11.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1181

av den 8 juli 2022

om ändring av inledningen i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Ämnet formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8) klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) och hudsensibiliserande (kategori 1) i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (2). Enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska användning i kosmetiska produkter av ämnen som klassificeras som cancerframkallande i kategori 1B i den bilagan vara förbjuden. Användning av formaldehyd som sådan i kosmetiska produkter är därför förbjuden och ämnet förtecknas för närvarande i post 1577 i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009.

(2)

I bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 förtecknas ämnen som får användas som konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Vissa av de konserveringsmedlen avger gradvis formaldehyd för att ha en konserverande effekt i den kosmetiska slutprodukten (så kallade formaldehydavgivande ämnen). Formaldehydavgivande ämnen används i både kosmetiska produkter som lämnas kvar och som sköljs av.

(3)

För att informera konsumenter som är sensibiliserade för formaldehyd om förekomsten av formaldehyd som kan framkalla en allergisk reaktion anges det i punkt 2 i inledningen i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 att alla slutprodukter som innehåller ämnen som förtecknas i den bilagan och som avger formaldehyd måste märkas med den särskilda varningen ”Innehåller formaldehyd” om koncentrationen av formaldehyd i slutprodukten överstiger 0,05 %.

(4)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) fastslog i sitt vetenskapliga yttrande av den 7 maj 2021 (3) att det nuvarande tröskelvärdet på 0,05 % (500 ppm) inte ger tillräckligt skydd för konsumenter som är sensibiliserade för formaldehyd. SCCS fastslog också att för att skydda den stora merparten av dessa konsumenter bör det nuvarande tröskelvärdet för kravet på märkning sänkas till 0,001 % (10 ppm), vilket bör gälla för den totala koncentration av formaldehyd som avges, oavsett om en produkt innehåller ett eller flera formaldehydavgivande ämnen.

(5)

Mot bakgrund av SCCS yttrande kan det konstateras att den risk för människors hälsa som kan uppstå genom användning av vissa ämnen som avger formaldehyd i kosmetiska slutprodukter motiverar ett lägre tröskelvärde för kravet att märka sådana produkter med den särskilda varningen ”Innehåller formaldehyd” än det tröskelvärde som för närvarande tillämpas. Tröskelvärdet bör sänkas i enlighet med SCCS förslag. Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Industrin bör få rimlig tid på sig att anpassa sig till de nya kraven genom att göra de anpassningar av märkning och produktformuleringar som är nödvändiga för att säkerställa att endast kosmetiska produkter som uppfyller de nya kraven släpps ut på marknaden. Ekonomiska aktörer bör också få rimlig tid på sig att dra tillbaka kosmetiska produkter som inte uppfyller de nya kraven och som släppts ut på marknaden innan den nya bestämmelsen om märkning blir tillämplig. Med hänsyn till den relativt låga risken med formaldehydavgivande ämnen och det stora antalet kosmetiska produkter som berörs bör övergångsperioden vara 24 respektive 48 månader.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 2 i inledningen i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ersättas med följande:

”2.

Alla slutprodukter som innehåller ämnen som förtecknas i denna bilaga och som avger formaldehyd ska märkas med varningen ’Avger formaldehyd’ om den totala koncentrationen av formaldehyd som avges i slutprodukten överstiger 0,001 % (10 ppm), oavsett om slutprodukten innehåller ett eller flera ämnen som avger formaldehyd.

Alla slutprodukter som innehåller sådana ämnen som avses i första stycket och som är förenliga med förordning (EG) nr 1223/2009 i dess lydelse den 30 juli 2022 får dock släppas ut på unionsmarknaden till och med den 31 juli 2024 och tillhandahållas på unionsmarknaden till och med den 31 juli 2026.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS), ”Scientific advice on the threshold for the warning ’contains formaldehyde’ in Annex V, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances”, slutlig version av den 7 maj 2021, SCCS/1632/21.