30.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 147/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/825

av den 17 mars 2022

om ändring av bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som ingår i programmet för granskning av existerande verksamma ämnen i biocidprodukter den 6 november 2018.

(2)

Identiteten hos vissa verksamma ämnen som förtecknas i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 har omdefinierats i enlighet med artikel 13 i den delegerade förordningen för att mer exakt identifiera dessa verksamma ämnen och fastställa motsvarande nya ämnesidentitet.

(3)

Efter Europeiska kemikaliemyndighetens (kemikaliemyndigheten) offentliggörande av en öppen inbjudan att ta över rollen som deltagare för vissa kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som omfattas av den befintliga ämnesidentiteten men inte av den nya ämnesidentiteten, bör de kombinationer av ämne och produkttyp som anmälts i enlighet med artikel 14.1 b och som kemikaliemyndigheten funnit vara förenliga med artikel 17.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 tas upp i bilaga II till den delegerade förordningen i enlighet med artikel 18 i samma delegerade förordning.

(4)

Till följd av de deklarationer som mottagits i enlighet med artikel 16.4 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 offentliggjorde kemikaliemyndigheten en inbjudan enligt vilken personer med intresse kunde anmäla verksamma ämnen i produkttyp 19 som omfattades av undantaget för livsmedel och foder i artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (3). Två anmälningar för jordnötssmör och brandy för användning i produkttyp 19 har lämnats in i enlighet med artikel 16.5 och kemikaliemyndigheten har funnit dem vara förenliga med artikel 17.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014. Dessa verksamma ämnen bör därför tas upp i bilaga II till den delegerade förordningen i enlighet med artikel 18 i samma delegerade förordning.

(5)

Det bör anges i bilagan till den här förordningen vilka medlemsstaters behöriga myndigheter som ska vara de utvärderande behöriga myndigheterna för de kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som ska läggas till i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014.

(6)

I granskningsprogrammet ingår inte längre de verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits efter den 6 november 2018 om godkännande eller icke-godkännande för en eller flera produkttyper eller som har tagits upp i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 i enlighet med artikel 28.1 i den förordningen. Dessa verksamma ämnen bör därför inte längre ingå i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 för de berörda produkttyperna.

(7)

För att återspegla den faktiska situationen och av öppenhetsskäl bör det tillhandahållas en förteckning över de kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som ingår i programmet för granskning av existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter den dag då denna förordning antas.

(8)

Delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).


BILAGA

”BILAGA II

KOMBINATIONER AV ÄMNEN OCH PRODUKTTYPER SOM INGÅR I GRANSKNINGSPROGRAMMET DEN 17 MARS 2022

Kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som stöds den 17 mars 2022, utom andra nanomaterial än det som uttryckligen anges i post 1017 och in situ-genererade verksamma ämnen utan uttrycklig hänvisning till den eller de prekursorer som stöds

Post nr

Ämnesnamn

Rapporterande medlemsstat

EG-nr

CAS-nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Myrsyra

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Permyrsyra som framställs från myrsyra och väteperoxid

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicylsyra

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etylenoxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glykolsyra

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Perättiksyra som framställs från tetraacetyletylendiamin (TEAD) och väteperoxid

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Perättiksyra som framställs från 1,3-diacetyloxipropan-2-ylacetat och väteperoxid

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-Mjölksyra

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symklosen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-Fenylpropen-2-al (kanelaldehyd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Hexa-2,4-diensyra (sorbinsyra)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoxietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Natriumdimetylarsinat (natriumkakodylat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosylkloramidnatrium (kloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimetylditiokarbamat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimetylditiokarbamat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-Tiazol-4-yl-1H-bensoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-Ditiobis[N-metylbensamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troklosennatrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetroniumetylsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldehyd frisatt från (etylendioxi)dimetanol (reaktionsprodukter av etylenglykol med paraformaldehyd [EGForm])

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (natriumpyrition)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamin-3-kloroallylklorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2"-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metylenditiocyanat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Silver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Svaveldioxid som framställs genom förbränning av svavel

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktivt brom som framställs från natriumbromid och natriumhypoklorit

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktivt brom som framställs från natriumbromid och kalciumhypoklorit

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktivt brom som framställs från natriumbromid och klor

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktivt brom som framställs genom elektrolys av natriumbromid

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktivt brom som framställs från hypobromsyra, urea och bromurea

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktivt brom som framställs från natriumhypobromit, N-bromsulfamat och sulfaminsyra

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Väteperoxid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Väteperoxid frisatt från natriumperkarbonat

