27.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/43


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/992

av den 8 juni 2022

om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller förlängning av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 (3) fastställs grundläggande bestämmelser om utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar och om typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, och kommissionen ges befogenhet att fastställa vissa närmare tekniska specifikationer i delegerade akter. Genom artikel 55.2 i den förordningen tilldelades kommissionen den befogenheten för en begränsad period på fem år. Den perioden löpte ut den 6 oktober 2021. Det finns ett behov av att uppdatera vissa av de delegerade akterna för att beakta den tekniska utvecklingen och av att införa andra ändringar i enlighet med befogenheten, inklusive avseende en delegerad akt för att fastställa krav rörande övervakning under drift av förbränningsmotorer monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. Det bör även vara möjligt att anta nya delegerade akter i enlighet med befogenheten. Därför bör kommissionens befogenhet att anta delegerade akter förlängas och en möjlighet till ytterligare förlängning bör föreskrivas.

(2)

Förordning (EU) 2016/1628 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av på grund av dess verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 55.2 i förordning (EU) 2016/1628 ska ersättas med följande:

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 19.2, 24.11, 25.4, 26.6, 34.9, 42.4, 43.5 och 48 ges till kommissionen för en period på tio år från och med den 6 oktober 2016. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast den 6 januari 2026 och nio månader före utgången av varje följande period på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med fem år i taget, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 8 juni 2022.

På Europaparlamentets vägnar

R. METSOLA

Ordförande

På rådets vägnar

C. BEAUNE

Ordförande


(1)  Yttrande av den 18 maj 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 maj 2022 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 2 juni 2022.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 53).