14.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 268/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1941

av den 13 oktober 2022

om förbud mot introduktion, förflyttning, innehav, uppförökning eller frisläppande av vissa skadegörare enligt artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 30.1, och

av följande skäl:

(1)

Under 2021 anmälde flera medlemsstater till kommissionen en officiellt bekräftad förekomst i sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer av skadegörare som inte förtecknas som EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon eller reglerade EU-icke-karantänskadegörare i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 (2) och som inte omfattas av artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031.

(2)

På grundval av uppgifter från preliminära riskvärderingar eller riskanalyser som hittills utförts av behöriga myndigheter och organisationer konstaterar kommissionen att dessa skadegörare uppfyller kriterierna i avsnitt 3 underavsnitt 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/2031.

(3)

De behöriga myndigheterna har vidtagit åtgärder enligt artikel 29.1 i förordning (EU) 2016/2031 med avseende på bland annat följande skadegörare: Chloridea virescens, Leucinodes orbonalis, Leucinodes pseudorbonalis, Resseliella citrifrugis och Spodoptera ornithogalli. Dessa skadegörare har flera gånger påträffats vid unionens gränser men det är inte känt om de förekommer på unionens territorium.

(4)

Nederländerna har utfört en preliminär riskvärdering av Chloridea virescens (3) och en riskanalys av skadegörare med avseende på amerikanska arter av Spodoptera, vilken omfattar Spodoptera ornithogalli (4), när det gäller unionens territorium. I båda fallen konstateras att dessa skadegörare uppfyller kriterierna för karantänskadegörare i avsnitt 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/2031 när det gäller unionens territorium. Dock krävs ytterligare riskvärderingar för att de ska kunna tas upp i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/2072.

(5)

På grundval av den kategorisering av skadegörare som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) har gjort för Leucinodes orbonalis (5) och Leucinodes pseudorbonalis (6) uppfyller dessa skadegörare kriterierna för karantänskadegörare i avsnitt 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/2031 när det gäller unionens territorium. Det råder dock osäkerhet om hur klimatlämpliga de är och vad det kan få för effekter. Det pågår ytterligare bedömningar av deras klimatlämplighet, bedömningar av klimatförändringens effekter på dessa skadegörares etablering i unionen och efterföljande effekter.

(6)

På grundval av den kategorisering av skadegörare som livsmedelsmyndigheten har gjort uppfyller Resseliella citrifrugis (7) kriterierna för karantänskadegörare i avsnitt 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/2031 när det gäller unionens territorium. För närvarande pågår ytterligare riskvärdering vad gäller denna skadegörares introduktions- och spridningsvägar.

(7)

Dessa skadegörare har flera gånger påträffats vid unionens gränser och deras värdväxter fortsätter att importeras i stora volymer från länder där det är känt att skadegörarna förekommer, samtidigt som de utgör en hög växtskyddsrisk för unionens territorium. Det anses därför att det finns en överhängande risk för introduktion av dessa skadegörare i unionens territorium. Därför bör en åtgärd vidtas som innebär ett tillfälligt förbud mot introduktion av dem i unionen till dess att fullständiga riskanalyser har utförts. Skadegörarna bör också bli föremål för riskbaserade inventeringar av tecken eller symtom på dem i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EU) 2016/2031.

(8)

Denna förordning bör tillämpas under tillräckligt lång tid för att göra det möjligt att slutföra dessa riskvärderingar och riskanalyser.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förbud mot skadegörare

De skadegörare som förtecknas i bilagan får inte introduceras i eller förflyttas inom unionens territorium, eller innehas, uppförökas eller frisläppas inom unionens territorium.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 31 maj 2027.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Quickscan Chloridea virescens | publikation | NVWA (på engelska).

(4)  Riskvärdering av amerikanska arter av Spodoptera | publikation | NVWA (på engelska).

(5)  Efsas panel för växtskydd, ”Scientific Opinion on the pest categorisation of Leucinodes orbonalis”, EFSA Journal, vol. 19(2021):11, artikelnr 6890 [28 s.] (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6890).

(6)  Efsas panel för växtskydd, ”Scientific Opinion on the pest categorisation of Leucinodes pseudorbonalis”, EFSA Journal, vol. 19(2021):11, artikelnr 6889 [21 s.] (https://doi:10.2903/j.efsa.2021.6889).

(7)  Efsas panel för växtskydd, ”Scientific Opinion on the pestcategorisation of Resseliella citrifrugis”, EFSA Journal, vol. 19(2021):8, artikelnr 6802 [19 s.] (https://doi:10.2903/j.efsa.2021.6802).


BILAGA

Förteckning över skadegörare och de koder som de tilldelats av Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet

1.

Chloridea virescens Fabricius [HELIVI]

2.

Leucinodes orbonalis Guenée [LEUIOR]

3.

Leucinodes pseudorbonalis Mally et al. [LEUIPS]

4.

Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI]

5.

Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR]