finns ett behov av smärre ändringar av formerna för genomförandet av vissa gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd.

(2)

Vissa detaljerade bestämmelser för luftfartsskydd bör förtydligas, harmoniseras eller förenklas för att öka den rättsliga tydligheten, standardisera den gemensamma tolkningen av relevanta bestämmelser och ytterligare säkerställa bästa genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd. Dessutom har vissa ändringar blivit nödvändiga till följd av den förändrade hot- och riskbilden och den senaste tekniska utvecklingen. Dessa ändringar gäller programvara för automatisk detektering av förbjudna föremål (APID, Automated Prohibited Items Detection), system för att upptäcka sprängämnen (EDS) för kabinbagage, utrustning för att upptäcka spår av sprängämnen (ETD), säkerhetsskannrar samt utrustning för att upptäcka sprängämnesångor (EVD).

(3)

Erfarenheterna från genomförandet av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 har visat att det finns ett behov av att göra vissa ändringar av genomförandeformerna för vissa gemensamma grundläggande standarder när det gäller certifiering av instruktörer som tillhandahåller utbildning, att ta bort föråldrade hänvisningar i tillägg 6-E och förtydliga genomförandet av åtgärder vad gäller PLACI (förhandsinformation om frakt före lastning) i bilagan till den förordningen. De därmed sammanhängande bestämmelserna i bilagan behöver anpassas för att förbättra den rättsliga klarheten, standardisera den gemensamma tolkningen av lagstiftningen och ytterligare säkerställa bästa möjliga genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd.

(4)

Genomförandeförordning (EU) 2015/1998 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska ändras enligt följande:

(1)

Punkterna 1.3.1.4 och 1.3.1.5 ska ersättas med följande:

”1.3.1.4

Föremål som medförs av andra personer än passagerare ska säkerhetskontrolleras med någon av följande metoder:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Röntgenutrustning.

c)

EDS-utrustning.

d)

Programvara för automatisk detektering av förbjudna föremål (APID, Automated Prohibited Items Detection) i kombination med punkt c.

e)

Sprängämneshundar.

f)

ETD-utrustning.

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om de medförda föremålen innehåller några förbjudna föremål ska föremålen avvisas eller säkerhetskontrolleras på nytt till säkerhetskontrollantens belåtenhet.

1.3.1.5

Punkterna 4.1.2.4–4.1.2.7 och 4.1.2.11–4.1.2.12 ska gälla för säkerhetskontroll av föremål som medförs av andra personer än passagerare.”

(2)

Punkt 4.1.1.1 ska ersättas med följande:

”4.1.1.1

Före säkerhetskontrollen ska ytterkläder tas av och säkerhetskontrolleras som kabinbagage, om inte utrustningens funktionsprinciper tillåter att ytterkläderna behålls på. Säkerhetskontrollanten får begära att passageraren tar av sig ytterligare klädesplagg om så är lämpligt.”

(3)

Punkt 4.1.2.3 ska ersättas med följande:

”4.1.2.3

Kabinbagage ska säkerhetskontrolleras enligt minst en av följande metoder:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Röntgenutrustning.

c)

EDS-utrustning.

d)

Programvara för automatisk detektering av förbjudna föremål (APID, Automated Prohibited Items Detection) i kombination med punkt c.

e)

Sprängämneshundar i kombination med punkt a.

f)

ETD-utrustning.

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om kabinbagaget innehåller några förbjudna föremål ska bagaget avvisas eller säkerhetskontrolleras på nytt till säkerhetskontrollantens belåtenhet.”

(4)

Punkterna 4.1.2.5 och 4.1.2.6 ska ersättas med följande:

”4.1.2.5

Om röntgenutrustning används ska varje bild granskas av säkerhetskontrollanten.

Om EDS-utrustning används ska varje bild granskas av säkerhetskontrollanten eller analyseras med APID-programvara.

4.1.2.6

Om APID-programvara används ska orsakerna till samtliga larm som avses i punkt 12.13.1.1 redas ut till säkerhetskontrollantens belåtenhet, i syfte att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål förs in på behörighetsområdet eller ombord på ett luftfartyg.

Om EDS-utrustning används ska orsakerna till alla larm som avses i punkt 12.4.1.3 redas ut genom att bagaget säkerhetskontrolleras igen med hjälp av ytterligare en metod för säkerhetskontroll.

Om EDS-utrustning har installerats före den 1 juli 2023 och används utan APID-programvara ska orsakerna till alla larm som avses i punkt 12.4.1.3 redas ut till säkerhetskontrollantens belåtenhet, i syfte att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål förs med in på behörighetsområdet eller ombord på ett luftfartyg. Om det är oklart vilket slags föremål det rör sig om ska larmet redas ut genom att bagaget säkerhetskontrolleras igen med hjälp av ytterligare en metod för säkerhetskontroll.”

