2.8.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1345

av den 1 augusti 2022

om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller registrering och godkännande av anläggningar för djurhållning med landlevande djur och anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artiklarna 86.1, 86.2 och 96.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om djursjukdomar som kan överföras till djur eller människor, inbegripet bestämmelser om den behöriga myndighetens registrering och godkännande av anläggningar för djurhållning med landlevande djur och anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 (2) kompletterar förordning (EU) 2016/429 genom att fastställa närmare bestämmelser om de register som den behöriga myndigheten ska föra över registrerade och godkända anläggningar som håller landlevande djur och över de anläggningar som samlar in, producerar, bearbetar eller lagrar avelsmaterial och som registrerats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

(3)

Närmare bestämt föreskrivs i artikel 18 d i delegerad förordning (EU) 2019/2035 att den behöriga myndigheten i sitt register över anläggningar för hållna landlevande djur och kläckerier som är registrerade hos myndigheten ska föra in anläggningens adress och geografiska koordinater (latitud och longitud). Vidare föreskrivs det i artikel 18 h i delegerad förordning (EU) 2019/2035 att den behöriga myndigheten i registret ska inkludera uppgifter om den period under vilken djur eller kläckägg hålls på anläggningen om den inte är permanent verksam, inklusive säsongsbunden verksamhet eller verksamhet under specifika händelser. I artikel 84.1 b i förordning (EU) 2016/429 föreskrivs att aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur eller anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial till den behöriga myndigheten ska överlämna vissa uppgifter för att deras anläggningar ska kunna registreras, men dessa uppgifter omfattar inte alla de närmare uppgifter som krävs enligt artikel 18 d och h i delegerad förordning (EU) 2019/2035. Det bör därför fastställas ett krav på att aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur och kläckerier ska lämna sådana närmare uppgifter till den behöriga myndigheten för registrering.

(4)

På samma sätt föreskrivs i artikel 21 d och h i delegerad förordning (EU) 2019/2035 också att den behöriga myndigheten i sitt register över anläggningar som den godkänt ska föra in samma närmare uppgifter som krävs enligt artikel 18 d och h i den delegerade förordningen. Även om aktörerna enligt artikel 96.1 i förordning (EU) 2016/429 för ansökan om godkännande av sin anläggning ska lämna vissa uppgifter till den behöriga myndigheten omfattar dessa uppgifter inte alla de närmare uppgifter som krävs enligt artikel 21 d och h i delegerad förordning (EU) 2019/2035. Det bör därför fastställas ett krav på att aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur och kläckerier ska lämna sådana närmare uppgifter till den behöriga myndigheten för godkännande.

(5)

Dessutom föreskrivs i artikel 85 i förordning (EU) 2016/429 att medlemsstaterna genom undantag från artikel 84.1 i den förordningen får undanta vissa kategorier av anläggningar som utgör en obetydlig risk för djurs eller människors hälsa från kravet på registrering. Sådana undantag får endast beviljas om dessa kategorier av anläggningar är av en typ som omfattas av bestämmelserna i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 86.2 i den förordningen. Det bör därför fastställas bestämmelser om de typer av anläggningar som utgör en obetydlig risk och som medlemsstaterna får undanta från kravet på registrering i enlighet med artikel 85.

(6)

Vissa anläggningar, särskilt de som håller hov- och klövdjur, kan inte anses utgöra en obetydlig risk enligt artikel 85 i förordning (EU) 2016/429 på grund av ett antal förtecknade sjukdomar som kan överföras av hov- och klövdjur och som kan påverka djurhälsostatusen i anläggningar eller zoner i detta avseende. På samma sätt kan hundar, katter och illrar som hålls på en anläggning för avelsändamål inte anses utgöra en obetydlig risk, särskilt inte avseende människors hälsa.

(7)

Förflyttning av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung utgör en viktig riskfaktor för djurs och människors hälsa. Anläggningar där förflyttningar äger rum, särskilt förflyttningar till eller från andra medlemsstater eller tredjeländer, bör därför inte anses utgöra en obetydlig risk. Anläggningar där djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung hålls med en viss kontinuitet och det primära syftet inte är förflyttningen av dessa djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung till eller från anläggningen kan dock anses utgöra en obetydlig risk, även om sådana förflyttningar kan ske tillfälligtvis.

