15.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/152


Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/913 av den 30 maj 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002

( Europeiska unionens officiella tidning L 158 av den 13 juni 2022 )

På sidan 13, bilagan, bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793, punkt 18 i tabellen ska ersättas med följande:

På sidan 18, bilagan, bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793, punkt 6 i tabellen ska ersättas med följande:

På sidan 19, bilagan, bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793, punkt 10 i tabellen ska ersättas med följande:

På sidan 22, bilagan, bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793, punkt 13 i tabellen ska ersättas med följande:

På sidan 25, bilagan, bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793, punkt 19 i tabellen ska ersättas med följande: