30.8.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/1


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2023/1665

av den 28 augusti 2023

om rättelse av beslut (EU) 2023/1409 om att ge den centrala förvaltaren av unionsregistret i uppdrag att till medlemsstaterna och Förenade kungariket återlämna unionens överskott vid utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/1339 av den 13 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Sedan antagandet av kommissionens beslut (EU) 2023/1409 (2) har kommissionen identifierat ett fel i beräkningen av unionens nettoöverskott.

(2)

För att säkerställa rättslig säkerhet är det nödvändigt att rätta det ovannämnda kommissionsbeslutet och ersätta bilagan till beslutet vad gäller unionens totala överskott och medlemsstaternas tilldelade unionsöverskott.

(3)

Efter att ha överfört andelen av intäkterna till fonden för anpassning till Kyotoprotokollet finns det ett nettoöverskott för unionen i unionsregistret på 2 156 103 762 tilldelade utsläppsenheter jämfört med 2 215 147 885 enligt vad som avses i kommissionens beslut av den 4 juli 2023. Dessa enheter bör återföras till medlemsstaterna och Förenade kungariket (3) i enlighet med reglerna i artikel 4.2 i beslut (EU) 2015/1339.

(4)

Detta beslut bör träda i kraft samma dag som det offentliggörs så att unionens överskott återförs till medlemsstaterna före den 9 september 2023, som är den dag då tilläggsperioden för fullgörande av åtagandena enligt Kyotoprotokollet löper ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (EU) 2023/1409 ersätts med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 augusti 2023.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 207, 4.8.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut (EU) 2023/1409 av den 4 juli 2023 om att ge den centrala förvaltaren av unionsregistret i uppdrag att till medlemsstaterna och Förenade kungariket återlämna unionens överskott vid utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (EUT L 170, 5.7.2023, s. 100).

(3)  EUT C 384 I, 12.11.2019, s. 59.


BILAGA

Bilagan till beslut (EU) 2023/1409 ska ändras på följande sätt:

Medlemsstater och Förenade kungariket

Överskott av tilldelade utsläppsenheter för unionen

Belgien

20 450 588

Bulgarien

126 141 099

Tjeckien

133 267 103

Danmark

13 136 942

Tyskland

195 195 443

Estland

50 771 706

Irland

11 354 436

Grekland

15 894 130

Spanien

58 409 926

Frankrike

99 661 294

Kroatien

7 182 633

Italien

79 680 094

Cypern

1 568 619

Lettland

40 100 861

Litauen

70 430 898

Luxemburg

2 406 891

Ungern

107 256 218

Malta

307 434

Nederländerna

30 412 409

Österrike

13 412 151

Polen

298 687 162

Portugal

13 296 395

Rumänien

490 413 095

Slovenien

3 286 845

Slovakien

75 013 997

Finland

8 658 264

Sverige

13 218 840

Förenade kungariket

176 488 289

Totalt

2 156 103 762