(5)

Punkt 4.1.2.12 ska ersättas med följande:

”4.1.2.12

Om APID-programvara används i kombination med EDS-utrustning som uppfyller någon av standarderna C1, C1 +, C2 eller C2 + ska den operatör eller verksamhetsutövare som använder utrustningen säkerställa att förfarandena överensstämmer med dessa standarders funktionsprinciper när det gäller säkerhetskontroll av stora elektroniska produkter och av vätskor, aerosoler och geléer.”

(6)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4.1.2.13:

”4.1.2.13

Säkerhetskontrollen av kabinbagage ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.”

(7)

Punkt 6.2.1.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt g ska ersättas med följande:

”g)

Metalldetektorer.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”h)

EVD-utrustning.”

(8)

I punkt 6.3.2.6 e ska punkt iv ersättas med följande:

”iv)

av de metoder som använts för säkerhetskontrollen, dvs.

manuell genomsökning (PHS),

röntgenutrustning (XRY),

EDS-utrustning (EDS),

sprängämneshundar (EDD),

ETD-utrustning (ETD),

visuell kontroll (VCK),

metalldetektorer (CMD),

EVD-utrustning (EVD),

någon annan metod (AOM) i enlighet med punkt 6.2.1.6, varvid den använda metoden ska anges, eller”.

(9)

I punkt 6.8.7.2 ska följande mening läggas till:

”Ett lufttrafikföretag får inte lasta en sådan försändelse för transport till unionen, såvida inte de åtgärder som krävs enligt punkterna 6.8.7.3 och 6.8.7.4, beroende på vad som är tillämpligt, har vidtagits på ett tillfredsställande sätt.”

(10)

Tillägg 6-E andra stycket ska ändras på följande sätt:

a)

Den inledande texten ska ersättas med följande:

”bekräftar jag att när jag tar emot, transporterar, lagrar och avlämnar flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder [för namn på den säkerhetsgodkända speditören/lufttrafikföretaget som tillämpar säkerhetskontroller för frakt eller post/kända avsändaren räkning] så kommer följande säkerhetsåtgärder att vidtas:”

b)

Sjunde strecksatsen ska ändras på följande sätt:

(1)

Punkt a ska ersättas med följande:

”a)

har åkeriavtal med den säkerhetsgodkända speditören eller kända avsändaren som har ansvar för transporten [samma namn som ovan], eller”.

(2)

Punkt c ska ersättas med följande:

”c)

har åkeriavtal med det undertecknande transportföretaget, enligt vilket den tredje parten i sin tur inte får lägga ut transporten och vidare är skyldig att genomföra de säkerhetsförfaranden som anges i denna förklaring. Det undertecknande åkeriet har fullt ansvar för hela transporten för den säkerhetsgodkända speditörens eller den kända avsändarens räkning.”

(11)

Punkt 8.1.2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt f ska ersättas med följande:

”f)

sprängämneshundar i kombination med punkt a,”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt g:

”g)

EVD-utrustning som används i enlighet med de relevanta bestämmelserna i tillägg 6-J och i kombination med punkt a.”

(12)

Punkt 9.1.2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt f ska ersättas med följande:

”f)

sprängämneshundar i kombination med punkt a,”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt g:

”g)

EVD-utrustning som används i enlighet med de relevanta bestämmelserna i tillägg 6-J och i kombination med punkt a.”

(13)

I punkt 11.5.1 ska andra meningen ersättas med följande:

”Certifieringen ska minst omfatta de instruktörer som godkänts för att ge den utbildning som avses i punkterna 11.2.3.1–11.2.3.5 och i punkt 11.2.4 (med undantag för utbildning av personer som endast övervakar sådana personer som avses i punkterna 11.2.3.6–11.2.3.11) och punkt 11.2.5.”

(14)

Punkt 12.0.2.1 ska ersättas med följande:

”12.0.2.1

Med förbehåll för punkt 12.0.5 får följande säkerhetsutrustning och programvara installeras efter den 1 oktober 2020 endast om det har beviljats att de förses med märkningen ”EU-stämpel” eller märkningsstatusen ”EU-stämpel – ansökan under behandling” som avses i punkt 12.0.2.5:

a)

Metalldetektorbågar.

b)

EDS-utrustning för att detektera sprängämnen (Explosive Detection System).

c)

ETD-utrustning för att detektera spår av sprängämnen (Explosive Trace Detection).

d)

Utrustning för att detektera flytande sprängämnen (LEDS-utrustning) (Liquid Explosive Detection System).

e)

Metalldetektorer.

f)

Säkerhetsskannrar.

g)

Skannerutrustning för skor.

h)

Utrustning för att detektera sprängämnesångor (EVD – Explosive Vapour Detection).

i)

Automatisk programvara för detektering av förbjudna föremål (APID – Automated Prohibited Items Detection).”

