4.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 32/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/251

av den 4 februari 2023

om ändring av rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 833/2014 (1) om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, särskilt artikel 7a,

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014.

(2)

Rådets förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (2).

(3)

I rådets beslut (Gusp) 2022/1909 (3) infördes ett undantag från förbudet att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med sjötransport till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som har sitt ursprung i eller exporteras från Ryssland och som köpts till eller under ett i förväg fastställt pristak som överenskommits av pristakskoalitionen (Price Cap Coalition). Detta undantag bör mildra de negativa konsekvenserna för energiförsörjningen till tredjeländer och minska prisökningar till följd av extraordinära marknadsförhållanden, och samtidigt begränsa Rysslands oljeintäkter.

(4)

I rådets beslut (Gusp) 2022/2369 (4) infördes pristaket i dess bilaga XI, det vill säga det pris per fat till eller under vilket råolja från Ryssland är undantagen från förbudet att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med sjötransport till tredjeländer.

(5)

Den 4 februari 2023 ändrade rådets beslut (Gusp) 2023/252 (5) beslut 2014/512/Gusp för att införa ytterligare två pristak för petroleumprodukter i dess bilaga XI, ett för petroleumprodukter som handlas under priset på råolja och ett för petroleumprodukter som handlas över priset på råolja, det vill säga det pris per fat till eller under vilket petroleumprodukter från Ryssland är undantagna från förbudet att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med sjötransport till tredjeländer.

(6)

Bilaga XXVIII till förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXVIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2022/1909 av den 6 oktober 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 259 I , 6.10.2022, s. 122).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2022/2369 av den 3 december 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 311 I , 3.12.2022, s. 8).

(5)  Rådets beslut (Gusp) 2023/252 av den 4 februari 2023 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 32 I, 4.2.2023, s. 11.


BILAGA

Bilaga XXVIII till rådets förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande text ska utgå:

”[tabell med produktens KN-nummer och motsvarande priser som har överenskommits av pristakskoalitionen (Price Cap Coalition)]”

2.

Följande rubrik ska fogas till tabellen:

Pris på råolja

3.

Följande rubrik och tabell ska läggas till:

Priser för petroleumprodukter

KN-nr

Beskrivning

Olja dyrare/

billigare än råolja

Pris per fat (USD)

Datum för tillämpning

 

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än sådana som innehåller biodiesel och andra än avfallsoljor

 

2710 12

Lättoljor och produkter

2710 12 11

För en särskild process

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 12 15

För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 12 11

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

 

För andra ändamål

Specialdestillat

 

2710 12 21

Petroleumnafta

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 12 25

Annan

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

 

Annan

Motorbensin

 

2710 12 31

Flygbensin

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

 

Annan, med en blyhalt av

Högst 0,013 g/l

 

2710 12 41

Med ett oktantal (RON) lägre än 95

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 12 45

Med ett oktantal (RON) av 95 eller högre, men lägre än 98

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 12 49

Med ett oktantal (RON) av 98 eller högre

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 12 50

Högre än 0,013 g/l

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 12 70

Jetbensin

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 12 90

Andra lättoljor

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19

Annan

 

 

Mellanoljor

2710 19 11

För en särskild process

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 15

För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 11

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

 

För andra ändamål

Fotogen

 

2710 19 21

Flygfotogen

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 25

Annan

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 29

Annan

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

 

Tungoljor

Gasoljor (dieselbrännoljor)

 

2710 19 31

För en särskild process

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 35

För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 31

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

 

För andra ändamål

 

2710 19 43

Innehållande högst 0,001 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 46

Innehållande över 0,001 men högst 0,002 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 47

Innehållande över 0,002 men högst 0,1 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 48

Innehållande över 0,1 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

 

Eldningsoljor

 

2710 19 51

För en särskild process

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 55

För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 51

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

 

För andra ändamål

 

2710 19 62

Innehållande högst 0,1 viktprocent svavel

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 66

Innehållande över 0,1 men högst 0,5 viktprocent svavel

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 67

Innehållande över 0,5 viktprocent svavel

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

 

Smörjoljor; andra oljor

 

2710 19 71

För en särskild process

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 19 75

För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 71

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

 

För andra ändamål

 

2710 19 81

Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 83

Hydrauloljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 85

Teknisk vit olja och flytande paraffin

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 87

Transmissionsoljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 91

Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskyddsoljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 93

Isoleroljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 19 99

Andra smörjoljor och andra oljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 20

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, som innehåller biodiesel, andra än avfallsoljor

 

 

Gasoljor (dieselbrännoljor)

2710 20 11

Innehållande högst 0,001 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 20 16

Innehållande över 0,001 men högst 0,1 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

2710 20 19

Innehållande över 0,1 viktprocent svavel

Över priset på råolja

100

5 februari 2023

 

Eldningsoljor

 

2710 20 32

Innehållande högst 0,5 viktprocent svavel

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 20 38

Innehållande över 0,5 viktprocent svavel

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 20 90

Andra oljor

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

 

Avfallsoljor

 

2710 91

Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB)

Under priset på råolja

45

5 februari 2023

2710 99

Annan

Under priset på råolja

45

5 februari 2023”