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-Etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Silvernitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoxodisulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Aktivt klor frisatt från kalciumhypoklorit

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Aktivt klor frisatt från klor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monokloramin som framställs från ammoniumsulfat och en klorkälla

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Silverklorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Silverpolyetyleniminklorid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Klordioxid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Klordioxid som framställs genom elektrolys av natriumklorit

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Klordioxid som framställs genom surgörning av natriumklorit

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Klordioxid som framställs genom oxidering av natriumklorit

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Klordioxid som framställs från natriumklorat och väteperoxid i närvaro av en stark syra

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialuminiumkloridpentahydroxid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Reaktionsprodukter av aluminiumtrihydroxid, saltsyra, aluminium och vatten

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromidaktiverat kloramin (BAC) som framställs från prekursorerna ammoniumbromid och natriumhypoklorit

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Zinkpyrition

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecylguanidinmonohydroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktivt brom som framställs från bromklorid

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bensyloxi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-Glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijodmetyl)sulfonyl]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-Metyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyklopent-2-en-1-yl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (pralletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetyloktadecyl-[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea (isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-Kloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetyltiofosfat (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetyltetradecyl-[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Olja av citroneukalyptus, hydratiserad, cykliserad

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Olja av Cymbopogon winterianus, fraktionerad, hydratiserad, cykliserad

CZ

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dikloro-2-oktylisotiazol-3(2H)-on (4,5-dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on [DCOIT])

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkyl(C12-18)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, salter med 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroximetyl)glycinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktivt klor som framställs genom elektrolys av natriumklorid

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktivt klor som framställs från natriumklorid och pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktivt klor som framställs genom elektrolys av havsvatten (natriumklorid)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktivt klor som framställs genom elektrolys av magnesiumkloridhexahydrat och kaliumklorid

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktivt klor som framställs från natrium-N-klorsulfamat

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Divätebis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margosaextrakt från kallpressad olja från kärnor av Azadirachta indica extraherat med superkritisk koldioxid

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkyl(C12-14)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyl(C12-14)dimetyl(etylbensyl)ammoniumklorid (ADEBAC (C12-14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium från öppna och mogna blommor av Tanacetum cinerariifolium, framställt med kolvätelösningsmedel

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium från öppna och mogna blommor av Tanacetum cinerariifolium, framställt med superkritisk koldioxid

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt/lavandinolja

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reaktionsprodukter av glutaminsyra och N-(C12-14-alkyl)propylendiamin (glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Ftalimido)peroxihexansyra (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butylbenso[d]isotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Klordioxid som framställs genom surgörning av tetraklordekaoxidkomplex (TCDO)

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

cis-1-(3-Kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Silverzeolit

SE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med brom och klor (DCDMH)

NL

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reaktionsmassa av titandioxid och silverklorid

SE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med klor (DCEMH)

NL

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Silverfosfatglas

SE

Uppgift saknas

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Silverborfosfatglas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Silverfosfoboratglas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Silverzinkzeolit

SE

Uppgift saknas

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Silverkopparzeolit

SE

Uppgift saknas

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Silver adsorberat på kiseldioxid (som ett nanomaterial i form av ett stabilt aggregat med primära partiklar i nanoskala)

SE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-Allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (blandning av 4 isomerer: 1R trans, 1R:1R trans, 1S:1R cis, 1R:1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-alletrin)

DE

Växtskyddsmedel

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Bromo-2-(4-klorofenyl)-1-etoximetyl-5-trifluorometylpyrrol-3-karbonitril (klorfenapyr)

PT

Växtskyddsmedel

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymer av N-metylmetanamin (Einecs-nr 204-697-4) med (klorometyl)oxiran (Einecs-nr 203-439-8)/Polymer kvartär ammoniumklorid (PQ polymer)

HU

Polymer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt) (bardap 26)

IT

Polymer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-Didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat (polymerisk betain)

EL

Polymer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Apelsin, söt, extrakt

Extrakt och deras fysikaliskt modifierade derivat, t.ex. tinkturer, concreter, absoluter, eteriska oljor, oleoresiner, terpener, terpenfria fraktioner, destillat eller restprodukter, erhållna från Citrus sinensis, Rutaceae

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Vitlök, extrakt

Extrakt och deras fysikaliskt modifierade derivat, t.ex. tinkturer, concreter, absoluter, eteriska oljor, oleoresiner, terpener, terpenfria fraktioner, destillat eller restprodukter, erhållna från Allium sativum, Liliaceae

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brandy

Fastställs senare

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Jordnötssmör

BE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Koppar, pulver

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x