(15)

Punkt 12.4.1.1 ska ersättas med följande:

”12.4.1.1

EDS-utrustning ska kunna detektera och med hjälp av ett larm indikera en enskild angiven eller större mängd sprängämnen eller kemiska ämnen i bagage eller andra försändelser.”

(16)

Punkt 12.4.1.2 ska ersättas med följande:

”12.4.1.2

Detekteringen ska vara oberoende av sprängämnets eller det kemiska ämnets form, placering och läge.”

(17)

I punkt 12.4.1.3 ska första och andra strecksatsen ersättas med följande:

”–

När det detekterar sprängämnen eller kemiska ämnen.

När det detekterar närvaron av ett föremål som förhindrar detektering av sprängämnen eller kemiska ämnen.”

(18)

Punkt 12.6.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Första meningen ska ersättas med följande:

”ETD-utrustning ska kunna samla in och analysera spår av partiklar på kontaminerade ytor eller innehåll i bagage eller försändelser, och med hjälp av ett larm indikera spår av sprängämnen eller kemiska ämnen.”

b)

Meningen som följer punkt b ska ersättas med följande:

”Det ska finnas standarder för ETD-utrustning för provtagning av partiklar. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.”

(19)

Punkt 12.6.2 ska ersättas med följande:

”12.6.2

Standarden för ETD-utrustning som använder partikelprovtagning för att detektera sprängämnen ska gälla för ETD-utrustning som tagits i bruk från och med den 1 september 2014.

Standarden för ETD-utrustning som använder partikelprovtagning för att detektera kemiska ämnen ska gälla från och med den 1 juli 2024 för ETD-utrustning som tagits i bruk från och med den 1 september 2014.”

(20)

Kapitlen 12.13 och 12.14 ska ersättas med följande:

”12.13

PROGRAMVARA FÖR AUTOMATISK DETEKTERING AV FÖRBJUDNA FÖREMÅL (APID)

12.13.1

Allmänna principer

12.13.1.1

APID-programvara ska kunna detektera och med hjälp av ett larm indikera förbjudna föremål i bagage eller andra försändelser.

12.13.2

Standarder för APID-programvara

12.13.2.1

Tre standarder ska användas för APID-programvara. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

12.14

UTRUSTNING FÖR ATT DETEKTERA SPRÄNGÄMNESÅNGOR (EVD)

12.14.1

Allmänna principer

12.14.1.1

Utrustning för att detektera sprängämnesångor (EVD) ska kunna samla in luftprover och analysera de insamlade proverna för ånga, aerosoler och/eller luftburna partiklar som indikerar förekomsten av sprängämnen och ämnen som ingår i sprängämnen.

Om spår av sprängämnen eller ämnen som ingår i sprängämnen påträffas i provet ska EVD-utrustningen indikera detta med hjälp av ett larm.

12.14.1.2

Vid säkerhetskontroll med EVD-utrustning ska följande krav gälla:

a)

EVD-utrustning får endast användas i den miljö och för det ändamål för vilket den har godkänts, dvs. säkerhetskontroll av

passagerare och andra personer än passagerare (EVD-PX),

kabinbagage (EVD-CB),

lastrumsbagage (EVD-HB),

flygfrakt och flygpost, lufttrafikföretagens post och materiel, förnödenheter för användning ombord och förnödenheter till flygplatsen (EVD-CS),

b)

förbrukningsmaterial ska inte användas utöver tillverkarens rekommendationer eller om förbrukningsmaterialets prestanda förefaller ha försämrats till följd av användning.

12.14.2

Standarder för EVD

12.14.2.1

All EVD-utrustning som används för säkerhetskontroll av lastrumsbagage, flygfrakt och flygpost, lufttrafikföretagens post och materiel som lastats i luftfartygets lastrum, förnödenheter för användning ombord samt förnödenheter till flygplatsen ska minst uppfylla standard 1.

12.14.2.2

All EVD-utrustning som används för säkerhetskontroll av passagerare och andra personer än passagerare samt av kabinbagage ska minst uppfylla standard 3.

12.14.2.3

Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.”

(21)

Tillägg 12-M ska ersättas med följande:

 

TILLÄGG 12-M

 

Detaljerade bestämmelser om prestandakrav för APID fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.”