6.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1161

av den 5 juli 2022

om fastställande av budgettak för 2022 för vissa ordningar för direktstöd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (1), särskilt artiklarna 22.1, 36.4, 42.2, 47.3, 49.2, 51.4 och 53.7, och

av följande skäl:

(1)

För varje medlemsstat som tillämpar ordningen för grundstöd enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 22.1 i den förordningen för 2022 genom att dra av de tak som fastställs i enlighet med artiklarna 42, 47, 49, 51 och 53 i den förordningen från det årliga nationella tak som anges i bilaga II till den förordningen. I enlighet med artikel 22.2 i den förordningen ska hänsyn tas till de ökningar som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med den bestämmelsen.

(2)

För varje medlemsstat som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 36.4 i den förordningen för 2022 genom att dra av de tak som fastställs i enlighet med artiklarna 42, 47, 49, 51 och 53 i den förordningen från det årliga nationella tak som anges i bilaga II till den förordningen. I enlighet med artikel 36.4 andra stycket i den förordningen ska kommissionen, vid fastställandet av det årliga nationella taket för systemet för enhetlig arealersättning, ta hänsyn till de ökningar som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med den bestämmelsen.

(3)

För varje medlemsstat som beviljar omfördelningsstödet enligt avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 42.2 i den förordningen för 2022 på grundval av den procentandel som medlemsstaterna anmält i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen.

(4)

När det gäller stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 måste de årliga nationella tak som avses i artikel 47.3 i den förordningen för 2022 beräknas i enlighet med artikel 47.1 i den förordningen och uppgå till 30 % av det nationella taket för den berörda medlemsstaten enligt bilaga II till den förordningen.

(5)

För medlemsstater som beviljar stödet till områden med naturliga begränsningar enligt avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 måste kommissionen fastställa de årliga nationella tak som avses i artikel 49.2 i den förordningen för 2022 på grundval av den procentandel som de berörda medlemsstaterna anmält i enlighet med artikel 49.1 i den förordningen.

(6)

När det gäller stödet till unga jordbrukare enligt avdelning III kapitel 5 i förordning (EU) nr 1307/2013 måste kommissionen fastställa de årliga nationella tak som avses i artikel 51.4 i den förordningen för 2022 på grundval av den procentandel som medlemsstaterna anmält i enlighet med artikel 51.1 i den förordningen och de får inte vara högre än 2 % av det årliga tak som fastställs i bilaga II till den förordningen.

(7)

Om det sammanlagda stödbelopp till unga jordbrukare för vilket ansökningar lämnats in för 2022 i en medlemsstat överstiger det tak som fastställs i enlighet med artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 för den medlemsstaten, måste skillnaden finansieras av medlemsstaten i enlighet med artikel 51.2 i den förordningen, samtidigt som det högsta belopp som anges i artikel 51.1 i den förordningen inte får överskridas. För tydlighetens skull är det lämpligt att fastställa detta högsta belopp för varje medlemsstat.

(8)

För varje medlemsstat som beviljar det frivilliga kopplade stödet enligt avdelning IV kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 under 2022 måste kommissionen fastställa de årliga nationella tak som avses i artikel 53.7 i den förordningen för 2022 på grundval av den procentandel som medlemsstaten anmält i enlighet med artikel 54.1 i den förordningen.

(9)

När det gäller 2022 började de ordningar för direktstöd som föreskrivs i förordning (EU) nr 1307/2013 att genomföras den 1 januari 2022. För att uppnå enhetlighet mellan den förordningens tillämpning för ansökningsåret 2022 och motsvarande budgettaks tillämpning bör denna förordning tillämpas från och med samma dag.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De årliga nationella taken för ordningen för grundstöd enligt artikel 22.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt I i bilagan till den här förordningen.

2.   De årliga nationella taken för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 36.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt II i bilagan till den här förordningen.

3.   De årliga nationella taken för omfördelningsstödet enligt artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt III i bilagan till den här förordningen.

4.   De årliga nationella taken för stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 47.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt IV i bilagan till den här förordningen.

5.   De årliga nationella taken för stödet till områden med naturliga begränsningar enligt artikel 49.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt V i bilagan till den här förordningen.

6.   De årliga nationella taken för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt VI i bilagan till den här förordningen.