(8)

Aktörer håller ofta landlevande djur av flera arter på samma anläggning. Om en medlemsstat undantar vissa kategorier av anläggningar som utgör en obetydlig risk enligt artikel 85 i förordning (EU) 2016/429 från kravet på registrering, står det inte i proportion till risken att kräva att aktörerna överlämnar de uppgifter som avses i artikel 84.1 b iii om hållna landlevande djur för vilka anläggningen skulle kunna undantas från kravet på registrering i enlighet med artikel 3 i den här förordningen som om dessa djur var de enda djur som hölls på den anläggningen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om följande:

a)

De uppgifter som aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur och kläckerier ska överlämna för registrering av deras anläggningar, i enlighet med artikel 84.1 i förordning (EU) 2016/429.

b)

De typer av anläggningar för djurhållning med landlevande djur som utgör en obetydlig risk och som medlemsstaterna får undanta från kravet på registrering i enlighet med artikel 85 i förordning (EU) 2016/429.

c)

De uppgifter som aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur och kläckerier ska lämna i ansökan om godkännande av sin anläggning, i enlighet med artikel 96.1 i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 2

Uppgifter som aktörerna ska överlämna för registrering av deras anläggning

1.   Aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur och kläckerier, vilka avses i artikel 84.1 i förordning (EU) 2016/429, ska, utöver de uppgifter som avses i artikel 84.1 b i den förordningen, innan de inleder sådan verksamhet förse den behöriga myndigheten med följande uppgifter:

a)

Adress och geografiska koordinater (latitud och longitud) för den anläggning som ska registreras.

b)

Den period under vilken hållna landlevande djur eller kläckägg hålls på den registrerade anläggningen om den inte är permanent verksam, inklusive säsongsbunden verksamhet eller verksamhet under specifika händelser.

2.   Aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur, vilka avses i artikel 84.1 i förordning (EU) 2016/429, ska inte vara skyldiga att förse den behöriga myndigheten med de uppgifter som avses i artikel 84.1 b iii i den förordningen avseende hållna landlevande djur som omfattas av det undantag som medlemsstaten använder i enlighet med artikel 3 i den här förordningen.

Artikel 3

Typer av anläggningar för djurhållning med landlevande djur som medlemsstaterna får undanta från kravet på registrering

1.   Medlemsstaterna får i enlighet med artikel 85 i förordning (EU) 2016/429 undanta anläggningar för djurhållning med landlevande djur som utgör en obetydlig risk från kravet på registrering om följande kriterier är uppfyllda:

a)

Inga hov- och klövdjur hålls på anläggningen.

b)

Inga hundar, katter eller illrar hålls för avel på anläggningen.

c)

Anläggningen deltar inte i någon förflyttning av hållna landlevande djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung till eller från en annan medlemsstat eller ett tredjeland.

d)

De hållna landlevande djuren, avelsmaterialet eller produkterna av animaliskt ursprung på anläggningen är inte avsedda att flyttas ut från anläggningen.

2.   Medlemsstater som undantar anläggningar i enlighet med punkt 1 får fastställa ytterligare kriterier avseende begränsningar av antalet hållna landlevande djur som får hållas på sådana anläggningar och begränsa dessa anläggningars geografiska läge, särskilt när det gäller närheten till anläggningar som registrerats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

Artikel 4

Uppgifter som aktörerna ska lämna i ansökan om godkännande av sin anläggning

Aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur och kläckerier ska, när de ansöker om godkännande av sin anläggning enligt artiklarna 94.1 och 95 a i förordning (EU) 2016/429, utöver de uppgifter som avses i artikel 96.1 i den förordningen, förse den behöriga myndigheten med följande uppgifter:

a)

Adress och geografiska koordinater (latitud och longitud) för den anläggning som ska godkännas.

b)

Den period under vilken djur eller kläckägg hålls på den godkända anläggningen om den inte är permanent verksam, inklusive säsongsbunden verksamhet eller verksamhet under specifika händelser.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (EUT L 314, 5.12.2019, s. 115).