22.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/169


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2400 av den 23 november 2022 om ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

( Europeiska unionens officiella tidning L 317 av den 9 december 2022 )

Sidan 29, bilagan, punkt 1 c, tabellens fjärde kolumn, punkt a

I stället för:

”a)

till och med den 29 december 2027, 500 mg/kg,”

ska det stå:

”a)

till och med den 29 december 2025, 500 mg/kg,”.

Sidan 29, bilagan, punkt 1 c, tabellens fjärde kolumn, punkt b

I stället för:

”b)

från och med den 30 december 2025 till och med den 28 december 2027, 350 mg/kg eller, om högre, summan av koncentrationerna av dessa ämnen vid förekomst i blandningar eller varor, enligt fjärde kolumnen punkt 2 i bilaga I för ämnena tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter, heptabromdifenyleter och dekabromdifenyleter,”

ska det stå:

”b)

från och med den 30 december 2025 till och med den 29 december 2027, 350 mg/kg eller, om högre, summan av koncentrationerna av dessa ämnen vid förekomst i blandningar eller varor, enligt fjärde kolumnen punkt 2 i bilaga I för ämnena tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter, heptabromdifenyleter och dekabromdifenyleter,”.