7.   De högsta beloppen för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt VII i bilagan till den här förordningen.

8.   De årliga nationella taken för det frivilliga kopplade stödet enligt artikel 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2022 vara de som fastställs i punkt VIII i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.


BILAGA

I.   Årliga nationella tak för ordningen för grundstöd enligt artikel 22.1 i förordningen (eu) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Belgien

206 964

Danmark

496 739

Tyskland

2 819 741

Irland

814 613

Grekland

1 068 315

Spanien

2 789 560

Frankrike

3 025 958

Kroatien

181 856

Italien

2 074 792

Luxemburg

22 741

Malta

650

Nederländerna

424 101

Österrike

458 384

Portugal

268 021

Slovenien

72 697

Finland

259 284

Sverige

391 651

II.   Årliga nationella tak för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 36.4 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Bulgarien

381 002

Tjeckien

464 763

Estland

127 424

Cypern

29 400

Lettland

175 229

Litauen

224 175

Ungern

712 920

Polen

1 549 794

Rumänien

947 209

Slovakien

205 513

III.   Årliga nationella tak för omfördelningsstödet enligt artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Belgien

45 157

Bulgarien

55 967

Tyskland

316 571

Frankrike

672 643

Kroatien

40 323

Litauen

86 777

Polen

281 472

Portugal

78 100

Rumänien

106 527

Slovakien

10 600

IV.   Årliga nationella tak för stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 47.3 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Belgien

141 599

Bulgarien

239 177

Tjeckien

254 432

Danmark

234 909

Tyskland

1 356 732

Estland

58 073

Irland

355 885

Grekland

538 858

Spanien

1 439 232

Frankrike

2 017 928

Kroatien

120 968

Italien

1 088 559

Cypern

14 294

Lettland

95 742

Litauen

173 555

Luxemburg

10 030

Ungern

391 715

Malta

1 573

Nederländerna

182 933

Österrike

203 275

Polen

1 017 370

Portugal

205 658

Rumänien

575 809

Slovenien

39 459

Slovakien

118 810

Finland

155 260

Sverige

205 771

V.   Årliga nationella tak för stödet till områden med naturliga begränsningar enligt artikel 49.2 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Danmark

2 857

Slovenien

2 078

VI.   Årliga nationella tak för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Belgien

8 909

Bulgarien

1 521

Tjeckien

1 696

Danmark

15 661

Tyskland

45 224

Estland

1 258

Irland

23 726

Grekland

35 924

Spanien

95 949

Frankrike

67 264

Kroatien

8 065

Italien

72 571

Cypern

476

Lettland

2 489

Litauen

7 231

Luxemburg

501

Ungern

5 223

Malta

21

Nederländerna

12 196

Österrike

13 552

Polen

33 912

Portugal

13 711

Rumänien

22 766

Slovenien

1 578

Slovakien

1 706

Finland

5 175

Sverige

13 718

VII.   Högsta belopp för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Belgien

9 440

Bulgarien

15 945

Tjeckien

16 962

Danmark

15 661

Tyskland

90 449

Estland

3 872

Irland

23 726

Grekland

35 924

Spanien

95 949

Frankrike

134 529

Kroatien

8 065

Italien

72 571

Cypern

953

Lettland

6 383

Litauen

11 570

Luxemburg

669

Ungern

26 114

Malta

105

Nederländerna

12 196

Österrike

13 552

Polen

67 825

Portugal

13 711

Rumänien

38 387

Slovenien

2 631

Slovakien

7 921

Finland

10 351

Sverige

13 718

VIII.   Årliga nationella tak för det frivilliga kopplade stödet enligt artikel 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2022

Belgien

79 279

Bulgarien

119 588

Tjeckien

127 216

Danmark

32 863

Estland

6 821

Irland

3 000

Grekland

178 243

Spanien

573 444

Frankrike

1 008 964

Kroatien

60 484

Italien

468 806

Cypern

3 812

Lettland

45 680

Litauen

86 777

Luxemburg

160

Ungern

195 857

Malta

3 000

Nederländerna

3 350

Österrike

14 229

Polen

508 685

Portugal

134 434

Rumänien

276 893

Slovenien

17 099

Slovakien

59 405

Finland

101 436

Sverige

89 168