6.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/181


Rättelse till rådets förordning (EU) 2023/427 av den 25 februari 2023 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

( Europeiska unionens officiella tidning L 59I av den 25 februari 2023 )

Sidan 11, artikel 1, punkt 8

I stället för:

”’4a.   Utan hinder av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet Europeiska centralbanken, nationella centralbanker, enheter i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (*4), försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt definitionerna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (*5), värdepapperscentraler enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 909/2014 och centrala motparter enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (*6) senast två veckor efter den 26 februari 2023 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, och samtidigt till kommissionen, lämna information om tillgångar och reserver enligt punkt 4 i den här artikeln som de innehar eller kontrollerar eller i förhållande till vilka de utgör motparter. Denna information ska uppdateras var tredje månad och åtminstone omfatta följande:”

ska det stå:

”’4a.   Utan hinder av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet Europeiska centralbanken, nationella centralbanker, enheter i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (*4), försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt definitionerna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (*5), värdepapperscentraler enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 909/2014 och centrala motparter enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (*6) senast två veckor efter den 27 april 2023 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, och samtidigt till kommissionen, lämna information om tillgångar och reserver enligt punkt 4 i den här artikeln som de innehar eller kontrollerar eller i förhållande till vilka de utgör motparter. Denna information ska uppdateras var tredje månad och åtminstone omfatta följande:”