28.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2023/437

av den 22 februari 2023

om begäran om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Ensuring a dignified reception of migrants in Europe” enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788

[delgivet med nr C(2023) 1121]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet (1), särskilt artiklarna 6.2 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

En ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet med titeln ”Ensuring a dignified reception of migrants in Europe” lämnades in till kommissionen den 30 december 2022.

(2)

Enligt organisatörerna har initiativet följande mål: ”Alltför ofta lyckas inte bemötandet av migranter i Europeiska unionen (EU) att leva upp till principerna om människans värdighet, ett av EU:s grundläggande värden. Den främsta anledningen är, anser vi, den varaktiga bristfälligheten i EU:s regler och bristen på solidaritet mellan medlemsstater. Eftersom EU är ’ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande rättigheterna’, begär vi, EU:s medborgare, att EU säkerställer ett värdigt mottagande av migranter så snart de rest in. Mottagandet ska vara förenligt med de grundläggande rättigheter som erkänns varje människa enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och internationell rätt. För att bidra till detta uppmanar vi, inom ramen för utformandet av en gemensam asylpolitik, till antagande av förordningar som ska: 1. införa en ny mekanism för fördelning av asylsökande i EU baserat på deras fria vilja och effektiv solidaritet mellan medlemsstater (revidera Dublinförordningen) 2. göra mottagandestandarder i medlemsstaterna bindande vad gäller mat, hälsa, boende, utbildning och arbete, vilket garanterar asylsökande värdiga levnadsvillkor som är jämförbara överallt i EU.”

(3)

I en bilaga till initiativet finns ytterligare uppgifter om ämnet, målen och bakgrunden. Organisatörerna hävdar att det, trots kommissionens ständiga vilja att förbättra ett dysfunktionellt asyl- och migrationssystem, fortfarande behövs många lagändringar och politiska förändringar på både EU-nivå och nationell nivå för att säkerställa ett värdigt bemötande av alla migranter. För det första ber de kommissionen att inrätta en ny mekanism för hur asylsökande fördelas i EU genom att revidera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 (2) så att mottagandet av asylsökande i EU delas upp på ett balanserat sätt där de asylsökandes önskemål beaktas som ett nytt kriterium och där det finns en bindande omplaceringsmekanism mellan medlemsstaterna för att rätta till snedfördelningar. För det andra uppmanar de till antagande av en förordning om mottagningsvillkor för asylsökande i EU för att garantera att de får en värdig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor överallt i EU. En sådan förordning skulle kräva av medlemsstaterna att de respekterar grundläggande rättigheter fullt ut, se till att de materiella mottagningsvillkoren för asylsökande överensstämmer med operativa standarder och indikatorer som har tagits fram av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO), garantera barnets rättigheter, underlätta tillträde till arbetsmarknaden och tillhandahålla planer för akutmottagning.

(4)

Det har även lämnats in ett ytterligare dokument med information om bakgrunden till det föreslagna medborgarinitiativet.

(5)

Vad gäller målen för initiativet har kommissionen befogenhet att lägga fram ett förslag på en rättsakt som inför en ny mekanism för fördelning av asylsökande och gör särskilda mottagandestandarder bindande i medlemsstaterna på grundval av artikel 78.2 i fördraget.

(6)

Av dessa skäl faller inga delar av initiativet uppenbart utanför kommissionens befogenheter att lägga fram förslag till unionsrättsakter för att genomföra fördragen.

(7)

Denna slutsats påverkar inte bedömningen av om initiativet uppfyller de konkreta materiella villkor som krävs för att kommissionen ska kunna agera, bland annat om det är förenligt med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna och de grundläggande rättigheterna.

(8)

Gruppen av organisatörer har lämnat tillräckliga bevis på att den uppfyller kraven i artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) 2019/788 och har utsett kontaktpersoner i enlighet med artikel 5.3 första stycket i den förordningen.

(9)

Initiativet är varken uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande och det strider inte heller uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen eller mot de rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(10)

Initiativet med titeln ”Ensuring a dignified reception of migrants in Europe” bör därför registreras.

(11)

Slutsatsen att villkoren för registrering enligt artikel 6.3 i förordning (EU) 2019/788 är uppfyllda innebär inte att kommissionen på något sätt bekräftar att innehållet i initiativet är korrekt, då gruppen av organisatörer av initiativet är ensamt ansvarig för detta. De åsikter som framförs i initiativet är organisatörernas egna och kan inte på något sätt anses återspegla kommissionens uppfattning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det europeiska medborgarinitiativet med titeln ”Ensuring a dignified reception of migrants in Europe” ska registreras.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till gruppen av organisatörer av medborgarinitiativet ”Ensuring a dignified reception of migrants in Europe”, som företräds av Stéphanie Poppe och Pascale Höger i egenskap av kontaktpersoner.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2023.

På kommissionens vägnar

Věra JOUROVÁ

Vice ordförande


(1)  EUT L 130, 17.5.2019, s. 55.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).