20.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1253

av den 19 juli 2022

om rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller undantag från vissa krav som införs genom delegerad förordning (EU) 2022/201

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 62.14, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (2) fastställs gemensamma tekniska krav för konstruktion och tillverkning av civila luftfartyg samt motorer, propellrar och delar som ska installeras i sådana.

(2)

Enligt punkt 3.1 b i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139 ska godkända konstruktions- och tillverkningsorganisationer införa och upprätthålla ett ledningssystem som säkerställer överensstämmelse med de grundläggande krav som fastställs i den bilagan, hantera säkerhetsrisker och sträva efter en kontinuerlig förbättring av det systemet.

(3)

Enligt bilaga 19 till konventionen angående internationell civil luftfart, som undertecknades i Chicago den 7 december 1944 (Chicagokonventionen), ska behöriga myndigheter ålägga godkända konstruktions- och tillverkningsorganisationer att införa säkerhetsledningssystem.

(4)

Genom kommissionen delegerade förordning (EU) 2022/201 (3) infördes ett ledningssystem för alla godkända konstruktions- och tillverkningsorganisationer som omfattas av bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 för att uppfylla Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) internationella standarder och rekommenderade metoder som fastställs i bilaga 19 till Chicagokonventionen.

(5)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/203 (4) infördes ett ledningssystem och system för händelserapportering som ska inrättas av behöriga myndigheter.

(6)

Genom delegerad förordning (EU) 2022/201 och genomförandeförordning (EU) 2022/203 ändrades artikel 8 respektive artikel 9 i förordning (EU) nr 748/2012. Genom ändringarna föreskrevs övergångsperioder till och med den 7 mars 2025 för att ge konstruktionsorganisationer och tillverkningsorganisationer tid att korrigera alla fall av bristande uppfyllande av de krav som genom delegerad förordning (EU) 2022/201 infördes i bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012.

(7)

I den antagna texten om ändring av artikel 9 i förordning (EU) nr 748/2012 hänvisas felaktigt till genomförandeförordning (EU) 2022/203 i stället för till delegerad förordning (EU) 2022/201.

(8)

Dessutom togs i texten om ändring av artikel 9 i förordning (EU) nr 748/2012 inte hänsyn till att endast en begränsad uppsättning krav som infördes genom delegerad förordning (EU) 2022/201, främst kraven på rapportering och dokumentation, är tillämpliga på organisationer som tillverkar produkter, delar eller anordningar utan ett godkännandecertifikat, och som innehar ett giltigt godkännandebrev, och att detta godkännandebrev endast är giltigt under en begränsad period. Övergångsperioden till och med den 7 mars 2025 för att korrigera fall av bristande uppfyllande av de krav som infördes genom delegerad förordning (EU) 2022/201 är därför inte relevant för dessa organisationer. För att säkerställa överensstämmelse med tillämpningsdagen för delegerad förordning (EU) 2022/201 bör organisationer för vilka godkännandebrev utfärdas senast den 7 mars 2023 inte vara skyldiga att uppfylla de krav som införs genom delegerad förordning (EU) 2022/201.

(9)

Förordning (EU) nr 748/2012 bör därför rättas i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9.5 och 9.6 i förordning (EU) nr 748/2012 ska ersättas med följande:

”5.   Genom undantag från punkterna 21.B.225 d.1 och d.2 i bilaga I (Del 21), får en tillverkningsorganisation som innehar ett giltigt godkännandecertifikat som utfärdats i enlighet med bilaga I (Del 21), till och med den 7 mars 2025 korrigera alla fall av bristande uppfyllande av de krav enligt bilaga I som införts genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/201 (*1).

I de fall då organisationen inte har åtgärdat dessa brister efter den 7 mars 2025 ska godkännandecertifikatet helt eller delvis återkallas, begränsas eller upphävas tillfälligt.

6.   Genom undantag från punkt 21.A.125C a.1 i bilaga I (Del 21), ska en organisation som tillverkar produkter, delar eller anordningar utan ett godkännandecertifikat, och som innehar ett giltigt godkännandebrev som utfärdats i enlighet med bilaga I (Del 21) senast den 7 mars 2023, inte ha skyldighet att uppfylla de relevanta krav enligt bilaga I som införts genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/201.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 7 mars 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/201 av den 10 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller ledningssystem och system för händelserapportering som ska inrättas av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, samt förfaranden som tillämpas av byrån, och om rättelse av den förordningen (EUT L 33, 15.2.2022, s. 7).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/203 av den 14 februari 2022 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller ledningssystem och system för händelserapportering som ska inrättas av behöriga myndigheter och om rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet (EUT L 33, 15.2.2022, s. 46).