4.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 32/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/250

av den 4 februari 2023

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2023/252 av den 4 februari 2023 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 6 oktober 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/1909 (4), genom vilket ett undantag infördes från förbudet att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med sjötransport till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som har sitt ursprung i eller exporteras från Ryssland och som köpts till eller under ett i förväg fastställt pristak som överenskommits av pristakskoalitionen (Price Cap Coalition). Det undantaget avser att mildra de negativa konsekvenserna för energiförsörjningen till tredjeländer och minska prisökningar till följd av extraordinära marknadsförhållanden, och samtidigt begränsa Rysslands oljeintäkter.

(4)

Den 3 december 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/2369 (5), genom vilket det fastställdes ett pristak för råolja, som utgörs av det pris per fat till eller under vilket råolja från Ryssland är undantagen från förbudet att tillhandahålla sjötransport av sådan råolja till tredjeländer och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med sjötransport av sådan råolja till tredjeländer.

(5)

Den 4 februari 2023 antog rådet beslut (Gusp) 2023/252. Genom det beslutet fastställs ytterligare två pristak för petroleumprodukter, det vill säga det pris per fat till eller under vilket petroleumprodukter från Ryssland är undantagna från förbudet att tillhandahålla sjötransport av sådana produkter till tredjeländer och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med sjötransport av sådana produkter till tredjeländer: ett för petroleumprodukter som handlas under priset på råolja (under priset på råolja) och ett för petroleumprodukter som handlas över priset på råolja (över priset på råolja).

(6)

Genom beslut (Gusp) 2023/252 införs en övergångsperiod på 55 dagar för fartyg som transporterar petroleumprodukter med ursprung i Ryssland som köpts och lastats på fartyget före den 5 februari 2023 och som lossats före den 1 april 2023.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 infördes en regelbunden översyn av pristaksmekanismen. Från och med mitten av mars 2023 bör översynen bygga på objektiva uppgifter som kommissionen tillhandahåller rådet varannan månad. Uppgifterna bör inkludera information om prisnivån på råolja och raffinerade petroleumprodukter, prisvariationer under översynsperioden och rimliga prognoser för priserna under den efterföljande perioden. Kommissionen kommer också att inkludera relevanta uppgifter om de förväntade effekterna på Rysslands budget, på energisektorn och på medlemsstaterna.

(8)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra dem på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(9)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3n i förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 6 ska följande led läggas till:

”e)

från och med den 5 februari 2023 på petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710, som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, som har köpts till ett pris som överstiger det respektive pris som fastställs i bilaga XXVIII, och som lastats på ett fartyg i lastningshamnen före den 5 februari 2023 och lossats i den slutliga destinationshamnen före den 1 april 2023.”

2.

Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11.   Pristaksmekanismens funktion, inbegripet bilaga XXVIII och förbuden i punkterna 1 och 4 i denna artikel, ska ses över senast i mitten av mars 2023 och varannan månad därefter.

Översynen ska ta hänsyn till åtgärdens effektivitet i fråga om dess förväntade resultat, dess genomförande, internationell anslutning till och informell anpassning till pristaksmekanismen samt dess potentiella inverkan på unionen och dess medlemsstater. Den ska reagera på utvecklingen på marknaden, även eventuell turbulens.

För att uppnå målen för pristaket, inbegripet dess förmåga att minska Rysslands oljeintäkter, ska pristaket vara minst 5 % lägre än det genomsnittliga marknadspriset för rysk olja och ryska petroleumprodukter, beräknat på grundval av data från Internationella energiorganet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2023.

På rådets vägnar

J. ROSWALL

Ordförande


(1)  EUT L 32 I, 4.2.2023.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2022/1909 av den 6 oktober 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 259 I, 6.10.2022, s. 122).

(5)  Rådets beslut (Gusp) 2022/2369 av den 3 december 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 311 I, 3.12.2022, s. 8).