30.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 26/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/192

av den 30 januari 2023

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Iran ger militärt stöd till Rysslands oprovocerade och oberättigade anfallskrig mot Ukraina. Med tanke på situationens allvar anser rådet att en enhet som är delaktig i utvecklingen och leveransen av obemannade luftfartyg till Ryssland bör läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(4)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2023.

På rådets vägnar

P. KULLGREN

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande enhet ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

 

Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”175.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA)

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

Adress: Sepahbod Gharani Avenue 107, Tehran, Iran

Typ av enhet: Tillverkare av luftfartyg

Statligt ägt bolag

Registreringsort: Isfahan (Esfahan), Iran

Registreringsdatum: 1977

Andra associerade enheter: Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC))

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) är ett iranskt företag som är specialiserat på tillverkning av militära och civila luftfartyg samt obemannade luftfartyg (UAV).

HESA tillverkar obemannade luftfartyg som används av Islamiska revolutionsgardet och deltar i forskning om, utveckling och produktion av samt flygverksamhet för obemannade luftfartyg. HESA är ett dotterbolag till Iran Aviation Industries Organization (IAIO), ett statsägt företag underordnat Irans ministerium för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten (MODAFL). Obemannade luftfartyg som tillverkats av HESA i Iran används av Ryska federationen i anfallskriget mot Ukraina.

HESA är därför ansvarigt för att materiellt stödja åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

30.1.2023”