9.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/513

av den 8 mars 2023

om ändring av bilagorna XV och XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningen över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka köttprodukter från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt samt ägg och äggprodukter får föras in till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 230.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429, som tillämpas från och med den 21 april 2021, fastställs bland annat djurhälsokrav för införsel till unionen av sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung. Ett av dessa djurhälsokrav är att dessa sändningar ska komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som är upptagen på en förteckning i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen.

(2)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) kompletteras förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri. I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av den delegerade förordningen endast får föras in till unionen om de kommer från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas för de specifika arterna och kategorierna av djur, det specifika avelsmaterialet och de specifika produkterna av animaliskt ursprung i enlighet med djurhälsokraven i samma delegerade förordning.

(3)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (3) fastställs förteckningar över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de specifika arterna och kategorierna av djur, det specifika avelsmaterialet och de specifika produkterna av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen. Förteckningarna och vissa allmänna bestämmelser avseende förteckningarna anges i bilagorna I–XXII till den genomförandeförordningen.

(4)

I del 1 i bilaga XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka köttprodukter från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen. I del 1 i bilaga XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av ägg och äggprodukter får föras in till unionen.

(5)

Moldavien har till kommissionen lämnat in en ansökan om att få föra in sändningar av köttprodukter från fjäderfä, utom strutsfåglar, och ägg till unionen och lämnade garantier för att landet uppfyller kraven på anmälning och rapportering av de förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/692 och som är relevanta för fjäderfä, och garantier för att landet uppfyller tillämpliga djurhälsokrav i unionen eller lika stränga krav. Mot bakgrund av detta och med beaktande av hälsosituationen för fjäderfä i Moldavien bör det tredjelandet tas upp på förteckningen i del 1 i bilaga XV och i del 1 i bilaga XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller köttprodukter från fjäderfä, utom strutsfåglar, och ägg.

(6)

Bilagorna XV och XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna XV och XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).


BILAGA

Bilagorna XV och XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 i bilaga XV ska följande post för Moldavien föras in mellan posten för Marocko och posten för Montenegro:

”MD

Moldavien

MD-0

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

D

Ej tillåtet

Ej tillåtet

MPST”

 

2.

I del 1 i bilaga XIX ska posten för Moldavien ersättas med följande:

”MD

Moldavien

MD-0

Ägg

E

 

 

 

 

Äggprodukt

EP”